(((แนวข้อสอบสัสดี 2558))) ดาวน์โหลดแนวข้อสอบนายทหารชั้นประทวน สายงานสัสดี เตรียมสอบในปี 2557-2558 ที่นี่ที่เดียว!!!!
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

(((แนวข้อสอบสัสดี 2558))) ดาวน์โหลดแนวข้อสอบนายทหารชั้นประทวน สายงานสัสดี เตรียมสอบในปี 2557-2558 ที่นี่ที่เดียว!!!!

แนวข้อสอบสัสดี 2558

แนวข้อสอบสัสดี 2558

รวม!! ตัวอย่างแนวข้อสอบนายทหารชั้นประทวน สายงานสัสดี เตรียมสอบในปี 2557-2558 มีเนื้อหาของแนวข้อสอบพระราชบัญญัติรับราชการทหารพ.ศ. ๒๔๙๗ ชุดที่ 1 และ แนวข้อสอบควมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1 เหมาะสำหรับผู้สมัครสอบในตำแหน่งนายทหารชั้นประทวน สายงานสัสดี ในปี 2557-2558 และสำหรับท่านใดที่มีความสนใจจะอ่านตัวอย่างแนวข้อสอบสัสดีในรายวิชาอื่นๆ ต่อ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิ้งด้านล่างคะ….

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติรับราชการทหารพ.ศ. ๒๔๙๗

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของ “ทหารกองเกิน” ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารพ.ศ. ๒๔๙๗ ได้ชัดเจนที่สุด
ก. ผู้ซึ่งมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์และยังไม่ถึงสามสิบปีบริบูรณ์
ข. ผู้ซึ่งมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์และยังไม่ถึงสามสิบปีบริบูรณ์ ซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๖ หรือผู้ซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๘ แล้ว
ค. ผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนกองเกิน
ง. ทหารซึ่งถูกปลดโดยที่ได้รับราชการในชั้นต่าง ๆ จนครบกำหนดหรือโดยที่พิการทุพพลภาพ

ข้อที่ 2. มาตราที่ 6ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารพ.ศ. ๒๔๙๗ กล่าวถึง??
ก. การเรียกและการตรวจเลือกคนเข้าเป็นตำรวจกองประจำการ
ข. การยกเว้นและการปลดตำรวจซึ่งอยู่ในกองประจำการ
ค. ผิดทั้งข้อ ก และ ข
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 3. ตามมาตราที่ 10 นักเรียนทหาร เมื่อมีอายุครบกี่ปีบริบูรณ์จึงสามารถขึ้นทะเบียนกองประจำการได้
ก. เมื่อมีอายุ 18ปีบริบูรณ์
ข. เมื่อมีอายุ 19ปีบริบูรณ์
ค. เมื่อมีอายุ 20ปีบริบูรณ์
ง. เมื่อมีอายุ 21ปีบริบูรณ์

ข้อที่ 4. บุคคลใดที่ถูกยกเว้นไม่ต้องเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
ก. พระภิกษุที่มีสมณศักดิ์
ข. คนพิการทุพพลภาพ ซึ่งไม่สามารถเป็นทหารได้
ค. บุคคลซึ่งไม่มีคุณวุฒิที่จะเป็นทหารได้เฉพาะบางท้องที่ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5. ตามมาตราที่ 16 ผู้ใดไม่สามารถไปลงบัญชีทหารกองเกินด้วยตนเองได้ ต้องให้………….. ไปแจ้งแทน
ก. บิดา
ข. มารดา
ค. ญาติพี่น้อง
ง. บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะและเชื่อถือได้

ข้อที่ 6. บุคคลใดไม่ต้องไปแสดงตนต่อนายอำเภอ ตามมาตรา 16 มาตรา 18 และมาตรา 19
ก. สามเณรเปรียญ
ข. ผู้ซึ่งอยู่ในระหว่างควบคุมหรือคุมขังของเจ้าพนักงาน
ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
ง. ผิดทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 7. บุคคลที่อยู่ในกำหนดออกหมายเรียกมาตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการนั้น คือ…………..?
ก. ผู้ที่เป็นทหารกองประจำการ
ข. ผู้ที่เป็นทหารกองเกิน
ค. ผู้ที่เป็นทหารกองหนุน
ง. ผู้ที่เป็นทหารกองอื่นๆ

ข้อที่ 8. ตามมาตราที่ 28 ผู้ใดมีสิทธิ์แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเลือกขึ้นในท้องที่แต่ละจังหวัด เพื่อทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารประจำการ
ก. ผู้บัญชาการกองพล
ข. ผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำหนดตามมาตรา 13 แต่งตั้ง
ค. ผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกำหนดตามมาตรา 28 แต่งตั้ง
ง. นายกรัฐมนตรี

ข้อที่ 9. บุคคลตามข้อใดเป็นประธานกรรมการ คณะกรรมการชั้นสูง
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้แทนหนึ่งคน
ข. เจ้าหน้าที่สัสดีซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าสัสดีจังหวัด
ค. ข้าราชการอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหัวหน้าแผนก
ง. ข้าราชการทหารยศไม่ต่ำกว่าพันเอก

ข้อที่ 10. ตามมาตราที่ 29 หากมีจำนวนทหารกองเกินที่จะรับราชการเป็นทหารกองประจำการมากกว่าจำนวนที่ฝ่ายทหารต้องการ ให้ผ่อนผันแก่ประเภทบุคคลประเภทใด
ก. บุคคลที่จำเป็นต้องหาเลี้ยงบิดาหรือมารดา
ข. บุคคลที่จำเป็นต้องหาเลี้ยงบุตร
ค. บุคคลที่อยู่ในระหว่างการศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ง. ถูกทุกข้อ

แนวข้อสอบควมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ข้อที่ 1. ข้อใดให้คำนิยามเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ชัดเจนที่สุด
ก. การประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์
ข. การติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไป
ค. ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 2. ข้อใดคือเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับสารสนเทศ
ก. เครื่องคอมพิวเตอร์
ข. เครื่องเอทีเอ็ม (Automatic Teller Machine : ATM)
ค. I Phone
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. เราสามารถแบ่งลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศออกเป็นกี่ลักษณะ
ก. 2 ลักษณะ
ข. 3 ลักษณะ
ค. 4 ลักษณะ
ง. 5 ลักษณะ

ข้อที่ 4. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บเงินสด จองตั๋วเครื่องบิน จัดเป็นลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศในข้อใด
ก. เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ข. เทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนรูปแบบการบริการเป็นแบบกระจาย
ค. เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งที่จำเป็น สำหรับการดำเนินการในหน่วยงานต่าง ๆ
ง. เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวข้องกับคนทุกระดับ

ข้อที่ 5. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการใช้ควบคุมเครื่องปรับอากาศ ใช้ควมคุมระบบไฟฟ้าภายในบ้าน จัดเป็นผลของเทคโนโลยีสารสนเทศ ในด้านใด
ก. เทคโนโลยีสารสนเทศเสริมสร้างความเท่าเทียมในสังคมและการกระจายโอกาส
ข. เทคโนโลยีสารสนเทศการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ค. เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนการสอนในโรงเรียน
ง. เทคโนโลยีสารสนเทศกับการป้องกันประเทศ

ข้อที่ 6. Information Technology Support Systems หรือเรียกโดยย่อว่า (IT Support Systems) คือ
ก. ระบบสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข. ระบบป้องกันเทคโนโลยีสารสนเทศ
ค. ระบบการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ง. ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อที่ 7. ข้อใดคือข้อดีของManagement Information Systems หรือ (MIS)
ก. สนับสนุนการนำข้อมูลต่างๆมาใช้ในเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข. สนับสนุนการป้องกันความปลอดภัย ในระบบเครือขายในองค์กร
ค. สนับสนุนการขาย
ง. สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร

ข้อที่ 8. ข้อใดคือข้อดีของManagement Information Systems หรือ (MIS)
ก. สนับสนุนการนำข้อมูลต่างๆมาใช้ในเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข. สนับสนุนการป้องกันความปลอดภัย ในระบบเครือขายในองค์กร
ค. สนับสนุนการขาย
ง. สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร

ใหม่! แนวข้อสอบ สัสดี เตรียมสอบ ปี 57
ใหม่! แนวข้อสอบ สัสดี เตรียมสอบ ปี 57
ใหม่! แนวข้อสอบ สัสดี เตรียมสอบ ปี 57
ใหม่! แนวข้อสอบ สัสดี เตรียมสอบ ปี 57

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , ,