เด็ดกว่า!! แนวข้อสอบกรมการจัดหางาน ชุดที่ 3 รวมข้อสอบนักวิชาการแรงงาน (พร้อมเฉลย) ปี 2558 Load แนวข้อสอบกรมการจัดหางาน 58
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

เด็ดกว่า!! แนวข้อสอบกรมการจัดหางาน ชุดที่ 3 รวมข้อสอบนักวิชาการแรงงาน (พร้อมเฉลย) ปี 2558 Load แนวข้อสอบกรมการจัดหางาน 58

แนวข้อสอบกรมการจัดหางาน 58

แนวข้อสอบกรมการจัดหางาน 58

ใกล้สอบแล้วสำหรับกรมการจัดหางาน สำหรับท่านใดที่ได้สมัครสอบในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ไปแล้วและยังไม่มีเอกสารเตรียมสอบในตำแหน่งดังกล่าว วันนี้ทางทีมงาน เปิดสอบที่นี่ ดอทคอม มีตัวอย่างแนวข้อสอบกรมการจัดหางาน เตรียมสอบในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ในปี 2558 โดยแนวข้อสอบมีเนื้อหาของความรู้เกี่ยวกับกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ความรู้พื้นฐานด้านแรงงาน และ ความรู้อื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ กับกรมการจัดหางาน ต้องรู้!!!

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน [ชุดที่ 3]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. พระราชบัญญัติว่าด้วยสำนักจัดหางาน พ.ศ. 2475 มีผลบังคับใช้ในวันที่เท่าไหร่ ?

ก. บังคับใช้เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2475
ข. บังคับใช้เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2475
ค. บังคับใช้เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2475
ง. บังคับใช้เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2475

ข้อที่ 2. กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมถูกจัดตั้งขึ้นในปีใด ?
ก. พ.ศ. 2536
ข. พ.ศ. 2537
ค. พ.ศ. 2538
ง. พ.ศ. 2539

ข้อที่ 3. ข้อใดคือ “วิสัยทัศน์” ของกรมการจัดหางาน ?
ก. เป็นองค์กรหลักที่พัฒนาระบบและให้บริการจัดหางานทั้งในและต่างประเทศ
ข. เป็นองค์กรหลักที่ส่งเสริม พัฒนา ให้บริการแนะแนวอาชีพและการประกอบอาชีพ
ค. เป็นองค์กรหลักที่พัฒนาระบบ สร้างเครือข่าย และผลิตข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
ง. เป็นองค์กรหลักที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการมีงานทำ คุ้มครองคนหางาน และให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานที่ทันสมัย

ข้อที่ 4. “มีคุณธรรม มุ่งมั่นบริการ ทำงานเป็นทีม มุ่งผลสัมฤทธิ์” คือ………….ของกรมการจัดหางาน ?
ก. วิสัยทัศน์
ข. พันธกิจ
ค. ค่านิยม
ง. เป้าหมาย

ข้อที่ 5. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของกรมการจัดหางาน ?
ก. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน กฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข. วิเคราะห์สภาวะตลาดแรงงานและแนวโน้มความต้องการแรงงานและเป็นศูนย์ทะเบียนข้อมูลตลาดแรงงาน
ค. พัฒนา ระบบ รูปแบบ มาตรการ และวิธีการด้านการจัดหางาน จัดทำและประสานแผนการปฏิบัติงานของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านแรงงานของกระทรวง
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6. กรมการจัดหางาน มีภารกิจตามข้อใด ?
ก. ส่งเสริมการมีงานทำและคุ้มครองคนหางาน
ข. ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ งานเลขานุการ และงานประชาสัมพันธ์ของกรม
ค. พัฒนาระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อใช้ในงานด้านส่งเสริมการมีงานทำและคุ้มครองคนหางาน
ง. วิเคราะห์ตลาดแรงงานและแนวโน้มความต้องการแรงงาน เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลตลาดแรงงาน

ข้อที่ 7. หน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางของกรมการจัดหางาน ตามข้อใดมีหน้าที่ปฏิบัติงานสารบรรณ ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ งานเลขานุการและงานประชาสัมพันธ์ของกรม ?
ก. สำนักงานเลขานุการกรม
ข. กองแผนงานและสารสนเทศ
ค. กองวิจัยตลาดแรงงาน
ง. กองส่งเสริมการมีงานทำ

ข้อที่ 8. บุคคลตามข้อใดดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการจัดหางานในปี 2558 ?
ก. นายสุเมธ มโหสถ
ข. นายอนุรักษ์ ทศรัตน์
ค. นายธีพล ขุนเมือง
ง. นายสมบัติ นิเวศรัตน์

ข้อที่ 9.ข้อใดคือเว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน ?
ก. http://www.doe.go.th
ข. http://www.deo.go.th
ค. http://www.doe.co.th
ง. http://www.deo.co.th

ข้อที่ 10. ในปัจจุบันกรมการจัดหางาน สังกัดอยู่ในกระทรวงใด ?
ก. กระทรวงแรงงงาน
ข. กระทรวงมหาดไทย
ค. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ง. กระทรวงการคลัง

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของ “คนต่างด้าว” ตามพระราชบัญญัตินี้ได้ชัดเจนที่สุด ?

ก. บุคคลทั่วไปซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
ข. บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
ค. บุคคลต่างด้าวซึ่งไม่ได้รับใบอนุญาต
ง. คนต่างด้าวซึ่งได้รับใบอนุญาต

ข้อที่ 2. คนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศแบบชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองเพื่อทำงานอันจำเป็นเเละเร่งด่วนที่มีระยะเวลาทำงานในประเทศไม่เกินกี่วัน ?
ก. ไม่เกินสิบวัน
ข. ไม่เกินสิบห้าวัน
ค. ไม่เกินยี่สิบวัน
ง. ไม่เกินยี่สิบห้าวัน

ข้อที่ 3. หากผู้ประกอบการต้องการจ้างคนต่างด้าวซึ่งอยู่นอกราชอาณาจักรเข้ามาทำงานในกิจการของตนในราชอาณาจักร ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมแทนคนต่างด้าวได้หรือไม่ ?
ก. ไม่ได้ ตามมาตราที่ 11
ข. ได้ ตามมาตราที่ 11
ค. ไม่ได้ ตามมาตราที่ 12
ง. ได้ ตามมาตราที่ 12

ข้อที่ 4. นายจ้างที่ไม่นำส่งเงินค่าจ้างตามมาตรา 15 เข้ากองทุนหรือนำส่งไม่ครบถ้วนต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละเท่าไหร่ ?
ก. ต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละสองต่อเดือนของเงินค่าจ้างที่ไม่ได้นำส่งหรือนำส่งไม่ครบ
ข. ต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละสามต่อเดือนของเงินค่าจ้างที่ไม่ได้นำส่งหรือนำส่งไม่ครบ
ค. ต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละสี่ต่อเดือนของเงินค่าจ้างที่ไม่ได้นำส่งหรือนำส่งไม่ครบ
ง. ต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละห้าต่อเดือนของเงินค่าจ้างที่ไม่ได้นำส่งหรือนำส่งไม่ครบ

ข้อที่ 5. ใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ มีอายุไม่เกินกี่ปี ?
ก. มีอายุไม่เกินสองปีนับแต่วันออก
ข. มีอายุไม่เกินสามปีนับแต่วันออก
ค. มีอายุไม่เกินสี่ปีนับแต่วันออก
ง. มีอายุไม่เกินห้าปีนับแต่วันออก

ข้อที่ 6. กองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรประกอบด้วยเงินและทรัพย์สินตามข้อใด ?
ก. เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้
ข. เงินที่นายจ้างนำส่งเข้ากองทุนตามมาตรา 15
ค. เงินค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บได้ตามพระราชบัญญัตินี้ตามที่กระทรวงการคลังอนุญาตให้นำไปใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 7. คณะกรรมการกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร มีบุคคลตามข้อใดเป็นประธานกรรมการ ?
ก. อธิบดีกรมการจัดหางาน
ข. ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ค. รองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ง. ปลัดกระทรวงแรงงาน

ข้อที่ 8. คณะกรรมการพิจารณาการทำงานของคนต่างด้าวมีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. เสนอนโยบายการทำงานของคนต่างด้าวต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ข. เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในการออกพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศตามพระราชบัญญัตินี้
ค. ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การใช้จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์และการตรวจสอบภายในของกองทุน
ง. พิจารณาจัดสรรเงินของกองทุนเพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของกองทุนและตามแนวทางและลำดับความสำคัญ

ข้อที่ 9. คณะกรรมการพิจารณาการทำงานของคนต่างด้าว มีบุคคลตามข้อใดเป็นกรรมการ ?
ก. ปลัดกระทรวงแรงงาน
ข. รองปลัดกระทรวงแรงงาน
ค. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

ข้อที่ 10. ในกรณีที่นายทะเบียนมีคำสั่งไม่ออกใบอนุญาต ผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการตามข้อที่ 21 ภายในกี่วัน ?
ก. ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ทราบคำสั่งดังกล่าว
ข. ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้ทราบคำสั่งดังกล่าว
ค. ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้ทราบคำสั่งดังกล่าว
ง. ภายในร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้ทราบคำสั่งดังกล่าว

อ่านแนวข้อสอบกรมการจัดหางาน นักวิชาการแรงงานต่อ >>>>
แนวข้อสอบกรมการจัดหางาน นักวิชาการแรงงาน ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมการจัดหางาน นักวิชาการแรงงาน ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมการจัดหางาน นักวิชาการแรงงาน ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมการจัดหางาน นักวิชาการแรงงาน ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights