((สมัครสอบ กพ ภาค ก 2558)) โปรดทราบ ผู้ที่สอบผ่านวิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย แต่ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ สมัครสอบ กพ 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

((สมัครสอบ กพ ภาค ก 2558)) โปรดทราบ ผู้ที่สอบผ่านวิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย แต่ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ สมัครสอบ กพ 2558
โปรดทราบ

สมัครสอบ กพ ภาค ก 2558

สมัครสอบ กพ ภาค ก 2558

ผู้ที่สอบผ่านวิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย แต่สอบไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษ มีสิทธิสมัครสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษได้อีก ๑ ครั้ง ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th หัวข้อ “ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านและสมัครสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ” ตั้งแต่วันที่ ๒๙ สิงหาคม – ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗

ทั้งนี้ ผู้สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปที่สอบไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษ ที่มีหลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ยังไม่หมดอายุการรับรองผลการทดสอบ TOEFL (ไม่รวม TOEFL ITP) TOEIC IELTS CU TEP หรือ TU GET และได้คะแนนไม่ต่่ากว่าร้อยละ ๕๐ ของการทดสอบนั้น ๆ สามารถส่งส่าเนาหลักฐานดังกล่าว พร้อมรับรองส่าเนาถูกต้อง และ ลงชื่อก่ากับ พร้อมระบุเลขประจ่าตัวสอบและเลขประจ่าตัวประชาชน ๑๓ หลัก ทางไปรษณีย์ไปยังศูนย์สรรหาและเลือกสรร ส่านักงาน ก.พ. เลขที่ ๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท์ ต่าบลตลาดขวัญ อ่าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยวงเล็บที่มุมซองด้านขวาล่างว่า (หลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ) ทั้งนี้ ส่านักงาน ก.พ. จะถือวันที่ที่ ท่าการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับเอกสารเป็นส่าคัญ เพื่อให้ส่านักงาน ก.พ. ตรวจสอบและออกหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

เงื่อนไขผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
จาก TOEFL (ไม่รวม TOEFL ITP) TOEIC IELTS CU TEP และ TU GET
การทดสอบภาษาอังกฤษ
TOEFL (คะแนนเต็ม ๑๒๐) ไม่น้อยกว่า (คะแนน) ๖๐
TOEIC (คะแนนเต็ม ๙๙๐ ไม่น้อยกว่า (คะแนน) ๔๙๕
IELTS (คะแนนเต็ม ๙) ไม่น้อยกว่า (คะแนน) ๔.๕
CU TEP (คะแนนเต็ม ๑๒๐) ไม่น้อยกว่า (คะแนน)
TU GET (คะแนนเต็ม ๑,๐๐๐) ไม่น้อยกว่า (คะแนน) ๕๐๐

เลือกชุดแบบทดสอบที่ท่านต้องการ
– [ เข้าทำแบบทดสอบ ปริญญาตรี – ปริญญาโท ]
– [ เข้าทำแบบทดสอบ ปวช. – ปวส. ]

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบ กพ ภาค ก เตรียมสอบในปี 2558 >>>>
แนวข้อสอบ กพ ภาค ก เตรียมสอบในปี 2558 คลิก!!

Tags: , , , ,