ลับสุดยอด!!! แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. เตรียมสอบปี 2558 รวมแนวข้อสอบตำแหน่งปฏิบัติงานการเงิน ปี 2558 แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. การเงิน 58
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ลับสุดยอด!!! แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. เตรียมสอบปี 2558 รวมแนวข้อสอบตำแหน่งปฏิบัติงานการเงิน ปี 2558 แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. การเงิน 58

แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. การเงิน 58

แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. การเงิน 58

หลังจากที่ทางทีมงาน เปิดสอบที่นี่.com ได้อัพเดทตัวอย่างแนวข้อสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. ในตำแหน่งปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจ ไปแล้ว สองชุด วันนี้กลับมาอัพเดทเพิ่มเติมกับตัวอย่างแนวข้อสอบ ธ.ก.ส. ในตำแหน่งปฏิบัติงานการเงิน มีเนื้อหาของความรู้เกี่่ยวกับ ธ.ก.ส. ความรู้เกี่ยวกับ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี การพัฒนาชนบทและชุมชน พัสดุ และ พรบ.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509……

แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. โครงการในข้อใด อยู่ในข้อการใช้บังคับ และต้องดำเนินการตามระเบียบนี้
ก. โครงการ A มีมูลค่า 8 แสนบาท
ข. โครงการ B มีมูลค่า 1 ล้านบาท
ค. โครงการ C มีมูลค่า 2 ล้านบาท
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ คณะกรรมการ (กวพ.อ.)
ก. ปลัดกระทรวงการคลัง : รองประธานกรรมการ
ข. ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : รองประธานกรรมการ
ค. อธิบดีกรมบัญชีกลาง : กรรมการ
ง. อธิบดีกรมบัญชีกลาง : เลขานุการ

ข้อที่ 3. บุคคลใด มีหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ
ก. อธิบดีกรมบัญชีกลาง
ข. ปลัดกระทรวงการคลัง
ค. ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ง. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

ข้อที่ 4. คณะกรรมการประกวดราคา จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อหาผู้มีสิทธิเสนอราคา จากข้อใด
ก. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
ข. เอกสารต่างๆ
ค. ข้อเสนอด้านเทคนิค (prequalification)
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5. นายเอ เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือก นายเอจะต้องอุทธรณ์ต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุได้ภายในกี่วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ก. 3 วัน                                                                 ข. 5 วัน
ค. 7 วัน                                                                 ง. 10 วัน

ข้อที่ 6. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ กระบวนการเสนอราคา
ก. กระทำภายในเวลาไม่น้อยกว่า 30 นาทีและไม่เกินกว่า 90 นาที
ข. ประธานคณะกรรมการประกวดราคาประกาศกำหนดเวลาแน่นอนที่จะใช้ในกระบวนการเสนอราคาให้ทราบล่วงหน้าก่อนเริ่มกระบวนการเสนอราคา
ค. วันที่กำหนดให้มีการเสนอราคาไม่จำเป็นต้องเป็นวันราชการ
ง. จะต้องเริ่มและสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในเวลาราชการ

ข้อที่ 7. การจัดหาพัสดุที่มีมูลค่าตั้งแต่กี่ล้านบาทขึ้นไป หากยังมิได้เริ่มต้นเสนอราคา แม้มีการประกาศเชิญชวนไปแล้วแล้ว ให้ดำเนินการต่อไปตามระเบียบนี้
ก. 50 ล้านบาท
ข. 100 ล้านบาท
ค. 300 ล้านบาท
ง. 500 ล้านบาท

ข้อที่ 8. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงใด มีหน้าที่รักษาการตามระเบียบนี้
ก. กระทรวงมหาดไทย
ข. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ค. กระทรวงการคลัง
ง. กระทรวงพาณิชย์

แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดกี่วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ก. 30 วัน                                                               ข. 60 วัน
ค. 90 วัน                                                               ง. 120 วัน

ข้อที่ 2. ข้อใดให้ความหมายของ การพัสดุ ได้ถูกต้อง ครบถ้วนที่สุด
ก. “การพัสดุ”  หมายความว่า การจัดทำเอง  การซื้อ  การจ้าง  การจ้างที่ปรึกษา
ข. “การพัสดุ”  หมายความว่า  การแลกเปลี่ยน  การเช่า  การควบคุม  การจำหน่าย
ค. “การพัสดุ”  หมายความว่า วัสดุ  ครุภัณฑ์ ที่กำหนดไว้ในหนังสือการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ง. “การพัสดุ”  หมายความว่า  การจัดทำเอง  การซื้อ  การจ้าง  การจ้างที่ปรึกษา  การจ้าออกแบบและควบคุมงาน  การแลกเปลี่ยน

ข้อที่ 3. นายบี เป็นผู้เสนอราคาถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน นายบี อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายในกี่วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งพร้อมทั้งแสดงเหตุผลของการอุทธรณ์และเอกสารที่เกี่ยวข้องมาด้วย
ก. 3 วัน                                                                 ข. 5 วัน
ค. 7 วัน                                                                 ง. 15 วัน

ข้อที่ 4.  ในกรณีพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้างทำ เป็นพัสดุที่มีผู้ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพตั้งแต่กี่รายขึ้นไป ต้องระบุความต้องการเฉพาะพัสดุซึ่งผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพที่ทำในประเทศไทยเท่านั้นด้วย
ก. 2 รายขึ้นไป                                                     ข. 3 รายขึ้นไป
ค. 4 รายขึ้นไป                                                     ง. 5 รายขึ้นไป

ข้อที่ 5. ก่อนดำเนินการซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ให้เจ้าหน้าที่พัสดุทำรายงานเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการตามรายการ ยกเว้นข้อใด
ก. รายละเอียดของที่ดิน และหรือสิ่งก่อสร้างที่ต้องการซื้อโดยยังไม่ต้องระบุเนื้อที่และท้องที่ที่      ต้องการ
ข. ราคาซื้อขายของที่ดิน และหรือสิ่งก่อสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อครั้งหลังสุดประมาณ ๕ ราย
ค. ราคาประเมินของทางราชการในท้องที่นั้นและท้องที่ใกล้เคียง
ง. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อ

ข้อที่ 6. สำหรับการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการประกวดราคานานาชาติ ให้ประกาศโฆษณาก่อนวันรับซองข้อเสนอไม่น้อยกว่ากี่วัน
ก. 30 วัน                                                               ข. 60 วัน
ค. 90 วัน                                                               ง. 120 วัน

ข้อที่ 7. ส่วนราชการจำเป็นต้องพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ การคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือการจ้าง และตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นที่ได้ประกาศไปแล้วอย่างน้อยทุกรอบกี่ปี
ก. 1 ปี                                                                    ข. 2 ปี
ค. 3 ปี                                                                    ง. 4 ปี

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำหรับการสอบในปี 2558 >>>
แนวข้อสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ชุดที่ 1 Click!!
แนวข้อสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ชุดที่ 2 Click!!
แนวข้อสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ชุดที่ 3 Click!!
แนวข้อสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ชุดที่ 4 Click!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นําออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ เว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , ,