แจกฟรี แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค 2558 วิธีทำ แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค 58 ให้ผ่านฉลุย แนวข้อสอบ กปภ พนักงานพัสดุ
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

แจกฟรี แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค 2558 วิธีทำ ให้ผ่านฉลุย  พนักงานพัสดุ

แจกฟรีชุดนี้ ถือว่าเป็นการทดสอบความรู้ความสามารถก่อนลองสนามสอบ กปภ จริงๆ เริ่มต้นด้วย แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค 2558 แบบนี้ทุกๆ วัน เป็นการสะสมประสบการณ์ เพื่อจะได้ไม่พลาดยังไงหละค วิธี ทำ แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค 58 ให้ได้ เป็นความท้าทายสำหรับผู้สมัครสอบ กปภ 58 มากๆ เลยหละคะ วันนี้เราเลยยกเอาตัวอย่าง แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค มาฝาก ท่านลองทำให้ผ่านฉลุยดูคะ แนวข้อสอบ กปภ พนักงานพัสดุ ะ
แจกฟรี แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค 2558 วิธีทำ แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค 58 ให้ผ่านฉลุย แนวข้อสอบ กปภ พนักงานพัสดุ


แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

ข้อที่ 1. หากในเดือนใดไม่มีน้ำประปาจ่ายให้แก่ผู้ใช้น้ำ ให้ผู้ใดมีอำนาจสั่งงดเก็บค่าบริการทั่วไปในเดือนนั้นได้
ก. นายอำเภอ
ข. ผู้ว่าการ
ค. ผู้ใหญ่บ้าน
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด

ข้อที่ 2. ข้อใดคือค่าธรรมเนียมถอดและฝากมาตรวัดน้ำ ขนาด 6 นิ้ว ตามตารางแสดงค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาใหม่ ของการประปาส่วนภูมิภาค
ก. ค่าธรรมเนียมถอดและฝากมาตรวัดน้ำ 2,500 (บาท)
ข. ค่าธรรมเนียมถอดและฝากมาตรวัดน้ำ 3,500 (บาท)
ค. ค่าธรรมเนียมถอดและฝากมาตรวัดน้ำ 5,500 (บาท)
ง. ค่าธรรมเนียมถอดและฝากมาตรวัดน้ำ 6,500 (บาท)


ข้อที่ 3. ตามอัตราค่าบริการค่าน้ำทั่วไปหากท่านใช้มาตรขนาด 2 1/2 นิ้ว ท่านต้องเสีย ค่าบริการทั่วไปเดือนละกี่บาท
ก. เดือนละ 60 บาท
ข. เดือนละ 90 บาท
ค. เดือนละ 350 บาท
ง. เดือนละ 450 บาท

ข้อที่ 4. ในการเรียกเก็บค่าประกันการใช้น้ำประปา ตามขนาดของมาตรวัดน้ำขนาด 8 นิ้วขึ้นไป ผู้ติดตั้งต้องเสียค่าประกันมาตรละเท่าไหร่
ก. คิดค่าประกันมาตรละ 5,000 (บาท)
ข. คิดค่าประกันมาตรละ 10,000 (บาท)
ค. คิดค่าประกันมาตรละ 20,000 (บาท)
ง. คิดค่าประกันมาตรละ 30,000 (บาท)

ข้อที่ 5. ข้อใดให้ความหมายของคำว่า “Corporate Governance” ได้ชัดเจนที่สุด
ก. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ข. หลักการพัฒนาคุณภาพรวม
ค. หลักการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
ง. หลักการพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า

ข้อที่ 6. ข้อใดคือ (Values) ของการประปาส่วนภูมิภาค
ก. มุ่งเน้นคุณธรรม : CG
ข. มั่นใจคุณภาพ : TQM
ค. เพื่อสุขของสังคม : CSR
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 7. มุ่งมั่นพัฒนางาน บริการด้วยหัวใจ ก้าวไกลสู่สากล จัดเป็น……….ของการประปาส่วนภูมิภาค
ก. พันธกิจ
ข. วัฒนธรรมองค์กร
ค. วัตถุประสงค์หลักขององค์กร
ง. ข้อจำกัด

ข้อที่ 8. ในการขอติดตั้งประปา ผู้ขอใช้น้ำจะต้องยื่นคำขอใช้น้ำตามแบบคำขอที่การประปากำหนดให้ และต้องยื่นแบบคำขอ ณ……….
ก. ที่ว่าการอำเภอ
ข. สำนักงานประปา
ค. บ้านผู้ใหญ่บ้าน
ง. องค์การบริหารส่วนท้องถื่นนั้นๆ

ข้อที่ 9. ข้อใดให้ความหมายของ “ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปา” ตามประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการใช้น้ำประปา และอัตราค่าบริการ ได้ชัดเจนที่สุด
ก. เงินหรือค่าธรรมเนียมอื่นใด ที่การประปาส่วนภูมิภาคเรียกเก็บจากผู้ขอใช้น้ำประปา
ข. ค่ามาตรวัดน้ำค่าท่อและอุปกรณ์ ค่าแรงงานและ ค่าดำเนินการ การติดตั้งประปาจนแล้วเสร็จ
ค. ค่าใช้จ่ายในการวางท่อภายในอาคาร
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 10. สถานที่ใดที่การประปาส่วนภูมิภาค ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าประกันการใช้น้ำประปา
ก. บ้านพักของทางราชการและรัฐวิสาหกิจ
ข. สถานทูต สถานกงศุล
ค. วัด และสถานที่ประกอบพิธีศาสนาต่างๆ ที่ได้จดทะเบียนมีใบอนุญาตแล้ว
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 11. การฝากมาตรวัดน้ำจะทำการฝากต่อเนื่องได้ไม่เกินกี่ปี ตามตารางแสดงค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาใหม่ ของการประปาส่วนภูมิภาค
ก. ไม่เกิน 2 ปี
ข. ไม่เกิน 3 ปี
ค. ไม่เกิน 4 ปี
ง. ไม่เกิน 5 ปี

ข้อที่ 12. โรงกรองน้ำแห่งแรกในสยาม เปิดใช้วันแรกในปีพุทธศักราชใด
ก. พ.ศ. 2457
ข. พ.ศ. 2459
ค. พ.ศ. 2464
ง. พ.ศ. 2465

ข้อที่ 13. ข้อมูลในข้อใดถูกต้อง เกี่ยวกับประปาในส่วนภูมิภาคแห่งแรกของประเทศไทย
ก. ศูนย์การทหารปืนใหญ่ โคกกระเทียม
ข. การประปาพิบูลสงคราม
ค. พ.ศ.2496
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 14. การปรับรูปแบบการดำเนินกิจการประปาของกองประปาส่วนภูมิภาค กรมโยธาธิการ ให้เป็นรูปแบบการบริหารแบบ รัฐวิสาหกิจ เกิดขึ้นเมื่อใด
ก. พ.ศ. 2519
ข. พ.ศ. 2521
ค. พ.ศ. 2523
ง. พ.ศ. 2525

ข้อที่ 15. จังหวัดใด เป็นจังหวัดที่กรมโยธาธิการกู้เงินจากธนาคารออมสินมาดำเนินการสร้างการประปา ในปี 2497
ก. ร้อยเอ็ด
ข. มหาสารคาม
ค. ภูเก็ต
ง. เชียงใหม่


อ่าน แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค 2558 เพิ่มเติม >>>>>

แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค 2558


* เฉลยของแนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค 2558 จะปรากฏขึ้น เมื่อท่านร่วมแสดงความคิดเห็นคะหมาย เหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights