โปร แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร ดีๆมีไม่บ่อย 100คนแรกโหลด แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร เจ้าพนักงานธุรการ พร้อมเฉลย 2558 ฟรี
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

โปร แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร ดีๆมีไม่บ่อย 100คนแรกโหลด แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร 2558 ฟรี

บอกไว้ก่อนเลย ว่า โปร แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร ดีๆ มีไม่บ่อยรนักหรอกคะ เราขอยกมาเอาใจผู้สมัครสอบ กรมส่งเสริมการเกษตร ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ก่อนเลย ส่วนตำแหน่งอื่นๆ นั้น รออีกนิดคะ มาแล้วคะ มาแล้ว จัดโปรโมชันดีๆ 100 คนแรก โหลด แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร เจ้าพนักงานธุรการ พร้อมเฉลย 2558 ฟรี ไปเลย วันนี้ขอยกเอา แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งธุรการ และ แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร มาฝากกันนะคะ


โปร แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร ดีๆมีไม่บ่อย 100คนแรกโหลด แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร เจ้าพนักงานธุรการ พร้อมเฉลย 2558 ฟรี

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร
คำชี้แจง
จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ยุทธศาสตร์การดำเนินตามแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2556 – 2559 มีทั้งหมดกี่ประเด็น ?
ก. 2 ประเด็น
ข. 3 ประเด็น
ค. 4 ประเด็น
ง. 5 ประเด็น
ข้อที่ 2. ข้อใดคือเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่ 1 ตามแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2556 – 2559 ?
ก. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล
ข. ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบายสาคัญของรัฐบาล
ค. ผลสำเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ง. ผลสำเร็จของการสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและภาคเกษตร
ข้อที่ 3. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและภาคเกษตร จัดเป็นยุทธศาสตร์ที่เท่าไหร่ ?
ก. ยุทธศาสตร์ที่ 1
ข. ยุทธศาสตร์ที่ 2
ค. ยุทธศาสตร์ที่ 3
ง. ยุทธศาสตร์ที่ 4
ข้อที่ 4. ข้อใดคือตัวชี้วัดเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและภาคเกษตร ?
ก. เกษตรกรมคีวามสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร
ข. เกษตรกรมีการทำกิจกรรมที่เสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืน
ค. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรที่มีการนำไปปฏิบัติ
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
ข้อที่ 5. ยุทธศาสตรการบรูณาการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่มีเจตนารมณ์ที่จะให้อำนาจและอิสระแก่หน่วยงานในพื้นที่ในการดำเนินการต่างๆ โดยมุ่งเน้นสิ่งใดเป็นสำคัญ ?
ก. เป้าหมาย
ข. รายได้ของหน่วยงานในพื้นที่
ค. ผลสำเร็จของงาน
ง. ความสามัคคี
ข้อที่ 6. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรในพื้นที่เน้นหนักจัดเป็น…………….ของยุทธศาสตรการบรูณาการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ?
ก. เป้าหมาย
ข. แนวทางการดำเนินงาน
ค. ผลสำเร็จของการดำเนินงาน
ง. การดำเนินการ
ข้อที่ 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมการเกษตรมีจุดมุ่งหมายเพื่อ ?
ก. เสริมสร้างสมรรถนะขององค์กรในภาพรวมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคล่ื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในระดับพื้นที่
ข. ยกระดับการให้บริการเพื่อสนับสนนุการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
ง. ผิดทั้งข้อ ก และ ข
ข้อที่ 8. ข้อใดคือ “วิสัยทัศน์” ของกรมส่งเสริมการเกษตร ?
ก. กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นองค์กรที่ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้
ข. กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นองค์กรที่ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด
ค. กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นองค์กรที่ศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านการส่งเสรมิ การเกษตร และบูรณาการการทางานกับทุกภาคส่วน
ง. กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน
ข้อที่ 9. ข้อใดไม่ใช่ภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตรตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545 ?
ก. ส่งเสริม และพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
ข. ฝึกอาชีพเกษตรกร และให้บริการทางการเกษตร
ค. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้
ง. พัฒนา ส่งเสริม และประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต และการจัดการผลผลิตพืชประมง และปศุสัตว์ แก่เกษตรกร
ข้อที่ 10. กรมส่งเสริมการเกษตรได้ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่เท่าไหร่ ?
ก. เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2509
ข. เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2509
ค. เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2510
ง. เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2510


แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งธุรการ
คำชี้แจง
จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. รูปแบบของระเบียบวาระการประชุมที่นิยมใช้กันโดยทั่วไปประกอบด้วยกี่วาระ
ก. สองวาระ
ข. สามวาระ
ค. สี่วาระ
ง. ห้าวาระ
ข้อที่ 2. การกำหนดวาระการประชุมเป็นหน้าที่ของผู้ใด ??
ก. ประธานการประชุม
ข. เลขานุการ
ค. เจ้าหน้าที่ธุรการ
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
ข้อที่ 3. สำนวนภาษาที่ใช้ในการเขียนชื่อเรื่องของระเบียบวาระการประชุมแบ่งเป็นกี่ลักษณะ ?
ก. แบ่งเป็น 2 ลักษณะ
ข. แบ่งเป็น 3 ลักษณะ
ค. แบ่งเป็น 4 ลักษณะ
ง. แบ่งเป็น 5 ลักษณะ
ข้อที่ 4. ระบบการจัดการฐานข้อมูลประกอบด้วยส่วนสำคัญหลักๆ กี่ส่วน ?
ก. สองส่วน
ข. สามส่วน
ค. สี่ส่วน
ง. ห้าส่วน
ข้อที่ 5. การจดบันทึกในระหว่างดำเนินการประชุมมีกี่วิธี ?
ก. 2 วิธี
ข. 3 วิธี
ค. 4 วิธี
ง. 5 วิธี
ข้อที่ 6. ข้อใดไม่ใช่สิ่งที่ต้องจัดเตรียมสำหรับการจดบันทึกการประชุม ?
ก. สมุดโน้ตหรือกระดาษ
ข. สำเนาระเบียบวาระการประชุม
ค. รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ง. เครื่องคอมพิวเตอร์
ข้อที่ 7. การซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้ง ทดลอง และบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ แต่ไม่รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง หมายถึง ?
ก. การพัสดุ
ข. พัสดุ
ค. การซื้อ
ง. การจ้าง
ข้อที่ 8. ข้อใดคือ “วิสัยทัศน์” ของกรมส่งเสริมการเกษตร ?
ก. กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นองค์กรที่ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้
ข. กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นองค์กรที่ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด
ค. กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นองค์กรที่ศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านการส่งเสรมิ การเกษตร และบูรณาการการทางานกับทุกภาคส่วน
ง. กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน
ข้อที่ 9. ข้อใดไม่ใช่ภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตรตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545 ?
ก. ส่งเสริม และพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
ข. ฝึกอาชีพเกษตรกร และให้บริการทางการเกษตร
ค. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้
ง. พัฒนา ส่งเสริม และประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต และการจัดการผลผลิตพืชประมง และปศุสัตว์ แก่เกษตรกร
ข้อที่ 10. กรมส่งเสริมการเกษตรได้ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่เท่าไหร่ ?
ก. เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2509
ข. เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2509
ค. เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2510
ง. เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2510


อ่านแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร 2558 เพิ่มเติม >>>>>

แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร 2558


* เฉลยของแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร 2558 จะปรากฏขึ้น เมื่อท่านร่วมแสดงความคิดเห็นคะหมาย เหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights