แนวข้อสอบโรงงานยาสูบ 2556-2557 แจกแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับโรงงานยาสูบ ที่จำเป็นสำหรับสอบ ลองได้ แนวข้อสอบโรงงานยาสูบ ฟรี
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

แนวข้อสอบโรงงานยาสูบ 2556-2557 แจก ที่จำเป็นสำหรับสอบ ลองได้ฟรี

แนวข้อสอบโรงงานยาสูบ 2556-2557 ตอนนี้กำลังมาแรง แซงทุกตัวที่เปิดสอบ หลังจาก โรงงานงานยาสูบ รับสมัครพนักงานประจำหลายอัตรา 4-13 พ.ย. 2556 วันนี้เรา แจกแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับโรงงานยาสูบ ที่จำเป็นสำหรับสอบ ซึ่งเป็นควารู้ที่ท่านควรทราบทั้งสิ้น ก่อนลงสนามสอบจริง ลองได้นะคะ แนวข้อสอบโรงงานยาสูบ ฟรี ชุดนี้ อัพเดตมาเพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการทำ แนวข้อสอบโรงงานยาสูบ 56-57 ให้มากขึ้น เมื่อเจอของจริงจะได้มีความมั่นใจ

แนวข้อสอบโรงงานยาสูบ 2556-2557 แจกแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับโรงงานยาสูบ ที่จำเป็นสำหรับสอบ ลองได้ แนวข้อสอบโรงงานยาสูบ ฟรี

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับโรงงานยาสูบ สำหรับสอบ ปี2556
ข้อที่ 1. ในปีใดที่รัฐบาลไทยมีนโยบายที่จะให้รัฐ ดำเนินการอุตสาหกรรมยาสูบ ทั้งหมดในไทย
ก. ในปี พ.ศ.2482
ข. ในปี พ.ศ.2483
ค. ในปี พ.ศ.2484
ง. ในปี พ.ศ.2485
ข้อที่ 2. โรงงานยาสูบ เป็นรัฐวิสาหกิจของกระทรวงใด
ก. กระทรวงมหาดไทย
ข. กระทรวงการคลัง
ค. กระทรวงคมนาคม
ง. กระทรวงพาณิชย์
ข้อที่ 3. ข้อใดคือวันสถาปนาของโรงงานยาสูบ
ก. 19 เมษายน 2482
ข. 20 เมษายน 2483
ค. 21 เมษายน 2484
ง. 22 เมษายน 2485
ข้อที่ 4. ในปี พ.ศ. 2484 รัฐบาล ได้รับซื้อโรงงานผลิตหลายแห่งโดยโรงงานยาสูบที่รัฐบาล รวมซื้อมาดำเนินงานเรียกว่า โรงงานยาสูบ กรมสรรพสามิตมีชื่อภาษาอังกฤษว่า…….
ก. Thailand Tobacco Monopoly
ข. Thailand Marbolo Monopoly
ค. Thailand Monopoly Tobacco
ง. Thailand Monopoly Marbolo
ข้อที่ 5. ข้อใดคือวิสัยทัศของโรงงานยาสูบ
ก. เป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายบุหรี่ที่มีคุณภาพดีได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ และตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้า
ข. เป็นองค์กรธรรมาภิบาล ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงสุขภาพของผู้บริโภคและมุ่งสู่ธุรกิจอื่น
ค. เป็นองค์กรระดับนำในธุรกิจยาสูบที่มีความรับผิดชอบต่อ สังคม สิ่งแวดล้อม และมุ่งสู่ธุรกิจอื่น
ง. เป็นองค์กรที่ตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ภายใต้องค์กรธรรมาภิบาล ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ข้อที่ 6. ข้อใดคือนโยบายที่สำคัญของโรงงานยาสูบ
ก. นโยบายด้านอำนวยการ
ข. นโยบายด้านการตลาด
ค. นโยบายด้านการผลิต
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อที่ 7. โรงงานยาสูบเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ประเภทใด
ก. ประเภทจัดหารายได้
ข. ประเภทกระจายรายได้
ค. ประเภทแสวงหารายได้
ง. ประเภทจัดการรายได้
ข้อที่ 8. ข้อใดคือภารกิจหลักของโรงงานยาสูบ
ก. ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการเพาะปลูกให้แก่เกษตรกรผู้เพาะปลูกใบยา
ข. การนำบุหรี่ที่ผลิตแล้วไปสู่มือผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง โดยให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด
ค. การนำวัตถุดิบต่าง ๆ ได้แก่ ใบยา สารปรุง นำเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นยาเส้นที่ได้มาเป็นวัตถุดิบ ร่วมกับวัตถุห่อมวนเพื่อทำการมวนเป็นบุหรี่ และบรรจุซอง ห่อ หีบ จนถึงการนำส่งเข้าคลังรอการจำหน่าย
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อที่ 9. ข้อใดคือนโยบายด้านอำนวยการของโรงงานยาสูบ
ก. การศึกษาผลกระทบเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC)
ข. การกำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินการทางการตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพของช่องทางการจำหน่าย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า
ค. การจัดทำโครงการผลักดันการทำหน้าที่ของเครือข่ายร้านขายส่งยาสูบ เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจและแรงจูงใจให้กับร้านขายส่งยาสูบ
ง. การดำเนินงานโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ เป็นโครงการขนาดใหญ่มีมูลค่าการลงทุนสูง โดยในปี 2554 ที่ผ่านมา
ข้อที่ 10. ข้อใดคือนโยบายด้านการตลาดของโรงงานยาสูบ
ก. การกำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินการทางการตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพของช่องทางการจำหน่าย
ข. การจัดทำโครงการผลักดันการทำหน้าที่ของเครือข่ายร้านขายส่งยาสูบ เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจและแรงจูงใจให้กับร้านขายส่งยาสูบ
ค. การบริหารจัดการและการสรรหาผู้รับจ้างขนส่งบุหรี่ และการบูรณาการการขนส่งบุหรี่ให้สอดคล้องกับระบบการปฏิบัติงานในทุกมิติ
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อที่ 11. หน่วยงานใดขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการยาสูบ
ก. สำนักคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ข. สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ค. สำนักป้องกันบุหรี่ปลอมแปลงและบุหรี่ลักลอบ
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อที่ 12. บุคคลในข้อคือคณะกรรมการตรวจสอบของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
ก. นายพลชัย จิตติวิลัยลักษณ์
ข. พลตำรวจเอกชลอ ชูวงษ์
ค. นายไกรสร บารมีอวยชัย
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อที่ 13. ทหารประเทศใดเข้ายึด โรงงานผลิตบุหรี่ที่บ้านใหม่ และสำนักงานใหญ่ของกองการยาสูบ โดยความเข้าใจผิด ในตอนปลายปี พ.ศ. 2484
ก. ทหารญี่ปุ่น                ข. ทหารจีน
ค. ทหารอเมริกา                ง. ทหารอังกฤษ
ข้อที่ 14. ปี พ.ศ.2487 ได้มีการดัดแปลงโกดังเฮาะฮวง ถนนวิทยุ ให้เป็นโรงงานบุหรี่อีกแห่ง แต่ต้องปิดลงเนื่องจากสาเหตุใด
ก. ไฟไหม้                ข. สงคราม
ค. น้ำท่วม                ง. โรคระบาด
ข้อที่ 15. โรงงานใด ที่ยังคงเปิดอยู่หลังโรงงายาสูบประสบปัญหาขาดแคลนใบยา และกระดาษมวนบุหรี่อย่างหนักที่สุด
ก. โกดังเฮาะฮวง             ข. โรงงานสะพานเหลือง
ค. โรงงานสะพานใหม่            ง. โรงงานบ้านใหม่

อ่านแนวข้อสอบโรงงานยาสูบ สำหรับสอบ 2556 เพิ่มเติม >>>>>
แนวข้อสอบโรงงานยาสูบทุกตำแหน่ง..

Tags: , , , , , , , , , ,