{{เด็ดสุดในสามโลก!!}} แนวข้อสอบ ธกส พัฒนาธุรกิจ และ แนวข้อสอบ ธกส การเงิน ฟรี พร้อมเฉลย เตรียมสอบปี 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

{{เด็ดสุดในสามโลก!!}} แนวข้อสอบ ธกส พัฒนาธุรกิจ และ แนวข้อสอบ ธกส การเงิน ฟรี พร้อมเฉลย เตรียมสอบปี 2558

แนวข้อสอบ ธกส พัฒนาธุรกิจ

แนวข้อสอบ ธกส พัฒนาธุรกิจ

รวมตัวอย่างแนวข้อสอบเก่าๆ ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำหรับการสอบในปี 2558 ในตำแหน่งปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจ และ ตำแหน่งปฏิบัติงานการเงิน มีเนื้อหาของความรู้เกี่ยวกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. ความรู้ความสามารถทั่วไป (Adtitude Test) พรบ.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509 และความรู้อื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบในตำแหน่งปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจ และ ตำแหน่งปฏิบัติงานการเงิน ต้องรู้!!

แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ธ.ก.ส.

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ข้อ
ข้อที่ 1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ใด
ก. พ.ศ. 2509 ข. พ.ศ. 2510
ค. พ.ศ. 2511 ง. พ.ศ. 2512

ข้อที่ 2. ในทศวรรษใด ของ ธ.ก.ส. ที่น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาชนบท
ก. ทศวรรษที่ 3 ข. ทศวรรษที่ 4
ค. ทศวรรษที่ 5 ง. ทศวรรษที่ 6

ข้อที่ 3. กองทุนธนาคารอิสลาม (Islamic Banking Fund) เกิดขึ้นในปี พ.ศ. ใด
ก. 2539 ข. 2540
ค. 2541 ง. 2542

ข้อที่ 4. ข้อใดให้ความหมายวิสัยทัศน์ (Vision) ของ ธ.ก.ส. ได้ชัดเจนที่สุด
ก. นายหนึ่งเล่าว่า ธ.ก.ส. มีการจัดการที่ทันสมัย
ข. นายสองบอกแม่ว่า ธ.ก.ส. เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง
ค. นายสามเขียนในสมุดว่า ธ.ก.ส. เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายย่อย
ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 5. ข้อใดจับคู่ ค่านิยมองค์กร (Core Value) ของ ธ.ก.ส. ตาม SPARK ได้ถูกต้อง
ก. ความยั่งยืน : S ข. ความยั่งยืน : P
ค. การมีส่วนร่วม : P ง. การมีส่วนร่วม : S

ข้อที่ 6. ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ปีบัญชี 2555-2559 ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธกส. มีกี่ด้าน
ก. มี 2 ด้าน
ข. มี 3ด้าน
ค. มี 4 ด้าน
ง. มี 5 ด้าน

ข้อที่ 7. ประมวลจริยธรรมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์อะไร
ก. เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของผู้ปฏิบัติงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
ข. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานด้านต่างๆ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ค. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและบุคคลในทุกระดับ ให้ใช้อำนาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชา ต่อองค์กร ต่อประชาชน และต่อสังคม ตามลำดับ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8. ลักษณะของคน ธ.ก.ส. ที่มีความสำนึกรับผิดชอบ คือ
ก. เมตตา ช่วยเหลือกัน
ข. รักษากฎระเบียบ
ค. ไม่คดโกง ไม่เอาเปรียบ
ง. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

ข้อที่ 9. ธ.ก.ส. มีมติกำหนดตราของธนาคารใหม่ เพื่อให้มีความโดดเด่น สวยงาม และง่ายต่อการจดจำในวันที่เท่าไหร่
ก. วันที่ 8 มีนาคม 2528
ข. วันที่ 18 มีนาคม 2528
ค. วันที่ 28 มีนาคม 2528
ง. วันที่ 8 เมษายน2528

ข้อที่ 10. คณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธกส. มีอำนาจหน้าที่ใดบ้าง
ก. วิจัยและพัฒนานโยบายที่คณะกรรมการ ธ.ก.ส.กำหนด
ข. กำหนดทิศทางในงานวิจัยและพัฒนาของ ธ.ก.ส.
ค. กำหนดนโยบายแผนพัฒนาของ ธ.ก.ส ตลอดจนกำกับดูแลงานวิจัยให้เป็นไปตามกรอบนโยบายที่คณะกรรมการ ธ.ก.ส.กำหนด
ง. กำหนดนโยบายและทิศทางงานวิจัยและพัฒนาของ ธ.ก.ส. ตลอดจนกำกับดูแลแผนงาน และการดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบนโยบายที่คณะกรรมการ ธ.ก.ส.กำหนด

ข้อที่ 11. ใครคืออนุกรรมการวิจัยและพัฒนา ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส.
ก. นายชวลิต ชูขจร
ข. นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย
ค. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
ง. นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ

ตัวอย่างแนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งปฏิบัติงานการเงิน

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ข้อ
ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับที่ 1

ข้อที่ 1. PRESENTATION OF FINANCIAL STATEMENTSคือ ?
ก. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ข. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ระหว่างประเทศ
ค. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ อาเซียน
ง. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐโลก

ข้อที่ 2. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของงบการเงินฉบับสมบูรณ์ ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับที่ 1 ?
ก. งบแสดงฐานะการเงิน
ข. งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน
ค. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สทุธิส่วนทุน
ง. งบประมาณแผ่นดิน

ข้อที่ 3. ตามมาตรฐานนี้เมื่อหน่วยงานใดมีการแก้ไขการนําเสนอหรือจัดประเภทรายการในงบการเงินใหม่ หน่วยงานนั้นต้องเปิดเผยข้อมูลตามข้อใด ?
ก. ลักษณะของการจัดประเภทใหม่
ข. จำนวนเงินของแต่ละรายการหรือแต่ละประเภทที่ถูกจัดประเภทใหม่
ค. เหตุผลในการจัดประเภทใหม่
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4. หน่วยงานประเภทใดควรแสดงสินทรัพย์และหนี้สินตามลําดับสภาพคล่องของแต่ละรายการ ?
ก. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ข. ธุรกิจพลังงาน
ค. โรงพยาบาลเอกชน
ง. ธุรกิจประกันภัย

ข้อที่ 5. ข้อใดให้ความหมายของคำว่า “สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน” ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. สินทรัพย์ที่ไม่อยู่กับที่
ข. สินทรัพย์ที่อยู่กับที่
ค. สินทรัพย์ที่ไม่กล่าวถึง
ง. สินทรัพย์มีตัวตน สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งมีลักษณะท่ีเป็นระยะยาว

ข้อที่ 6. ข้อมูลใดที่ต้องนําเสนอในงบแสดงฐานะการเงิน ?
ก. เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยไม่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
ข. อสังหาริมทรัพย์ไม่ใช่เพื่อการลงทุน
ค. เจ้าหนี้เงินโอน
ง. ประมาณการสินทรัพย์

ข้อที่ 7. งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินอย่างน้อยต้องมีรายการตามข้อใด ?
ก. เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยไม่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
ข. รายจ่าย
ค. ส่วนแบ่งรายได้สูง/(ต่ํา) กว่าค่าใช้จ่ายของหน่วยงานร่วมและหน่วยงานร่วมค้าที่ใช้วธีส่วนได้เสีย
ง. สินทรัพย์สุทธิ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสอบบัญชีและพื้นฐานการบัญชี
ข้อที่ 8. การตรวจดูเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ ได้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง จัดเป็น วิธีการทดสอบการปฏิบัติตามระบบในข้อใด
ก. การทดสอบรายการบัญชี
ข. การปฏิบัติงานซ้ำ
ค. การสอบถามและการสังเกตการณ์
ง. การตรวจสอบรายการบัญชีและยอดคงเหลือโดยการทดสอบในสาระสำคัญ

ข้อที่ 9. หลักฐานในการสอบบัญชีหมายถึง??
ก. สมุดบันทึกที่ ผู้สอบบัญชีต้องรวบรวมขึ้น จากการหาข้อมูล
ข. ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่ผู้สอบบัญชีต้องรวบรวมขึ้น จากการหาข้อมูล
ค. ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่ผู้สอบบัญชีต้องรวบรวมขึ้น เพื่อให้สามารถแสดงความเห็นว่า งบการเงินของกิจการที่ตรวจสอบนั้นไม่ขัดกับข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญและเชื่อถือได้เพียงใด
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 10. ข้อใดให้ความหมายของความเสี่ยงในการสอบบัญชีสืบเนื่อง (Inherent Risk : IR ) ได้ชัดเจนที่สุด
ก. เป็นความเสี่ยงที่มักจะมีอยู่โดยธรรมชาติจากการที่กิจการดำเนินธุรกิจนั้น ๆ เช่น กิจการทำธุรกิจให้กู้ยืมเงิน อาจมีความเสี่ยงจากการเก็บหนี้ไม่ได้ตามกำหนด เป็นต้น
ข. เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการตรวจสอบที่ไม่พบความผิดพลาดที่มีสาระสำคัญเช่น ผู้สอบบัญชีใช้วิธีการตรวจสอบที่ไม่มีประสิทธิภาพ เลือกตัวอย่างไม่ถูกต้อง
ค. เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของลูกค้าซึ่งไม่อาจป้องกัน หรือแก้ไขข้อผิดพลาด (Control risk) ได้
ง. เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผู้ที่ให้ผู้ไม่มีความรู้ มาดำเนินการให้

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบ ธ.ก.ส.เตรียมสอบปี 2558 >>>
แนวข้อสอบ ธ.ก.ส.เตรียมสอบปี 2558 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบ ธ.ก.ส.เตรียมสอบปี 2558 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบ ธ.ก.ส.เตรียมสอบปี 2558 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบ ธ.ก.ส.เตรียมสอบปี 2558 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นําออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ เว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , , ,