[แนวข้อสอบปลัดอำเภอ ปี 2558 พร้อมเฉลย] รวมข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การฯ เตรียมสอบปี 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[แนวข้อสอบปลัดอำเภอ ปี 2558 พร้อมเฉลย] รวมข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การฯ เตรียมสอบปี 2558

แนวข้อสอบปลัดอำเภอ ปี 2558 พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบปลัดอำเภอ ปี 2558 พร้อมเฉลย

เพิ่มเติมกับตัวอย่างแนวข้อสอบกรมการปกครอง ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) สำหรับการสอบในปี 2558 โดยหลังจากที่ได้อัพเดทตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์กรมการปกครอง ปี 2555-2558 และ แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการปกครอง [ชุดที่ 1] ไปแล้วในชุดแรก วันนี้ทางทีมงานกลับมาอัพเดทเพิ่มเติมกับแนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และ แนวข้อสอบพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พุทธศักราช 2457…..

แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. หมวดที่หนึ่งตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีนี้ ได้กล่าวถึงการละเมิดในกรณีใด
ก. กรณีข้าราชการที่กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ
ข. กรณีพนักงานที่กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ
ค. กรณีลูกจ้างที่กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ
ง. กรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ

ข้อที่ 2. ข้อใดให้ความหมายของ “เจ้าหน้าที่” ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539ได้ชัดเจนที่สุด
ก. ข้าราชการ ซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือถูกสั่งให้ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ
ข. พนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือถูกสั่งให้ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ
ค. ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานประเภทอื่น ซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือถูกสั่งให้ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ
ง. ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานประเภทอื่นซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือถูกสั่งให้ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ

ข้อที่ 3. ถ้าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐอีกแห่งหนึ่ง และเจ้าหน้าที่ผู้ทำให้เกิดความเสียหายเป็นผู้ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใด ให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำให้เกิดความเสียหายแจ้งต่อผู้ใด
ก. แจ้งต่อนายกรัฐมนตรี
ข. แจ้งต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น
ค. ให้แจ้งต่อกระทรวงการคลัง
ง. ให้แจ้งต่อหน่วยงานของรัฐ

ข้อที่ 4. เมื่อเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ และมีเหตุอันควรเชื่อว่าเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐดังกล่าวทำอย่างไร
ก. แจ้งผู้บังคับบัญชาชั้นสูงขึ้นไป
ข. แจ้งนายกรัฐมนตรี
ค. แจ้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ง. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับผู้ต้องรับผิด และจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่ผู้นั้นต้องชดใช้

ข้อที่ 5. จากข้อที่ข้อ 21 ของระเบียบนี้ ในการพิจารณาของกระทรวงการคลัง ให้มี…………………………..เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นต่อกระทรวงการคลัง
ก. ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานนั้น
ข. คณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางอาญา
ค. คณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง
ง. คณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางวินัย

ข้อที่ 6. ในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐมากกว่าหนึ่งแห่งหรือความเสียหายเกิดจากผลการกระทำของเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน ผู้มีอำนาจต้องทำอย่างไร
ก. ให้ผู้มีอำนาจแจ้งต่อนายกรัฐมนตรี
ข. ให้ผู้มีอำนาจแจ้งต่อกระทรวงการคลัง
ค. ให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการตามข้อ 8 หรือ ข้อ 10
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 7. ในกรณีที่ความเสียหายไม่ได้เกิดแก่เงิน จะต้องดำเนินการอย่างไร
ก. ให้ใช้เป็นเงินแต่เพียงอย่างเดียว
ข. ชดใช้เป็นทรัพย์สินอย่างเดียวกันโดยมีสภาพคุณภาพปริมาณและลักษณะเดียวกันกับทรัพย์สินที่สูญหายหรือเสียหาย
ค. ให้ซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหายให้คงสภาพเดิม โดยทำสัญญาว่าจะจัดการให้ทรัพย์สินคงสภาพเหมือนเดิมภายในเวลาไม่เกินหกเดือน
ง. ถูกทั้งข้อ ข และ ค

ข้อที่ 8. ในกรณีที่ความเสียหายที่เกิดเป็นเงิน จะต้องดำเนินการอย่างไร
ก. ให้ใช้เป็นเงินแต่เพียงอย่างเดียว
ข. ให้ชดใช้เป็นทรัพย์สินอย่างเดียวกันโดยมีสภาพคุณภาพปริมาณและลักษณะเดียวกันกับทรัพย์สินที่สูญหาย
ค. ให้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นทรัพย์สินหรือการซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินให้มีสภาพคุณภาพปริมาณและลักษณะเดียวกันกับทรัพย์สินที่สูญหาย
ง. ให้ปรับเป็นเงินรวมทั้งให้ชดใช้เป็นทรัพย์สินอย่างเดียวกันโดยมีสภาพคุณภาพปริมาณและลักษณะเดียวกันกับทรัพย์สินที่สูญหาย

ข้อที่ 9. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลภายนอก ในขณะปฏิบัติหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นแจ้งต่อบุคคลใด
ก. ผู้บังคับบัญชา
ข. ผู้ใต้บังคับบัญชา
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ง. นายกรัฐมนตรี

ข้อที่ 10. ในการประนีประนอมยอมความตามระเบียบนี้ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในขั้นตอนใดต้องได้รับความเห็นจาก……………………..ก่อน
ก. ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานนั้น
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ง. กระทรวงการคลัง

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พุทธศักราช 2457

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. การจัดตั้งหมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่งตามพระราชบัญญัตินี้ต้องสอดคล้องกับข้อใด ?
ก. ถ้าเป็นที่มีคนอยู่รวมกันมากถึงจำนวนบ้านน้อย ให้ถือเอาจำนวนคนเป็นสำคัญประมาณราว 200 คนเป็นหมู่บ้านหนึ่ง
ข. ถ้าเป็นที่ผู้คนตั้งบ้านเรือนอยู่ห่างไกลกัน ถึงจำนวนคนน้อยถ้าและจำนวนบ้านไม่ต่ำกว่า 5 บ้านแล้ว จะจัดเป็นหมู่บ้านหนึ่งก็ได้
ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
ง. ผิดทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 2. ตามมาตราที่ 10 บุคคลตามข้อใดมีอำนาจหน้าที่ปกครองบรรดาราษฎรที่อยู่ในเขตหมู่บ้าน ?
ก. ผู้ใหญ่บ้าน
ข. กำนัน
ค. ปลัดอำเภอ
ง. นายอำเภอ

ข้อที่ 3. ตามมาตราที่ 13 ในการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านให้บุคคลตามข้อใดเป็นประธาน ?
ก. ให้กรมการอำเภอเป็นประธานพร้อมด้วยกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านในตำบลนั้นอย่างน้อยหนึ่งคน
ข. ให้ปลัดกรมการอำเภอเป็นประธานพร้อมด้วยกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านในตำบลนั้นอย่างน้อยหนึ่งคน
ค. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยกรมการอำเภอและปลัดกรมการอำเภออย่างน้อยหนึ่งคน
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 4. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบจะอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี ?
ก. คราวละ 3 ปี
ข. คราวละ 4 ปี
ค. คราวละ 5 ปี
ง. คราวละ 10 ปี

ข้อที่ 5. หากผู้ใหญ่บ้านต้องออกจากตำแหน่งให้บุคคลตามข้อใดมีอำนาจหน้าที่เรียกหมายตั้ง และสำมะโนครัวของผู้ใหญ่บ้านนั้นนำมาเก็บรักษาไว้ ?
ก. กำนัน
ข. ปลัดอำเภอ
ค. นายอำเภอ
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด

ข้อที่ 6. ตามพระราชบัญญัตินี้ผู้ใหญ่บ้าน ไม่มีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. ทำการอบรมสั่งสอน หรือชี้แจงข้อราชการแก่ราษฎรในการนี้ให้เรียกราษฎรมาประชุมได้ตามครั้งคราวที่สมควร
ข. บำรุงและส่งเสริมการอาชีพของราษฎรในทางเกษตรกรรม พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม
ค. ตรวจตราและรักษาประโยชน์ในการอาชีพของราษฎรชาวต่างประเทศ
ง. จัดการป้องกันโรคติดต่อ หรือโรคระบาดซึ่งเกิดขึ้น หรือจะเกิดขึ้นในหมู่บ้าน เพื่อมิให้ติดต่อลุกลามมากไป

ข้อที่ 7. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองมีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. เสนอข้อแนะนำและให้คำปรึกษาต่อผู้ใหญ่บ้านในกิจการที่ผู้ใหญ่บ้านมีอำนาจหน้าที่
ข. ตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน
ค. ถ้ามีคนจรเข้ามาในหมู่บ้านและสงสัยว่าไม่ได้มาโดยสุจริตให้นำตัวส่งผู้ใหญ่บ้าน
ง. เมื่อมีเหตุร้ายเกิดขึ้นในหมู่บ้าน ต้องระงับเหตุ ปราบปรามติดตามจับผู้ร้ายโดยเต็มกำลัง

ข้อที่ 8. มาตราที่ 29 กล่าวถึงการปกครองในรูปแบบใด ?
ก. ว่าด้วยลักษณะปกครองหมู่บ้าน
ข. ว่าด้วยลักษณะปกครองตำบล
ค. ว่าด้วยลักษณะปกครองอำเภอ
ง. ว่าด้วยลักษณะปกครองจังหวัด

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบปลัดอำเภอเตรียมสอบในปี 2558 ต่อ >>>
แนวข้อสอบปลัดอำเภอเตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบปลัดอำเภอเตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบปลัดอำเภอเตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบปลัดอำเภอเตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 4 คลิก!!!
แนวข้อสอบปลัดอำเภอเตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 5 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights