แจกใหญ่! แนวข้อสอบ กฟน. ช่างเทคนิคไฟฟ้า แจกหนัก!! แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวงพนักงานบัญชี เตรียมสอบปี 2015
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

แจกใหญ่! แนวข้อสอบ กฟน. ช่างเทคนิคไฟฟ้า แจกหนัก!! แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวงพนักงานบัญชี เตรียมสอบปี 2015

แนวข้อสอบ กฟน. ช่างเทคนิคไฟฟ้า

แนวข้อสอบ กฟน. ช่างเทคนิคไฟฟ้า

ตัวอย่างแนวข้อสอบที่มีคนถามหามากที่สุด ณ เวลานี้คงหนีไม่พ้น ตัวอย่างแนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง ในตำแหน่งช่างเทคนิคไฟฟ้า และ ตำแหน่งพนักงานบัญชี ที่กำลังจะสอบในช่วงกลางปี 2558 วันนี้ทางทีมงาน เปิดสอบที่นี่ ดอทคอม จึงได้นำตัวอย่างแนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง ในตำแหน่งช่างเทคนิคไฟฟ้า และ ตำแหน่งพนักงานบัญชี ของปี ก่อนๆ มาอัพเดทให้กับผู้ที่สนใจได้ลองฝึกทำ โดยเนื้อหาของแนวข้อสอบประกอบไปด้วยตัวอย่างแนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวงภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งช่างเทคนิคไฟฟ้า และ ตำแหน่งพนักงานบัญชี และรายวิชาอื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบไฟฟ้านครหลวง ทุกตำแหน่ง ต้องรู้!!!!!

แนวข้อสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งช่างเทคนิคไฟฟ้า เตรียมสอบในปี 2558

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ข้อที่ 1. ข้อใดคือการป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงจากฟ้าผ่า ?
ก. High Mast Air Terminal
ข. Overhead Ground Wire
ค. การป้องกันโดยใช้ทั้งเสาล่อฟ้าและสายดินล่อฟ่าวางเหนือระบบ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2. ข้อใดให้ความหมายของค่ากระแสฟ้าผ่าวิกฤต (Critical Lightning Current) ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. เป็นกระแสฟ้าผ่าที่คํานึงถึงค่าความต้านทานของดินเป็น ศูนย์
ข. เป็นค่ากระแสฟ้าผ่าที่เกิดขึ้นในระบบ โดยที่ได้จากคุณ สมบัติของฉนวนตามมาตรฐานการผลิตที่กําหนดใช้ในระบบนั้น
ค. เป็นค่ากระแสฟ้าผ่าที่เกิดขึ้นในระบบ ในขณะที่เกิดฟ้าผ่าลงบนระบบ
ง. เป็นค่ากระแสฟ้าผ่าที่เกิดภายนอก ระบบ ในขณะที่เกิดฟ้าผ่าลงนอกระบบ

ข้อที่ 3. การเกิดภาวะแรงดันสูง (Over voltage) มีสาเหตุเนื่องมาจากอะไร ?
ก. มีสาเหตุเนื่องมาจากการเสื่อมของฉนวนไฟฟ้า
ข. มีสาเหตุเนื่องมาจากการผลิตกาลังไฟฟ้าไม่เพียงพอกับโหลด
ค. มีสาเหตุเนื่องมาจากอุปกรณ์ควบคุมแรงดันไฟฟ้าไม่ปกติ อาจ เกิดจากฟ้าผ่า หรือสวิตชิ่งเสิร์จ (Switching surge)
ง. มีสาเหตุเนื่องมาจากการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าเกินกำลัง

ข้อที่ 4. แรงดันระบบ (System voltage) ของการไฟฟ้านครหลวงตรงตามข้อใด ?
ก. 500 KV 230 KV และ 115 kV
ข. 230 KV,115 kV และ 69kV
ค. 12kV, 24kV และ 69kV
ง. 11kV, 22kV และ 33kV

ข้อที่ 5. ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้า ?
ก. ฟิวส์
ข. เซอร์กิตเบรกเกอร์
ค. สวิตซ์
ง. รีเลย์ป้องกัน

ข้อที่ 6. ข้อใดคือคุณสมบัติที่ดีของระบบป้องกัน ?
ก. มีความเชื่อถือได้ดี (Reliability)
ข. ทำงานโดยถูกต้อง (Dependability)
ค. ทำงานโดยรวดเร็ว (High speed)
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 7. ข้อใดคืออุปกรณ์ที่เป็นสาเหตุหลักของค่าความผิดเพี้ยนฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้า ?
ก. Convertor
ข. Power Rectifier
ค. Adjustable-Speed Drive
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 8. เปอร์ยูนิต (Per-unit) เป็นปริมาณที่เป็นสัดส่วนระหว่างปริมาณใดกับปริมาณใด ?
ก. เป็นสัดส่วนระหว่าง Impedanceและ Voltage
ข. เป็นสัดส่วนระหว่าง Voltageและ Current
ค. เป็นสัดส่วนระหว่าง Currentและ Impedance
ง. เป็นสัดส่วนระหว่างActual QuantityและReference Base Quantity

ข้อที่ 9. ข้อใดคือความผิดปกติที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้า หรือ ฟอลต์ ?
ก. การลัดวงจร (Short circuit) ระหว่างเฟสต่อเฟส หรือเฟสกับดิน
ข. การเกิดภาวะแรงดันสูง (Over Voltage)
ค. การเกิดความถี่ตำ่ (Under Frequency)
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 10. โหลดเกิน (Over Load) มีสาเหตุเนื่องมากจากอะไร ?
ก. มีสาเหตุเนื่องมาจากการเสื่อมของ ฉนวนไฟฟ้าหรืออุบัติเหตุ
ข. มีสาเหตุเนื่องมาจากอุปกรณ์ควบคุมแรงดันไฟฟ้าผิดปกติ ฟ้าผ่า หรือสวิตซชิ่งเสิร์จ (Switching Surge)
ค. มีสาเหตุเนื่องมาจากการผลิตกำลังไฟฟ้าที่ได้ไม่เพียงพอกับโหลด
ง. มีสาเหตุเนื่องมากจากการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าเกินกำลัง

แนวข้อสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งพนักงานบัญชี เตรียมสอบในปี 2558

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ข้อที่ 1. นายเอ ตัดสินใจเริ่มประกอบธุรกิจค้าขายเสื้อผ้านำเข้าเป็นครั้งแรก นายเอ จำเป็นต้องใช้หลักวิชาการทั้งด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน และการบัญชี เพื่อประเมินหรือวิเคราะห์ธุรกิจในด้านใด
ก. ด้านการตลาด (Market Analysis)
ข. ด้านเทคนิคหรือการวิเคราะห์ทางด้านวิชาการ (Technical Analysis)
ค. ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Analysis)
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2. ข้อใด คือปัจจัยที่ถูกนำมาวิเคราะห์ทางโครงการทางด้านเศรษฐกิจและการเงิน (Economic and Financial Analysis)
ก. Cash Flow, BCR
ข. NPV, BCR
ค. IRR ,NPV
ง. Cash Flow Projection, NPV

ข้อที่ 3. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนทางบัญชี
ก. Accounting Rate of Return (ARR)
ข. คำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนด้วยตัวเลขทางบัญชี โดยใช้ประมาณการงบกำไรขาดทุนล่วงหน้า
ค. เพื่อให้ทราบว่าจะได้รับผลตอบแทนเท่าไร
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4. นางสาวบี ต้องการทราบว่าธุรกิจค้าขายผลไม้แปรรูป จะมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจหรือไม่ นางสาวบีต้องใช้ดัชนีชี้วัดที่มีการปรับค่าของเวลาในข้อใด มาคำนวณ
ก. อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (Benefit and Cost ratio : BCR)
ข. มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV)
ค. อัตราผลตอบแทนลดค่า (Internal Required Rate of Return : IRR)
ง. ) อัตราผลตอบแทนทางบัญชี (Accounting Rate of Return : ARR)

ข้อที่ 5. ความเสี่ยงด้านใด สามารถวัดได้ โดยใช้แบบจำลอง VaR (Value at Risk)
ก. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
ข. ความเสี่ยงด้านตลาด
ค. ความเสี่ยงด้านฐานะการเงิน
ง. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ข้อที่ 6. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของสินเชื่อทางการค้า (Trade Credit)
ก. ผู้ขายมอบสินค้าให้ก่อนที่ผู้ซื้อจะชำระเงิน
ข. การกำหนดเวลาเริ่มต้น (EOM: End of Month, วันที่เกิดธุรกรรม)
ค. การกำหนดเวลาชำระหนี้สิน
ง. การกำหนดอัตราการแลกเปลี่ยนสินค้า

ข้อที่ 7. เงินกู้ระยะสั้นจากธนาคารในข้อใด ที่ไม่มีหลักประกัน
ก. เงินกู้เฉพาะกรณี (Transaction Loan)
ข. แบบกำหนดวงเงินกู้ (Line of Credit)
ค. เงินกู้แบบหมุนเวียน (Revolving Credit)
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8. ข้อใด ไม่ใช่สูตร 5 C ในการกู้เงิน
ก. Characteristics (ลักษณะความตั้งใจ)
ข. Capacity (ความสามารถในการชำระหนี้)
ค. Collateral (หลักประกัน)
ง. Coordination (การทำงานประสานกัน)

ข้อที่ 9. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการจัดหาเงินทุนระยะยาวจาก
ก. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เป็นแหล่งระดมทุนของธุรกิจที่มีศักยภาพขนาดกลางและเล็ก
ข. MAI ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งระดมทุนระยะยาวของบริษัทที่มีขนาดใหญ่
ค. MAI มีทุนชำระแล้วหลัง IPO มีทุนชำระแล้วหลัง IPO ตั้งแต่ 300 ล้านบาทขึ้นไป
ง. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มีทุนชำระแล้วหลัง IPO ตั้งแต่ 300 ล้านบาทขึ้นไป

ข้อที่ 10. ข้อใดคือการพยากรณ์แบบ Moving Avergage
ก. เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงของตัวเลขทางการเงินตามช่วงเวลา
ข. ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานที่ผ่านมาตามช่วงเวลาของการผลิต
ค. ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานที่ผ่านมาตามปริมาณยอดขายในอดีต
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 11. การพัฒนานโยบายบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เป็นการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ที่ครอบคลุมเรื่องใด
ก. บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท พนักงานระดับล่าง
ข. นโยบายในการกำหนดเพดานความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk Limit)
ค. นโยบายการบริหารวิกฤติการณ์สภาพการเงิน
ง. นโยบายการแบ่งแยกหน้าที่ในความรับผิดชอบด้านความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อม

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบ กฟน. เตรียมสอบ ปี 2558 ต่อ >>>
แนวข้อสอบ กฟน. เตรียมสอบ ปี 2558 ชุดที่ 1 Click!!!
แนวข้อสอบ กฟน. เตรียมสอบ ปี 2558 ชุดที่ 2 Click!!!
แนวข้อสอบ กฟน. เตรียมสอบ ปี 2558 ชุดที่ 3 Click!!!
แนวข้อสอบ กฟน. เตรียมสอบ ปี 2558 ชุดที่ 4 Click!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , ,