TOP DOWNLOAD แนวข้อสอบกองทัพไทยพร้อมเฉลย จัดไปตามคำขอ แนวข้อสอบกองบัญชาการกองทัพไทย 2558 ถ้าพลาดบอกเลย จบ แจกฟรีค่ะ
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

TOP DOWNLOAD แนวข้อสอบกองทัพไทยพร้อมเฉลย 2558 จัดไปตามคำขอ ถ้าพลาดบอกเลย จบ แจกฟรีค่ะ

อัพเดตล่าสุด TOP DOWNLOAD แนวข้อสอบกองทัพไทยพร้อมเฉลย โดยวันนี้ยกเอา แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 จัดไปตามคำขอคะ หลายๆ คอมเมนต์ในเว็บไซต์อยากรู้ว่า แนวข้อสอบกองบัญชาการกองทัพไทย 2558 แจกได้หรือไม่ แจกได้แน่นอนคะ บอกก่อนว่า ถ้าพลาดบอกเลย จบ วันนี้เราแจกฟรีค่ะ อย่าพลาดโอกาสดีๆ แบบนี้ไปเด็ดขาดเลยนะคะ ไปทดสอบความสามารถของคุณกันเลย


TOP DOWNLOAD แนวข้อสอบกองทัพไทยพร้อมเฉลย จัดไปตามคำขอ แนวข้อสอบกองบัญชาการกองทัพไทย 2558 ถ้าพลาดบอกเลย จบ แจกฟรีค่ะ

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกองบัญชาการกองทัพไทย

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551
คำชี้แจง
จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น ความรู้เกี่ยวทั่วไปเกี่ยวกับกองบัญชาการกองทัพไทย
ข้อ ที่ 1. “เจ้าหน้าที่ทางทหาร” เป็นผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงใด แต่งตั้งโดยความเห็นชอบของสภากลาโหมเพื่อปฏิบัติภารกิจตามพระราชบัญญัตินี้
ก. กระทรวงมหาดไทย ข. กระทรวงกลาโหม
ค. กระทรวงยุติธรรม ง. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ข้อที่ 2. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับกรมราชองครักษ์
ก. มีหน้าที่รักษาความปลอดภัย สำหรับองค์พระมหากษัตริย์
ข. มีหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยนายตำรวจราชสำนัก
ค. มีสมุหราชองครักษ์เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. บุคคลใด มีอำนาจแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งในกระทรวงกลาโหมเป็นเลขาธิการและรองเลขาธิการ
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ข้อที่ 4. สมาชิกสภากลาโหม มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
ก. 1 ปี ข. 2 ปี
ค. 3 ปี ง. 4 ปี

ข้อที่ 5. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ สมาชิกสภากลาโหมสามารถพ้นจากตำแหน่งได้ ยกเว้นข้อใด
ก. เป็นบุคคลล้มละลาย
ข. ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก แม้จะมีการรอการลงโทษ
ค. มีความผิดฐานหมิ่นประมาท
ง. ลาออก

ข้อที่ 6. ข้อใดถูกต้อง
A : องค์ประชุมสภากลาโหมแต่ละครั้งจะต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน สมาชิกสภากลาโหมทั้งหมด
B : การประชุมสภากลาโหมให้เป็นไปตามคำสั่งของประธานสภากลาโหม
ก. A ถูก B ถูก ข. A ถูก B ผิด
ค. A ผิด B ถูก ง. A ผิด B ผิด

ข้อที่ 7. “คณะผู้บัญชาการทหาร” ประกอบไปด้วยตำแหน่งในข้อใด
ก. ผู้บัญชาการทหารสูงสุด, ผู้บัญชาการทหารบก, ผู้บัญชาการทหารเรือ, ผู้บัญชาการทหารอากาศ
ข. เสนาธิการทหาร, ผู้บัญชาการทหารบก, ผู้บัญชาการทหารเรือ, ผู้บัญชาการทหารอากาศ
ค. ผู้บัญชาการทหารสูงสุด, เสนาธิการทหาร
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8. กองบัญชาการทหารสูงสุดได้ถูกจัดตั้งขึ้นมาครั้งแรกในปีใด ?
ก. ครั้งแรกในช่วงปี พ.ศ. 2473
ข. ครั้งแรกในช่วงปี พ.ศ. 2483

ค. ครั้งแรกในช่วงปี พ.ศ. 2493
ง. ครั้งแรกในช่วงปี พ.ศ. 2503

ข้อที่ 9. ในระยะเริ่มแรกกองบัญชาการทหารสูงสุด ได้แบ่งส่วนราชการออกเป็นกี่ฝ่าย ?
ก. แบ่งส่วนราชการออกเป็น 2 ฝ่าย
ข. แบ่งส่วนราชการออกเป็น 3 ฝ่าย
ค. แบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 ฝ่าย
ง. แบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 ฝ่าย

ข้อที่ 10. กองบัญชาการทหารสูงสุดได้แปรสภาพเป็นกองบัญชาการกองทัพไทยในปีใด ?
ก. ใน พ.ศ. 2485 ข. ใน พ.ศ. 2531
ค. ใน พ.ศ. 2551 ง. ใน พ.ศ. 2557

ข้อที่ 11. ข้อใดไม่ใช่ “พันธกิจ” ของกองบัญชาการกองทัพไทย ?
ก. ปกป้องเทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษตัริย์และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ข. อำนวยการการปฏิบัติการรว่มของทุกเหล่าทัพและเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันประเทศ จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ
ค. สนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ การพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชนคุ้มครองและพิทักษ์รักษาผลประโยชน์แห่งชาติ
ง. เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน กลุ่ม ประเทศอาเซียน มิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ

ข้อที่ 12. แผนยุทธศาสตร์กองทัพไทยประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์หลักทั้งหมดกี่ด้าน ?
ก. ประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลัก 2 ด้าน
ข. ประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลัก 3 ด้าน
ค. ประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลัก 4 ด้าน
ง. ประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลัก 5 ด้าน

ข้อที่ 13. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกองทัพไทยกล่าวถึง ?
ก. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
ข. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบูรณาการข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
ค. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการอำนวยการ การใช้กำลัง กองทัพและการยุทธร่วม อย่างมีประสิทธิภาพ
ง. พัฒนาและส่งเสริม การเรียนรู้ของกำลังพลเพื่อมุ่งไปสู่การพึ่งพาตนเอง

ข้อที่ 14. กล้าหาญ ไม่เกรงกลัวต่อภยันตรายที่จะเกิด ยืนหยัดในสิ่งที่ถูก เปิดเผยใน สิ่งผิดยอมรับคำวิจารณ์ ประเมินผลการปฏิบัติงานตามความเป็นจริง คือ…………….ของกองทัพไทย ?
ก. ค่านิยมของกองทัพไทย
ข. พันธกิจของกองทัพไทย
ค. วิสัยทัศน์ของกองทัพไทย
ง. เป้าหมายของกองทัพไทย

ข้อที่ 15. ในปัจจุบันกองบัญชาการทหารสูงสุดจึงได้แบ่งส่วนราชการออกเป็นกี่ส่วน ?
ก. แบ่งส่วนราชการออกเป็น 2 ส่วน
ข. แบ่งส่วนราชการออกเป็น 3 ส่วน
ค. แบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 ส่วน
ง. แบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 ส่วน


อ่านแนวข้อสอบกองบัญชาการกองทัพไทย 2558 เพิ่มเติม >>>>>

แนวข้อสอบกองบัญชาการกองทัพไทย 2558


* เฉลยของแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร 2558 จะปรากฏขึ้น เมื่อท่านร่วมแสดงความคิดเห็นคะหมาย เหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , , , , , , ,