กำลังบูม โหลด แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง ฟรี ตามกระแส แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง 2558 รุ่นที่แล้วฝาก แนวข้อสอบ กฟน 58 มาให้
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ตามกระแส แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง 2558 รุ่นที่แล้วฝาก มาให้ กำลังบูม โหลดฟรี

โดยมี แนวข้อสอบ Aptitude Test เตรียมสอบการไฟฟ้านครหลวง ในปี 2558 และ แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งช่างเทคนิคไฟฟ้า มาฝากกัน ตามกระแส แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง 2558 ที่กำลังบูมอยู่ในตอนนี้ พลาดไม่ได้แล้ว หละคะ ที่จะโหลด แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง ฟรี เพื่อเป็นการวัดความสามารถ ความรู้ทีท่านมี ณ ตอนนี้ ว่าท่านพร้อมจะสอบแล้วหรือยัง ไปเริ่มทดสอบความสามารถของท่านกันเลยคะ รุ่นที่แล้วฝากมาให้ส่งต่อ แนวข้อสอบ กฟน 58 มาให้กันคะกำลังบูม โหลด แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง ฟรี ตามกระแส แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง 2558 รุ่นที่แล้วฝาก แนวข้อสอบ กฟน 58 มาให้

แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งช่างเทคนิคไฟฟ้า

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1. ในการหาค่า RN หรือ RTh จะต้องทำอย่างไรกับแหล่งจ่าย
ก. เปิดวงจรแหล่งจ่ายแรงดันและแหล่งจ่ายกระแส
ข. ลัดวงจรแหล่งจ่ายแรงดันและแหล่งจ่ายกระแส
ค. ลัดวงจรแหล่งจ่ายแรงดัน เปิดวงจรแหล่งจ่ายกระแส
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2. ถ้าต้องการวัดกระแสที่ไหลออกจากตัวต้านทานที่ 3 ในวงจรที่ประกอบด้วยตัวต้านทาน 4 ตัวต่ออนุกรมกัน แอมมิเตอร์จะต้องต่อวัดอย่างไร
ก. ระหว่างตัวต้านทานที่ 2 และ 3
ข. ระหว่างตัวต้านทานที่ 3 และ 4
ค. ที่ขั้วบวกของแหล่งจ่าย

ง. ที่จุดใด ๆ ในวงจร

ข้อที่ 3. ถ้าเราใส่ถ่านไฟฉาย 4 เซลล์ ๆ ละ 1.5 โวลต์ เข้าไปในกระบอกไฟฉายแต่ใส่ผิดพลาดโดยใส่ขั้วกลับทางไปเซลล์หนึ่ง เป็นผลให้แสงสว่างของไฟฉายเป็นอย่างไร
ก. สว่างมากกว่าเดิม
ข. สว่างน้อยลงกว่าเดิม
ค. ไม่สว่างเลย
ง. สว่างเท่าเดิม

ข้อที่ 4. ถ้าเราวัดแรงดันตกคร่อมตัวต้านทานทั้งหมดและแรงดันที่แหล่งจ่ายในวงจรอนุกรม แล้วนำค่าที่วัดได้มาบวกกันตามสภาพขั้วเป็นผลให้ค่าได้มีค่าเท่าใด
ก. แรงดันที่แหล่งจ่าย
ข. ผลรวมของแรงดันตกคร่อม
ค. ศูนย์
ง. ผลรวมของแรงดันที่แหล่งจ่ายและแรงดันตกคร่อม

ข้อที่ 5. วงจรอนุกรมมีตัวต้านทานค่าเท่ากัน 5 ตัว เกิดกำลังไฟฟ้ารวมในวงจร 10 วัตต์ ตัวต้านทานแต่ละตัวทำให้เกิดกำลังไฟฟ้าสิ้นเปลืองเท่าใด
ก. 10 W ข. 50 W
ค. 5 W ง. 2 W

ข้อที่ 6. ในวงจรขนานที่ตัวต้านทานทุกตัวจะเป็นไปตามข้อใด
ก. กระแสไหลผ่านเท่ากัน
ข. แรงดันตกคร่อมเท่ากัน
ค. กำลังไฟฟ้าเท่ากัน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 7. กระแสไหลเข้าจุดต่อหนึ่งมี 2 สาขา สาขาหนึ่งกระแสไหลเข้า 5 แอมแปร์ และอีกสาขาหนึ่งกระแสไหลเข้า 3 แอมแปร์ กระแสรวมที่ไหลออกจากจุดต่อนั้นมีค่าเท่าใด
ก. 2 แอมแปร์
ข. ไม่ทราบค่า
ค.8 แอมแปร์
ง. มากกว่ากระแสทั้ง 2 สาขา

ข้อที่ 8. ในวงจรขนาน 3 สาขา R1 R2 และ R3 มีกระแสไหลผ่าน 10 mA, 15 mA และ 20 mA ตามลำดับ ถ้าวัดกระแสรวมได้ 35 mA เราสามารถอธิบายได้ว่าอย่างไร
ก. R1 เปิดวงจร
ข. R2 เปิดวงจร
ค. R3 เปิดวงจร
ง. วงจรยังทำงานได้อย่างถูกต้อง

ข้อที่ 9. การแก้ปัญหาวงจรไฟฟ้าโดยใช้วิธีกระแสเมช มีวิธีการสำคัญอย่างไร
ก. กำหนดกระแสอย่างไรก็ได้แล้วใช้สมการ KVL แก้ปัญหา
ข. กำหนดกระแสในวงปิด แล้วใช้สมการ KVL แก้ปัญหา
ค. กำหนดกระแสในวงปิด แล้วใช้สมการ KCL แก้ปัญหา
ง. กำหนดกระแสอย่างไรก็ได้แล้วใช้สมการ KCL แก้ปัญหา

ข้อที่ 10. การแก้ปัญหาโดยวิธีโนดมีวิธีการสำคัญอย่างไร
ก. กำหนดโนดหลัก สมมุติกระแส ที่จุดโนด ใช้สมการโนดตาม KVL แก้ปัญหา
ข. กำหนดโนดหลัก สมมุติกระแส ที่จุดโนด ใช้สมการโนดตาม KCL แก้ปัญหา
ค. กำหนดโนดหลัก สมมุติแรงดัน ใช้สมการโนดตาม KVL แก้ปัญหา
ง. กำหนดโนดหลัก สมมุติแรงดัน ใช้สมการโนดตาม KCL แก้ปัญหา


แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1. ข้อใดคือจัดเป็นวัตถุประสงค์ที่มุ่งเน้นการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของการไฟฟ้านครหลวง
ก. วัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ (Strategic Objectives)
ข. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติงาน (Operations Objectives)
ค. วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting Objectives)
ง. วัตถุประสงค์ ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Objectives)

ข้อที่ 2. แรงดันระบบ (System voltage) ของการไฟฟ้านครหลวงตรงตามข้อใด
ก. 500 KV 230 KV และ 115 kV
ข. 230 KV,115 kV และ 69kV
ค. 12kV, 24kV และ 69kV
ง. 11kV, 22kV และ 33kV

ข้อที่ 3. ข้อใดไม่ใช่ภารกิจของการไฟฟ้านครหลวง
ก. ดำเนินธุรกิจไฟฟ้าที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ และปลอดภัย
ข. ให้บริการเชิงรุกโดยมุ่งเน้นลูกค้า
ค. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรอย่างยั่งยืน รวมทั้งรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ง. มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง เป็นผู้นำระบบจัดจำหน่ายพลังไฟฟ้า

ข้อที่ 4. ข้อใดไม่ใช่ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพไฟฟ้าให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ของการไฟฟ้านครหลวง
ก. พัฒนาคุณภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อการเป็นมหานครแห่งอาเซียน
ข. สร้างคุณภาพไฟฟ้าระดับพิเศษสำหรับพื้นที่เฉพาะเจาะจง
ค. พัฒนาการบริการอย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า
ง. เพิ่มประสิทธิภาพการสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า

ข้อที่ 5. การสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรและธุรกิจใหม่จัดอยู่ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่เท่าไหร่ของการไฟฟ้านครหลวง
ก. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
ข. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
ค. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
ง. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

ข้อที่ 6. ข้อใดคือเว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวง
ก. http://www.mea.or.th
ข. http://www.egat.co.th
ค. http://www.pea.co.th
ง. http://www.pea.go.th

ข้อที่ 7. การไฟฟ้านครหลวง บริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลที่ดี โดยยึดหลักมาตรฐานสากลตามหลักการและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ของกระทรวงใด
ก. กระทรวงพลังงาน
ข. กระทรวงการคลัง
ค. กระทรวงมหาดไทย
ง. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ข้อที่ 8. ข้อใดให้ความหมายของหลักความรับผิดชอบ (Accountability) ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ การไฟฟ้านครหลวงได้ชัดเจนที่สุด
ก. ความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่จนสำเร็จด้วยความรับผิดชอบต่อผลงาน
ข. การตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถด้วยความสำนึกในหน้าที่แห่งตน
ค. วิสัยทัศน์ ในการสร้าง มูลค่าเพิ่มแก่กิจการโดยคำนึงถึงคุณค่าและความสามารถในทุกด้าน เพื่อการแข่งขัน
ง. การส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ

ข้อที่ 9. ข้อใดให้ความหมายของความไม่แน่นอน (Uncertainty) ตามความหมายและคำจำกัดความของการบริหารความเสี่ยงของการไฟฟ้านครหลวงได้ ชัดเจนที่สุด
ก. หมายถึงการไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำถึงโอกาสเกิดของเหตุการณ์ในอนาคตและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ข. หมายถึงเหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งหากเกิดขึ้นจะมีผลกระทบในเชิงลบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร
ค. หมายถึงเหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งหากเกิดขึ้นจะมีผลกระทบในเชิงบวก ต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร
ง. หมายถึงขั้นตอนกระบวนการ หรือกลไกซึ่งองค์กรกำหนดขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรม ในการดำเนินธุรกิจจะประสบความสำเร็จ

ข้อที่ 10. ข้อใดจัดเป็นการบริหารความเสี่ยงองค์กรโดยรวมของการไฟฟ้านครหลวงได้ชัดเจนที่สุด
ก. การผสมผสานและเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจการบริหารความเสี่ยงควรสอดคล้องกับแผน ธุรกิจวัตถุประสงค์การตัดสินใจและสามารถนำไปใช้กับองค์ประกอบอื่น ๆ ในการบริหารองค์กร
ข. การพิจารณาความเสี่ยงทั้งหมโดยครอบคลุมความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรได้แก่ความ เสี่ยงเกี่ยวกับกลยุทธ์ การดำเนินงานการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ค. มีความคิด แบบมองไปข้างหน้า โดยบ่งชี้ความเสี่ยง อะไรที่อาจจะเกิดขึ้นบ้าง และหากเกิดขึ้นจริง จะมีผลกระทบอย่างไร ต่อวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรได้มีการเตรียมการบริหารความเสี่ยง
ง. ถูกทุกข้ออ่านแนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง 2558 เพิ่มเติม >>>>>

แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง ปี 58..


* เฉลยของแนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง 2558 จะปรากฏขึ้น เมื่อท่านร่วมแสดงความคิดเห็นคะหมาย เหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,