แจกฟรีไปเล้ย!! แนวข้อสอบกองทัพไทย ชั้นสัญญาบัตร ชุดที่ 1 เตรียมสอบกองบัญชาการกองทัพไทย ปี 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

แจกฟรีไปเล้ย!! แนวข้อสอบกองทัพไทย ชั้นสัญญาบัตร ชุดที่ 1 เตรียมสอบกองบัญชาการกองทัพไทย ปี 2558

แนวข้อสอบกองทัพไทย ชั้นสัญญาบัตร

แนวข้อสอบกองทัพไทย ชั้นสัญญาบัตร

สำหรับเพื่อนๆ คนไหนที่กำลังเตรียมความพร้อมก่อนสอบกับกองบัญชาการกองทัพไทย ในตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร และ นายทหารประทวน เปิดสอบกว่า 136 อัตรา ประจำปี 2558 วันนี้ทางทีมงานเปิดสอบที่นี่ดอทคอม มีตัวอย่างแนวข้อสอบกองบัญชาการกองทัพไทย เตรียมสอบในตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร และ นายทหารประทวน โดยเนื้อหาของแนวข้อสอบประกอบไปด้วยความรู้เกี่ยวกับกองบัญชาการกองทัพไทย ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองไทยในปีพุทธศักราช 2558….

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกองบัญชาการกองทัพไทย [ชุดที่ 2]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ความรู้เกี่ยวกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองทัพไทย และ กองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

ข้อที่ 1. ข้อใดคือ “วิสัยทัศน์” ของกองบัญชาการกองทัพไทย ?
ก. กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นองค์กรช้ันนาในการอำนวยการการ ปฏิบัติการร่วมของกองทัพไทยและมุ่งสู่ความเป็นเลิศในอาเซียน
ข. กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นองค์กรสำหรับปกป้องเทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษตัริย์และส่งเสริม การปกครองในระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ค. กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นองค์กรที่สนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ การพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชนคุ้มครองและพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ แห่งชาติ
ง. กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นองค์กรที่เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมันคงกับประเทศเพ่ื่อนบ้านกลุ่ม ประเทศอาเซียนมิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ

ข้อที่ 2. ข้อใดไม่ใช่ “พันธกิจ” ของกองบัญชาการกองทัพไทย ?
ก. ปกป้องเทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษตัริย์และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ข. อำนวยการการปฏิบัติการรว่มของทุกเหล่าทัพและเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันประเทศ จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ
ค. สนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ การพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชนคุ้มครองและพิทักษ์รักษาผลประโยชน์แห่งชาติ
ง. เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน กลุ่ม ประเทศอาเซียน มิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ

ข้อที่ 3. แผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประชาคมอาเซียนประกอบไปด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งหมดกี่ยุทธศาสตร์ ?
ก. 4 ยุทธศาสตร์
ข. 5 ยุทธศาสตร์
ค. 6 ยุทธศาสตร์
ง. 7 ยุทธศาสตร์

ข้อที่4 . การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Development) เพื่อสนับสนุนการ ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่างๆ ให้ครอบคลุมทั่วทุกชุมชนในอาเซียน จัดเป็นยุทธศาสตร์ที่เท่าไหร่ของแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารของประชาคมอาเซียน
ก. ยุทธศาสตร์ที่ 1
ข. ยุทธศาสตร์ที่ 2
ค. ยุทธศาสตร์ที่ 3
ง. ยุทธศาสตร์ที่ 4

ข้อที่ 5. แผนยุทธศาสตร์กองทัพไทยประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์หลักทั้งหมดกี่ด้าน ?
ก. ประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลัก 2 ด้าน
ข. ประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลัก 3 ด้าน
ค. ประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลัก 4 ด้าน
ง. ประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลัก 5 ด้าน

ข้อที่ 6. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองทัพไทย และ กองบัญชาการกองทัพไทย ฉบับที่ ๓ ถูกกำหนดให้เป็นแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารของกองทัพ ไทย ในอีก ๕ ปีข้างหน้าเพื่อ ?
ก. ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกองทัพไทย ใน ส่วนของฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ ระบบเครือข่าย ฐานข้อ มูล และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข. เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงเป้าหมายของโครงการ และแผนงาน สำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกองทัพไทย
ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
ง. ผิดทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 7. ข้อใดคือ “วิสัยทัศน์” ของกองทัพไทย ?
ก. กองทัพไทยเป็นกองทัพชั้นนำในด้านความมั่นคงของรัฐและอาเซียน
ข. ปกป้อง เทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข
ค. พัฒนาศักยภาพกองทัพในการป้องกันประเทศ และเป็นกองทัพชั้นนาในอาเซียน
ง. เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน กลุ่ม ประเทศอาเซียน มิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ

ข้อที่ 8. ข้อใดไม่ใช่ “พันธกิจ” ของกองทัพไทย ?
ก. คุ้มครองและพิทักษ์รักษาผลประโยชน์แห่งชาติ
ข. พัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งสนับสนุนการแก้ไข
ค. จงรักภักดีและการปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด
ง. เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน กลุ่ม ประเทศอาเซียน มิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ

ข้อที่ 9. กล้าหาญ ไม่เกรงกลัวต่อภยันตรายที่จะเกิด ยืนหยัดในสิ่งที่ถูก เปิดเผยใน สิ่งผิดยอมรับคำวิจารณ์ ประเมินผลการปฏิบัติงานตามความเป็นจริง คือ…………….ของกองทัพไทย ?
ก. ค่านิยมของกองทัพไทย
ข. พันธกิจของกองทัพไทย
ค. วิสัยทัศน์ของกองทัพไทย
ง. เป้าหมายของกองทัพไทย

ข้อที่ 10. จากค่านิยมองค์การ : RTARF ของกองทัพไทยข้อใดมีความหมายตรงกับความจงรักภักดี และการปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด ?
ก. Respect
ข. Teamwork
ค. Responsibility
ง. Altruism

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ข้อที่ 11. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับความหมายของ ข้าราชการพลเรือนกลาโหม
ก. ข้าราชการที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้รับราชการ
ข. ตำแหน่งอัตราทหาร
ค. มีชั้นยศเพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องใช้ความชำนาญเฉพาะทาง
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 12. “เจ้าหน้าที่ทางทหาร” เป็นผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงใด แต่งตั้งโดยความเห็นชอบของสภากลาโหมเพื่อปฏิบัติภารกิจตามพระราชบัญญัตินี้
ก. กระทรวงมหาดไทย ข. กระทรวงกลาโหม
ค. กระทรวงยุติธรรม ง. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ข้อที่ 13. บุคคลใด มีอำนาจแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งในกระทรวงกลาโหมเป็นเลขาธิการและรองเลขาธิการ
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ข้อที่ 14. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. การดำเนินการทางวินัยเกี่ยวกับข้าราชการพลเรือนกลาโหมให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
ข. ข้าราชการทหารถือเป็นข้าราชการกระทรวงกลาโหม
ค. ข้าราชการพลเรือนกลาโหมถือเป็นข้าราชการกระทรวงกลาโหม
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 15. สมาชิกสภากลาโหมผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่งตั้งตามมติของสภากลาโหม มีจำนวนกี่คน
ก. 2 คน ข. 3 คน
ค. 4 คน ง. 5 คน

ข้อที่ 16. บุคคลในข้อใดบอกถึงอำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมได้ถูกต้อง
ก. นายวีรจิรา กล่าวว่า พิทักษ์รักษา ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
ข. นายเจนพงษ์ กล่าวว่า ศึกษา ดำเนินการด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
ค. นางสาวกรรณภา กล่าวว่า พัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคง
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 17. สมาชิกสภากลาโหม มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
ก. 1 ปี ข. 2 ปี
ค. 3 ปี ง. 4 ปี

ข้อที่ 18. สมาชิกสภากลาโหม สามารถดำรงตำแหน่ง ได้ไม่เกินกี่วาระ
ก. 1 วาระ ข. 2 วาระ
ค. 3 วาระ ง. 4 วาระ

ข้อที่ 19. ข้อใดกล่าวถูกต้อง เมื่อมีสมาชิกสภากลาโหม พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอาจแต่งตั้งผู้อื่นแทนได้
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมิอาจแต่งตั้งผู้อื่นแทนได้
ค. ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ในตำแหน่งมากกว่าวาระที่เหลืออยู่
ง. ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่

ข้อที่ 20. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ สมาชิกสภากลาโหมสามารถพ้นจากตำแหน่งได้ ยกเว้นข้อใด
ก. เป็นบุคคลล้มละลาย
ข. ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก แม้จะมีการรอการลงโทษ
ค. มีความผิดฐานหมิ่นประมาท
ง. ลาออก

ข้อที่ 21. ข้อใดถูกต้อง
A : องค์ประชุมสภากลาโหมแต่ละครั้งจะต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน สมาชิกสภากลาโหมทั้งหมด
B : การประชุมสภากลาโหมให้เป็นไปตามคำสั่งของประธานสภากลาโหม
ก. A ถูก B ถูก ข. A ถูก B ผิด
ค. A ผิด B ถูก ง. A ผิด B ผิด

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบแนวข้อสอบกองบัญชาการกองทัพไทย เตรียมสอบในปี 2558 ต่อ >>>>
แนวข้อสอบแนวข้อสอบกองบัญชาการกองทัพไทย เตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบแนวข้อสอบกองบัญชาการกองทัพไทย เตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบแนวข้อสอบกองบัญชาการกองทัพไทย เตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบแนวข้อสอบกองบัญชาการกองทัพไทย เตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , ,