4shared แนวข้อสอบตํารวจ 2556 แนวข้อสอบตํารวจ วุฒิ ม.6 แนวข้อสอบตํารวจ สายปราบปราม และ อำนวยการ สำหรับสอบปี 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

4shared แนวข้อสอบตํารวจ วุฒิ ม.6 สายปราบปราม และ อำนวยการ สำหรับสอบปี 2556 แนวข้อสอบตํารวจ 2556 แนวข้อสอบตํารวจ วุฒิ ม.6 แนวข้อสอบตํารวจ สายปราบปราม และ อำนวยการ สำหรับสอบปี 2556
มีประกาศเปิดรับสมัครสอบตำรวจ 2556 กันแล้วหละคะ เนื่องจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบุคคลภายนอก 1,746 อัตรา 22 ม.ค.-8 ก.พ. 2556 เช่นเคยคะ การเตรียมตัวก่อนย่อมได้เปรียบ วันนี้เราจึงนำ ตัวอย่างแนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาให้ทดลองทำกัน 4shared แนวข้อสอบตํารวจ 2556 คะ ลองดูนะคะสำหรับ แนวข้อสอบตํารวจ วุฒิ ม.6 ในครั้งนี้ ที่มีทั้ง  แนวข้อสอบตํารวจ สายปราบปราม และ อำนวยการ สำหรับสอบปี 2556 ไปดูกันเลย
แนวข้อสอบตํารวจ 2556 แนวข้อสอบตํารวจ วุฒิ ม.6 แนวข้อสอบตํารวจ สายปราบปราม และ อำนวยการ สำหรับสอบปี 2556

แนวข้อสอบตํารวจ วุฒิ ม.6

แนวข้อสอบตํารวจ วุฒิ ม.6


4shared แนวข้อสอบตํารวจ 2556 แนวข้อสอบตํารวจ วุฒิ ม.6 แนวข้อสอบตํารวจ สายปราบปราม และ อำนวยการ สำหรับสอบปี 2556

ตัวอย่างแนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
1. พระราชบัญญัติใดบ้างที่ประกาศให้มีการยกเลิกใน พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
ก. พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยตำรวจ พุทธศักราช 2477
ข. พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยตำรวจ พุทธศักราช 2477
ค. พระราชบัญญัติยศตำรวจ พุทธศักราช 2480
ง. ถูกทุกข้อ
แนวข้อสอบตํารวจ 2556 แนวข้อสอบตํารวจ วุฒิ ม.6 แนวข้อสอบตํารวจ สายปราบปราม และ อำนวยการ สำหรับสอบปี 2556
2. ข้อใดให้ความหมายได้ถูกต้อง ชัดเจนที่สุด
ก. “ข้าราชการตำรวจ” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้โดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ข. “กองบังคับการ” หมายความรวมถึง ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบกองบังคับการด้วย
ค. “กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพื่อการสอบสวนคดีอาญา
ง. “ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ รวมถึงหน่วยงานอื่นของรัฐด้วย
แนวข้อสอบตํารวจ 2556 แนวข้อสอบตํารวจ วุฒิ ม.6 แนวข้อสอบตํารวจ สายปราบปราม และ อำนวยการ สำหรับสอบปี 2556
3. สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใด
ก. พระมหากษัตริย์
ข. นายกรัฐมนตรี
ค. ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
แนวข้อสอบตํารวจ 2556 แนวข้อสอบตํารวจ วุฒิ ม.6 แนวข้อสอบตํารวจ สายปราบปราม และ อำนวยการ สำหรับสอบปี 2556
4. ข้อใดบอกถึงอำนาจหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ชัดเจนที่สุด
ก. รักษาความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์
ข. ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา แพ่งและพาณิชย์
ค. ดูแลควบคุมและกำกับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจซึ่งปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ง. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชน
แนวข้อสอบตํารวจ 2556 แนวข้อสอบตํารวจ วุฒิ ม.6 แนวข้อสอบตํารวจ สายปราบปราม และ อำนวยการ สำหรับสอบปี 2556
5. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก. ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสำนักงานนายกรัฐมนตรี
ข. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการตำรวจในสำนักงานตำรวจแห่งชาติรองจากนายกรัฐมนตรี
ค. เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ง. วางระเบียบหรือทำคำสั่งเฉพาะเรื่องไว้ให้ข้าราชการตำรวจหรือพนักงานสอบสวนปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้อำนาจหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอื่น
แนวข้อสอบตํารวจ 2556 แนวข้อสอบตํารวจ วุฒิ ม.6 แนวข้อสอบตํารวจ สายปราบปราม และ อำนวยการ สำหรับสอบปี 2556
6. ข้อใดจับคู่อำนาจหน้าที่ได้ถูกต้อง เหามะสมกับตำแหน่ง
ก. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ : บริหารราชการของกองบัญชาการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของทางราชการ ก.ต.ช. ก.ตร. และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ข. ผู้บัญชาการ : กำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ค. ผู้บัญชาการ : เป็นผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติในราชการทั่วไปของกองบัญชาการ
ง. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ : ควบคุม กำกับ ดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินอื่นของกองบัญชาการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของทางราชการ ก.ต.ช. ก.ตร. และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แนวข้อสอบตํารวจ 2556 แนวข้อสอบตํารวจ วุฒิ ม.6 แนวข้อสอบตํารวจ สายปราบปราม และ อำนวยการ สำหรับสอบปี 2556
7. ผู้บัญชาการ ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในระยะเวลาเท่าไร
ก. ทุก 3 เดือน
ข. ทุก 4 เดือน
ค. ทุก 5 เดือน
ง. ทุก 6 เดือน
แนวข้อสอบตํารวจ 2556 แนวข้อสอบตํารวจ วุฒิ ม.6 แนวข้อสอบตํารวจ สายปราบปราม และ อำนวยการ สำหรับสอบปี 2556
8. ข้อใดคือคุณสมบติของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ถูกต้อง
ก. นายเอ อายุ 39 ปี บริบูรณ์
ข. นายบี เคยถูกปลดออกจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจชื่อดังเมื่อ 3 ปีก่อน
ค. นายซี ไม่เคยเป็นผู้ดำรงตำแหน่งใด ๆ ในพรรคการเมืองเลย
ง. นายดี ดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการในบริษัทรับปรึกษาด้านกฏหมาย
แนวข้อสอบตํารวจ 2556 แนวข้อสอบตํารวจ วุฒิ ม.6 แนวข้อสอบตํารวจ สายปราบปราม และ อำนวยการ สำหรับสอบปี 2556
9. ข้อใดเรียงลำดับยศตำรวจ ได้ถูกต้อง
ก. ดาบตำรวจ > ร้อยตำรวจตรี > สิบตำรวจโท > สิบตำรวจตรีหญิง
ข. พลตำรวจตรี > ร้อยตำรวจเอก > ร้อยตำรวจเอก > สิบตำรวจเอก
ค. ร้อยตำรวจเอก > พลตำรวจตรีหญิง > ร้อยตำรวจโท > จ่าสิบตำรวจ
ง. พลตำรวจเอก > พันตำรวจโทหญิง > ร้อยตำรวจตรี > ดาบตำรวจ
แนวข้อสอบตํารวจ 2556 แนวข้อสอบตํารวจ วุฒิ ม.6 แนวข้อสอบตํารวจ สายปราบปราม และ อำนวยการ สำหรับสอบปี 2556
10. ในกรณีที่กรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้ดำเนินการจัดให้มีการเลือกกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ภายในกี่วันก่อนวันครบวาระ
ก. 30 วัน
ข. 45 วัน
ค. 60 วัน
ง. 90 วัน
แนวข้อสอบตํารวจ 2556 แนวข้อสอบตํารวจ วุฒิ ม.6 แนวข้อสอบตํารวจ สายปราบปราม และ อำนวยการ สำหรับสอบปี 2556
11. กรณีใดถูกต้องที่สุด เมื่อข้าราชการตำรวจซึ่งดำรงตำแหน่งพนักงานสอบสวน พิจารณาให้ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง
ก. พนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการพิเศษ เมื่อดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามปี พร้อมทั้งมีตำแหน่งว่าง
ข. พนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการ เมื่อดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามปี พร้อมทั้งมีตำแหน่งว่าง
ค. พนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามปี พร้อมทั้งมีตำแหน่งว่าง
ง. พนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญ เมื่อดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามปี พร้อมทั้งมีตำแหน่งว่าง
แนวข้อสอบตํารวจ 2556 แนวข้อสอบตํารวจ วุฒิ ม.6 แนวข้อสอบตํารวจ สายปราบปราม และ อำนวยการ สำหรับสอบปี 2556
12. ข้อใดเรียงลำดับตำแหน่งข้าราชการตำรวจได้ถูกต้อง
ก. ผู้บัญชาการ > ผู้บังคับการ > พนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ > สารวัตร
ข. ผู้บัญชาการ > ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ > ผู้กำกับการ > ผู้บังคับหมู่
ค. ผู้บังคับการ > จเรตำรวจแห่งชาติ > รองผู้บังคับการ > รองผู้บังคับหมู่
ง. ผู้กำกับการ >  พนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการพิเศษ > สารวัตร > พนักงานสอบสวน
แนวข้อสอบตํารวจ 2556 แนวข้อสอบตํารวจ วุฒิ ม.6 แนวข้อสอบตํารวจ สายปราบปราม และ อำนวยการ สำหรับสอบปี 2556
13. การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่ง แต่งตั้งตามหลักเกณฑ์ในข้อใดถูกต้อง
ก. ตำแหน่งรองผู้บัญชาการ จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากข้าราชการตำรวจยศพลตำรวจตรี
ข. ตำแหน่งผู้กำกับการ และพนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ ให้แต่งตั้งจากข้าราชการตำรวจยศพันตำรวจโทหรือพันตำรวจเอก
ค. ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ ให้แต่งตั้งจากข้าราชการตำรวจยศสิบตำรวจตรีขึ้นไปแต่ไม่สูงกว่าดาบตำรวจ
ง. ถูกทุกข้อ
แนวข้อสอบตํารวจ 2556 แนวข้อสอบตํารวจ วุฒิ ม.6 แนวข้อสอบตํารวจ สายปราบปราม และ อำนวยการ สำหรับสอบปี 2556
14. ผู้ใดมีอำนาจสั่งให้ข้าราชการตำรวจประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือส่วนราชการใด หรือสำรองราชการในส่วนราชการใด โดยให้พ้นจากตำแหน่งหน้าที่เดิมและโดยจะให้ขาดจากอัตราเงินเดือนในตำแหน่งเดิมหรือไม่ก็ได้
ก. นายกรัฐมนตรีสำหรับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ข. ผู้บัญชาการสำหรับข้าราชการตำรวจในกองบัญชาการหรือในส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการ
ค. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสำหรับข้าราชการตำรวจทุกตำแหน่ง
ง. ถูกทุกข้อ
แนวข้อสอบตํารวจ 2556 แนวข้อสอบตํารวจ วุฒิ ม.6 แนวข้อสอบตํารวจ สายปราบปราม และ อำนวยการ สำหรับสอบปี 2556
15. ข้อใดถือเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
ก. นายตำรวจเอ ด่าว่าภรรยาใที่สาธารณะ
ข. นายตำรวจบี ยุยงให้เพื่อนบ้านทะเลาะกัน
ค. นายตำรวจซี ให้ประชาชนรอแจ้งความ 3 ชม. เนื่องจากไปซื้ออาหาร
ง. ถูกทุกข้อ

ส่วนของเฉลยแนวข้อสอบจะปรากฏขึ้นมา เมื่อท่านคอมเมนต์คะ
แนวข้อสอบตํารวจ 2556 แนวข้อสอบตํารวจ วุฒิ ม.6 แนวข้อสอบตํารวจ สายปราบปราม และ อำนวยการ สำหรับสอบปี 2556
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> ประกาศรับสมัครสอบตำรวจ 1,746 อัตรา 22 ม.ค.-8 ก.พ. 2556

อ่านแนวข้อสอบตำรวจ 2556 เพิ่มเติม >>>>> แนวข้อสอบตํารวจ 2556 แนวข้อสอบตํารวจ วุฒิ ม.6

แนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ 2556…
แนวข้อสอบตำรวจสายปราบปราม 2556…

แนวข้อสอบตํารวจ 2556 แนวข้อสอบตํารวจ วุฒิ ม.6 แนวข้อสอบตํารวจ สายปราบปราม และ อำนวยการ สำหรับสอบปี 2556


Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,