{{แนวข้อสอบ กปน 2558}} รวมข้อสอบ กปน. ตำแหน่งวิศวกร (ทุกสาขา) และ ตำแหน่งนักบัญชี เตรียมสอบ กปน. ปี 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

{{แนวข้อสอบ กปน 2558}} รวมข้อสอบ กปน. ตำแหน่งวิศวกร (ทุกสาขา) และ ตำแหน่งนักบัญชี เตรียมสอบ กปน. ปี 2558

แนวข้อสอบ กปน 2558

แนวข้อสอบ กปน 2558

รวมตัวอย่างแนวข้อสอบ กปน การประปานครหลวง เตรียมสอบในตำแหน่งวิศวกร (ทุกสาขา) และ ตำแหน่งนักบัญชี ที่ทางทีมงานได้นำมาอัพเดทเพื่อนๆ ชาวเปิดสอบที่นี่ในวันนี้ เป็นตัวอย่างแนวข้อสอบพระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. 2526 [ชุดที่ 1] ความรู้เกี่ยวกับระเบียบต่างๆ ของการประปานครหลวง [ชุดที่ 1] พระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510 และ ความรู้เกี่ยวกับการประปานครหลวง เหมาะสำหรับผู้สมัครสอบกับ กปน การประปานครหลวง ในปี 2558 ทุกตำแหน่ง….

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. บุคคลใดที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้ว่าการการประปานครหลวง
ก. คณะกรรมการการประปานครหลวง
ข. คณะรัฐมนตรี
ค. นายกรัฐมนตรี
ง. ผู้ว่าการการประปานครหลวงคนก่อนหน้า

ข้อที่ 2. บุคคลใดมีอำนาจในการบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อน ลดหรือตัดเงินเดือนพนักงานชั้นที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป
ก. คณะกรรมการการประปานครหลวง
ข. คณะรัฐมนตรี
ค. นายกรัฐมนตรี
ง. ผู้ว่าการการประปานครหลวง แต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการประปานครหลวงก่อน

ข้อที่ 3. ตามพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510 ข้อใดคือทุนของการประปานครหลวง
ก. ทุนประเดิมตามมาตรา 8
ข. ทรัพย์สินและสิทธิที่ได้รับโอนตามมาตรา 19 เมื่อหักหนี้สินออกแล้ว
ค. เงินช่วยเหลือที่อาจได้รับจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4. การประปานครหลวงต้องแสดงบัญชีงบดุล บัญชีทำการและบัญชีกำไรขาดทุน พร้อมกับรายงานของผู้ตรวจสอบบัญชี ภายในกีวันนับจากวันสิ้นปีบัญชีของการประปานครหลวง
ก. ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นปีบัญชีของการประปานครหลวง
ข. ภายใน 180 วัน นับจากวันสิ้นปีบัญชีของการประปานครหลวง
ค. ภายใน 270 วัน นับจากวันสิ้นปีบัญชีของการประปานครหลวง
ง. ภายใน 360 วัน นับจากวันสิ้นปีบัญชีของการประปานครหลวง

ข้อที่ 5. เมื่อการประปานครหลวงมีความจำเป็นที่จะต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้ในระบบการส่งและการจำหน่ายน้ำ การประปานครหลวงจะต้องดำเนินการอย่างไร
ก. ให้ดำเนินการยึดอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
ข. ให้ดำเนินการเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
ค. ให้ดำเนินการทำสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
ง. ให้ดำเนินการยึดอสังหาริมทรัพย์นั้น ให้ตกเป็นสมบัติของแผ่นดิน

ข้อที่ 6. ตามพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510 การจัดตั้ง “การประปานครหลวง” มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร
ก. สำรวจ จัดหาแหล่งน้ำดิบ และจัดให้ได้มาซึ่งน้ำดิบเพื่อใช้ในการประปา
ข. ผลิต จัดส่งและจำหน่ายน้ำประปาในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครจังหวัด นนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ และควบคุมมาตรฐานเกี่ยวกับระบบประปาเอกชนในเขตท้องที่ ดังกล่าว
ค. ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับหรือเป็นประโยชน์แก่การประปา [ มาตรา 6 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522]
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 7. “คณะกรรมการการประปานครหลวง” ประกอบไปด้วยประธานกรรมการและกรรมการ จำนวนกี่คน
ก. ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่าหกคนแต่ไม่เกิน สิบสามคนและผู้ว่าการ เป็นกรรมการ
ข. ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่าเจ็ดคนแต่ไม่เกิน สิบสามคนและผู้ว่าการ เป็นกรรมการ
ค. ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่าแปดคนแต่ไม่เกิน สิบสามคนและผู้ว่าการ เป็นกรรมการ
ง. ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่าเก้าคนแต่ไม่เกิน สิบสามคนและผู้ว่าการ เป็นกรรมการ

ข้อที่ 8. บุคคลใดมีอำนาจแต่งตั้งและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการ ของคณะกรรมการการประปานครหลวง
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ค. คณะรัฐมนตรี
ง. ผู้ว่าการการประปานครหลวง

ข้อที่ 9. บุคคลใดไม่สามารถดำรงตำแหน่งประธานกรรมการหรือกรรมการ “คณะกรรมการการประปานครหลวง” ได้
ก. ไม่เคยเป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิด ที่เป็นลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
ข. ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย
ค. เป็นพนักงานนอกจากผู้ว่าการ
ง. ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญากับการประปานครหลวง หรือในกิจการที่กระทำ ให้แก่การประปานครหลวง ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม เว้นแต่เป็นเพียงผู้ถือหุ้นเพื่อ ประโยชน์ในการลงทุนโดยสุจริตในบริษัทจำกัดที่กระทำการอันมีส่วนได้เสียเช่นว่านั้น

ข้อที่ 10. ประธานกรรมการหรือกรรมการของ “คณะกรรมการการประปานครหลวง” สามารถดำรงตำแหน่งได้ครั้งละกี่ปี
ก. ดำรงตำแหน่งสี่ปี แต่สำหรับกรรมการนั้นในวาระเริ่มแรกเมื่อครบกำหนดสองปี
ข. ดำรงตำแหน่งห้าปี แต่สำหรับกรรมการนั้นในวาระเริ่มแรกเมื่อครบกำหนดสามปี
ค. ดำรงตำแหน่งหกปี แต่สำหรับกรรมการนั้นในวาระเริ่มแรกเมื่อครบกำหนดสี่ปี
ง. ดำรงตำแหน่งเจ็ดปี แต่สำหรับกรรมการนั้นในวาระเริ่มแรกเมื่อครบกำหนดห้าปี

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบต่างๆ ของการประปานครหลวง [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการประปานครหลวงว่าด้วย การขอเลิกใช้น้ำ การงดจ่ายน้ำและการบรรจบมาตรวัดน้ำ (พ.ศ. 2544)
ข้อที่ 1. ระเบียบการประปานครหลวงว่าด้วย การขอเลิกใช้น้ำ การงดจ่ายน้ำและการบรรจบมาตรวัดน้ำ (พ.ศ. 2544) เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ ?
ก. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป
ข. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป
ค. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป
ง. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป

ข้อที่ 2. บุคคลใดรักษาการตามระเบียบนี้ ?
ก. ผู้ว่าการการประปานครหลวง
ข. รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (บริการ)
ค. รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (การเงิน)
ง. รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (แผนและพัฒนา)

ข้อที่ 3. การของดใช้น้ำชั่วคราวโดยการฝากมาตรวัดน้ำจะกระทำได้ครั้งหนึ่งไม่น้อยกว่ากี่เดือน ?
ก. ไม่น้อยกว่า 3 เดือน
ข. ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
ค. ไม่น้อยกว่า 9 เดือน
ง. ไม่น้อยกว่า 12 เดือน

ข้อที่ 4. สำนักงานประปาสาขาสามารถพิจารณางดการจ่ายน้ำให้ผู้ใช้น้ำในกรณีใด ?
ก. ผู้ใช้น้ำค้างชำระค่าน้ำประปา
ข. ใช้น้ำไม่ปฏิบัติตามสัญญาการใช้น้ำหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญารับสภาพหนี้ค้างชำระค่าน้ำประปา
ค. ผู้ใช้น้ำรื้อถอนอาคารสถานที่
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5. ในกรณีผู้ใช้น้ำแจ้งรื้อถอนอาคารเพื่อรอปลูกสร้างใหม่ให้โอนเปลี่ยนสภาพการใช้น้ำเป็น…………..?
ก. ผู้ใช้น้ำชั่วคราว
ข. ผู้ใช้น้ำถาวร
ค. ผู้ใช้น้ำเดิม
ง. ผู้ใช้น้ำฝากมาตรวัดน้ำ

ข้อที่ 6. ในกรณีอาคารสถานที่ของผู้ใช้น้ำถูกเพลิงไหม้ และผู้ใช้น้ำแสดงความจำนงจะใช้น้ำต่อไปภายในเวลาที่กำหนด การประปาต้องดำเนินการตามข้อใด ?
ก. ไม่ต้องดำเนินการใดๆ
ข. ให้คงสภาพความเป็นผู้ใช้น้ำต่อเนื่อง
ค. ให้ติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ผู้ใช้น้ำโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
ง. ให้คงสภาพความเป็นผู้ใช้น้ำต่อเนื่อง และให้ติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ผู้ใช้น้ำโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการประปานครหลวงว่าด้วย การกำหนดประเภทผู้ใช้น้ำและการเปลี่ยนประเภทผู้ใช้น้ำ พ.ศ. 2539
ข้อที่ 7. ตามระเบียบนี้ได้กำหนดให้ผู้ใช้น้ำของการประปานครหลวงมีกี่ประเภท ?
ก. 2 ประเภท
ข. 3 ประเภท
ค. 4 ประเภท
ง. 5 ประเภท

ข้อที่ 8. วัด หรือสถานที่ที่ใช้ประกอบศาสนกิจทุกศาสนา จัดเป็นผู้ใช้น้ำประเภทใด ?
ก. ที่พักอาศัย
ข. ราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจ
ค. อุตสาหกรรม
ง. สถานที่ที่ใช้ประกอบศาสนกิจ

ข้อที่ 9. ข้อใดจัดเป็นผู้ใช้น้ำในประเภทราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจ ?
ก. สถานที่ทำการขององค์กรระหว่างประเทศ และสถานทูต
ข. โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลของรัฐบาล
ค. โรงเรียนทั้งของเอกชนและรัฐบาล
ง. มูลนิธิ หรือองค์กร

ข้อที่ 10. การใช้น้ำเพื่อประกอบการอุตสาหกรรมจัดอยู่ในกลุ่มผู้ใช้น้ำประเภทใด ?
ก. ที่พักอาศัย
ข. ราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจ
ค. อุตสาหกรรม
ง. สถานที่ที่ใช้ประกอบศาสนกิจ

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบการประปานครหลวงในตำแหน่งอื่นๆ >>>
แนวข้อสอบการประปานครหลวง กปน. ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบการประปานครหลวง กปน. ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบการประปานครหลวง กปน. ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบการประปานครหลวง กปน. ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights