[สมัครสอบ กพ. ปี 2557] ข่าวการปรับแนวสอบ กพ ภาค ก ใน ปี 2557 สมัครสอบ กพ ภาค ก 2557 สมัคร กพ 57
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[สมัครสอบ กพ. ปี 2557] ข่าวการปรับแนวสอบ กพ ภาค ก ใน ปี 2557 สมัครสอบ กพ ภาค ก 2557 สมัคร กพ 57
เพิ่มเติมสำหรับเพื่อนๆที่กำลังติดตามข่าวการเปิดรับสมัครสอบ กพ ภาค ก โดยหลังจากที่ประมวลการสอบ กพ ภาค ก ในปี 2555 และ ปี 2556 ทีผ่านมานั้น มียอดผู้สมัครสอบเพิ่มขึ้นทุกปี และยังคากการณ์กันอีกว่าในปี 2557 ที่จะถึงนี้ยอดผู้สมัครสอบ กพ ภาค ก จะยิ่งสูงขึ้นไปอีก สาเหตุหนึ่งเนื่องมาจากการปรับฐานเงินเดือนของหน่วยงานราชการ มาเป็น 15,000 บาท ในคุณวุฒิปริญญาตรี ทำให้ยอดความต้องการงานราชการ (ซึ่งผู้สมัครต้องผ่านการสอบ กพ ภาค ก ก่อนจึงจะมีสิทธิ์สมัครสอบภาค ข ในหน่วยงานต่างๆ ได้) เพิ่มสูงขึ้นนั่นเอง

สมัครสอบ กพ. ปี 2557

สมัครสอบ กพ. ปี 2557

[สมัครสอบ กพ. ปี 2557] ข่าวการปรับแนวสอบ กพ ภาค ก ใน ปี 2557 สมัครสอบ กพ ภาค ก 2557 สมัคร กพ 57

โดยขณะที่ ก.พ. กำลังเปิดรับสมัครสอบภาค ก. (ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป) ในปี 2555 ผ่านไปวันแรกมีผู้สมัครสอบผ่านทางอินเตอร์เนตแล้วกว่าแสนคน โดยในปี 2555 ลบสถิตผู้เข้าสอบในครั้งที่ผ่านมาที่มีจำนวนมากถึงหกแสนกว่าคน

การสรรหาบุคคลเข้ารับราชการโดยการสอบแข่งขันในปัจจุบันกำหนดหลักสูตรการสอบ เป็น 3 ภาค คือ ภาค ก. (ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป) ภาค ข. (ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง) และภาค ค. (ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง) จัดสอบภาค ก. โดย ก.พ. และส่วนราชการจัดสอบภาค ข. และภาค ค. ซึ่งจะรับสมัครจากผู้สอบผ่านภาค ก. แล้วเท่านั้น

ตั้งแตปี 2552 เป็นต้นมา ก.พ. จัดสอบภาค ก. ปีละหนึ่งครั้งเป็นรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วในทุกสาขาวิชาประมาณเดือนพฤษภาคม การสอบครั้งหนึ่งๆ มีผู้สมัครจำนวนมากคราวละประมาณหกแสนคน ระยะเวลาตั้งแต่รับสมัครจนถึงออกใบรับรองการสอบผ่านภาค ก. ใช้เวลาประมาณ 5 เดือน หลังจากนั้นผู้สอบผ่านภาค ก. ต้องผ่านการสอบภาค ข. และภาค ค. ซึ่งหากนับแล้วต้องใช้ระยะเวลาทั้งหมดประมาณ 8 – 10 เดือนก่อนที่ส่วนราชการจะสามารถบรรจุผู้สอบแข่งขันเข้ารับราชการได้

การสรรหาบุคคลของส่วนราชการขาดความยืดหยุ่นเพราะต้องรับสมัครจากผู้สอบผ่านภาค ก. ซึ่งมีเพียงปีละครั้งเท่านั้น ผู้จบการศึกษาใหม่อาจจะสมัครสอบไม่ทันกำหนดของ ก.พ. ทำให้พลาดโอกาสการรับราชการ และรัฐเองก็พลาดโอกาสการเลือกสรรบุคคลที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง เนื่องจากใครที่ต้องการได้งานทำเร็วๆ จะไปสมัครงานในภาคเอกชน หรืองค์กรของรัฐประเภทอื่น

เพื่อปรับปรุงแนวทางการสอบภาค ก. ให้มีความคล่องตัวมากขึ้น ก.พ. จึงได้พิจารณาข้อเสนอแนวทางการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการกรณีการสอบแข่งขัน ในการประชุม ก.พ. ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555

โดยการปรับปรุงแนวทางการสอบมีสาระสำคัญที่แตกต่างจากการสอบในปัจจุบัน อาทิ การเปิดสอบทั่วไปปีละครั้งทำให้มีผู้สมัครจำนวนมาก ก.พ. จึงจะเปิดรับสมัครและจัดสอบภาค ก. อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ผู้ที่สอบภาค ก. ไม่ผ่าน ต้องเว้นระยะเวลา 5 เดือนถึงจะสมัครสอบภาค ก. ครั้งต่อไปได้

ให้ส่วนราชการมีบทบาทในการรณรงค์ให้กลุ่มเป้าหมายมาสมัครสอบแข่งขัน (ในการสอบภาค ข. ภาค ค. ที่ส่วนราชการจัดสอบเอง) ทำให้ผู้สมัครที่จะสอบเข้าทำงานในหน่วยงานใดสามารถรับรู้ข้อมูลของหน่วยงานนั้น ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดสอบของตำแหน่งงานที่ตนเองต้องการเข้าทำงาน โดยส่วนราชการนั้นๆ จะกำหนดให้ผู้สมัครสอบยื่นผลการสอบผ่านภาค ก. ในภายหลังก่อนการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งผู้สมัครต้องติดตามข่าวสารและสมัครสอบภาค ก. ตามปฏิทินการสอบให้ทันกำหนด

ปี นี้ ยังคงมีรูปแบบการสอบแบบเดิมอยู่นะครับ สำหรับแนวทางการสอบแบบใหม่นั้นจะทดลองนำร่องในบางส่วนราชการในปีงบประมาณ 2556 ซึ่งขณะนี้ ก.พ. อยู่ในระหว่างปรับปรุงแก้ไขแนวทางให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป และคาดว่าจะมีการแจ้งให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันอีกครั้งครับ

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบเก่า กพ >>>
ตัวอย่างแนวข้อสอบเก่า กพ ภาค ก ชุดที่ 1 คลิก!!
ตัวอย่างแนวข้อสอบเก่า กพ ภาค ก ชุดที่ 2 คลิก!!
ตัวอย่างแนวข้อสอบเก่า กพ ภาค ก ชุดที่ 3 คลิก!!

ตัวอย่างแนวข้อสอบเก่า กพ ภาค ก ชุดที่ 4 คลิก!!
ตัวอย่างแนวข้อสอบเก่า กพ ภาค ก ชุดที่ 5 คลิก!!
ตัวอย่างแนวข้อสอบเก่า กพ ภาค ก ชุดที่ 6 คลิก!!

Tags: , , , ,