เด็ดจริง!! แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมเฉลย 2558 ชุดรวมข้อสอบตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ เตรียมสอบกรมส่งเสริมการเกษตร
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

เด็ดจริง!! แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมเฉลย 2558 ชุดรวมข้อสอบตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ เตรียมสอบกรมส่งเสริมการเกษตร

แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร 2558

แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร 2558

กลับมาอัพเดทตัวอย่างแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร กันอีกครั้ง หลังจากที่ทางทีมงานได้อัพเดทตัวอย่างแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร ในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ไปแล้ว วันนี้กลับมาอัพเดทเพิ่มเติมกับตัวอย่างแนวข้อสอบในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ เพิ่มเติมแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร [ชุดที่ 1] และ แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งธุรการ ชุดที่ 1….

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดคือ “วิสัยทัศน์” ของกรมส่งเสริมการเกษตร ?
ก. กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นองค์กรที่ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้
ข. กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นองค์กรที่ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด
ค. กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นองค์กรที่ศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านการส่งเสรมิ การเกษตร และบูรณาการการทางานกับทุกภาคส่วน
ง. กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

ข้อที่ 2. ข้อใดไม่ใช่ภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตรตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545 ?
ก. ส่งเสริม และพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
ข. ฝึกอาชีพเกษตรกร และให้บริการทางการเกษตร
ค. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้
ง. พัฒนา ส่งเสริม และประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต และการจัดการผลผลิตพืชประมง และปศุสัตว์ แก่เกษตรกร

ข้อที่ 3. กรมส่งเสริมการเกษตรได้ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่เท่าไหร่ ?
ก. เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2509
ข. เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2509
ค. เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2510
ง. เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2510

ข้อที่ 4. ยุทธศาสตร์การดำเนินตามแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2556 – 2559 มีทั้งหมดกี่ประเด็น ?
ก. 2 ประเด็น
ข. 3 ประเด็น
ค. 4 ประเด็น
ง. 5 ประเด็น

ข้อที่ 5. ข้อใดคือเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่ 1 ตามแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2556 – 2559 ?
ก. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล
ข. ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบายสาคัญของรัฐบาล
ค. ผลสำเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ง. ผลสำเร็จของการสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและภาคเกษตร

ข้อที่ 6. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและภาคเกษตร จัดเป็นยุทธศาสตร์ที่เท่าไหร่ ?
ก. ยุทธศาสตร์ที่ 1
ข. ยุทธศาสตร์ที่ 2
ค. ยุทธศาสตร์ที่ 3
ง. ยุทธศาสตร์ที่ 4

ข้อที่ 7. ข้อใดคือตัวชี้วัดเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและภาคเกษตร ?
ก. เกษตรกรมคีวามสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร
ข. เกษตรกรมีการทำกิจกรรมที่เสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืน
ค. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรที่มีการนำไปปฏิบัติ
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 8. ยุทธศาสตรการบรูณาการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่มีเจตนารมณ์ที่จะให้อำนาจและอิสระแก่หน่วยงานในพื้นที่ในการดำเนินการต่างๆ โดยมุ่งเน้นสิ่งใดเป็นสำคัญ ?
ก. เป้าหมาย
ข. รายได้ของหน่วยงานในพื้นที่
ค. ผลสำเร็จของงาน
ง. ความสามัคคี

ข้อที่ 9. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรในพื้นที่เน้นหนักจัดเป็น…………….ของยุทธศาสตรการบรูณาการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ?
ก. เป้าหมาย
ข. แนวทางการดำเนินงาน
ค. ผลสำเร็จของการดำเนินงาน
ง. การดำเนินการ

ข้อที่ 10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมการเกษตรมีจุดมุ่งหมายเพื่อ ?
ก. เสริมสร้างสมรรถนะขององค์กรในภาพรวมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคล่ื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในระดับพื้นที่
ข. ยกระดับการให้บริการเพื่อสนับสนนุการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
ง. ผิดทั้งข้อ ก และ ข

แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งธุรการ ชุดที่ 1

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดคือหน้าที่และความรับผิดชอบงานธุรการ ??
ก. งานรับ – ส่ง และลงทะเบียนหนังสือราชการ
ข. การทำสำเนาหนังสือ เช่น ถ่ายเอกสาร อัดสำเนา
ค. การจัดทำหนังสือเชิญประชุม และเชิญประชุม
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2. สิ่งสำคัญที่จะต้องดำเนินการก่อนจัดทำหนังสือเชิญประชุมคือ ??
ก. การกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุม
ข. การรายงานการประชุมครั้งก่อน
ค. การหาข้อมูลรายชื่อผู้ร่วมประชุม
ง. การประสานงานจัดหาสถานที่

ข้อที่ 3. “คำขึ้นต้น” เป็นส่วนต้นของหนังสือเชิญประชุมหากผู้รับหนังสือเป็นบุคคลทั่วไปต้องใช้คำว่า ??
ก. ขอเชิญประชุม
ข. เรียน
ค. กราบเรียน
ง. เรื่อง

ข้อที่ 4. รูปแบบของระเบียบวาระการประชุมที่นิยมใช้กันโดยทั่วไปประกอบด้วยกี่วาระ
ก. สองวาระ
ข. สามวาระ
ค. สี่วาระ
ง. ห้าวาระ

ข้อที่ 5. การกำหนดวาระการประชุมเป็นหน้าที่ของผู้ใด ??
ก. ประธานการประชุม
ข. เลขานุการ
ค. เจ้าหน้าที่ธุรการ
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 6. สำนวนภาษาที่ใช้ในการเขียนชื่อเรื่องของระเบียบวาระการประชุมแบ่งเป็นกี่ลักษณะ ?
ก. แบ่งเป็น 2 ลักษณะ
ข. แบ่งเป็น 3 ลักษณะ
ค. แบ่งเป็น 4 ลักษณะ
ง. แบ่งเป็น 5 ลักษณะ

ข้อที่ 7. ระบบการจัดการฐานข้อมูลประกอบด้วยส่วนสำคัญหลักๆ กี่ส่วน ?
ก. สองส่วน
ข. สามส่วน
ค. สี่ส่วน
ง. ห้าส่วน

ข้อที่ 8. การจดบันทึกในระหว่างดำเนินการประชุมมีกี่วิธี ?
ก. 2 วิธี
ข. 3 วิธี
ค. 4 วิธี
ง. 5 วิธี

ข้อที่ 9. ข้อใดไม่ใช่สิ่งที่ต้องจัดเตรียมสำหรับการจดบันทึกการประชุม ?
ก. สมุดโน้ตหรือกระดาษ
ข. สำเนาระเบียบวาระการประชุม
ค. รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ง. เครื่องคอมพิวเตอร์

ข้อที่ 10. การซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้ง ทดลอง และบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ แต่ไม่รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง หมายถึง ?
ก. การพัสดุ
ข. พัสดุ
ค. การซื้อ
ง. การจ้าง

ข้อที่ 11. ข้อใดจัดเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ?
ก. ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า
ข. ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม
ค. ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม
ง. ถูกทุกข้อ

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมสอบ ปี 2558 ต่อ >>>
แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมสอบ ปี 2558 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมสอบ ปี 2558 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมสอบ ปี 2558 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมสอบ ปี 2558 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights