ขอมา แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร สายประมวลผล และ สายไฟฟ้าสื่อสาร แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร 2555 จัดให้!!
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ขอมา แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร สายประมวลผล และ สายไฟฟ้าสื่อสาร 2555 จัดให้!! แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร สายประมวลผล และ สายไฟฟ้าสื่อสาร แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร 2555
เปิดรับสมัครสอบกันแล้วหละคะ สำหรับ สนง.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนง.ตำรวจแห่งชาติรับสมัครตำรวจ 113 อัตรา 26 พย-11 ธค 2555 วันนี้มีคนขอมา แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร สายประมวลผล และ สายไฟฟ้าสื่อสาร กันมาเยอะมากเลยหละคะ เราเลยอยากสนองความต้องการของคุณ เเจก แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร 2555 จัดให้!! ไปเลยคะ เพื่อเอาไว้ให้เป็นตัวอย่างสำหรับผู้ที่ต้องการ สมัครสอบตำรวจ 2556 คะ เราไปดู แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร 2555 กันเลย
แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร สายประมวลผล และ สายไฟฟ้าสื่อสาร แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร 2555

แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร 2555

แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร 2555


ขอมา แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร สายประมวลผล และ สายไฟฟ้าสื่อสาร แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร 2555 จัดให้!!

ตัวอย่างแนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร สายประมวลผล และ สายไฟฟ้าสื่อสาร 2555 แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร สายประมวลผล และ สายไฟฟ้าสื่อสาร แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร 2555
1. โปรแกรมใดที่ใช้ในการคิดเลข
ก.โปรแกรม Paint
ข.โปรแกรม Calculator
ค.โปรแกรม Windows Media Player
ง.โปรแกรม Notepad
แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร 2556 สายประมวลผล และ สายไฟฟ้าสื่อสาร แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร 2555
2. ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ (windows) มีหน้าที่อย่างไร
ก.เป็นระบบปฏิบัติการที่พัฒนามาจากดอส ซึ่งมีผู้ใช้สามารถสั่งงานด้วยเมาส์
ข.ใช้ปฎิบัติการที่ใช้คำสั่งเป็นตัวอักษร
ค.ใช้งานเกี่ยวกับสิ่งพิมในสำนักงาน
ง.ไม่มีข้อถูก
แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร 2556 สายประมวลผล และ สายไฟฟ้าสื่อสาร แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร 2555
3. ระบบเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log Files) มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร
ก. จัดข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ทำให้สามารถตรวจสอบหา เวลา ต้นทาง ปลายทาง บริการที่ใช้งาน และปริมาณข้อมูลได้
ข. จัดข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปจัดทำข้อมูลทางสถิติ
ค. จัดข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ เพื่อป้องกันการเข้าใช้ระบบจากบุคคลภายนอก
ง. จัดข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ เพื่อรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล และทรัพยากรบนเครือข่าย
แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร 2556 สายประมวลผล และ สายไฟฟ้าสื่อสาร แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร 2555
4. ระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายภายใน (LAN Security) มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร
ก. เพื่อรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล จากบุคคลภายนอก
ข. เพื่อรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล และทรัพยากรบนเครือข่าย จากบุคคลภายนอก
ค. เพื่อรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล และทรัพยากรบนเครือข่าย และป้องกันการเข้าใช้ระบบจากบุคคลภายนอก
ง. ผิดทุกข้อ
แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร 2556 สายประมวลผล และ สายไฟฟ้าสื่อสาร แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร 2555
5. ระบบปฏิบัติ Window กับระบบปฏิบัติของ DOS ต่างกันอย่างเห็นได้ชัดได้แก่เรื่องใด
ก.ระบบ Window ใช้การสั่งงานด้วย คีย์บอร์ด ส่วน DOS สั่งงานด้วยเมาส์
ข.ระบบ DOS ใช้การสั่งงานด้วย คีย์บอร์ด ส่วน Window สั่งงานด้วยเมาส์
ค.ระบบ DOS สั่งงานด้วยตัวอักษร ส่วนของ Window ใช้การสั่งงานด้วยคำสั่ง
ง.ระบบ DOS สั่งงานด้วยฮาร์ดดิสก์ ส่วนของ Window ใช้การสั่งงานด้วย แรม
แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร 2556 สายประมวลผล และ สายไฟฟ้าสื่อสาร แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร 2555
6. ข้อใดคือตัวอย่างภัยคุกคามที่ควรระวังสำหรับการทำธุรกิจบนระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ก. การเข้าสู่เครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น มีบุคคลอื่นแอบอ้างในการใช้ชื่อ Login Name และ Password ในการเข้าไปทำธุรกรรมซื้อขายบน Web site แทนตัวเราเอง
ข. การทำลายข้อมูลและเครือข่าย เช่น Cracker เจาะระบบเข้าไปทำลาย file และข้อมูลภายในเครื่อง Server ของ Web site ผู้ขาย ทำให้ข้อมูลสมาชิกหรือลูกค้าของระบบเกิดความเสียหาย
ค. การเปลี่ยนแปลง การเพิ่ม หรือการดัดแปลงข้อมูล เช่น การส่ง Order หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในการสั่งซื้อสินค้า หรือการที่จดหมายถูกเปิดอ่านระหว่างทาง ทำให้ข้อมูลไม่เป็นความลับ และผู้เปิดอ่านอาจเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อความในจดหมาย เช่น การแก้ไขจำนวนยอดของการสั่งซื้อสินค้า เป็นต้น
ง. ถูกทุกข้อ
แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร 2556 สายประมวลผล และ สายไฟฟ้าสื่อสาร แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร 2555
7. ข้อใดคือมาตรการการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
ก. การระบุตัวบุคคลและอำนาจหน้าที่ (Authentication & Authorization)
ข. การรักษาความลับของข้อมูล (Confidentiality)
ค. การรักษาความถูกต้องของข้อมูล (Integrity)
ง. ถูกทุกข้อ
แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร 2556 สายประมวลผล และ สายไฟฟ้าสื่อสาร แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร 2555
8. ข้อใดคือผู้ที่แอบเข้าใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานหรือองค์กรอื่น โดยมิได้รับอนุญาต แต่ไม่มีประสงค์ร้าย หรือไม่มีเจตนาที่จะสร้างความเสียหายหรือสร้างความเดือดร้อนให้แก่ใครทั้งสิ้น
ก. Cracker
ข. Hacker
ค. programmer
ง. ถูกทุกข้อ
แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร 2556 สายประมวลผล และ สายไฟฟ้าสื่อสาร แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร 2555
9. ภัยคุกคามทางตรรกะ (Logical) หมายถึง
ก. ภัยคุกคามทางด้านข้อมูล
ข. ภัยที่เกิดกับตัวเครื่องและอุปกรณ์
ค. ภัยที่เกิดกับตัวฮาร์ดแวร์ ของเครื่อง
ง. ผิดทุกข้อ
แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร 2556 สายประมวลผล และ สายไฟฟ้าสื่อสาร แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร 2555
10. ประเภทของภัยคุกคามที่เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายนั้น สามารถจำแนกได้กี่ประเภท
ก. สามารถจำแนกได้ 2 ประเภท
ข. สามารถจำแนกได้ 3 ประเภท
ค. สามารถจำแนกได้ 4 ประเภท
ง. สามารถจำแนกได้ 5 ประเภท

แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร 2556 สายประมวลผล และ สายไฟฟ้าสื่อสาร แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร 2555

อ่านแนวข้อสอบเพิ่มเติม >>>>>
แนวข้อสอบตํารวจชั้นสัญญาบัตร สายประมวลผล และ สายไฟฟ้าสื่อสาร ประจำปี 2555 – 2556

แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร 2556 สายประมวลผล และ สายไฟฟ้าสื่อสาร แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร 2555


Tags: , , , , , , , , , , , , , ,