โค้งสุดท้าย แนวข้อสอบโรงงานยาสูบ แจก แนวข้อสอบ โรงงานยาสูบ 2556-2557 ก่อนสอบ โหลด แนวข้อสอบโรงงานยาสูบ พร้อมเฉลย ฟรี
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

โค้งสุดท้าย แนวข้อสอบโรงงานยาสูบ แจก แนวข้อสอบ โรงงานยาสูบ 2556-2557 ก่อนสอบ โหลด พร้อมเฉลย ฟรี

ก่อนสอบ โหลด แนวข้อสอบโรงงานยาสูบ พร้อมเฉลย ฟรี วันนี้จัด แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับโรงงานยาสูบ แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน อัพเดตปี 2556 และ แนวข้อสอบพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 สำหรับสอบปี 2556 มาฝากกัน อย่าลืมนะคะว่า เป็น โค้งสุดท้าย สำหรับ แนวข้อสอบโรงงานยาสูบ กันแล้ว วันนี้ขนมาแจก แนวข้อสอบ โรงงานยาสูบ 2556-2557 แบบเต็มที่ โอกาสเตรียมตัวสอบโรงงานยาสูบ เหลือน้อยลงเต็มทีแบบนี้ มัวช้าอยู่ไม่ได้แล้วนะคะโค้งสุดท้าย แนวข้อสอบโรงงานยาสูบ แจก แนวข้อสอบ โรงงานยาสูบ 2556-2557 ก่อนสอบ โหลด แนวข้อสอบโรงงานยาสูบ พร้อมเฉลย ฟรี

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 สำหรับสอบปี 2556
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1. พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ 2) เป็นของปีอะไร
ก. พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2510
ข. พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2511
ค. พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2512
ง. พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2513
2. พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ 2) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่
ก. พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2511เป็นต้นไป
ข. พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2512เป็นต้นไป
ค. พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2511เป็นต้นไป
ง. พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2512เป็นต้นไป
3. ตามมาตราที่ 7 ผู้ใดทำการเพาะปลูกต้นยาสูบ ต้องได้รับอนุญาตจาก………..
ก. เจ้าพนักงาน
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ค. นายอำเภอในท้องที่
ง. ข้าราชการตำรวจยศพันตำรวจเอกขึ้นไป
4. จากข้อที่ 1ในกรณียาเส้นหรือยาสูบที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรต้องเสียค่าแสตมป์ยาสูบอย่างไร
ก. ให้ถือตามราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมยาสูบ
ข. ให้ถือราคา ซี.ไอ.เอฟ. ของยาเส้นหรือยาสูบ
ค. ให้ถือราคา ซี.ไอ.เอฟ. ของยาเส้นหรือยาสูบ บวกด้วยอากรขาเข้า ค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
ง. ให้ถือราคา ซี.ไอ.เอฟ. ของยาเส้นหรือยาสูบ บวกด้วยอากรขาเข้า ค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน และภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นฯ
5. ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบที่ไม่แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับราคาขายยาเส้นหรือยาสูบต้องได้รับโทษอย่างไร
ก. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
ข. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาท
ค. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท
ง. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
6. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผู้ประกอบอุตสาหกรรมบุหรี่ซิกาแรตตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ราคาฉบับละเท่าไหร่
ก. ฉบับละ 1,000 บาท
ข. ฉบับละ 10,000 บาท
ค. ฉบับละ 100,000 บาท
ง. ฉบับละ 1,000,000 บาท
7. ข้อใดคือเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้
ก. เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ข. เนื่องจากรัฐบาลต้องการเปลี่ยนแปลงระบบการขายยาสูบ ภายในประเทศ
ค. เนื่องจากรัฐบาลต้องการรวมกิจการยาสูบภายในประเทศ
ง. เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยยาสูบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ได้ใช้มาเป็นเวลานานถึง 20 ปี จึงต้องมีการแก้ไขให้เข้ากับสถานการณ์
8. บุคคลใดมีอำนาจเข้าตรวจสถานีบ่มใบยา โรงอบใบยา หรือโรงอุตสาหกรรมยาสูบ ตามพระราชบัญญัตินี้
ก. เจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัตินี้
ข. คณะกรรมการยาสูบ
ค. ข้าราชการตำรวจในพื้นที่
ง. ถูกทุกข้อ
9. ตามมาตราที่ 44 อุปกรณ์ในคดีกระทำผิดจามพระราชบัญญัตินี้ให้ศาลมีอำนาจสั่งริบเป็นของ………??
ก. โรงงานยาสูบ
ข. กรมสรรพสามิต
ค. กระทรวงการคลัง
ง. ผิดทุกข้อ
10. ตามมาตรา 50 ผู้ใดขายหรือมีไว้เพื่อขายซึ่งยาเส้นหรือยาสูบที่มิได้ปิดแสตมป์ต้องได้รับโทษอย่างไร
ก. ปรับสิบห้าเท่าของค่าแสตมป์ยาสูบที่จะต้องปิด
ข. ปรับยี่สิบเท่าของค่าแสตมป์ยาสูบที่จะต้องปิด
ค. ปรับสามสิบเท่าของค่าแสตมป์ยาสูบที่จะต้องปิด
ง. ปรับสี่สิบเท่าของค่าแสตมป์ยาสูบที่จะต้องปิด
11. “บุหรี่ซิกาแรต” คือ
ก. ยาเส้นหรือยาเส้นปรุง ไม่ว่าจะมีใบยาแห้งหรือยาอัดเจือปนหรือไม่ ซึ่งมวนด้วยกระดาษหรือวัตถุที่ทำขึ้นใช้แทนกระดาษ หรือใบยาแห้งหรือยาอัด
ข. ใบยาแห้งหรือยาอัด ซึ่งมวนด้วยใบยาแห้งหรือยาอัด
ค. ใบยาซึ่งมิใช่ใบยาพันธุ์ยาสูบพื้นเมืองหรือยาอัด ซึ่งได้หั่นเป็นเส้นและปรุงหรือปนด้วยวัตถุอื่นนอกจากน้ำ
ง. ส่วนใดส่วนหนึ่งของใบยาแห้งนอกจากใบยาแห้งพันธุ์ยาสูบพื้นเมือง ซึ่งได้ปรุงหรือปนด้วยวัตถุอื่นนอกจากน้ำเพื่ออมหรือเคี้ยว
12. ตามมาตราที่ 5 ในกรณียาเส้นที่ทำในราชอาณาจักรต้องเสียค่าแสตมป์ยาสูบอย่างไร
ก. ให้ถือตามราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมยาสูบ
ข. ให้ถือราคา ซี.ไอ.เอฟ. ของยาเส้นหรือยาสูบ
ค. ให้ถือราคา ซี.ไอ.เอฟ. ของยาเส้นหรือยาสูบ บวกด้วยอากรขาเข้า ค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
ง. ให้ถือตามภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นตามที่จะได้กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
13. ตามมาตราที่ 6 ของพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ 2) ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ ต้องเข้าปิดแสตมป์ยาสูบภายในระยะเวลากี่วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้ บังคับ
ก. ภายในห้าวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ข. ภายในสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ค. ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ง. ภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
14. “บุหรี่ซิกาแรต” คือ
ก. ยาเส้นหรือยาเส้นปรุง ไม่ว่าจะมีใบยาแห้งหรือยาอัดเจือปนหรือไม่ ซึ่งมวนด้วยกระดาษหรือวัตถุที่ทำขึ้นใช้แทนกระดาษ หรือใบยาแห้งหรือยาอัด
ข. ใบยาแห้งหรือยาอัด ซึ่งมวนด้วยใบยาแห้งหรือยาอัด
ค. ใบยาซึ่งมิใช่ใบยาพันธุ์ยาสูบพื้นเมืองหรือยาอัด ซึ่งได้หั่นเป็นเส้นและปรุงหรือปนด้วยวัตถุอื่นนอกจากน้ำ
ง. ส่วนใดส่วนหนึ่งของใบยาแห้งนอกจากใบยาแห้งพันธุ์ยาสูบพื้นเมือง ซึ่งได้ปรุงหรือปนด้วยวัตถุอื่นนอกจากน้ำเพื่ออมหรือเคี้ยว
15. ตามมาตราที่ 5 ในกรณียาเส้นที่ทำในราชอาณาจักรต้องเสียค่าแสตมป์ยาสูบอย่างไร
ก. ให้ถือตามราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมยาสูบ
ข. ให้ถือราคา ซี.ไอ.เอฟ. ของยาเส้นหรือยาสูบ
ค. ให้ถือราคา ซี.ไอ.เอฟ. ของยาเส้นหรือยาสูบ บวกด้วยอากรขาเข้า ค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
ง. ให้ถือตามภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นตามที่จะได้กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
16. ในกรณีที่เจ้าพนักงานศุลกากรประเมินราคาเพื่อเสียอากรขาเข้าใหม่ตามกฎหมาย ว่าด้วยศุลกากร ให้ถือราคานั้นเป็นราคายาเส้นหรือยาสูบในการคำนวณ…………………???
ก. ราคา ซี.ไอ.เอฟ.
ข. ราคาอากรแสตมป์ยาสูบ
ค. ราคาภาษียาสูบ
ง. ราคากลาง
17. ตามมาตราที่ 7 ให้ผู้มีไว้ในครอบครองเกิน…………….กรัม ปิดแสตมป์ยาสูบให้ถูกต้องในอัตรายาเส้นปรุงภายใน………….วันนับแต่วัน ที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ก. 300 กรัม, 30 วัน
ข. 500 กรัม, 60 วัน
ค. 1,500 กรัม, 90 วัน
ง. 2,000 กรัม, 150 วัน
18. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ 2)
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการกลาโหม
19. ตามมาตราที่ 8 ห้ามไม่ให้เพาะปลูกต้นยาสูบจำหน่ายใบยาสดเว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก……………
ก. ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี
ข. ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ค. ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากนายอำเภอในท้องที่
ง. ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากข้าราชการตำรวจยศพันตำรวจเอกขึ้นไป
20. ตามมาตราที่ 33 อธิบดีมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตมีกำหนดไม่เกิน………..??
ก. หกเดือน
ข. เก้าเดือน
ค. สิบสองเดือน
ง. ยี่สิบสี่เดือน

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับโรงงานยาสูบ สำหรับสอบ ปี2556
1. ข้อใดคือวันสถาปนาของโรงงานยาสูบ
ก. 19 เมษายน 2482
ข. 20 เมษายน 2483
ค. 21 เมษายน 2484
ง. 22 เมษายน 2485
2. ในปี พ.ศ. 2484 รัฐบาล ได้รับซื้อโรงงานผลิตหลายแห่งโดยโรงงานยาสูบที่รัฐบาล รวมซื้อมาดำเนินงานเรียกว่า โรงงานยาสูบ กรมสรรพสามิตมีชื่อภาษาอังกฤษว่า…….
ก. Thailand Tobacco Monopoly
ข. Thailand Marbolo Monopoly
ค. Thailand Monopoly Tobacco
ง. Thailand Monopoly Marbolo
3. ข้อใดคือนโยบายด้านการตลาดของโรงงานยาสูบ
ก. การกำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินการทางการตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพของช่องทางการจำหน่าย
ข. การจัดทำโครงการผลักดันการทำหน้าที่ของเครือข่ายร้านขายส่งยาสูบ เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจและแรงจูงใจให้กับร้านขายส่งยาสูบ
ค. การบริหารจัดการและการสรรหาผู้รับจ้างขนส่งบุหรี่ และการบูรณาการการขนส่งบุหรี่ให้สอดคล้องกับระบบการปฏิบัติงานในทุกมิติ
ง. ถูกทุกข้อ
4. หน่วยงานใดขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการยาสูบ
ก. สำนักคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ข. สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ค. สำนักป้องกันบุหรี่ปลอมแปลงและบุหรี่ลักลอบ
ง. ถูกทุกข้อ
5. บุคคลในข้อคือคณะกรรมการตรวจสอบของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
ก. นายพลชัย จิตติวิลัยลักษณ์
ข. พลตำรวจเอกชลอ ชูวงษ์
ค. นายไกรสร บารมีอวยชัย
ง. ถูกทุกข้อ
6. ทหารประเทศใดเข้ายึด โรงงานผลิตบุหรี่ที่บ้านใหม่ และสำนักงานใหญ่ของกองการยาสูบ โดยความเข้าใจผิด ในตอนปลายปี พ.ศ. 2484
ก. ทหารญี่ปุ่น                ข. ทหารจีน
ค. ทหารอเมริกา                ง. ทหารอังกฤษ
7. ปี พ.ศ.2487 ได้มีการดัดแปลงโกดังเฮาะฮวง ถนนวิทยุ ให้เป็นโรงงานบุหรี่อีกแห่ง แต่ต้องปิดลงเนื่องจากสาเหตุใด
ก. ไฟไหม้                ข. สงคราม
ค. น้ำท่วม                ง. โรคระบาด
8. โรงงานใด ที่ยังคงเปิดอยู่หลังโรงงายาสูบประสบปัญหาขาดแคลนใบยา และกระดาษมวนบุหรี่อย่างหนักที่สุด
ก. โกดังเฮาะฮวง             ข. โรงงานสะพานเหลือง
ค. โรงงานสะพานใหม่            ง. โรงงานบ้านใหม่
9. ข้อใดคือวิสัยทัศของโรงงานยาสูบ
ก. เป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายบุหรี่ที่มีคุณภาพดีได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ และตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้า
ข. เป็นองค์กรธรรมาภิบาล ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงสุขภาพของผู้บริโภคและมุ่งสู่ธุรกิจอื่น
ค. เป็นองค์กรระดับนำในธุรกิจยาสูบที่มีความรับผิดชอบต่อ สังคม สิ่งแวดล้อม และมุ่งสู่ธุรกิจอื่น
ง. เป็นองค์กรที่ตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ภายใต้องค์กรธรรมาภิบาล ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
10. ข้อใดคือนโยบายที่สำคัญของโรงงานยาสูบ
ก. นโยบายด้านอำนวยการ
ข. นโยบายด้านการตลาด
ค. นโยบายด้านการผลิต
ง. ถูกทุกข้อ
11. โรงงานยาสูบเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ประเภทใด
ก. ประเภทจัดหารายได้
ข. ประเภทกระจายรายได้
ค. ประเภทแสวงหารายได้
ง. ประเภทจัดการรายได้
12. ข้อใดคือภารกิจหลักของโรงงานยาสูบ
ก. ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการเพาะปลูกให้แก่เกษตรกรผู้เพาะปลูกใบยา
ข. การนำบุหรี่ที่ผลิตแล้วไปสู่มือผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง โดยให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด
ค. การนำวัตถุดิบต่าง ๆ ได้แก่ ใบยา สารปรุง นำเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นยาเส้นที่ได้มาเป็นวัตถุดิบ ร่วมกับวัตถุห่อมวนเพื่อทำการมวนเป็นบุหรี่ และบรรจุซอง ห่อ หีบ จนถึงการนำส่งเข้าคลังรอการจำหน่าย
ง. ถูกทุกข้อ
13. ข้อใดคือนโยบายด้านอำนวยการของโรงงานยาสูบ
ก. การศึกษาผลกระทบเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC)
ข. การกำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินการทางการตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพของช่องทางการ จำหน่าย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า
ค. การจัดทำโครงการผลักดันการทำหน้าที่ของเครือข่ายร้านขายส่งยาสูบ เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจและแรงจูงใจให้กับร้านขายส่งยาสูบ
ง. การดำเนินงานโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ เป็นโครงการขนาดใหญ่มีมูลค่าการลงทุนสูง โดยในปี 2554 ที่ผ่านมา
14. ในปีใดที่รัฐบาลไทยมีนโยบายที่จะให้รัฐ ดำเนินการอุตสาหกรรมยาสูบ ทั้งหมดในไทย
ก. ในปี พ.ศ.2482
ข. ในปี พ.ศ.2483
ค. ในปี พ.ศ.2484
ง. ในปี พ.ศ.2485
15. โรงงานยาสูบ เป็นรัฐวิสาหกิจของกระทรวงใด
ก. กระทรวงมหาดไทย
ข. กระทรวงการคลัง
ค. กระทรวงคมนาคม
ง. กระทรวงพาณิชย์

แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน อัพเดตปี 2556
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของโครงการ ONE TABLET PC PER CHILD
ก. สร้างโอกาสและความเท่าเทียมกันทางการศึกษา (Education Equality) ให้เด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน ได้ใช้แท็บเล็ตพีซีเพื่อการเรียนรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามความสนใจ
ข. ยกระดับคุณภาพการศึกษา (Education Quality) ให้เด็กอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น และสนุกกับการเรียนรู้ไม่จำกัดเวลาและสถานที่
ค. ทำเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ได้ให้ไว้ก่อนการเลือกตั้ง
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
2. โครงการ One District One Scholarship หรือ ODOS คือ
ก. โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ข. โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งผลิตภัณฑ์
ค. โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทุน
ง. โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน
3. ล่าสุดมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ประเมินอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2556 คาดว่าจะขยายตัวกี่เปอร์เซ็นต์
ก. คาดว่าจะขยายตัวเพียง 2.5%
ข. คาดว่าจะขยายตัวเพียง 3.5%
ค. คาดว่าจะขยายตัวเพียง 4.5%
ง. คาดว่าจะขยายตัวเพียง 5.5%
4. ข้อใดคือปัจจัยลบภายในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในปี 2556
ก. เสถียรภาพทางการเมือง
ข. นโยบายเศรษฐกิจพอเพียง
ค. โรงงานอุตสาหกรรมที่เพิ่งฟื้นตัวจากภัยธรรมชาติ
ง. ปัญหาเสถียรภาพการเมืองโลก
5. ข้อใดคือปัจจัยที่จะผลักดันให้เศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวได้เพิ่มขึ้นในปี 2556
ก. ธุรกิจก่อสร้างปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากแรงส่งภายหลังสถานการณ์น้ำท่วม
ข. ธุรกิจประกันวินาศภัยขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากคนไทยเริ่มตระหนักถึงปัญหาภัยน้ำท่วม
ค. ธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากนโยบายรถคันแรก
ง. ถูกทุกข้อ
6. ในปัจจุบันปี 2556 จุดสูงสุดของการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยอยู่ที่ประมาณกี่หมื่นเมกะวัตต์
ก. 1.7 หมื่นเมกะวัตต์
ข. 2.7 หมื่นเมกะวัตต์
ค. 3.7 หมื่นเมกะวัตต์
ง. 4.7 หมื่นเมกะวัตต์
7. ในปี 2556 กระทรวงการคลังได้มีการปรับปรงุบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับการ คำนวณเงินได้สุทธิจาก 5 ขั้นอัตราเป็นกี่ขั้นอัตรา
ก. 6 ขั้นอัตรา
ข. 7 ขั้นอัตรา
ค. 8 ขั้นอัตรา
ง. 9 ขั้นอัตรา
8. ใครคือบุคคลแรกที่นำไฟฟ้าเข้ามาใช้งานในประเทศไทย
ก. เจ้าหมื่นไวยวรนารถ (เจิม แสง-ชูโต)
ข. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ค. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ง. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
9. ข้อใดให้ความหมายของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ (E85) ได้ชัดเจนที่สุด
ก. น้ำมัดีเซลสูงถึง 85% กับ เบนซินธรรมดา อีก 20%
ข. เมทิลแอลกอฮอล์แปลงสภาพ ( denatured ethanol) สูงถึง 85% กับ เบนซินธรรมดาอีก 20%
ค. น้ำมันแก๊สโซฮอล์ที่ผสมเอทานอลแปลงสภาพ ( denatured ethanol) สูงถึง 85% กับ เบนซินธรรมดา
ง. น้ำมันไบโอดีเซลแปลงสภาพ ( denatured ethanol) สูงถึง 85% กับ เบนซินธรรมดาอีก 20%
10. ในการคำนวนเงินค่าไฟฟ้าที่ต้องจ่าย ข้อใดให้ความหมายของค่า Ft (Float time) ได้ดีที่สุด
ก. การลอยค่าของต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่การไฟฟ้าไม่สามารถควบคุมได้
ข. สัดส่วนระหว่างไฟฟ้ากับเวลาที่ใช้
ค. เวลาที่ใช้ไฟฟ้าทั้งหมดหารด้วยต้นทุน
ง. สัดส่วนระหว่างเวลาที่ใช้ไฟฟ้าทั้งหมดหารด้วยต้นทุน


อ่านแนวข้อสอบโรงงานยาสูบ สำหรับสอบ 2556 เพิ่มเติม >>>>>
แนวข้อสอบโรงงานยาสูบทุกตำแหน่ง..


อยากทราบเฉลย เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นสิคะ


หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , , , , , ,