ลับสุดยอด!!! แนวข้อสอบนักตรวจสอบภาษี 2015 พร้อมเฉลย ลับสุดยอด!!! รวมแนวข้อสอบกรมสรรพากรนักตรวจสอบภาษี พร้อมเฉลย 2015
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ลับสุดยอด!!! แนวข้อสอบนักตรวจสอบภาษี 2015 พร้อมเฉลย ลับสุดยอด!!! รวมแนวข้อสอบกรมสรรพากรนักตรวจสอบภาษี พร้อมเฉลย 2015

แนวข้อสอบนักตรวจสอบภาษี 2015

แนวข้อสอบนักตรวจสอบภาษี 2015

กลับมาอัพเดทเพิ่มเติมกับตัวอย่างแนวข้อสอบนักตรวจสอบภาษี เตรียมสอบกรมสรรพากร ในปี 2015 หลังจากที่ได้อัพเดทตัวอย่างแนวข้อสอบในตำแหน่งนักวิชาการสรรพากร ไปแล้วสามชุด โดยตัวอย่างแนวข้อสอบนักตรวจสอบภาษี เตรียมสอบกรมสรรพากร ในปี 2015 ที่ทางทีมงานได้นำมาอัพเดทในวันนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีอากรตามประมวล รัษฎากร ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร และ กรมสรรพากร และ ความรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ของกรมสรรพากร….

รวมแนวข้อสอบนักตรวจสอบภาษี เตรียมสอบในปี 2558

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. กรณีที่นางสาวเย็นใจซื้อที่ดินแถวปิ่นเกล้า นางสาวเย็นใจต้องเสียภาษีประเภทใด ?
ก. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ข. ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ค. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ง. ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ข้อที่ 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีคลาส เสียภาษี ณ วันสิ้นงวดบัญชี ภาษีที่เสียจะต้องเป็นภาษีประเภทใด ?
ก. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ข. ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ค. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ง. ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ข้อที่ 3. การเสียภาษีจากฐานกำไรสุทธิ กรณีเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย จะต้องยื่นแบบแสดงรายการประเภทใด ?
ก. ภ.ง.ด. 49 ข. ภ.ง.ด. 50 ค. ภ.ง.ด. 51 ง. ภ.ง.ด. 52

ข้อที่ 4. การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ต้องยื่นภายในกี่วัน ?
ก. 20 วัน ข. 30 วัน ค. 70 วันง. 80 วัน

ข้อที่ 5. จากฐานภาษีเงินได้ ของภาษีเงินได้นิติบุคคลมีอยู่ทั้งหมดกี่ฐาน ?
ก. 1 ฐาน ข. 2 ฐาน ค. 3 ฐาน ง. 4 ฐาน

ข้อที่ 6. ภาษีมูลค่าเพิ่มจัดเก็บจากการขายสินค้า ซึ่งเป็นผู้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้นำส่งภาษีภายในวันที่เท่าไร ?
ก. ภายในวันที่ 8 ของเดือนภาษีนั้น
ข. ภายในวันที่ 8 ของเดือนถัดไป
ค. ภายในวันที่ 15 ของเดือนภาษีนั้น
ง. ภายในวันที่ 16 ของเดือนถัดไป

ข้อที่ 7. คำว่า “TAX INV (ABB)” หรือคำว่า “TAX INVOICE (ABB)” เป็นใบกำกับภาษีประเภทใด ?
ก. ใบกำกับภาษี
ข. ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป
ค. ใบลดหนี้สิน
ง. ใบกำกับภาษีอย่างย่อ

ข้อที่ 8. การเพิ่มภาษีจากการขายเกิดขึ้นจากข้อใด ?
ก. หนี้สูญเปล่า
ข. การรับคืนสินค้าที่เสียหาย
ค. การลดราคาสนค้าลง
ง. การนำสินค้าไปใช้ มิใช่เพื่อการประกอบกิจการที่ต้องเสียภาษี มูลค่าเพิ่ม

ข้อที่ 9. ผู้ประกอบการสามารถจดทะเบียนรักษารายงานเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ได้ ไม่น้อยกว่ากี่ปีนับแต่วันที่ต้องจัดทำรายงาน ?
ก. 1 ปี ข. 2 ปี ค. 3 ปี ง. 4 ปี

ข้อที่ 10. เมื่อมีการเลิกกิจการเกิดขึ้น ผู้ประกอบการมีหน้าที่จัดเก็บรักษารายงานเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มต่อไปกี่ปีนับแต่วันเลิกประกอบกิจการ ?
ก. 1 ปี ข. 2 ปี ค. 3 ปี ง. 4 ปี
ข้อที่ 9. ข้อใดคือขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับที่ 1 ?
ก. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับน้ีให้ถือปฏิบัติกับการจัดทําและนําเสนองบการเงินที่จัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป ตามหลักการบัญชีเกณฑ์คงค้างภายใต้มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ข. งบการเงินท่ีจัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปคือ งบการเงินที่จัดทําขึ้นเพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้ งบการเงินซึ่ง ไม่อยู่ในฐานะที่จะเรียกร้องให้หน่วยงานจัดทํารายงานที่มีการดัดแปลงตามความต้องการ
ค. มาตรฐานฉบับน้ีให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินของทุกหน่วยงานโดยเท่าเทียมกัน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 11. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของงบการเงินฉบับสมบูรณ์ ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับที่ 1 ?
ก. งบแสดงฐานะการเงิน
ข. งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน
ค. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สทุธิส่วนทุน
ง. งบประมาณแผ่นดิน

ข้อที่ 12. ข้อใดให้ความหมายของ “มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ” ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. จํานวนเงินที่มีการตกลงแลกเปล่ี่ยนสินทรัพย์หรือชําระหนี้สินในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียน และสามารถต่อรองราคา กันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเก่ียวข้องกัน
ข. จํานวนเงินที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของหน่วยงาน หักด้วยต้นทุนส่วนเพิ่มท่ีจะผลิตให้เสร็จ (สําหรับสินค้าที่อยู่ระหว่างการผลิต) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นต้องจ่ายเพ่ื่อให้ขายสินค้านั้นได้
ค. ราคาท่ีตราไว้บนเหรียญ ธนบัตร พันธบัตร ตั๋วเงิน หุ้นกู้หรือหลักทรัพย์อื่น โดยไม่รวมดอกเบี้ยหรือ เงินปันผลสะสมราคาที่ตราไว้นี้ ไม่จําเป็นต้องเท่ากับราคาที่นำออกขายหรือราคาที่ไถคืนในเวลาต่อมา
ง. เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งพร้อมที่จะ เปลี่ยนเป็นเงินสดในจํานวนที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกับมูลค่าเดิม ซึ่งความแตกต่างในมูลค่าดังกล่าวไม่มีนัยสําคัญ

ข้อที่ 13. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของแผนยุทธศาสตร์กรมสรรพากร ประจำปีงบประมาณ 2553 ?
ก. จัดเก็บภาษีอากรให้ได้ตามประมาณการ
ข. ให้บริการและสร้างความสมัครใจในการเสียภาษี
ค. เสนอแนะการใช้นโยบายทางภาษีอากรอย่างทั่วถึง เป็นธรรม สามารถใช้เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการแข่งขันของประเทศต่อกระทรวงการคลัง
ง. ระบบงานมาตรฐานสากล เพื่อบริการประชาชน และเก็บภาษีทั่วถึง เป็นธรรม

ข้อที่ 14. ข้อใดไม่ใช่พันธกิจของแผนยุทธศาสตร์กรมสรรพากร ?
ก. จัดเก็บภาษีอากรให้ได้ตามประมาณการ
ข. ให้บริการและสร้างความสมัครใจในการเสียภาษี
ค. เสนอแนะการใช้นโยบายทางภาษีอากรอย่างทั่วถึง เป็นธรรม สามารถใช้เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการแข่งขันของประเทศต่อกระทรวงการคลัง
ง. ระบบงานมาตรฐานสากล เพื่อบริการประชาชน และเก็บภาษีทั่วถึง เป็นธรรม

ข้อที่ 15. ข้อใดไม่ใช่ยุทธศาสตร์ของแผนยุทธศาสตร์กรมสรรพากร ?
ก. สร้างฐานภาษีที่ยั่งยืน
ข. พัฒนาระบบ ICT เชิงรุก
ค. พัฒนาการให้บริการและสร้างความสมัครใจในการเสียภาษี
ง. มุ่งสู่การเป็นองค์กรเชิงวิทยาการ

ข้อที่ 16. ข้อใดจัดเป็นตัวชี้วัดของของยุทธศาสตร์การสร้างฐานภาษีที่ยั่งยืน ?
ก. จำนวนภาษีที่สามารถจัดเก็บได้ 1,097,900 ล้านบาท
ข. จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการกำกับดูแลหรือตรวจสอบ 576,000 ราย
ค. จำนวนครั้งของการพัฒนาผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี และผู้ประกอบการจัดทำบัญชี (เป้าหมาย 7 ครั้ง/ปี)
ง. ถูกทุกข้อ

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ เตรียมสอบกรมสรรพากร ต่อ >>>>
ตัวอย่างแนวข้อสอบนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ เตรียมสอบกรมสรรพากร ชุดที่ 1 CLICK!!
ตัวอย่างแนวข้อสอบนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ เตรียมสอบกรมสรรพากร ชุดที่ 2 CLICK!!
ตัวอย่างแนวข้อสอบนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ เตรียมสอบกรมสรรพากร ชุดที่ 3 CLICK!!
ตัวอย่างแนวข้อสอบนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ เตรียมสอบกรมสรรพากร ชุดที่ 4 CLICK!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , ,