((สมัครสอบ กพ.2557)) มาดูข่าวการรับสมัครสอบ กพ ในปี 2557 กันคะว่าจะสอบกันในช่วงเวลาไหน จะ สมัครสอบ กพ.ท้องถิ่น 2557 เมื่อไร
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

มาดูข่าวการรับสมัครสอบ กพ ในปี 2557 กันคะว่าจะสอบกันในช่วงเวลาไหน เมื่อไร

ใกล้เข้าปีหน้าฟ้าใหม่เข้ามาทุกที หลายท่านสอบถามข่าว สมัครสอบ กพ.2557 กันมาพอสมควร มาดูข่าวการรับสมัครสอบ กพ ในปี 2557 กันคะว่าจะสอบกันในช่วงเวลาไหน จะ สมัครสอบ กพ.ท้องถิ่น 2557 เมื่อไร เพราะหลายๆ ท่านคอมเมนต์ไว้ว่า รู้ก่อน รู้ไว ได้เปรียบจะได้มีเวลาเตรียมตัว สอบ กพ ภาค ก 57 ไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ เราอยากให้ท่านได้มีโอกาสดีๆ ได้เป็นหนึ่งในบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก สอบผ่าน กพ ปี57 นะคะ สู้ๆ คะ ติดตามอัพเดตกันเลย

((สมัครสอบ กพ.2557)) มาดูข่าวการรับสมัครสอบ กพ ในปี 2557 กันคะว่าจะสอบกันในช่วงเวลาไหน จะ สมัครสอบ กพ.ท้องถิ่น 2557 เมื่อไร

สำนักงาน ก.พ.
เปิดรับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) จากผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกันกับคุณวุฒิดังกล่าวข้างต้น ที่ ก.พ. รับรอง ผู้ที่สอบผ่านและได้รับหนังสือรับรองการสอบภาค ก. แล้ว สามารถนำไปสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในส่วนราชการอื่นๆ ต่อไป

การรับรองคุณวุฒิ
ผู้ที่ส่วนราชการประสงค์จะบรรจุเข้ารับราชการ เป็นหน้าที่ของ ก.พ. และสำนักงาน ก.พ. ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ระบุไว้ดังนี้
หน้าที่ของ ก.พ. มาตรา 8(10) “กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อรับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่น เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือน และการกำหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทน รวมทั้งระดับตำแหน่งและประเภทตำแหน่งสำหรับคุณวุฒิดังกล่าว”
หน้าที่ของสำนักงาน ก.พ. มาตรา 13(11) “ดำเนินการเกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่น เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือน และการกำหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทน รวมทั้งระดับตำแหน่งและประเภท ตำแหน่งสำหรับคุณวุฒิดังกล่าว”
ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์หลักอยู่ 3 ประการ คือ
1. ให้ทางราชการได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดมาปฏิบัติราชการ
2. กำหนดเงินเดือนที่ควร ได้รับให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของผู้มีคุณวุฒิเหล่านั้น โดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่งที่ต้องใช้คุณวุฒินั้น ๆ ประกอบด้วย
3. เพื่อความถูกต้องในการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ข้อควรคำนึง
1.หลักเกณฑ์การพิจารณารับรองคุณวุฒิข้างต้น เป็นหลักเกณฑ์ ที่ ก.พ. กำหนดสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ กรณีที่จะใช้กับ ข้าราชการประเภทอื่น ๆ นั้น เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ข้าราชการประเภทนั้น
2.กรณีไม่พบข้อมูลการรบรองคุณวุฒิในประเทศของสำนักงาน ก.พ.อาจอยู่ในระหว่างกระบวนการรับรองคุณวุฒิ ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้
2.1สถาบันการศึกษาจัดทำหลักสูตรและเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร
2.2สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร โดยจะมีขั้นตอนการตรวจสอบมาตรฐานการศึกษาเป็นระยะ ๆ
2.3สำนักงาน ก.พ. พิจารณารับรองคุณวุฒิ เพื่อประโยชน์ใน การบรรจุและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนและกำหนด เงินเดือนที่ควรได้รับและระดับตำแหน่งที่ควรแต่งตั้ง
3.ข้อมูลรายชื่อสถาบันการศึกษาต่างประเทศในเว็บไซต์ของ สำนักงาน ก.พ. เป็นข้อมูลที่สำนักงาน ก.พ. ได้ตรวจสอบข้อมูล การรับรองวิทยฐานะสถาบันการศึกษาจากรัฐบาล/หน่วยงานที่ ทำหน้าที่ดังกล่าวในแต่ละประเทศ ทั้งนี้อาจมีรายชื่อสถาบัน อื่น ๆ ที่ได้รับการรับรองแต่ไม่ปรากฏข้อมูลในเว็บไซต์ของ สำนักงาน ก.พ. ซึ่งท่านอาจสอบถามเพิ่มเติมได้

มีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถาม
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
47/101 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 02-547-1000
ศูนย์สรรหาและเลือกสรร
โทรศัพท์ 02-547-1929-37, 02-547-1942-46
สอบถามเกี่ยวกับการสมัครสอบภาค ก. ของ ก.พ.
โทรศัพท์ 02-547-1116 , 02-547-1329
สอบถามเกี่ยวกับทุนรัฐบาล
โทรศัพท์ 02-547-1955 , 02-547- 1913
สอบถามเกี่ยวกับหนังสือรับรองการสอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
โทรศัพท์ 02-547-1934 , 02-547-1935
สอบถามเกี่ยวกับพนักงานราชการ และการทดลองปฏิบัติราชการฯ
โทรศัพท์ 02-547-1946
สอบถามเกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิ
โทรศัพท์ 02-547-1927 , 02-547-1922แนวข้อสอบภาค ก (กพ) .. 


Tags: , , , , , , , , , ,