แจก Free!! แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร [ชุดที่ 3] รวมข้อสอบความรู้ทางการเกษตรและการส่งเสริมการเกษตร พร้อมเฉลย 58
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

แจก Free!! แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร [ชุดที่ 3] รวมข้อสอบความรู้ทางการเกษตรและการส่งเสริมการเกษตร พร้อมเฉลย 58

แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร

แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร

รวมตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้ทางการเกษตรและการส่งเสริมการเกษตร เตรียมสอบกรมส่งเสริมการเกษตร ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร มีเนื้อหาของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเกษตร อาทิความหมายของการผลิตพืช ความสำคัญต่อการผลิตพืช ประโยชน์และความสำคัญของป่าไม้ สาเหตุที่ทรัพยากรป่าไม้ถูกทำลาย วิธีการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ การศึกษาข้อมูลและวางแผนปลูกพืช แนวทางศึกษาค้นคว้าข้อมูลในการผลิตพืช และความรู้อื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบกับกรมส่งเสริมการเกษตร ในปี 2558 ต้องรู้!!!!!

แนวข้อสอบ พรก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน หมายถึง ?
ก. การบริหารราชการเพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
ข. การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
ค. การปฏิบัติราชการให้ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
ง. การปฏิบัติราชการที่มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ความสงบและปลอดภัยของสังคมส่วนรวม ตลอดจนประโยชน์สูงสุดของประเทศ

ข้อที่ 2. ข้อใดให้ความหมายของ “ส่วนราชการ” ตาม พรก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในกำกับของราชการฝ่ายบริหาร แต่ไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข. ส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา
ค. ส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการ
ง. ส่วนราชการที่นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ อนุมัติ

ข้อที่ 3. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีคือการบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายตามข้อใด ?
ก. เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
ข. เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
ค. เพื่อให้ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4. ในกรณีที่ภารกิจใดของส่วนราชการมีความเกี่ยวข้องกับหลายส่วน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องควรดำเนินการตามข้อใด ?
ก. ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเขียนหนังสือถึงรัฐมนตรี เพื่อกำหนดการบริหารราชการแบบบูรณาการร่วมกัน โดยมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
ข. ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามวิธีการของตนเอง
ค. ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนั้นกำหนดแนวทางการปฏิบัติราชการเพื่อให้เกิด การบริหารราชการแบบบูรณาการร่วมกัน
ง. ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนั้นกำหนดแนวทางการปฏิบัติราชการเพื่อให้เกิด การบริหารราชการแบบบูรณาการร่วมกัน โดยมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ

ข้อที่ 5. ก่อนจะดำเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า จัดเป็น ?
ก. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
ข. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
ค. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของตนเอง
ง. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ข้อที่ 6. ตามมาตราที่ 8 ในการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ส่วนราชการจะต้องดำเนินการ โดยมีแนวทางการบริหารราชการ ตามข้อใด ?
ก. การกำหนดภารกิจของรัฐและส่วนราชการต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ตามมาตรา 8 และสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐและนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา
ข. การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยซื่อสัตย์สุจริต สามารถตรวจสอบได้ และมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น
ค. ให้เป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีที่จะต้องคอยรับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคมโดยรวม
ง. หลังก่อนเริ่มดำเนินการ ส่วนราชการต้องจัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์ผลดีและผลเสียให้ครบถ้วนทุกด้าน

ข้อที่ 7. ตามมาตราที่ 20 เพื่อให้การปฏิบัติราชการภายในส่วนราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้ส่วนราชการต้องดำเนินการตามข้อใด ?
ก. ให้ส่วนราชการกำหนดเป้าหมาย และ แผนการทำงาน
ข. ให้ส่วนราชการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานหรือโครงการ
ค. ให้ส่วนราชการกำหนดงบประมาณที่จะต้องใช้ในแต่ละงานหรือโครงการ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8. ตามมาตราที่ 16 ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดทำเป็นแผนกี่ปี ?
ก. จัดทำเป็นแผนสามปี ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา 12
ข. จัดทำเป็นแผนสามปี ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา 13
ค. จัดทำเป็นแผนสี่ปี ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา 12
ง. จัดทำเป็นแผนสี่ปี ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา 13

ข้อที่ 9. ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณกำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการเพื่อขอรับงบประมาณ สำนักงบประมาณ และ ก.พ.ร. ต้องดำเนินการอย่างไร ?
ก. จัดทำแผนปฏิบัติราชการเพื่อขอรับงบประมาณขึ้นมาใหม่
ข. ร่วมกันกำหนดแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการตามมาตรา 15 ให้สามารถใช้ได้กับแผนปฏิบัติราชการที่ต้องจัดทำตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ค. ร่วมกันกำหนดแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการตามมาตรา 16 ให้สามารถใช้ได้กับแผนปฏิบัติราชการที่ต้องจัดทำตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ง. ไม่ต้องดำเนินการ

ข้อที่ 10. ในกรณีที่รายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะใดของส่วนราชการใด สูงกว่ารายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะประเภทและคุณภาพเดียวกัน ให้ส่วนราชการนั้นดำเนินการตามข้อใด ?
ก. ไม่ต้องดำเนินการใดๆ
ข. ให้ส่วนราชการนั้นจัดทำแผนการลดรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะดังกล่าวเสนอกรมบัญชีกลาง
ค. ให้ส่วนราชการนั้นจัดทำแผนการลดรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะดังกล่าวเสนอ ก.พ.ร.
ง. ให้ส่วนราชการนั้นจัดทำแผนการลดรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะดังกล่าวเสนอสำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ ก.พ.ร. ทราบ

แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเกษตร

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. การปลูกหรือการเพิ่มจำนวนต้นพืชให้มีปริมาณมากขึ้น โดยนำพืชที่ผลิตได้ไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คือ ?
ก. การปลูกพืช
ข. การผลิตพืช
ค. การเพาะพันธุ์พืช
ง. การขยายพันธุ์พืช

ข้อที่ 2. ข้อใดให้ความหมายของป่าไม้ (Forest) ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. อาณาเขตที่มีต้นไม้มากพอที่จะมีผลต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ โดยทั่วไป
ข. อาณาเขตที่มีต้นไม้และสัตว์ป่า มีพื้นที่กว้างขวาง พอที่จะมีผลต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ โดยทั่วไป
ค. อาณาบริเวณที่ต้นไม้ขึ้นหนาแน่น มีพื้นที่กว้างขวาง พอที่จะมีผลต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ โดยทั่วไป
ง. อาณาบริเวณที่มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ชุกชุม มีพื้นที่กว้างขวาง พอที่จะมีผลต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ โดยทั่วไป

ข้อที่ 3. ข้อใดคือสาเหตุที่ทำให้ทรัพยากรป่าไม้ถูกทำลาย ?
ก. เกิดจากการตัดไม้ทำลายป่า เพื่อนำไม้มาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ
ข. เกิดจากไฟป่า ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ
ค. เกิดจากสาเหตุอื่นๆ เช่น การทำลายของโรคและแมลงศัตรูพืช การชะล้าง การพังทลายของหน้าดิน เป็นต้น
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4. ข้อใดให้ความหมานของ “การปลูกป่าไม้เพื่อทดแทนป่าธรรมชาติ” ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. การนำพันธุ์ไม้ชนิดต่าง ๆ ไปปลูกในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม เพื่อให้มีต้นไม้ขึ้นปกคลุมพื้นที่
ข. การปลูกไม้ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ทดแทนต้นไม้ที่ถูกตัดไปใช้
ค. การปลูกไม้ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างความสมดุลทางธรรมชาติ สร้างสภาพแวดล้อมให้กลับคืน มาดังเดิม
ง. การปลูกพันธุ์ไม้ชนิดต่าง ๆ และนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ทดแทนต้นไม้ที่ถูกตัดไปใช้

ข้อที่ 5. พืชไร่ (Agronomy) ตามข้อใดที่จำแนกตามลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ?
ก. พืชใบเลี้ยงเดียว
ข. พืชอาหารสัตว์
ค. พืชที่ให้น้ำตาล
ง. พืชที่ปลูกบริเวณที่ดอน

ข้อที่ 6. กะหล่ำดอก ดอกหอม ดอกกุ่ยฉ่าย จัดเป็นพืชผักประเภทใด ?
ก. ผักที่ใช้รากเป็นเครื่องปรุงรส
ข. ประเภทที่ใช้ดอกเป็นอาหาร
ค. ผักที่ใช้ลำต้นเป็นเครื่องปรุงหรือเครื่องชูรส
ง. ผักที่ใช้ลำต้นเป็นอาหารโดยตรง

ข้อที่ 7. พุทธรักษา ชบา ทองอุไร จัดเป็นไม้ดอกประเภทใด ?
ก. ไม้ดอกประดับ
ข. ไม้ตัดดอก
ค. ไม้ยืนต้น
ง. ไม้ดอกล้มลุก

ข้อที่ 8. ในการปลูกพืชทุกครั้ง ผู้ปลูกควรควรคำนึงถึงสิ่งใดเป็นอันดับแรก ?
ก. วางแผนการปลูกพืชก่อนทุกครั้ง
ข. หาพื้นที่ปลูกที่เหมาะสม
ค. หาเมล็ดพันธุ์ที่ดี
ง. คำนวนต้นทุนการผลิตทุกครั้ง

ข้อที่ 9. ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนการวางแผนจัดการปลูกพืชได้ถูกต้อง ?
ก. หาขั้นตอน > หาวิธีการดำเนินงาน > กำหนดวัตถุประสงค์ > ตั้งเป้าหมาย
ข. หาวิธีการดำเนินงาน > กำหนดวัตถุประสงค์ > ตั้งเป้าหมาย > หาขั้นตอน
ค. กำหนดวัตถุประสงค์ > ตั้งเป้าหมาย > หาขั้นตอน > หาวิธีการดำเนินงาน
ง. ตั้งเป้าหมาย > หาขั้นตอน > หาวิธีการดำเนินงาน > กำหนดวัตถุประสงค์

ข้อที่ 10. โดยทั่วไปลักษณะการประกอบอาชีพปลูกพืชในประเทศไทยแบ่งออกได้กี่ประเภท ?
ก. แบ่งออกได้ 2 ประเภทใหญ่ๆ
ข. แบ่งออกได้ 3 ประเภทใหญ่ๆ
ค. แบ่งออกได้ 4 ประเภทใหญ่ๆ
ง. แบ่งออกได้ 5 ประเภทใหญ่ๆ

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร ในรายวิชาอื่นๆ ต่อ >>>>
แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights