{{แนวข้อสอบ กฟภ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค}} นักบัญชี พนักงานบัญชี วิศวกรไฟฟ้า แนวข้อสอบ กฟภ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2557-2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

{{แนวข้อสอบ กฟภ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค}} นักบัญชี พนักงานบัญชี วิศวกรไฟฟ้า แนวข้อสอบ กฟภ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2557-2558

แนวข้อสอบ กฟภ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แนวข้อสอบ กฟภ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ใกล้สอบแล้วสำหรับ กฟภ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วันนี้ทางทีมงาน เปิดสอบที่นี่.com เลยนำตัวอย่างแนวข้อสอบกฟภ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในตำแหน่งนักบัญชี พนักงานบัญชี วิศวกรไฟฟ้า และ ตำแหน่งอื่นๆ มาอัพเดท ส่งท้ายสำหรับผู้ที่กำลังอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบกัน หวังว่าจะช่วยท่านได้ไม่มากก็น้อยคะ….

แนวข้อสอบ กฟภ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตรียมสอบในปี 2557-2558

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ความรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค พ.ศ. 2557 – 2566
ข้อที่ 1. ตามแผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค พ.ศ. 2557 – 2566 “บริการดี มีคณุธรรม” จัดเป็น ?
ก. นโยบาย (Policy)
ข. วัฒนธรรมองค์กร/ ค่านิยมร่วม (Core Value)
ค. วิสัยทัศน์ (Vision)
ง. ภารกิจ (Mission)

ข้อที่ 2. ตามแผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค พ.ศ. 2557 – 2566การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคณุภาพชีวิตและมุ่งพัฒนา โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (SmartGrid) จัดเป็น ?
ก. นโยบาย (Policy)
ข. วัฒนธรรมองค์กร/ ค่านิยมร่วม (Core Value)
ค. วิสัยทัศน์ (Vision)
ง. ภารกิจ (Mission)

ข้อที่ 3. ตามแผนยุทธศาสตร์ฯ มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ เพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมที่ยั่งยืน จัดเป็น ?
ก. นโยบาย (Policy)
ข. วัฒนธรรมองค์กร/ ค่านิยมร่วม (Core Value)
ค. วิสัยทัศน์ (Vision)
ง. ภารกิจ (Mission)

ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)
ข้อที่ 4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดีจึงได้กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและให้ผู้บริหารและพนักงานดําเนินงานโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีซึ่งมีทั้งหมดกี่ประการ ?
ก. 4 ประการ
ข. 5 ประการ
ค. 6 ประการ
ง. 7 ประการ

ข้อที่ 5. นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคข้อที่ 2 ตรงกับข้อใด ?
ก. ผู้บริหารทุกระดับต้องเป็นผู้นําและต้นแบบที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม
ข. ผู้บริหารและพนักงานดําเนินงานโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 6 ประการ
ค. ต้องส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายโดยยึดมั่นผลประโยชน์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นสําคัญ
ง. ต้องส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานบริหารจัดการด้วยหลักคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม

ข้อที่ 6. นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีทั้งหมดกี่ข้อ ?
ก. มีทั้งหมด 2 ข้อ
ข. มีทั้งหมด 3 ข้อ
ค. มีทั้งหมด 4 ข้อ
ง. มีทั้งหมด 5 ข้อ

ข้อที่ 7. ข้อใดไม่ใช่จรรยาบรรณในการดําเนินธรุกิจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ก. ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและประชาชน
ข. ความรับผิดชอบต่อผู้เป็นเจ้าของกิจการ (รัฐบาล)
ค. ความรับผิดชอบต่อพนักงาน
ง. ความรับผิดชอบต่อรายได้ของตนเอง

ข้อที่ 8. ข้อใดคือจรรยาบรรณวิชาชีพหลักในตำแหน่งวิศวกร ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ?
ก. เต็มใจให้บริการและมีความเสมอภาคแก่ผู้รับบริการ
ข. ไม่รับสิ่งของหรือสินบนจากผู้อื่น เพื่อก่อให้เกิดความขัดแย้งและไม่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
ค. ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต การเชื่อใจกันระหว่างผู้ให้บริการด้วยกันและผู้รับบริการ
ง. ต้องปฏิบัติงานที่ได้รับทําอย่างถูกต้องตามหลักปฏิบัติและวิชาการ

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” เรียกโดยย่อว่าอะไร
ก. กฟผ.
ข. กฟน.
ค. กฟภ.
ง. กสทช.

ข้อที่ 2. ตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 การจัดตั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร
ก. ผลิต จัดให้ได้มา จัดส่ง และจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า
ข. ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องหรือที่เป็นประโยชน์แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ค. ส่งออกไฟฟ้าไปยังประเทศใกล้เคียง
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 3. ประธานกรรมการ “คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” ต้องถูกแต่งตั้งโดย??
ก. ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ข. รัฐมนตรัว่าการกระทรวงมหาดไทย
ค. นายกรัฐมนตรี
ง. คณะรัฐมนตรี

ข้อที่ 4. “คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” มีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด
ก. ออกพรบ. ข้อบังคับว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานและผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ข. กำหนดอัตราเงินเดือนผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ค. ออก พรบ.ว่าด้วยการจำหน่ายทรัพย์สินและหนี้สูญออกจากบัญชี ทั้งนี้ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ง. วางข้อบังคับว่าด้วยระเบียบปฏิบัติงาน และข้อบังคับว่าด้วยระเบียบวินัยและการลงโทษพนักงาน

ข้อที่ 5. ตามมาตราที่ 27 ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคถูกแต่งตั้งโดย???
ก. คณะรัฐมนตรี
ข. รัฐมนตรัว่าการกระทรวงมหาดไทย
ค. นายกรัฐมนตรี
ง. คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ข้อที่ 6. หากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้องการกู้ยืมเงินครั้งหนึ่งเป็นจำนวนเกินหนึ่งร้อยล้านบาท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ใด
ก. คณะรัฐมนตรี
ข. ผู้ว่าการ
ค. นายกรัฐมนตรี
ง. คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป Aptitude Test

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. แมวเหมียวมีธนบัตรใบละ 1,000 บาท ซื้อกางเกง x บาท เสื้อยืด y บาท รองเท้า z บาท แล้วได้รับเงินทอน 50 บาท แมวเหมียว ซื้อเสื้อยืดในราคาเท่าไหร่

ก. 950-x-y บาท
ข. 950+x-y บาท
ค. 1,050-x-y บาท
ง. 1,000-x-y บาท

ข้อที่ 2. ถ้า X.Y.Z มีค่าเท่ากับ 0 แล้วข้อใดอธิบายได้ถูกต้องที่สุด
ก. X > Y < Z
ข. X = 0 และ Y=0 และ Z=0
ค. X = 0 หรือ Y=0 หรือ Z=0
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. แม่ค้าขายมังคุดในราคาลูกละ 10 บาท และขาย ทุเรียนในราคาลูกละ 40 บาท ตกตอนเย็นนับเงินที่ขายได้ 3,000 บาท วันนี้แม่ค้าขายมังคุดและทุเรียนอย่างละกี่ลูก
ก. มังคุด 100 ลูก ทุเรียน 50 ลูก
ข. มังคุด 220 ลูก ทุเรียน 20 ลูก
ค. มังคุด 260 ลูก ทุเรียน 10 ลูก
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4. นายจรัญขายนกราคาตัวละ 30 บาท ขายไก่ราคาตัวละ 40 บาท เมื่อนายจรัญขายขายนกและไก่ไป 30 ตัว ได้เงิน 1,100 บาท นายจรัญขายนกไปกี่ตัว
ก. นายจรัญขายนกไป 5 ตัว
ข. นายจรัญขายนกไป 10 ตัว
ค. นายจรัญขายนกไป 30 ตัว
ง. นายจรัญขายนกไป40 ตัว

ข้อที่ 5. จังหวัดชัยนาท : จังหวัดนครปฐม :: ?:?
ก. จังหวัดนนทบุรี : จังหวัดสุพรรณบุรี
ข. ไทย : เกาะล้าน
ค. ศรีลังกา : ญี่ปุ่น
ง. ฟิลิปปินส์ : พม่า

ข้อที่ 6. อินโดนีเซีย : ฟิลิปปินส์ :: ?:?
ก. ญี่ปุ่น : จีน
ข. ศรีลังกา : ออสเตรีย
ค. กัมพูชา : ไทย
ง. ฟิลิปปินส์ : อังกฤษ

ข้อที่ 7. ดอกมะลิ : ข้าวสวย :: ?:?
ก. รถตู้โตโยต้า : รถตู้นิสสัน
ข. ดอกบัว : ดอกชบา
ค. กระดาษ A4 : สำลี
ง. กุหลาบ : ขนม

ข้อที่ 8. กระรอกบินเล็กเขาสูง : กระรอกบินสีเขม่า :: ?:?
ก. ปลากระทุงเหวควาย : ปลากะพงแดงสั้นหางปาน
ข. กวางป่า : ค่างดำ
ค. นกกระจ้อยแถบปีกเหลือง : นกกางเขนน้ำดำหลังแดง
ง. แมวเปอร์เซีย : หมาบางแก้ว

ข้อที่ 9. สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ (พระเจ้าช้างเผือก) : สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ :: ?:?
ก. พระรัษฎาธิราช : พระยอดฟ้า
ข. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช : พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ค. พันตำรวจเอก : สิบตรี
ง. บรรหาร ศิลปอาชา : ชวลิต ยงใจยุทธ

ข้อที่ 10. เมอร์ซิเดส-เบนซ์ : บีเอ็มดับเบิลยู :: ?:?
ก. โฟล์กสวาเกน : โซนี่
ข. ซัมซุง : ไอโฟน
ค. ปากกา : ยางลบ
ง. แมว : เสือ

ข้อที่ 11. แอปเปิ้ล : องุ่น :: ?:?
ก. มะขาม : มะม่วง
ข. มะยม : มะกอก
ค. มะละกอ : ส้ม
ง. อาโวคาโด : อินทผลัม

อ่านแนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับสอบปี 2557 เพิ่มเติม >>>>
เด็ด! แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 57..

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , ,