{{สมัครสอบ กพ ภาค ก 2558}} รวมข่าว!! เปิดสอบ กพ 2558 เปิดสอบ กพ ภาค ก 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

{{สมัครสอบ กพ ภาค ก 2558}} รวมข่าว!! เปิดสอบ กพ 2558 เปิดสอบ กพ ภาค ก 2558

สมัครสอบ กพ ภาค ก 2558

สมัครสอบ กพ ภาค ก 2558

วันนี้เรามาอัพเดทข่าวการ{สมัครสอบ กพ ภาค ก 2558 และ ชุดแบบทดสอบ สำหรับการสอบในปี 2558 โดยชุดตัวอย่างแนวข้อสอบ กพ ภาค ก 2558 ที่ได้นำมาอัพเดทมีเนื้อหาของแบบทดสอบ ปริญญาตรี – ปริญญาโท แบบทดสอบ ปวช. – ปวส. และ แนวข้อสอบ กพ ภาค ก เตรียมสอบในปี 2558 โดยเพื่อนๆ สามารถอ่านตัวอย่างแนวข้อสอบพร้อมตัวอย่างแบบทดสอบเพิ่มเติมได้ตามลิ้งด้านล่างคะ…

การประเมินความพึงพอใจในมาตรฐานขั้นตอนการให้บริการสมัครสอบ
เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2557

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2557 จากผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิดังกล่าวข้างต้นที่ ก.พ. รับรอง ผู้ที่สอบผ่านและได้รับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปแล้ว สามารถนำไปสมัครสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในส่วนราชการอื่น ๆ ต่อไป

การสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2557 ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 4-24 มีนาคม 2557 โดยมีขั้นตอนในการสมัคร ดังนี้

ในการนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่สะท้อนถึงความโปร่งใส ของการให้บริการภาครัฐ สำนักงาน ก.พ. จึงได้จัดทำช่องทางประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการเกี่ยวกับมาตรฐานการให้บริการสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2557 บนเว็บไซต์ จึงขอเชิญท่านผู้รับบริการประเมินความพึงพอใจในแบบสำรวจฯ ด้านล่างนี้ ทั้งนี้ จะได้นำสรุปผลการประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นต่าง ๆ ไปเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงการดำเนินการสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป บนเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ท่านมีความพึงพอใจในมาตรฐานขั้นตอนการให้บริการสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
ประจำปี 2557 ของสำนักงาน ก.พ. เพียงใด
พึงพอใจมาก/ชอบ
พึงพอใจปานกลาง/เฉยๆ
ไม่พึงพอใจ/เห็นควรปรับปรุง

ที่มา http://job.ocsc.go.th

เลือกชุดแบบทดสอบที่ท่านต้องการ
– [ เข้าทำแบบทดสอบ ปริญญาตรี – ปริญญาโท ]
– [ เข้าทำแบบทดสอบ ปวช. – ปวส. ]

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบ กพ ภาค ก เตรียมสอบในปี 2558 >>>>
แนวข้อสอบ กพ ภาค ก เตรียมสอบในปี 2558 คลิก!!

Tags: , , , , ,