ฮอตมาก!!! แนวข้อสอบ กรมชลประทาน ชุดรวมข้อสอบตำแหน่งนายช่างสำรวจ เตรียมสอบกรมชลประทานนายช่างสำรวจ ปี 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ฮอตมาก!!! แนวข้อสอบ กรมชลประทาน ชุดรวมข้อสอบตำแหน่งนายช่างสำรวจ เตรียมสอบกรมชลประทานนายช่างสำรวจ ปี 2558

แนวข้อสอบ กรมชลประทาน

แนวข้อสอบ กรมชลประทาน

หลังจากที่มีคอมเม้นผ่านทางเฟสบุ๊คว่าต้องการแนวข้อสอบตำแหน่งนายช่างสำรวจ เตรียมสอบกรมชลประทานนายช่างสำรวจ ปี  2558 วันนี้ทางทีมงานเปิดสอบที่นี่ดอทคอม เลยจัด!! ตัวอย่างแนวข้อสอบกรมชลประทาน ชุดรวมข้อสอบตำแหน่งนายช่างสำรวจ ปี 2558 ความรู้เกี่ยวกับแผนที่ภาพเพื่อการสำรวจ มีเนื้อหาของความหมายของแผนที่ การหาระยะทางบนแผนที่ ความหมายของมาตราส่วนของแผนที่ หารคำนวนหามาตราส่วนของแผนที่ เป็นต้น เหมาะสำหรับผู้สมัครสอบในตำแหน่งนายช่างสำรวจ กับกรมชลประทาน ในปี 2558….

แนวข้อสอบกรมชลประทาน ชุดรวมข้อสอบตำแหน่งนายช่างสำรวจ ปี 2558

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ความรู้เกี่ยวกับแผนที่ภาพเพื่อการสำรวจ
ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของแผนที่ ได้ชัดเจนที่สุด

ก. แผนที่คือกระดาษสำหรับบอกทิศทาง
ข. แผนที่คือการนำเอารูปภาพของสิ่งต่างๆ บนพื้นผิวของ มาย่อส่วนให้เล็กลง แล้วนำมาเขียนบนกระดาษหรือวัตถุที่แบนราบ
ค. แผนที่คือเครื่องมือสำหรับนักเดินทาง
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2. ข้อใดคือวิธีการหาระยะทางบนแผนที่
ก. การหาระยะโดยอาศัยมาตราส่วนของแผนที่
ข. การหาระยะโดยใช้คอมพิวเตอร์
ค. การหาระยะโดยอาศัยมาตราส่วนแบบบรรทัด
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ค

ข้อที่ 3. ข้อใดให้ความหมายของมาตราส่วนของแผนที่ได้ชัดเจนที่สุด
ก. ความสัมพันธ์ระยะทางราบบนแผนที่กับระยะทางราบในภูมิประเทศ
ข. อัตราส่วนระหว่างระยะในภูมิประเทศกับระยะบนแผนที่หารด้วยสอง
ค. ความสัมพันธ์ระหว่างค่าพิกัดกับระยะในภูมิประเทศ
ง. อัตราส่วนระหว่างค่าพิกัดกับระยะบนแผนที่

ข้อที่ 4. ข้อใดคือสูตรการหามาตราส่วน
ก. มาตราส่วน = ระยะในภูมิประเทศ/ระยะบนแผนที่
ข. มาตราส่วน = ระยะบนแผนที่/ระยะในภูมิประเทศ
ค. มาตราส่วน = ค่าพิกัด/ระยะในภูมิประเทศ
ง. มาตราส่วน = ระยะในภูมิประเทศ/ค่าพิกัดที่อ่านได้

ข้อที่ 5. แผนที่ประเภทใดที่ใช้ในกรมพัฒนาที่ดิน
ก. แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ
ข. แผนที่ของกรมแผนที่ทหาร
ค. แผนที่ภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยคม 3
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 6. ข้อใดคือแผนที่ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก
ก. แผนที่ของชาวเมโลโปเตเมีย
ข. แผนที่สมัยกรีกโบราณ
ค. แผนที่ของปโตเลมี
ง. แผนที่ของชาวจีน

ข้อที่ 7. การหาระยะทางบนแผนที่จึงสามารถกระทำได้กี่วิธี
ก. สามารถกระทำได้ 2 วิธี
ข. สามารถกระทำได้ 3 วิธี
ค. สามารถกระทำได้ 4 วิธี
ง. สามารถกระทำได้ 5 วิธี

ข้อที่ 8. Horizontal Distance คือ
ก. ระยะราบ
ข. ระยะนอน
ค. ระยะความสูง
ง. ระยะล่าง

ข้อที่ 9. ข้อใดคือระบบอ้างอิงในการกำหนดตำแหน่ง
ก. Geographic Coordinates
ข. Rectangular Coordinates
ค. Position Reference Systems
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 10. Rectangular Coordinates คือ
ก. พิกัดกริด
ข. พิกัดภูมิศาสตร์
ค. ระบบอ้างอิงในการกำหนดตำแหน่ง
ง. เส้นขอบระวาง

ข้อที่ 11. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของแผนที่
ก. Border
ข. Geographic Coordinates
ค. Thematic and special
ง. Rectangular Coordinates

ข้อที่ 12. ข้อใดจัดเป็นหลักในการจำแนกชนิดของแผนที่ที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบัน
ก. การจำแนกชนิดของแผนที่ตามลักษณะที่ปรากฏบนแผนที่
ข. การจำแนกชนิดของแผนที่ตามขนาดของมาตราส่วน ประเทศต่าง ๆ
ค. การจำแนกชนิดแผนที่ตามลักษณะการใช้งานและชนิดของรายละเอียดที่แสดงไว้ในแผนที่
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 13. แผนที่ที่สร้างขึ้นเป็นเครื่องมือประกอบการเดินทางคือแผนที่ชนิดใด
ก. แผนที่ภูมิประเทศ (Topographic map)
ข. ชาร์ตและแผนที่เส้นทาง (Charts and road map)
ค. แผนที่พิเศษ (Thematic and special map)
ง. แผนที่แสดงแบนราบ (Planimetric Map)

ข้อที่ 14. ข้อใดคือแผนที่ที่จำแนกตามมาตรฐานของสมาคมคาร์โตกร๊าฟฟี่ระหว่างประเทศ (ICA)
ก. แผนที่แสดงแบนราบ (Planimetric Map)
ข. แผนที่พิเศษ (Special Map or Thematic Map)
ค. แผนที่ภูมิประเทศ (Topographic Map)
ง. ถูกทั้งข้อ ข และ ค

ข้อที่ 15. แผนที่แสดงรายละเอียดทั้งทางแนวราบและแนวดิ่ง หรืออาจแสดงให้เห็นเป็น 3 มิติ คือ
ก. แผนที่แสดงแบนราบ (Planimetric Map)
ข. แผนที่พิเศษ (Special Map or Thematic Map)
ค. แผนที่ภูมิประเทศ (Topographic Map)
ง. แผนที่มาตราส่วนเล็ก

ข้อที่ 16. ข้อใดคือแผนที่ทั่วไป (General Map)
ก. แผนที่แสดงแบนราบ (Planimetric Map)
ข. แผนที่พิเศษ (Special Map or Thematic Map)
ค. แผนที่ภูมิประเทศ (Topographic Map)
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ค

ข้อที่ 17. ข้อใดคือแผนที่ตามการจำแนกชนิดของแผนที่ตามขนาดของมาตราส่วน สำหรับนักการทหาร
ก. แผนที่มาตราส่วนเล็ก ได้แก่ แผนที่มาตราส่วนเล็กว่า 1:1,000,000
ข. แผนที่มาตราส่วนเล็ก ได้แก่ แผนที่มาตราส่วนตั้งแต่ 1:250,000 ถึง 1:1,000,000
ค. แผนที่มาตราส่วนเล็ก ได้แก่ แผนที่มาตราส่วนใหญ่กว่า 1:250,000
ง. แผนที่มาตราส่วนเล็ก ได้แก่ แผนที่มาตราส่วน 1:600,000 และเล็กกว่า

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบกรมชลประทานต่อ >>>>
แนวข้อสอบกรมชลประทานชุดที่ 1 คลิก!!!!
แนวข้อสอบกรมชลประทานชุดที่ 2 คลิก!!!!
แนวข้อสอบกรมชลประทานชุดที่ 3 คลิก!!!!
แนวข้อสอบกรมชลประทานชุดที่ 4 คลิก!!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , ,