ฮอตมาก!! แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. ตำแหน่งช่างแก้ไฟฟ้าขัดข้อง รวมข้อสอบตำแหน่งช่างแก้ไฟฟ้าขัดข้อง เตรียมสอบ กฟภ 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ฮอตมาก!! แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. ตำแหน่งช่างแก้ไฟฟ้าขัดข้อง รวมข้อสอบตำแหน่งช่างแก้ไฟฟ้าขัดข้อง เตรียมสอบ กฟภ 2558

แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. ตำแหน่งช่างแก้ไฟฟ้าขัดข้อง

แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. ตำแหน่งช่างแก้ไฟฟ้าขัดข้อง

หลังจากที่ได้อัพเดทตัวอย่างแนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 ไปแล้ว วันนี้กลับมาอัพเดทเพิ่มเติมกับตัวอย่างแนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. เฉพาะตำแหน่งช่างแก้ไฟฟ้าขัดข้อง มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานช่าง คณิตศาสตร์ตามแนวคิดช่าง เทคโนโลยีและการใช้งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และ พื้นฐานการเขียนและการอ่านแบบ……

แนวข้อสอบ Aptitude Test แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. นายจรัญขายนกราคาตัวละ 30 บาท ขายไก่ราคาตัวละ 40 บาท เมื่อนายจรัญขายขายนกและไก่ไป 30 ตัว ได้เงิน 1,100 บาท นายจรัญขายนกไปกี่ตัว
ก. นายจรัญขายนกไป 5 ตัว
ข. นายจรัญขายนกไป 10 ตัว
ค. นายจรัญขายนกไป 30 ตัว
ง. นายจรัญขายนกไป40 ตัว

ข้อที่ 2. แม่ค้าขายมังคุดในราคาลูกละ 10 บาท และขาย ทุเรียนในราคาลูกละ 40 บาท ตกตอนเย็นนับเงินที่ขายได้ 3,000 บาท วันนี้แม่ค้าขายมังคุดและทุเรียนอย่างละกี่ลูก
ก. มังคุด 100 ลูก ทุเรียน 50 ลูก
ข. มังคุด 220 ลูก ทุเรียน 20 ลูก
ค. มังคุด 260 ลูก ทุเรียน 10 ลูก
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. ถ้า X.Y.Z มีค่าเท่ากับ 0 แล้วข้อใดอธิบายได้ถูกต้องที่สุด
ก. X > Y < Z
ข. X = 0 และ Y=0 และ Z=0
ค. X = 0 หรือ Y=0 หรือ Z=0
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4. แมวเหมียวมีธนบัตรใบละ 1,000 บาท ซื้อกางเกง x บาท เสื้อยืด y บาท รองเท้า z บาท แล้วได้รับเงินทอน 50 บาท แมวเหมียว ซื้อเสื้อยืดในราคาเท่าไหร่
ก. 950-x-y บาท
ข. 950+x-y บาท
ค. 1,050-x-y บาท
ง. 1,000-x-y บาท

ข้อที่ 5. (7*7) + (8*8) + (9*9) – (10*10) – (11*11) มีค่าเท่ากับเท่าไหร่
ก. 17
ข. (-17)
ค. 27
ง. (-27)

แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. เฉพาะตำแหน่งช่างแก้ไฟฟ้าขัดข้อง

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ความนำไฟฟ้าคือ
ก. ตัวบอกให้ทราบว่าตัวนำไฟฟ้ายอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้มากหรือน้อย
ข. ตัวบอกให้ทราบว่าตัวนำไฟฟ้ายอมให้แรงดันไฟฟ้าไหลผ่านได้มากหรือน้อย
ค. ตัวบอกให้ทราบว่าตัวนำไฟฟ้ายอมให้มีความต้านทานมากหรือน้อย
ง. ไม่มีข้อถูก

ข้อที่ 2. ถ้าเราใส่ถ่านไฟฉาย 4 เซลล์ ๆ ละ 1.5 โวลต์ เข้าไปในกระบอกไฟฉายแต่ใส่ผิดพลาดโดยใส่ขั้วกลับทางไปเซลล์หนึ่ง เป็นผลให้แสงสว่างของไฟฉายเป็นอย่างไร
ก. สว่างมากกว่าเดิม ข. สว่างน้อยลงกว่าเดิม
ค. ไม่สว่างเลย ง. สว่างเท่าเดิม

ข้อที่ 3. วงจรอนุกรมมีตัวต้านทานค่าเท่ากัน 5 ตัว เกิดกำลังไฟฟ้ารวมในวงจร 10 วัตต์ ตัวต้านทานแต่ละตัวทำให้เกิดกำลังไฟฟ้าสิ้นเปลืองเท่าใด
ก. 10 W ข. 50 W
ค. 5 W ง. 2 W

ข้อที่ 4. กระแสไหลเข้าจุดต่อหนึ่งมี 2 สาขา สาขาหนึ่งกระแสไหลเข้า 5 แอมแปร์ และอีกสาขาหนึ่งกระแสไหลเข้า 3 แอมแปร์ กระแสรวมที่ไหลออกจากจุดต่อนั้นมีค่าเท่าใด
ก. 2 แอมแปร์ ข. ไม่ทราบค่า
ค.8 แอมแปร์ ง. มากกว่ากระแสทั้ง 2 สาขา

ข้อที่ 5. ในวงจรขนาน 3 สาขา R1 R2 และ R3 มีกระแสไหลผ่าน 10 mA, 15 mA และ 20 mA ตามลำดับ ถ้าวัดกระแสรวมได้ 35 mA เราสามารถอธิบายได้ว่าอย่างไร
ก. R1 เปิดวงจร ข. R2 เปิดวงจร
ค. R3 เปิดวงจร ง. วงจรยังทำงานได้อย่างถูกต้อง

ข้อที่ 6. ถ้ามีกระแสรวม 100 mA ไหลเข้าไปในวงจรขนานที่มี 3 สาขา และ 2 สาขา มีกระแสไหล 40 mA และ20 mA สาขาที่ 3 จะมีกระแสไหลเท่าใด
ก. 60 mA ข. 20 mA
ค. 160 mA ง. 40 mA

ข้อที่ 7. วงจร RLC ต่ออนุกรม เมื่อเกิดสภาวะเรโซแนนซ์ จะทำให้วงจรมีคุณสมบัติอย่างไร
ก. ความต้านทานเชิงซ้อนจะต่ำสุดทำให้กระแสไหลผ่านวงจรได้สูงสุด
ข. ความต้านทานเชิงซ้อนจะสูงสุดทำให้กระแสไหลผ่านวงจรได้ต่ำสุด
ค. ความต้านทานเชิงซ้อนจะเท่ากับศูนย์จะมีเพียงความต้านทานเพียงอย่างเดียว
ง. ความต้านทานเชิงซ้อนจะเท่ากับความต้านทาน

ข้อที่ 8. ข้อใดหมายถึงฉนวนไฟฟ้า
ก. วัตถุที่ไม่ยอมให้แรงดันไฟฟ้าไหลผ่านตัวมัน
ข. วัตถุที่ยอมให้แรงดันไฟฟ้าไหลผ่านตัวมันได้
ค. ส่วนประกอบในวงจรไฟฟ้าเรียกอีกอย่างว่าภาระไฟฟ้า
ง. วัตถุที่ทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน

ข้อที่ 9. อุณหภูมิของตัวนำสูงขึ้นจะมีผลทำให้ความต้านทานเป็นอย่างไร
ก. ต่ำลง ข. สูงขึ้น ค. เท่าเดิม ง. ไม่แน่นอน

ข้อที่ 10. โดยทั่วไปการต่อตัวต้านทานไฟฟ้ามีกี่ชนิด
ก. 2 ชนิด อนุกรม ขนาน
ข. 3 ชนิด อนุกรม ขนาน ผสม
ค. 4 ชนิด อนุกรม ขนาน ผสม ผสาน
ง. ไม่มีข้อถูก

อ่านแนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตรียมสอบตำแหน่งพนักงานช่าง (แก้ไฟฟ้าขัดข้อง) ต่อ >>>
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตรียมสอบตำแหน่งพนักงานช่าง ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตรียมสอบตำแหน่งพนักงานช่าง ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตรียมสอบตำแหน่งพนักงานช่าง ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตรียมสอบตำแหน่งพนักงานช่าง ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , ,