โหลดเฉลยฟรี 100 ไอดีแรก!! แนวข้อสอบธกส แนวข้อสอบธกส.พร้อมเฉลย แนวข้อสอบ ธกส 2556 ฟรีทุกขั้นตอน
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

โหลดเฉลยฟรี 100 ไอดีแรก!! แนวข้อสอบธกส พร้อมเฉลย 2556 ฟรีทุกขั้นตอน แนวข้อสอบธกส แนวข้อสอบธกส.พร้อมเฉลย แนวข้อสอบ ธกส 2556 ฟรี
โหลดเฉลยฟรี 100 ไอดีแรก!! แนวข้อสอบธกส ต้องย้ำความแรงของการสมัครสอบ ธกส 2556 ในตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานธุรการ ปีนี้ อย่าลืมคะว่า ตอนนี้ท่านที่สมัครสอบ ธ.ก.ส. 2556 ไปแล้วนั้น ท่านมีจำนวนคู่แข่งนับพันคนเลยทีเดียว เพราะฉะนั้น ประมาทไม่ได้คะ สำหรับวันนี้เราเลยนำ แนวข้อสอบธกส.พร้อมเฉลย มาฝากกันเฉพาะ 100 ID แรกเท่านั้น ที่มีสิทธิ์โหลด ช้าหมดอดนะคะ เอาหละคะ ไปเริ่มทำแนวข้อสอบ ธกส 2556 ฟรีทุกขั้นตอน ไปพร้อมๆ กันเลย
แนวข้อสอบธกส แนวข้อสอบธกส.พร้อมเฉลย แนวข้อสอบ ธกส 2556 ฟรี

แนวข้อสอบธกส พร้อมเฉลย 2556

แนวข้อสอบธกส 2556


โหลดเฉลยฟรี 100 ไอดีแรก!! แนวข้อสอบธกส แนวข้อสอบธกส.พร้อมเฉลย แนวข้อสอบ ธกส 2556 ฟรีทุกขั้นตอน

ตัวอย่างแนวข้อสอบวิชาเฉพาะตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุรการ 2556 แนวข้อสอบธกส แนวข้อสอบธกส.พร้อมเฉลย แนวข้อสอบ ธกส 2556 ฟรี
1. ตามประมวลจริยธรรมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู้ปฏิบัติงานต้องยึดถือและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามในมาตรฐานนี้รวมทั้งสิ้นกี่ประการ
ก. ผู้ปฏิบัติงานต้องยึดถือและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามในมาตรฐานนี้รวมทั้งสิ้น 3 ประการ
ข. ผู้ปฏิบัติงานต้องยึดถือและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามในมาตรฐานนี้รวมทั้งสิ้น 4ประการ
ค. ผู้ปฏิบัติงานต้องยึดถือและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามในมาตรฐานนี้รวมทั้งสิ้น 5 ประการ
ง. ผู้ปฏิบัติงานต้องยึดถือและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามในมาตรฐานนี้รวมทั้งสิ้น 6 ประการ

แนวข้อสอบธกส แนวข้อสอบธกส.พร้อมเฉลย แนวข้อสอบ ธกส 2556 ฟรี
2. บัญชีใดปิดเข้าบัญชีต้นทุนขาย
ก. ซื้อสินค้า ค่าขนส่งเข้า และขายสินค้า
ข. ซื้อสินค้า สินค้าต้นปี และสินค้าปลายปี
ค. ซื้อสินค้า ค่าขนส่งออก ส่วนลดรับ
ง. ซื้อสินค้า ค่าขนส่งเข้า ส่วนลดจ่าย

แนวข้อสอบธกส แนวข้อสอบธกส.พร้อมเฉลย แนวข้อสอบ ธกส 2556 ฟรี
3. สินค้าระหว่างผลิตต้นงวดสามารถโอนปิดเข้าบัญชีใด
ก. ต้นทุนผลิต
ข. ต้นทุนขาย
ค. ต้นทุนสินค้าสำเร็จรูป
ง. สินค้าปลายงวด

แนวข้อสอบธกส แนวข้อสอบธกส.พร้อมเฉลย แนวข้อสอบ ธกส 2556 ฟรี
4. กิจการอุตสาหกรรมมียอดวัตถุดิบคงเหลือต้นปี 10,000 บาท ซื้อวัตถุดิบ 5,000 บาท ค่าขนส่งเข้า 700 บาท ส่งคืนวัตถุดิบ 1,000 บาท วัตถุดิบคงเหลือปลายปี 2,000 บาท ค่าแรงทางตรง 3,000 บาทค่าใช้จ่ายในการผลิต 4,000 บาท วัตถุดิบทางตรงใช้ไปเท่ากับข้อใด
ก. 7,000 บาท
ข. 12,700 บาท
ค. 15,700 บาท
ง. 19,700 บาท

แนวข้อสอบธกส แนวข้อสอบธกส.พร้อมเฉลย แนวข้อสอบ ธกส 2556 ฟรี
5. ซื้อสินค้าจากบริษัทแห่งหนึ่ง ราคาตามป้าย 20,000 บาท ได้รับส่วนลดทันที 5,000 บาท เงื่อนไข 2/10 n/30 จะบันทึกอย่างไรถ้าใช้วิธี Periodic inventory system
ก. เดบิต สินค้า 20,000
เครดิต เจ้าหนี้ 20,000
ข. เดบิต ซื้อสินค้า 20,000
เครดิต เจ้าหนี้ 20,000
ค. เดบิต ซื้อสินค้า 15,000
เครดิต เจ้าหนี้ 15,000
ง. เดบิต สินค้า 15,000

แนวข้อสอบธกส แนวข้อสอบธกส.พร้อมเฉลย แนวข้อสอบ ธกส 2556 ฟรี
6. เอกสารที่ใช้นำมาบันทึกอ้างอิงในสมุดรายวันขายสินค้าข้อใดถูกต้อง
ก. ใบเสร็จรับเงิน
ข. ใบหักหนี้
ค. ใบขอลดหนี้
ง. ใบกำกับภาษี

แนวข้อสอบธกส แนวข้อสอบธกส.พร้อมเฉลย แนวข้อสอบ ธกส 2556 ฟรี
7. ข้อใดไม่ใช่ยุทธศาสตร์การดำเนินงานในปีบัญชี 2555-2559 ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธกส.
ก. พัฒนาการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับลูกค้า
ข. พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน
ค. จัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
ง. พัฒนาการเรียนรู้ให้กับพนักงานและลูกค้าที่สำคัญ

แนวข้อสอบธกส แนวข้อสอบธกส.พร้อมเฉลย แนวข้อสอบ ธกส 2556 ฟรี
8. ประมวลจริยธรรมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์อะไร
ก. เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของผู้ปฏิบัติงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
ข. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานด้านต่างๆ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ค. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและบุคคลในทุกระดับ ให้ใช้อำนาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชา ต่อองค์กร ต่อประชาชน และต่อสังคม ตามลำดับ
ง. ถูกทุกข้อ

แนวข้อสอบธกส แนวข้อสอบธกส.พร้อมเฉลย แนวข้อสอบ ธกส 2556 ฟรี
ตัวอย่างแนวข้อสอบ ธกส ผู้ช่วยพนักงานธุรการ 2556 
แนวข้อสอบธกส แนวข้อสอบธกส.พร้อมเฉลย แนวข้อสอบ ธกส 2556 ฟรี
1. ตามประมวลจริยธรรมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู้ปฏิบัติงานต้องยึดถือและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามในมาตรฐานนี้รวมทั้งสิ้นกี่ประการ
ก. ผู้ปฏิบัติงานต้องยึดถือและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามในมาตรฐานนี้รวมทั้งสิ้น 3 ประการ
ข. ผู้ปฏิบัติงานต้องยึดถือและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามในมาตรฐานนี้รวมทั้งสิ้น 4ประการ
ค. ผู้ปฏิบัติงานต้องยึดถือและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามในมาตรฐานนี้รวมทั้งสิ้น 5 ประการ
ง. ผู้ปฏิบัติงานต้องยึดถือและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามในมาตรฐานนี้รวมทั้งสิ้น 6 ประการ

แนวข้อสอบธกส แนวข้อสอบธกส.พร้อมเฉลย แนวข้อสอบ ธกส 2556 ฟรี
2. ประมวลจริยธรรมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์อะไร
ก. เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของผู้ปฏิบัติงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
ข. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานด้านต่างๆ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ค. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและบุคคลในทุกระดับ ให้ใช้อำนาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชา ต่อองค์กร ต่อประชาชน และต่อสังคม ตามลำดับ
ง. ถูกทุกข้อ

แนวข้อสอบธกส แนวข้อสอบธกส.พร้อมเฉลย แนวข้อสอบ ธกส 2556 ฟรี
3. ลักษณะของคน ธ.ก.ส. ที่มีความสำนึกรับผิดชอบ คือ
ก. เมตตา ช่วยเหลือกัน
ข. รักษากฎระเบียบ
ค. ไม่คดโกง ไม่เอาเปรียบ
ง. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

แนวข้อสอบธกส แนวข้อสอบธกส.พร้อมเฉลย แนวข้อสอบ ธกส 2556 ฟรี
4. ลักษณะของคน ธ.ก.ส. ที่มีความสำนึกรับผิดชอบ คือ
ก. เมตตา ช่วยเหลือกัน
ข. รักษากฎระเบียบ
ค. ไม่คดโกง ไม่เอาเปรียบ
ง. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

แนวข้อสอบธกส แนวข้อสอบธกส.พร้อมเฉลย แนวข้อสอบ ธกส 2556 ฟรี
5. ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ปีบัญชี 2555-2559 ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธกส. มีกี่ด้าน
ก. มี 2 ด้าน
ข. มี 3ด้าน
ค. มี 4 ด้าน
ง. มี 5 ด้าน

แนวข้อสอบธกส แนวข้อสอบธกส.พร้อมเฉลย แนวข้อสอบ ธกส 2556 ฟรี
6. ข้อใดไม่ใช่ยุทธศาสตร์การดำเนินงานในปีบัญชี 2555-2559 ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธกส.
ก. พัฒนาการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับลูกค้า
ข. พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน
ค. จัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
ง. พัฒนาการเรียนรู้ให้กับพนักงานและลูกค้าที่สำคัญ

แนวข้อสอบธกส แนวข้อสอบธกส.พร้อมเฉลย แนวข้อสอบ ธกส 2556 ฟรี
7. ข้อใดสามารถเรียงลำดับแผนผังองค์กร ธ.ก.ส. ได้ถูกต้อง
ก. คณะกรรมการธนาคาร > คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง > คณะกรรมการตรวจสอบ
ข. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง > คณะกรรมการธนาคาร > คณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา
ค. คณะกรรมการธนาคาร > คณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา > ฝ่ายบริหารกลาง
ง. คณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา > ฝ่ายบริหารกลาง > คณะกรรมการตรวจสอบ

แนวข้อสอบธกส แนวข้อสอบธกส.พร้อมเฉลย แนวข้อสอบ ธกส 2556 ฟรี
8. ข้อใดคือมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ก. รักษาความลับของลูกค้าและของธนาคาร
ข. ตั้งตนไว้ชอบ ดำรงตนตามฐานานุรูปและไม่ประพฤติตนให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ต่อตำแหน่งหน้าที
ค. ร่วมมือช่วยเหลือกันในกิจการของธนาคาร รักษาความสามัคคีในบรรดาผู้อยู่ในวงงานของธนาคาร
ง. ถูกทุกข้อ

แนวข้อสอบธกส แนวข้อสอบธกส.พร้อมเฉลย แนวข้อสอบ ธกส 2556 ฟรี
9.  พื้นสีน้ำเงิน ในตราสัญลักษณ์ของ ธ.ก.ส. หมายถึงอะไร
ก. สีของกระทรวงการคลัง ซึ่ง ธ.ก.ส. เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง
ข. สีของพระมากษัตริย์ ซึ่ง ธ.ก.ส. เป็นรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย
ค. สีที่แสดงถึงความเยือกเย็น เป็นที่พึ่งของประชนชนได้ทุกเมื่อ
ง. ถูกทุกข้อ

แนวข้อสอบธกส แนวข้อสอบธกส.พร้อมเฉลย แนวข้อสอบ ธกส 2556 ฟรี
10. ธ.ก.ส. มีมติกำหนดตราของธนาคารใหม่ เพื่อให้มีความโดดเด่น สวยงาม และง่ายต่อการจดจำในวันที่เท่าไหร่
ก. วันที่ 8 มีนาคม 2528
ข. วันที่ 18 มีนาคม 2528
ค. วันที่ 28 มีนาคม 2528
ง. วันที่ 8 เมษายน2528

แนวข้อสอบธกส แนวข้อสอบธกส.พร้อมเฉลย แนวข้อสอบ ธกส 2556 ฟรี
ตัวอย่างแนวข้อสอบธ.ก.ส. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test)
แนวข้อสอบธกส แนวข้อสอบธกส.พร้อมเฉลย แนวข้อสอบ ธกส 2556 ฟรี
ข้อ 1)   3  5  7  15  27  …? ข้อสอบเก่า ธกส ตัวอย่างข้อสอบ ธกส ข้อสอบ ธกส ฟรี 2556
ก.  35
ข.  42
ค.  47
ง.  49

แนวข้อสอบธกส แนวข้อสอบธกส.พร้อมเฉลย แนวข้อสอบ ธกส 2556 ฟรี
ข้อ 2) 75 5 15 42 7 …?
1. 4
2. 6
3. 8
4. 11

แนวข้อสอบธกส แนวข้อสอบธกส.พร้อมเฉลย แนวข้อสอบ ธกส 2556 ฟรี
ข้อ 3) 3 6 9 4 5 …? ข้อสอบเก่า ธกส ตัวอย่างข้อสอบ ธกส ข้อสอบ ธกส ฟรี 2556
1. 5
2. 9
3. 11
4. 18

แนวข้อสอบธกส แนวข้อสอบธกส.พร้อมเฉลย แนวข้อสอบ ธกส 2556 ฟรี

ข้อ 4) 1,2,3,6,7…….? ข้อสอบเก่า ธกส ตัวอย่างข้อสอบ ธกส ข้อสอบ ธกส ฟรี 2556
1. 8
2. 9
3. 10
4. 11

แนวข้อสอบธกส แนวข้อสอบธกส.พร้อมเฉลย แนวข้อสอบ ธกส 2556 ฟรี
ข้อ 5)รถยนต์ : รถบัส …………………………. เรือ : ?
ก. รถไฟ
ข. รถถั
ค. เรือดำน้ำ
ง. เครื่องบิน

แนวข้อสอบธกส แนวข้อสอบธกส.พร้อมเฉลย แนวข้อสอบ ธกส 2556 ฟรี
ข้อ 6) นางสาวไทย : สวย ………………………… ? : ?
ก. คีย์บอร์ด : เร็ว
ข. ปากกา : เก่ง
ค. มะพร้าว : อร่อย
ง. โต๊ะเครื่องเขียน : หยาบ

แนวข้อสอบธกส แนวข้อสอบธกส.พร้อมเฉลย แนวข้อสอบ ธกส 2556 ฟรี
ข้อ 7)   3  10 33  134  …?
ก.  671
ข.  691
ค.  792
ง.  797

แนวข้อสอบธกส แนวข้อสอบธกส.พร้อมเฉลย แนวข้อสอบ ธกส 2556 ฟรี
ข้อ 8 ) ทีมฟุตบอล : นักฟุตบอล ……………………….. ? : ?
ก. นักเรียน: ครูที่ปรึกษา
ข. สมาคมแม่บ้าน : ทหาร
ค. กองทัพ : พลหทาร
ง. มหาวิทยาลัย : โรงเรียนอนุบาล

แนวข้อสอบธกส แนวข้อสอบธกส.พร้อมเฉลย แนวข้อสอบ ธกส 2556 ฟรี
ข้อ 9)   3  10  33  134  …?
ก.  671
ข.  691
ค.  792
ง.  797

แนวข้อสอบธกส แนวข้อสอบธกส.พร้อมเฉลย แนวข้อสอบ ธกส 2556 ฟรี
ข้อ 10)  7   10  25  100  475  …? ข้อสอบเก่า ธกส ตัวอย่างข้อสอบ ธกส ข้อสอบ ธกส ฟรี 2556
ก.  2,350
ข.  2,845
ค.  1,875
ง.  16

แนวข้อสอบธกส แนวข้อสอบธกส.พร้อมเฉลย แนวข้อสอบ ธกส 2556 ฟรี

อ่านแนวข้อสอบ ธกส 2556 เพิ่มเติม >>>>>
แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุร… 

แนวข้อสอบธกส แนวข้อสอบธกส.พร้อมเฉลย แนวข้อสอบ ธกส 2556 ฟรี

****ส่วนของเฉลยแนวข้อสอบ ธกส 2556 จะปรากฎขึ้นเมื่อท่านคอมเมนต์คะ

แนวข้อสอบธกส แนวข้อสอบธกส.พร้อมเฉลย แนวข้อสอบ ธกส 2556 ฟรี

Tags: , , , , , , , , , ,