อัพเดตมาแล้ว แนวข้อสอบสัสดี 2556 พร้อมสอบ โหลด แนวข้อสอบสัสดี ได้ที่นี่ มีแนวข้อสอบสัสดี พร้อมเฉลย 2557 แจกทุกวันคะ
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

อัพเดตมาแล้ว แนวข้อสอบสัสดี 2556 พร้อมสอบ โหลดได้ที่นี่ แจกทุกวันคะ

อัพเดตมาแล้ว แนวข้อสอบสัสดี 2556 พร้อมสอบ ท่านสามารถโหลด แนวข้อสอบสัสดี ได้ที่นี่ เพราะเรามีแนวข้อสอบสัสดี พร้อมเฉลย 2557 แจกทุกวันคะ วันนี้นำ แนวข้อสอบพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 มาฝาก ท่านสามารถเข้ามาทดสอบความสามารถในการทำ แนวข้อสอบสัสดี ฟรีๆ ได้เลยทุกวัน เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจของตัวท่านเองก่อนลงสนามสอบสัสดีจริงๆ เอาหละคะ ขอบอกเลยว่า เป็นกำลังใจให้ทุกๆ ท่านมาเสมอ และตลอดไปคะ

อัพเดตมาแล้ว แนวข้อสอบสัสดี 2556 พร้อมสอบ โหลด แนวข้อสอบสัสดี ได้ที่นี่ มีแนวข้อสอบสัสดี พร้อมเฉลย 2557 แจกทุกวันคะ

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
1. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับความหมายของ ข้าราชการพลเรือนกลาโหม
ก. ข้าราชการที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้รับราชการ
ข. ตำแหน่งอัตราทหาร
ค. มีชั้นยศเพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องใช้ความชำนาญเฉพาะทาง
ง. ถูกทุกข้อ
2. “เจ้าหน้าที่ทางทหาร” เป็นผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงใด แต่งตั้งโดยความเห็นชอบของสภากลาโหมเพื่อปฏิบัติภารกิจตามพระราชบัญญัตินี้
ก. กระทรวงมหาดไทย            ข. กระทรวงกลาโหม
ค. กระทรวงยุติธรรม            ง. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. การดำเนินการทางวินัยเกี่ยวกับข้าราชการพลเรือนกลาโหมให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
ข. ข้าราชการทหารถือเป็นข้าราชการกระทรวงกลาโหม
ค. ข้าราชการพลเรือนกลาโหมถือเป็นข้าราชการกระทรวงกลาโหม
ง. ถูกทุกข้อ
4. บุคคลในข้อใดบอกถึงอำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมได้ถูกต้อง
ก. นายวีรจิรา กล่าวว่า พิทักษ์รักษา ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
ข. นายเจนพงษ์ กล่าวว่า ศึกษา ดำเนินการด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
ค. นางสาวกรรณภา กล่าวว่า พัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคง
ง. ถูกทุกข้อ
5. ข้อใดมิใช่ส่วนราชการในกระทรวงกลาโหม
ก. สำนักงานปลัดกระทรวง        ข. กรมการสัตว์ทหารบก
ค. กรมราชองครักษ์        ง. กรมราชองครักษ์
6. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับกรมราชองครักษ์
ก. มีหน้าที่รักษาความปลอดภัย สำหรับองค์พระมหากษัตริย์
ข. มีหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยนายตำรวจราชสำนัก
ค. มีสมุหราชองครักษ์เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
ง. ถูกทุกข้อ
7. สถานการณ์ใด ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทางทหารได้ตามความเหมาะสมแก่การปฏิบัติภารกิจ
ก. เพื่อการรบหรือการสงคราม, ประกาศใช้กฎอัยการศึก
ข. การปราบปราม, เพื่อการรบหรือการสงคราม
ค. การกบฏ, ประกาศใช้กฎอัยการศึก
ง. ถูกทุกข้อ
8. บุคคลในข้อใดเป็นสมาชิกของสภากลาโหม
ก. นายเอ ดำรงตำแหน่งสมุหราชองครักษ์
ข. นางบี ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
ค. นายซี ดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารบก
ง. ถูกทุกข้อ
9. บุคคลใด มีอำนาจแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งในกระทรวงกลาโหมเป็นเลขาธิการและรองเลขาธิการ
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
10. สมาชิกสภากลาโหมผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่งตั้งตามมติของสภากลาโหม มีจำนวนกี่คน
ก. 2 คน                    ข. 3 คน
ค. 4 คน                    ง. 5 คน
11. การดำเนินการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในใด ต้องเป็นไปตามมติของสภากลาโหม
ก. นโยบายการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร
ข. การพิจารณาร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับการทหาร
ค. นโยบายการปกครองและการบังคับบัญชาภายในกระทรวงกลาโหม
ง. ถูกทุกข้อ
12. สมาชิกสภากลาโหม มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
ก. 1 ปี                    ข. 2 ปี
ค. 3 ปี                    ง. 4 ปี
13. สมาชิกสภากลาโหม สามารถดำรงตำแหน่ง ได้ไม่เกินกี่วาระ
ก. 1 วาระ                ข. 2 วาระ
ค. 3 วาระ                ง. 4 วาระ
14. ข้อใดกล่าวถูกต้อง เมื่อมีสมาชิกสภากลาโหม พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอาจแต่งตั้งผู้อื่นแทนได้
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมิอาจแต่งตั้งผู้อื่นแทนได้
ค. ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ในตำแหน่งมากกว่าวาระที่เหลืออยู่
ง. ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่
15. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ สมาชิกสภากลาโหมสามารถพ้นจากตำแหน่งได้ ยกเว้นข้อใด
ก. เป็นบุคคลล้มละลาย
ข. ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก แม้จะมีการรอการลงโทษ
ค. มีความผิดฐานหมิ่นประมาท
ง. ลาออก
16. ข้อใดถูกต้อง
A : องค์ประชุมสภากลาโหมแต่ละครั้งจะต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน    สมาชิกสภากลาโหมทั้งหมด
B : การประชุมสภากลาโหมให้เป็นไปตามคำสั่งของประธานสภากลาโหม
ก. A ถูก B ถูก                ข. A ถูก B ผิด
ค. A ผิด B ถูก                ง. A ผิด B ผิด
17. “คณะผู้บัญชาการทหาร” ประกอบไปด้วยตำแหน่งในข้อใด
ก. ผู้บัญชาการทหารสูงสุด, ผู้บัญชาการทหารบก, ผู้บัญชาการทหารเรือ, ผู้บัญชาการทหารอากาศ
ข. เสนาธิการทหาร, ผู้บัญชาการทหารบก, ผู้บัญชาการทหารเรือ, ผู้บัญชาการทหารอากาศ
ค. ผู้บัญชาการทหารสูงสุด, เสนาธิการทหาร
ง. ถูกทุกข้อ
18. ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ของพระราชบัญญัตินี้คือท่านใด
ก. ชวน หลีกภัย
ข. พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
ค. พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
ง. สมัคร สุนทรเวช
19. ข้อใดถือเป็นนิติบุคคล
ก. สำนักงานปลัดกระทรวง กรมราชองครักษ์
ข. กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ
ค. กองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย
ง. ถูกทุกข้อ
20. กระทรวงกลาโหม มีอำนาจหน้าที่ในการศึกษา วิจัย พัฒนา และดำเนินการในด้านใด
ก. ด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
ข. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
ค. ด้านกิจการอวกาศเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ง. ถูกทุกข้อ

อ่านแนวข้อสอบสัสดี 2556 เพิ่มเติม >>>>>

แนวข้อสอบ สัสดี เตรียมสอบ ปี 57 *หมายเหตุ เฉลยแนวข้อสอบสัสดี จะปรากฏขึ้น เมื่อท่านร่วมแสดงความคิดเห็นคะ

Tags: , , , , , , , , , ,