{{สมัครสอบ กพ 2558}} แบบทดสอบวิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย 2558 สมัครสอบ กพ ภาค ก 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

{{สมัครสอบ กพ 2558}} แบบทดสอบวิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย 2558 สมัครสอบ กพ ภาค ก 2558
แบบทดสอบวิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย
1. วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ
ความสามารถทางด้านเหตุผล ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์หรือแบบจำลองต่างๆ

สมัครสอบ กพ 2558

สมัครสอบ กพ 2558

{{สมัครสอบ กพ 2558}} แบบทดสอบวิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย 2558 สมัครสอบ กพ ภาค ก 2558

2. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
ความเข้าใจภาษา ทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปความ และตีความด้วย
การใช้ภาษา ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ

ตัวอย่างข้อสอบภาษาอังกฤษสำหรับทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)

คำแนะนำขั้นตอนในการใช้งานระบบแบบทดสอบออนไลน์

กรุณาทำตามขั้นตอนดังนี้

.  เลือกชุดแบบทดสอบที่ท่านต้องการ
– [ เข้าทำแบบทดสอบ ปริญญาตรี – ปริญญาโท ]
– [ เข้าทำแบบทดสอบ ปวช. – ปวส. ]

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบ กพ ภาค ก เตรียมสอบในปี 2558 >>>>
แนวข้อสอบ กพ ภาค ก เตรียมสอบในปี 2558 คลิก!!

Tags: , , , , ,