[เจ๋งจริง!] แนวข้อสอบ กฟภ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมเฉลย บัญชี แนวข้อสอบ กฟภ บัญชี พร้อมเฉลย 57
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[เจ๋งจริง!] แนวข้อสอบ กฟภ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมเฉลย บัญชี แนวข้อสอบ กฟภ บัญชี พร้อมเฉลย 57

แนวข้อสอบ กฟภ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แนวข้อสอบ กฟภ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รวบรวมมาเพิ่มเติม สำหรับแนวข้อสอบกฟภ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมเฉลย ตำแหน่งนักบัญชี โดยแนวข้อสอบที่ได้นำมาอัพเดทในวันนี้เป็นตัวอย่างแนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 อัพเดทใหม่ล่าสุด เตรียมสอบกฟภ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในปี พ.ศ. 2557-2558 เหมาะสำหรับผู้สมัครสอบในตำแหน่งต่างๆ กับฟภ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และผู้ที่มีความสนใจทั่วไป….

แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 อัพเดทใหม่ล่าสุด

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของ “ส่วนราชการ” ตาม พรก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้ชัดเจนที่สุด ?

ก. ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในกำกับของราชการฝ่ายบริหาร แต่ไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข. ส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา
ค. ส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการ
ง. ส่วนราชการที่นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ อนุมัติ

ข้อที่ 2. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีคือการบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายตามข้อใด ?
ก. เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
ข. เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
ค. เพื่อให้ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน หมายถึง ?
ก. การบริหารราชการเพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
ข. การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
ค. การปฏิบัติราชการให้ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
ง. การปฏิบัติราชการที่มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ความสงบและปลอดภัยของสังคมส่วนรวม ตลอดจนประโยชน์สูงสุดของประเทศ

ข้อที่ 4. ตามมาตราที่ 8 ในการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ส่วนราชการจะต้องดำเนินการ โดยมีแนวทางการบริหารราชการ ตามข้อใด ?
ก. การกำหนดภารกิจของรัฐและส่วนราชการต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ตามมาตรา 8 และสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐและนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา
ข. การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยซื่อสัตย์สุจริต สามารถตรวจสอบได้ และมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น
ค. ให้เป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีที่จะต้องคอยรับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคมโดยรวม
ง. หลังก่อนเริ่มดำเนินการ ส่วนราชการต้องจัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์ผลดีและผลเสียให้ครบถ้วนทุกด้าน

ข้อที่ 5. ก่อนจะดำเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า จัดเป็น ?
ก. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
ข. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
ค. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของตนเอง
ง. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ข้อที่ 6. ในกรณีที่ภารกิจใดของส่วนราชการมีความเกี่ยวข้องกับหลายส่วน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องควรดำเนินการตามข้อใด ?
ก. ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเขียนหนังสือถึงรัฐมนตรี เพื่อกำหนดการบริหารราชการแบบบูรณาการร่วมกัน โดยมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
ข. ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามวิธีการของตนเอง
ค. ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนั้นกำหนดแนวทางการปฏิบัติราชการเพื่อให้เกิด การบริหารราชการแบบบูรณาการร่วมกัน
ง. ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนั้นกำหนดแนวทางการปฏิบัติราชการเพื่อให้เกิด การบริหารราชการแบบบูรณาการร่วมกัน โดยมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ

ข้อที่ 7. ตามมาตราที่ 16 ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดทำเป็นแผนกี่ปี ?
ก. จัดทำเป็นแผนสามปี ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา 12
ข. จัดทำเป็นแผนสามปี ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา 13
ค. จัดทำเป็นแผนสี่ปี ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา 12
ง. จัดทำเป็นแผนสี่ปี ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา 13

ข้อที่ 8. ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณกำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการเพื่อขอรับงบประมาณ สำนักงบประมาณ และ ก.พ.ร. ต้องดำเนินการอย่างไร ?
ก. จัดทำแผนปฏิบัติราชการเพื่อขอรับงบประมาณขึ้นมาใหม่
ข. ร่วมกันกำหนดแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการตามมาตรา 15 ให้สามารถใช้ได้กับแผนปฏิบัติราชการที่ต้องจัดทำตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ค. ร่วมกันกำหนดแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการตามมาตรา 16 ให้สามารถใช้ได้กับแผนปฏิบัติราชการที่ต้องจัดทำตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ง. ไม่ต้องดำเนินการ

ข้อที่ 9. ตามมาตราที่ 20 เพื่อให้การปฏิบัติราชการภายในส่วนราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้ส่วนราชการต้องดำเนินการตามข้อใด ?
ก. ให้ส่วนราชการกำหนดเป้าหมาย และ แผนการทำงาน
ข. ให้ส่วนราชการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานหรือโครงการ
ค. ให้ส่วนราชการกำหนดงบประมาณที่จะต้องใช้ในแต่ละงานหรือโครงการ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 10. ในกรณีที่รายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะใดของส่วนราชการใด สูงกว่ารายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะประเภทและคุณภาพเดียวกัน ให้ส่วนราชการนั้นดำเนินการตามข้อใด ?
ก. ไม่ต้องดำเนินการใดๆ
ข. ให้ส่วนราชการนั้นจัดทำแผนการลดรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะดังกล่าวเสนอกรมบัญชีกลาง
ค. ให้ส่วนราชการนั้นจัดทำแผนการลดรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะดังกล่าวเสนอ ก.พ.ร.
ง. ให้ส่วนราชการนั้นจัดทำแผนการลดรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะดังกล่าวเสนอสำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ ก.พ.ร. ทราบ

อ่านแนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับสอบปี 2557 เพิ่มเติม >>>>
เด็ด! แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 57..

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , ,