[สมัครสอบ กพ.2556] 10 ข้อคําถามที่มักจะสอบถามประจำเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครสอบ กพ เตรียมสอบ ปี 2556 สมัครสอบ กพ.56 ออนไลน์
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[สมัครสอบ กพ.2556] 10 ข้อคําถามที่มักจะสอบถามประจำเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครสอบ กพ เตรียมสอบ ปี 2556 สมัครสอบ กพ.56 ออนไลน์
สำหรับท่านที่กำลังหาข้อมูลการเปิดรับสมัครสอบ กพ ภาค ก ประจำปี 2556 กันอยู่วันนี้ทางเว็บไซต์มีข้อมูลดีๆมาอัพเดทคะ โดยเนื้อหาที่จะนำมาอัพเดทในวันนี้เป็นเนื้อหาเกี่ยกับ 10 ข้อคําถามหรือปัญหาที่มักจะสอบถามประจำเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครสอบ โดยเนื้อหานี้เป็นข้อมูลที่เก็บมาจากปีก่อนๆ และยังมีตัวอย่างแนวข้อสอบ กพ และยังสามารถดาวน์โหลดแนวข้อสอบ กพ ภาค ก พร้อมเฉลย ได้อีกด้วย ลองไปดูกันเลยคะว่า10 ข้อคําถามหรือปัญหาที่มักจะสอบถามประจำเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครสอบ กพ ภาค ก ในปีก่อนๆจะเป็นอย่างไร [สมัครสอบ กพ.2556]10 ข้อคําถามที่มักจะสอบถามประจำเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครสอบ กพ เตรียมสอบ ปี 2556 สมัครสอบ กพ.56 ออนไลน์

[สมัครสอบ กพ.2556]10 ข้อคําถามที่มักจะสอบถามประจำเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครสอบ กพ เตรียมสอบ ปี 2556 สมัครสอบ กพ.56 ออนไลน์

สมัครสอบ กพ เตรียมสอบ ปี 2556 สมัครสอบ กพ.56 ออนไลน์

[สมัครสอบ กพ.2556]10 ข้อคําถามที่มักจะสอบถามประจำเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครสอบ กพ เตรียมสอบ ปี 2556 สมัครสอบ กพ.56 ออนไลน์

อ่านรานละเอียดของข่าว [สมัครสอบ กพ.2556]10 ข้อคําถามที่มักจะสอบถามประจำเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครสอบ กพ เตรียมสอบ ปี 2556 สมัครสอบ กพ.56 ออนไลน์
10 ข้อคําถามหรือปัญหาที่มักจะสอบถามประจำเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครสอบ กพ 2555
[สมัครสอบ กพ.2556]10 ข้อคําถามที่มักจะสอบถามประจำเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครสอบ กพ เตรียมสอบ ปี 2556 สมัครสอบ กพ.56 ออนไลน์
ข้อ 1
ถาม   คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะสมัครสอบมีอะไรบ้าง
ตอบ   เป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบตรวิชาชีพ ประกาศนียบตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรี ปริญญาโท อายุไม่ ต่ำกว่า 18 ปี นับถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2555
ข้อ 2
ถาม   จะสมัครได้ คนละกี่ระดับ กี่ศูนย์สอบ

ตอบ   สมัครได้คนละ 1 ระดับ 1 ศูนย์สอบ
ข้อ 3
ถาม  ไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ได้

ตอบ   ในช่วงเวลา 08.30 น. – 17.00 น. จะมีผู้เข้ามาสมัครสอบเป็นจํานวนมาก ซึ่งผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตที่มีความเรว็สูงจะได้เปรียบผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วต่ำดังนั้นหากเป็นไปได้ให้หลีกเลี่ยงการสมัครในช่วงเวลาดังกล่าว
ข้อ 4
ถาม  กรอกใบสมัคร คลิกส่งใบสมัครแล้ว ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินได้

ตอบ   หากระบบไม่ขึ้นให้ท่านพิมพ์แบบฟอรมการชําระเงิน  แสดงว่าท่านอาจจะสมัครไม่ได้ให้ท่านตรวจสอบโดยเขาไปที่หัวข้อย่อยซ้ายมือ ตรวจสอบสถานะของผู้สมัครสอบ 1
ข้อ 5
ถาม   หากกรอกเลขประจาตัวประชาชนผิด จะทําอย่างไร

ตอบ   ทําการสมัครสอบใหม่ ในกรณีที่มีการกรอกเลขประจําตวประชาชนผิด จะไม่มีการแก้ไขให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนกดปุ่มส่งใบสมัคร
ข้อ 6
ถาม  ถ้าสมัครไปแล้วต้องการแก้ไขระดับหรือศูนย์สอบทสมัครสอบได้ หรือไม่

ตอบ   ไม่ได้  ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศรับสมัครข้อ 5.2 ซึ่งได้ ระบุไว้ว่า ผู้สมัครสอบเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 ระดับ และเลือกศูนย์สอบได้เพียง1 แห่ง เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้ ดังนั้น  ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบให้ถูกต้องเรียบร้อยก่อนจะกดปุ่มส่งใบสมัคร
ข้อ 7
ถาม    สมัครสอบแล้ว ชําระเงินค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว ไม่สามารถค้นหาใบสมัครได้ ระบบแจ้งไม่พบข้อมูลหรือไม่

ตอบ   ให้ตรวจสอบ เลขประจําตวประชาชน (กับแบบแบบฟอร์มการชําระเงินแผ่นที่  2) ว่าถูกต้องหรือไม่
ข้อ 8
ถาม    สมัครสอบแล้ว  ชําระเงินค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว ไม่สามารถค้นหาใบสมครได้ ระบบขึ้นข้อมูลแต่ไม่ขึ้นใบสมัครให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติม

ตอบ    ตรวจดูว่าชำระเงินมาแล้ว 2 วันหรือไม่ ถ้าครบแล้ว ใหตรวจดูว่าใบชําระเงินหัวข้อ เพื่อชําระ : 9267 สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือไม่ ถ้าไม่ใช่ให้กลับไปให้ธนาคารแก้ไขให้ถูกต้อง 10 ข้อคําถามหรือปัญหาที่มักจะสอบถามประจำเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครสอบ กพ 2555 สมัครสอบกพ ภาค ก ปี55 วิธีสมัครสอบ กพ 2555
ข้อ 9
ถาม    หากกรอก ชื่อ – นามสกุล หรือข้อมูลอื่นๆ  ผิด เช่น วัน เดือน ปี-เกิด, สาขาวิชา, สถาบันการศึกษา, คะแนนเฉลี่ยสะสม, ที่อยู่ จะแก้ไขอย่างไร

ตอบ    ผู้ที่กรอกชื่อ – นามสกุล หรือข้อมูลอื่นๆ ในใบสมัครผิดพลาด สามารถแก้ไขได้โดยเข้าไปที่หัวข้อย่อย พิมพ์(ใบสมัครและเลขประจำตัวสอบ กรอกเลขประจําตวประชาชน เมื่อคลิกค้นหา จะปรากฏชื่อ นามสกุล หน่วยที่สมัครสอบ ศูนย์สอบ ให้ท่านคลิกที่กรอกข้อมูลสมัครสอบเพิ่มเติม  จะปรากฏใบสมัครซึ่งจะมีข้อมูลที่ท่านได้ กรอกไว้แล้วให้ทานแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด ทั้งนี้ต้องแก้ไข ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2555 หลังจากนั้นไม่สามารถแก้ไขได้ ทั้งนี้ไม่สามารถแก้ไข  เลขประจำตัวสอบ ศูนย์สอบ และหน่วยที่สมัครสอบได้ 1
ข้อ 10
ถาม   หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว จะยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่

ตอบ   ในกรณีที่มการเปลี่ยน คํานําหน้านาม  ชื่อ หรือนามสกุล  หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว ไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข ให้ดําเนินการเช่นเดียวกับข้อ 9 แต่ในวันสอบข้อเขียน จะต้องนําหลักฐานพร้อมสําเนาการปลี่ยน คํานําหนานาม ชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจําตัวประชาชน

หากมีปัญหาเกี่ยวกับการสมัครสอบหรือปัญหาอื่น สามารถติดต่อได้ที่ Call Center 1786
หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบการสมัครสอบ  สามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 026353392-5
ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.
[สมัครสอบ กพ.2556]10 ข้อคําถามที่มักจะสอบถามประจำเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครสอบ กพ เตรียมสอบ ปี 2556 สมัครสอบ กพ.56 ออนไลน์
ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก job3.ocsc.go.th คะ

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ กพ ภาค ก พร้อมเฉลย

[สมัครสอบ กพ.2556]10 ข้อคําถามที่มักจะสอบถามประจำเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครสอบ กพ เตรียมสอบ ปี 2556 สมัครสอบ กพ.56 ออนไลน์

Tags: , , , , ,