มีคำถาม สมัครสอบ กพ ภาค ก 2558 เมื่อไร วันนี้หาคำตอบ เปิดสอบ กพ ภาค ก 2558 มาฝากกัน อัพเดตข่าว สอบ กพ 58 ที่นี่ก่อนใคร
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

มีคำถาม สมัครสอบ กพ ภาค ก 2558 เมื่อไร วันนี้หาคำตอบ เปิดสอบ กพ ภาค ก 2558 มาฝากกัน

มีคำถาม สมัครสอบ กพ ภาค ก 2558 เมื่อไร วันนี้เราตามล่าหาคำตอบ เปิดสอบ กพ ภาค ก 2558 มาฝากกัน แล้วหละคะ เนื่องจากเริ่มมีหลายคอมเมนต์ สอบถามกันเข้ามาว่า สมัครสอบ กพ ภาค ก 2558 เมื่อไรกัน ตอนนี้ ทางเว็บไซต์ได้อัพเดตรายเอียดมาแล้ว ยังคงต้องรอคอยกันไปก่อนนะคะ วันนี้เลยขอนำรายละเอียด พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 2551 มาตรา ๘ ก.พ. ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. มาฝากกันไปก่อน อัพเดตข่าว สอบ กพ 58 ที่นี่ก่อนใคร


มีคำถาม สมัครสอบ กพ ภาค ก 2558 เมื่อไร วันนี้หาคำตอบ เปิดสอบ กพ ภาค ก 2558 มาฝากกัน อัพเดตข่าว สอบ กพ 58 ที่นี่ก่อนใคร

เนื่องจากเริ่มมีหลายคอมเมนต์ สอบถามกันเข้ามาว่า สมัครสอบ กพ ภาค ก 2558 เมื่อไรกัน ตอนนี้ ทางเว็บไซต์ได้อัพเดตรายเอียดมาแล้ว ยังคงต้องรอคอยกันไปก่อนนะคะ แต่หากมีข่าวอัพเดต เคลื่อนไหวขึ้นมา รับรองเลยว่า เราจะอัพเดตรายละเอียด สมัครสอบ กพ ภาค ก 2558 ให้ทราบกันโดยทันที

อำนาจหน้าที่ของ ก.พ.
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 2551 มาตรา ๘ ก.พ. ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. ดังต่อไปนี้
1)    เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐในด้านมาตรฐานค่าตอบแทน การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมตลอดทั้งการวางแผนกำลังคนและด้านอื่น ๆ เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ
2)    รายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาปรับปรุงเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มค่าครองชีพ สวัสดิการ หรือประโยชน์เกื้อกูลอื่นสำหรับข้าราชการฝ่ายพลเรือน ให้เหมาะสม
3)    กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน เพื่อส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ
4)    ให้ความเห็นชอบกรอบอัตรากำลังของส่วนราชการ
5)    ออกกฎ ก.พ. และระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ รวมตลอดทั้งการให้คำแนะนำหรือวางแนวทางในการปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัตินี้ กฎ ก.พ. เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้
6)     ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ รวมตลอดทั้งกำหนดแนวทางปฏิบัติในกรณีที่เป็นปัญหา มติของ ก.พ. ตามข้อนี้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้ใช้บังคับได้ตามกฎหมาย
7)    กำกับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนในกระทรวงและกรม เพื่อรักษาความเป็นธรรมและมาตรฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ให้มีอำนาจเรียกเอกสารและหลักฐานจากส่วนราชการ หรือให้ผู้แทนส่วนราชการ ข้าราชการ หรือบุคคลใด ๆ มาชี้แจงข้อเท็จจริง และให้มีอำนาจออกระเบียบให้กระทรวง และกรมรายงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ไปยัง ก.พ
8)     กำหนดนโยบายและออกระเบียบเกี่ยวกับทุนเล่าเรียนหลวงและทุนของรัฐบาลให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการฝ่ายพลเรือน ตลอดจนจัดสรรผู้รับทุนที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการในกระทรวงและกรมหรือหน่วยงานของรัฐ
9)    ออกข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการจัดการการศึกษาและควบคุมดูแล และการให้ความช่วยเหลือบุคลากรภาครัฐ นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง นักเรียนทุนของรัฐบาล และนักเรียนทุนส่วนตัวที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ตลอดจนการเก็บเงินชดเชยค่าใช้จ่าย ในการดูแลจัดการการศึกษา ทั้งนี้ ให้ถือว่าเงินชดเชยค่าใช้จ่ายในการดูแลจัดการการศึกษา เป็นเงินรายรับของส่วนราชการที่เป็นสถานอำนวยบริการอันเป็นสาธารณประโยชน์ ตามความหมายในกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
10)    กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อรับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่น เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือน และการกำหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทน รวมทั้งระดับตำแหน่งและประเภทตำแหน่งสำหรับคุณวุฒิดังกล่าว
11)    กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้
12)    พิจารณาจัดระบบทะเบียนประวัติและแก้ไขทะเบียนประวัติเกี่ยวกับ วัน เดือน ปีเกิด และการควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการพลเรือน
13)    ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น การ

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,