แจกจริง!! แนวข้อสอบกรมสรรพากร เฉพาะตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ รวมข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากรและกรมสรรพากร 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

แจกจริง!! แนวข้อสอบกรมสรรพากร เฉพาะตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ รวมข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากรและกรมสรรพากร 2558

แนวข้อสอบกรมสรรพากร นักตรวจสอบภาษี 2558

แนวข้อสอบกรมสรรพากร นักตรวจสอบภาษี 2558

เปิดสอบกรมสรรพากร ในปี 2558 กว่า 153 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th หรือ http://job.rd.go.th วันนี้ทางทีมงาน เปิดสอบที่นี่ ดอทคอมจึงได้นำตัวอย่างแนวข้อสอบกรมสรรพากร เฉพาะตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ และ ตำแหน่งอื่นๆ มาอัพเดทให้ผู้ที่สนใจได้ลองนำไปฝึกทำกันก่อนคะ โดนเนื้อหาของแนวข้อสอบประกอบไปด้วยความรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีอากรตามประมวล รัษฎากร ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร และ กรมสรรพากร และ ความรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ของกรมสรรพากร….

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากรและกรมสรรพากร [1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ตามหลักฐานที่อ้างอิงได้เกี่ยวกับประวัติการจัดเก็บภาษีอากรของชาติไทย ได้เริ่มมีการจัดเก็บภาษีอากรตั้งแต่ในสมัยใด ?
ก. สมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ อาณาจักรสุโขทัย
ข. สมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช อาณาจักรสุโขทัย
ค. สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อาณาจักรอยุธยา
ง. สมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อาณาจักรธนบุรี

ข้อที่ 2. ข้อใดคือ “ค่านิยม” ของกรมสรรพากร ?
ก. มุ่งมั้นซื่อสัตย์ มุ่งเน้นจริยธรรม
ข. มุ่งมั้นซื่อสัตย์ มุ่งเน้นจริยธรรม มุ่งหมายความรับผิดชอบ
ค. มุ่งมั้นซื่อสัตย์ มุ่งเน้นจริยธรรม มุ่งหมายความรับผิดชอบ มุ่งเสริมความสามัคคี มุ่งสร้างผลงานอย่างมีประสิทธิ์ภาพ
ง. มุ่งมั้นซื่อสัตย์ มุ่งเน้นจริยธรรม มุ่งหมายความรับผิดชอบ มุ่งเสริมความสามัคคี มุ่งสร้างผลงานอย่างมีประสิทธิ์ภาพ มุ่งหารายได้เข้ารัฐ

ข้อที่ 3. ในปัจจุบันกรมสรรพากรสังกัดอยู่ในกระทรวงใด ?
ก. กระทรวงมหาดไทย
ข. กระทรวงการคลัง
ค. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ง. กระทรวงการต่างประเทศ

ข้อที่ 4. ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์ขึ้นในปีใด ?
ก. ปี พ.ศ. 2416
ข. ปี พ.ศ. 2417
ค. ปี พ.ศ. 2518
ง. ปี พ.ศ. 2519

ข้อที่ 5. ในปี พ.ศ. 2463 (ร.ศ.112) อากรค่าน้ำถูกจัดเก็บครั้งแรกในเมืองใด ?
ก. เมืองนนทบุรี
ข. เมืองปราจีนบุรี
ค. เมืองเชียงใหม่
ง. เมืองอยุธยา

ข้อที่ 6. ข้อใดคือหนังสือรับรองภาษาอังกฤษที่ออกให้โดยกรมสรรพากร ?
ก. Non – Resident Withholding Tax Certificate
ข. Income Tax Payment Certificate
ค. Statement on the Tax Status of the Business
ง. ถูกทุกข้อ

ความรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์กรมสรรพากร ประจำปีงบประมาณ 2553
ข้อที่ 7. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของแผนยุทธศาสตร์กรมสรรพากร ประจำปีงบประมาณ 2553 ?
ก. จัดเก็บภาษีอากรให้ได้ตามประมาณการ
ข. ให้บริการและสร้างความสมัครใจในการเสียภาษี
ค. เสนอแนะการใช้นโยบายทางภาษีอากรอย่างทั่วถึง เป็นธรรม สามารถใช้เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการแข่งขันของประเทศต่อกระทรวงการคลัง
ง. ระบบงานมาตรฐานสากล เพื่อบริการประชาชน และเก็บภาษีทั่วถึง เป็นธรรม

ข้อที่ 8. ข้อใดไม่ใช่พันธกิจของแผนยุทธศาสตร์กรมสรรพากร ?
ก. จัดเก็บภาษีอากรให้ได้ตามประมาณการ
ข. ให้บริการและสร้างความสมัครใจในการเสียภาษี
ค. เสนอแนะการใช้นโยบายทางภาษีอากรอย่างทั่วถึง เป็นธรรม สามารถใช้เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการแข่งขันของประเทศต่อกระทรวงการคลัง
ง. ระบบงานมาตรฐานสากล เพื่อบริการประชาชน และเก็บภาษีทั่วถึง เป็นธรรม

ข้อที่ 9. ข้อใดไม่ใช่ยุทธศาสตร์ของแผนยุทธศาสตร์กรมสรรพากร ?
ก. สร้างฐานภาษีที่ยั่งยืน
ข. พัฒนาระบบ ICT เชิงรุก
ค. พัฒนาการให้บริการและสร้างความสมัครใจในการเสียภาษี
ง. มุ่งสู่การเป็นองค์กรเชิงวิทยาการ

ข้อที่ 10. ข้อใดจัดเป็นตัวชี้วัดของของยุทธศาสตร์การสร้างฐานภาษีที่ยั่งยืน ?
ก. จำนวนภาษีที่สามารถจัดเก็บได้ 1,097,900 ล้านบาท
ข. จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการกำกับดูแลหรือตรวจสอบ 576,000 ราย
ค. จำนวนครั้งของการพัฒนาผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี และผู้ประกอบการจัดทำบัญชี (เป้าหมาย 7 ครั้ง/ปี)
ง. ถูกทุกข้อ

แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ เตรียมสอบ ปี 2558

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. การพัฒนานโยบายบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เป็นการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ที่ครอบคลุมเรื่องใด ?
ก. บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท พนักงานระดับล่าง
ข. นโยบายในการกำหนดเพดานความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk Limit)
ค. นโยบายการบริหารวิกฤติการณ์สภาพการเงิน
ง. นโยบายการแบ่งแยกหน้าที่ในความรับผิดชอบด้านความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อม

ข้อที่ 2. หลักเกณฑ์ทางบัญชีที่ใช้รับรู้รายการและเหตุการณ์เมื่อเกิดขึ้นคือ ?
ก. เกณฑ์คงค้าง
ข. เกณฑ์สินทรัพย์
ค. เกณฑ์สินทรัพย์สุทธิ
ง. เกณฑ์หนี้สินหน่วยงาน

ข้อที่ 3. PRESENTATION OF FINANCIAL STATEMENTS คือ ?
ก. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ข. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ระหว่างประเทศ
ค. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ อาเซียน
ง. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐโลก

ข้อที่ 4. ข้อใดคือขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับที่ 1 ?
ก. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับน้ีให้ถือปฏิบัติกับการจัดทําและนําเสนองบการเงินที่จัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป ตามหลักการบัญชีเกณฑ์คงค้างภายใต้มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ข. งบการเงินท่ีจัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปคือ งบการเงินที่จัดทําขึ้นเพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้ งบการเงินซึ่ง ไม่อยู่ในฐานะที่จะเรียกร้องให้หน่วยงานจัดทํารายงานที่มีการดัดแปลงตามความต้องการ
ค. มาตรฐานฉบับน้ีให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินของทุกหน่วยงานโดยเท่าเทียมกัน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของงบการเงินฉบับสมบูรณ์ ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับที่ 1 ?
ก. งบแสดงฐานะการเงิน
ข. งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน
ค. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สทุธิส่วนทุน
ง. งบประมาณแผ่นดิน

ข้อที่ 6. นายเอ ตัดสินใจเริ่มประกอบธุรกิจค้าขายเสื้อผ้านำเข้าเป็นครั้งแรก นายเอ จำเป็นต้องใช้หลักวิชาการทั้งด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน และการบัญชี เพื่อประเมินหรือวิเคราะห์ธุรกิจในด้านใด ?
ก. ด้านการตลาด (Market Analysis)
ข. ด้านเทคนิคหรือการวิเคราะห์ทางด้านวิชาการ (Technical Analysis)
ค. ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Analysis)
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 7. ข้อใด คือปัจจัยที่ถูกนำมาวิเคราะห์ทางโครงการทางด้านเศรษฐกิจและการเงิน (Economic and Financial Analysis) ?
ก. Cash Flow, BCR
ข. NPV, BCR
ค. IRR ,NPV
ง. Cash Flow Projection, NPV

ข้อที่ 8. นางสาวบี ต้องการทราบว่าธุรกิจค้าขายผลไม้แปรรูป จะมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจหรือไม่ นางสาวบีต้องใช้ดัชนีชี้วัดที่มีการปรับค่าของเวลาในข้อใด มาคำนวณ ?
ก. อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (Benefit and Cost ratio : BCR)
ข. มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV)
ค. อัตราผลตอบแทนลดค่า (Internal Required Rate of Return : IRR)
ง. อัตราผลตอบแทนทางบัญชี (Accounting Rate of Return : ARR)

ข้อที่ 9. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของสินเชื่อทางการค้า (Trade Credit) ?
ก. ผู้ขายมอบสินค้าให้ก่อนที่ผู้ซื้อจะชำระเงิน
ข. การกำหนดเวลาเริ่มต้น (EOM: End of Month, วันที่เกิดธุรกรรม)
ค. การกำหนดเวลาชำระหนี้สิน
ง. การกำหนดอัตราการแลกเปลี่ยนสินค้า

ข้อที่ 10. ข้อใดคือ อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Rate) จากการกู้เงิน 10,000 บาท ต้องจ่ายดอกเบี้ย 1,000 บาท ระยะเวลา 1 ปี ?
ก. 9.11% ข. 11.11%
ค. 13.11% ง. 15.11%

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบกรมสรรพากรเตรียมสอบในปี 2558 ต่อ >>>>
แนวข้อสอบกรมสรรพากรเตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมสรรพากรเตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมสรรพากรเตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมสรรพากรเตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights