[แจกฟรี] แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกคอมพิวเตอร์ พร้อมเฉลย สำหรับการสอบ ในปี 2555 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[แจกฟรี] แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกคอมพิวเตอร์ พร้อมเฉลย สำหรับการสอบ ในปี 2555 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย2555

หลังจากที่มีข่าวการเปิดรับสมัครและได้ประกาศเขตพื้นที่ต่างๆที่เปิดสอบไปแล้ว สำหรับการสอบครูผู้ช่วย ประจำปี 2555 ได้มีคอมเม้นมาถามตัวอย่างแนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์ และวิชาเอกอื่นๆอีกมากมาย อาทิเอกพลศึกษา เอกคอมพิวเตอร์ เอกภาษาอังกฤษ เอกทั่วไป เอกสังคม เอกภาษาไทย เอกคณิตศาสตร์ และ เอกวิทยาศาสตร์ วันนี้ทางเว็บไซตืจึงได้นำตัวอย่างแนวข้อสอบ ครูผู้ช่วยในวิชาเอกอกคอมพิวเตอร์ พร้อมเฉลย สำหรับการสอบ ในปี 2555 มาอัพเดทคะ หวังว่าตัวอย่างแนวข้อสอบนี้ จะมีประโยชน์กับหลายๆท่านที่กำลังจะสมัครสอบครูผู้ช่วย ประจำปี 2555 ไม่มากก็น้อยคะ แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกคอมพิวเตอร์ พร้อมเฉลย สำหรับการสอบ ในปี 2555 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย2555

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกคอมพิวเตอร์ พร้อมเฉลย สำหรับการสอบ ในปี 2555 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย2555

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกคอมพิวเตอร์ พร้อมเฉลย สำหรับการสอบ ในปี 2555

[แจกฟรี] แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกคอมพิวเตอร์ พร้อมเฉลย สำหรับการสอบ ในปี 2555 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย2555

ตัวอย่างแนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย เอกคอมพิวเตอร์ สำหรับการสอบ ปี 2555

คำสั่ง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุด แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกคอมพิวเตอร์ พร้อมเฉลย สำหรับการสอบ ในปี 2555 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย2555

1. เมื่อจะทำการส่งข้อมูลข่าวสารด้วยข้อความ ตัวเลข รูปภาพ เสียง หรือวีดีโอ กระบวนการที่ต้องทำก่อนส่งข้อมูล คือกระบวนการใด
1. การรวบรวมข้อมูลที่จะส่ง
ข. การเข้ารหัส(Encoding)
ค.การถอดรหัส(Decoding)
ง.การบีบอัดไฟล์

2. ข้อใดต่อไปนี้ที่ ไม่ใช่ ผู้ส่งข้อมูล
1. เครื่องคอมพิวเตอร์
ข. กล้องวีดีโอ
ค. โทรศัพท์
ง.โทรทัศน์

3. ข้อใดไม่ใช่ตัวกลางในการส่งข้อมูล
ก. สายเคเบิล ข. ข.สายคู่บิดเกลียว ค. สายไฟฟ้า ง. ดาวเทียม

4. การส่งสัญญาณแบบไหนที่ยอมให้ผุ้ส่งและผู้รับสามารถส่งข้อมูลไปยังอีกฝ่ายได้ตลอดเวลา
1. Simplex transmission
ข. Half-duplex transmission
ค. Full-duplex transmission
ง. Stop-and-Wait ARQ

5. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
1. การนำกลุ่มของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มาเชื่อมต่อกัน
2. ใช้ตัวกลางในการสื่อสาร
3. ทำให้อุปกรณ์บนระบบเครือข่ายสามารถสื่อสารเพื่อรับ ส่งข้อมูลได้
4. อุปกรณ์ที่อยู่บนเครือข่ายสามารถใช้งานเครื่องพิมพ์ร่วมกันได้อย่างเดียว

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกคอมพิวเตอร์ พร้อมเฉลย สำหรับการสอบ ในปี 2555 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย2555

6. ข้อใด ไม่ใช่ ประโยชน์ของระบบเครือข่าย
1. การใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ข. ช่วยลดต้นทุน เพิ่มความสะดวกในการสื่อสาร
2. ได้ข้อมูลครบถ้วนและการส่งข้อมูลรวดเร็ว
ง. เกิดความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของระบบ

7. ข้อใดไม่ใช่เกณฑ์การวัดประสิทธิภาพของเครือข่าย
1. สมรรถนะ ข. ความน่าเชื่อถือ ค. ความปลอดภัย ง.ไวรัส

8.เครือข่ายท้องถิ่นหมายถึงข้อใด
1. เครือข่ายส่วนบุคคลที่มีการเชื่อมต่อ และครอบคลุมภายใต้พื้นที่และระยะทางที่จำกัด
2. เครือข่ายส่วนบุคคลที่มีการเชื่อมต่อเครือข่ายแลน
3. เครือข่ายที่ครอบคลุมพื้นที่กว้างกว่า MAN แต่เล็กกว่า WAN
4. เครือข่ายส่วนบุคคลที่มีการเชื่อมต่อในเขตเมืองหรือจังหวัดเดียวกัน

9. บริษัทหรือหน่วยงานที่ให้บริการด้านอินเตอร์เน็ต เรียกว่า
1. ISP ข. ASP ค. TCP/IP ง. ISO

10.อุปกรณ์ใดใช้กำหนดเส้นทางการส่งข้อมูลบนเครือข่าย
ก. Router ข. Switch ค. Hub ง. Gateway
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกคอมพิวเตอร์ พร้อมเฉลย สำหรับการสอบ ในปี 2555 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย2555

11.ข้อใด ไม่ใช่ ตัวกลางที่ใช้ส่งข้อมูลแบบมีสายนำทาง บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ก. สายเคเบิล ข. สายไฟ ค. สายคู่บิดเกลียว ง. สายใยแก้วนำแสง

12. สายคู่บิดเกลียวที่ใช้ในเครือข่ายท้องถิ่นคือ
ก. CAT 1 ข. CAT 3 ค. CAT4 ง. CAT 5

13. สายชนิดใดนิยมใช้กับเครือข่ายท้องถิ่น เรียกว่า
ก. UDP ข. UTP ค. STP ง. TCP

14.ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับสายไฟเบอร์ออปติค
ก. มีอัตราค่าลดทอนของสัญญาณต่ำ
ข. มีการรบกวนของสัญญาณน้อย
ค. เส้นใยแก้วมีความเปราะบางแตกหักง่าย
ง. มีราคาสูง

15. ตัวกลางที่ใช้ส่งข้อมูลแบบไร้สายในการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยรีโมตคอนโทรล คือข้อใด
ก.ไมโครเวฟ ข. บลูธูท ค. อินฟราเรด ง. ไม่มีข้อถูก
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกคอมพิวเตอร์ พร้อมเฉลย สำหรับการสอบ ในปี 2555 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย2555

16. การสื่อสารข้อมูลไร้สายที่ใช่งานบนอุปกรณ์พกพา เช่น โทรศัพท์มือถือ PDA ให้สามารถเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ ใช้โปรโตคอลใด
ก.WEP ข. WEB ค. WWW ง. WAP

17. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ Star Topology
ก. สายเคเบิลจากคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ศูนย์กลาง
ข. หาก ฮับ เสียหายอุปกรณ์อื่นๆ สามารถส่งข้อมูลได้ตามปกติ
ค. ใช้ Hub เป็นอุปกรณ์ศูนย์กลาง
ง. การเชื่อมต่อจุดใดจุดหนึ่งเสีย ไม่ส่งผลกับเครื่องอื่น

18. เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 5 เครื่อง เชื่อมต่อกันโดยใช้ Topology แบบ Star ต้องใช้สายในการเชื่อมต่อจำนวนกี่สาย
ก. 1 ข. 5 ค. 10 ง.20

19.ข้อใดกล่าว ไม่ถูก ต้องเกี่ยวกับ Bus Topology
ก. ติดตั้งง่าย โครงสร้างไม่ซับซ้อน
ข. ง่ายต่อการเพิ่มจำนวนโหนด
ค. สามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ง่าย
ง. หากสายเคเบิลที่เป็นแกนหลักขาด เครือข่ายหยุดชะงัก

20. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ Star Topology
ก. มีความคงทนสูง
ข.ใช้สายเคเบิลเท่ากับจำนวนเครื่องที่เชื่อมต่อ
ค. การเพิ่มโหนดต้องมีจำนวนพอร์ตเพียงพอ
ง. การบริหารจัดการยาก
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกคอมพิวเตอร์ พร้อมเฉลย สำหรับการสอบ ในปี 2555 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย2555

21. การแปลงสัญญาณดิจิตอลไปเป็นอนาลอกใช้อุปกรณ์ในข้อใดแปลงสัญญาณ
ก. เร้าเตอร์ ข.สวิทต์ ค. โมเด็ม ง. รีพีทเตอร์

22.โปรโตคอลใดใช้ในระบบเครือข่าย INTERNET
ก. UDP ข. TCP ค. TCP/IP ง. UTP

23. ปัจจุบันใช้ IP version ใด
ก. IPv3 ข. IPv4 ค. IPv5 ง. IPv6

24. IP version ใดรองรับการใช้งาน Internetที่ขยายตัวมากขึ้น
ก. IPv3 ข. IPv4 ค. IPv5 ง. IPv6

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกคอมพิวเตอร์ พร้อมเฉลย สำหรับการสอบ ในปี 2555 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย2555

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย 2555

ข่าวล่าสุด ครูผู้ช่วย รับกว่า 4,000 อัตรา

รายชื่อเขตพื้นที่เปิดสอบ ครูผู้ช่วย ปี 2555

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกคอมพิวเตอร์ พร้อมเฉลย สำหรับการสอบ ในปี 2555 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย2555

Tags: , , , , , , ,