เจาะลึก!! แนวข้อสอบ กฟผ 2556 วิชา Personality Test สำหรับสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ค่อยมีเวลาเตรียมตัวอ่าน
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

เจาะลึก!! แนวข้อสอบ กฟผ 2556 วิชา Personality Test สำหรับสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต  (กฟผ.) เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ค่อยมีเวลาเตรียมตัวอ่าน
แนวข้อสอบ Adtitude Test และ Personality Test สำหรับการสอบกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต  (กฟผ.) ในปี 2556 ข้อสอบ Adtitude Test เป็นแนวข้อสอบที่ใช้วัดทั้งความถนัดทางเชาว์ปัญญา การแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า การตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆทั้งปัญหาในระยะยาวและปัญหาในระยะสั้น ใช้ทดสอบว่าผู้ที่ได้ทำการทดสอบจะสามารถแก้ไขงานได้ ในรู้ปแบบที่นายจ้างต้องการ ส่วน ข้อสอบ Personality Test เป็นข้อสอบที่ใช้วัดลักษณะนิสัย ของผู้ที่ได้ทำการทดสอบ ว่าผู้ที่ทำการทดสอบมีลักษณะนิสัยเหมาะกับการทำงานประเภทใด… แนวข้อสอบ กฟผ 2556 วิชา Personality Test สำหรับสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต  (กฟผ.)

แนวข้อสอบ กฟผ 2556 วิชา Personality Test สำหรับสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต  (กฟผ.)

แนวข้อสอบ สอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต กฟผ Personality Test 2556

เจาะลึก!! แนวข้อสอบ กฟผ 2556 วิชา Personality Test สำหรับสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต  (กฟผ.) เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ค่อยมีเวลาเตรียมตัวอ่าน

ในส่วนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต  (กฟผ.) ใช้ข้อสอบทั้งสองรูปแบบนี้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ดังนั้นหากท่านใดที่อยากสอบเข้าทำงานกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต  (กฟผ.) ต้องขยันฝึกคิดวิเคระห์ การแก้โจทย์ Adtitude Test และ Personality Test คะ

ตัวอย่างแนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) Adtitude Test และ Personality Test 2556
ข้อ 1 . 777 0 0 1 1…………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. 0
แนวข้อสอบ กฟผ 2556 วิชา Personality Test สำหรับสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต  (กฟผ.)
ข. 1 ข้อสอบ กฟผ บัญชี วิศวะไฟฟ้า วิศวะโยธา
ค. 2 แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างกลโรงงาน ธุรการ
ง. 778 แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต วิทยากร นักวิทยาศาสตร์

ข้อ 2 . 77 155 312 549 867…………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. -800
ข้อสอบ กฟผ บัญชี วิศวะไฟฟ้า วิศวะโยธา
ข. -545 แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างกลโรงงาน ธุรการ
ค. 1,187
ง. 1,267
แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต วิทยากร นักวิทยาศาสตร์

ข้อ 3 . 5 6 -5 -11 -15 …………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. -16
แนวข้อสอบ กฟผ 2556 วิชา Personality Test สำหรับสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต  (กฟผ.)
ข. -17
ค. -18
ง. -19
ข้อสอบ กฟผ บัญชี วิศวะไฟฟ้า วิศวะโยธา

ข้อ 4 . -885 -886 -949 -884 -572 …………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. 252
แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างกลโรงงาน ธุรการ
ข. 261 แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต วิทยากร นักวิทยาศาสตร์
ค. -998 ข้อสอบ กฟผ บัญชี วิศวะไฟฟ้า วิศวะโยธา
ง. -2013

ข้อ 5 . 345 1,023 -8,109 -17,236 -26,345 …………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. 0
ข. -14,898
ค. -15,233
ข้อสอบ กฟผ บัญชี วิศวะไฟฟ้า วิศวะโยธา
ง. -17,433 ข้อสอบ กฟผ บัญชี วิศวะไฟฟ้า วิศวะโยธา

ข้อ 6 . -1 -1 -1 0 3 …………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. -4,567
แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างกลโรงงาน ธุรการ
ข. -5,454
ค. -9,993
แนวข้อสอบ กฟผ 2556 วิชา Personality Test สำหรับสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต  (กฟผ.)
ง. 7,998

ข้อ 7 . -88 -12 23 59 1,069…………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. -7,795
แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต วิทยากร นักวิทยาศาสตร์
ข. -7,796 ข้อสอบ กฟผ บัญชี วิศวะไฟฟ้า วิศวะโยธา
ค. -7,797
ง. -7,798
แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างกลโรงงาน ธุรการ

ข้อ 8 . 0 913 938 1,475 2,014…………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. -9,999
ข. -2,458
ค. 2,549
ข้อสอบ กฟผ บัญชี วิศวะไฟฟ้า วิศวะโยธา
ง. 2,454 แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างกลโรงงาน ธุรการ

ข้อ 9 . -555 -555 -555 -538 -231…………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. -21
ข. -22
ค. -23
แนวข้อสอบ กฟผ 2556 วิชา Personality Test สำหรับสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต  (กฟผ.)
ง. -24 แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต วิทยากร นักวิทยาศาสตร์

ข้อ 10 . 2 -8 -38 -53 -78 …………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. -87
แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างกลโรงงาน ธุรการ
ข. -42
ค. -98
แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต วิทยากร นักวิทยาศาสตร์
ง. -55 ข้อสอบ กฟผ บัญชี วิศวะไฟฟ้า วิศวะโยธา

ข้อ 11 . 55 56 45 44 35 …………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. 19
ข. 20
ค. 25
แนวข้อสอบ กฟผ 2556 วิชา Personality Test สำหรับสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต  (กฟผ.)
ง. 30 แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างกลโรงงาน ธุรการ

ข้อ 12 . 5 8 8 3 5 …………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. 7
ข. 16
ข้อสอบ กฟผ บัญชี วิศวะไฟฟ้า วิศวะโยธา
ค. 20
ง. 5
แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างกลโรงงาน ธุรการ

ข้อ 13 . 3 4 1 -9 -9 …………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. 4
แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต วิทยากร นักวิทยาศาสตร์
ข. -10
ค. 8
ง. -3
แนวข้อสอบ กฟผ 2556 วิชา Personality Test สำหรับสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต  (กฟผ.)

ข้อ 14 . -9 2 33 49 75 …………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)…….
ก. -9
แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างกลโรงงาน ธุรการ
ข. 89
ค. 96
ข้อสอบ กฟผ บัญชี วิศวะไฟฟ้า วิศวะโยธา
ง. 98

ข้อ 15 . 88 91 87 74 50 …………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)…….
ก. 5
ข. 13
แนวข้อสอบ กฟผ 2556 วิชา Personality Test สำหรับสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต  (กฟผ.)
ค. 45
ง. 86
ข้อสอบ กฟผ บัญชี วิศวะไฟฟ้า วิศวะโยธา
เนื้อหาของเฉลยแนวข้อสอบจะแสดงเมื่อท่านได้ร่วมแสดงความคิดเห็นคะ แนวข้อสอบ กฟผ 2556 วิชา Personality Test สำหรับสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต  (กฟผ.)
อ่านแนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) Adtitude Test และ Personality Test 2556 ต่อคลิก!!

Tags: , , , , ,