แนวข้อสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555 แนวข้อสอบ กฟภ บัญชี วิศวะ ช่าง ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โยธา เครื่องกล นักพัสดุ นักคอมพิวเตอร์ 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

แนวข้อสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555 แนวข้อสอบ กฟภ บัญชี วิศวะ ช่าง ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โยธา เครื่องกล นักพัสดุ นักคอมพิวเตอร์ 2555

หลังจากที่มีข่าวการเปิดรับสมัครสอบบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2555 จำนวน427 อัตรา โดยจะทำการเปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 27 กพ – 4 มีค 2555 เปิดรับสมัครสอบในตำแหน่งต่างๆ อาทิ นักบัญชี วิศวะไฟฟ้า ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิศวะโยธา ช่างโยธา วิศวะเครื่องกล ช่างเครื่องกล นักพัสดุ นักคอมพิวเตอร์ และ ตำแหน่งอื่นๆ วันนี้เลยมีแนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555 มาอัพเดท สนใจอ่านรายละเอียดต่อด้านล่างคะ แนวข้อสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555 แนวข้อสอบ กฟภ บัญชี วิศวะ ช่าง ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โยธา เครื่องกล นักพัสดุ นักคอมพิวเตอร์ 2555

แนวข้อสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555 แนวข้อสอบ กฟภ บัญชี วิศวะ ช่าง ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โยธา เครื่องกล นักพัสดุ นักคอมพิวเตอร์ 2555

แนวข้อสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555 แนวข้อสอบ กฟภ บัญชี วิศวะ ช่าง ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โยธา เครื่องกล นักพัสดุ นักคอมพิวเตอร์ 2555


แนวข้อสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555 แนวข้อสอบ กฟภ บัญชี วิศวะ ช่าง ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โยธา เครื่องกล นักพัสดุ นักคอมพิวเตอร์ 2555

สรุป – เก็งแนวข้อสอบวิศวะไฟฟ้า –เฉลย

1.เครื่องจักรกลไฟฟ้าเก็บพลังงานไว้ในส่วนใดมากที่สุด
ก.โรเตอร์
ข.สเตเตอร์
ค.ช่วงว่างอากาศ
ง.ไม่มีข้อถูก

2.พลังงานใดต่อไปนี้ ไม่สามารถเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าได้
ก.พลังงานลม
ข.พลังงานความร้อน
ค.พลังงานเคมี
ง.ไม่มีข้อถูก

3.พลังงานในข้อใดที่เป็นพลังงานปฐมภูมิ
ก.พลังงานน้ำ
ข.พลังงานแสงอาทิตย์
ค.พลังงานเคมี
ง.ถูกทุกข้อ

4.ข้อใดต่อไปนี้เป็นพลังงานหมุนเวียน
ก.พลังงานจากถ่านหิน
ข.พลังงานจากนิวเคลียร์
ค.พลังงานจากแสงอาทิตย์
ง.พลังงานจากน้ำมัน

5.กำลังงานเอ้าพุทของมอเตอร์เกิดขึ้นที่ใด
ก.ขดลวดสเตเตอร์
ข.โรเตอร์
ค.ขดลวดโรเตอร์
ง.สเตเตอร์

6.ข้อใดกล่าวถึงอินดักชั่นมอเตอร์ได้ถูกต้อง
ก.โรเตอร์เป็นแบบกรงกระรอก
ข.โรเตอร์เป็นแบบวาวด์
ค.พลังงานเอ้าพุทเกิดจากการเหนี่ยนำ
ง.ไม่มีข้อถูก

7.ถ้ากำหนดให้ค่าความต้านทานแม่เหล็กของวงจรแม่เหล็กมีค่าคงที่ จะเกิดอะไรขึ้นหากจำนวนรอบของขดลวดลดลง 3 เท่า
ก.ค่าความเหนี่ยวนำไฟฟ้าของวงจรแม่เหล็กลดลง 9 เท่า
ข.ค่าความเหนี่ยวนำไฟฟ้าของวงจรแม่เหล็กลดลง 3 เท่า
ค.ค่าความเหนี่ยวนำไฟฟ้าของวงจรแม่เหล็กลดลง 1 เท่า
ง.ค่าความเหนี่ยวนำไฟฟ้าของวงจรแม่เหล็กลดลง 1/3 เท่า

8.ข้อใดมีผลทำให้ค่าความสูญเสียของแกนเหล็กในวงจรแม่เหล็กมีการเปลี่ยนแปลง
ก.น้ำหนักของแกนเหล็ก
ข.ปริมาตรของแกนเหล็ก
ค.แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน
ง.ถูกทุกข้อ

9.ตัวแปรข้อใดไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าความเหนี่ยวนำในวงจรแม่เหล็ก
ก.พื้นที่หน้าตัดของแกนเหล็ก
ข.จำนวนรอบของขดลวด
ค.ความยาวเฉลี่ยของแกนเหล็ก
ง.ไม่มีข้อถูก

10.ตัวแปรข้อใดไม่มีผลต่อค่าความสูญเสียในแกนเหล็ก
ก.ความหนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็ก
ข.ปริมาตรของแกนเหล็ก
ค.จำนวนซี่ของคอมมิวเตเตอร์
ง.ความถี่เส้นแรงแม่เหล็ก

11.คุณสมบัติแม่เหล็กจะเกิดกับวัสดุใด
ก.นิเกิล
ข.เหล็ก
ค.โคบอล
ง.ถูกทุกข้อ

12.ทิศทางของเส้นแรงแม่เหล็กรอบตัวนำขึ้นอยู่กับข้อใด
ก.ขนาดแรงดันไฟฟ้าที่ป้อน
ข.ทิศทางกระแสไฟฟ้า
ค.ขนาดกระแสไฟฟ้า
ง.ชนิดวัสดุของตัวนำ

13.ขั้วแม่เหล็กของขดลวดหาได้จากข้อใด
ก.ทิศทางกระแสไฟฟ้า
ข.ขนาดแรงดันไฟฟ้า
ค.ขนาดกระแสไฟฟ้า
ง.จำนวนรอบ

14.ขนาดแรงเคลื่อนแม่เหล็กของขดลวดขึ้นอยู่กับข้อใด
ก.กฎมือซ้าย
ข.ขนาดกระแสไฟฟ้า
ค.ทิศทางกระแสไฟฟ้า
ง.ทิศทางเส้นแรง

15.หากขดลวดพันบนแกนอากาศ จะต้องทำอย่างไรถ้าต้องการให้แรงเคลื่อนแม่เหล็กเพิ่มขึ้น
ก.ลดจำนวนรอบ
ข.เพิ่มจำนวนรอบ
ค.กลับทิศทางกระแสไฟฟ้า
ง.ไม่มีข้อถูก

16.หากขดลวดพันบนแกนอากาศ จะต้องทำอย่างไรถ้าต้องการให้แรงเคลื่อนแม่เหล็กลดลง
ก.เพิ่มกระแสไฟฟ้า
ข.เพิ่มจำนวนรอบ
ค.ลดจำนวนรอบ
ง.กลับทิศทางกระแสไฟฟ้า

17.จงหา synchronous speed ของสนามแม่เหล็กบนแกนเหล็ก stator ของมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส รับแรงดันความถี่ 50 Hz มีขั้วแม่เหล็ก 4 ขั้ว
ก.1000 rpm
ข.1300 rpm
ค.1500 rpm
ง.1800 rpm

18.หากต้องการแรงบิดสูงที่ความเร็วรอบต่ำ ควรเลือกใช้มอเตอร์ชนิดใด
ก. Series dc motor
ข.Synchonous motor
ค.Induction motor
ง.Shunt dc motor

19.ตัวแปรใดไม่มีผลต่อสมการแรงบิดในเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง
ก.ความเร็วที่เพลา
ข.กระแสสร้างสนาม
ค.กระแสอาร์เมเจอร์
ง.จำนวนแท่งตัวนำ

20.ตัวแปรใดไม่มีผลต่อสมการแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำในเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง
ก.ความเร็วที่เพลา
ข.จำนวนแท่งตัวนำ
ค.กระแสสร้างสนาม
ง.กระแสอาร์เมเจอร์

Aptitude Test แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา

ข้อ 1) 1,2,3,6,7…….?
1. 8
2. 9
3. 10
4. 11

ข้อ 2) 3,5,9,15…?
1. 23
2. 27
3. 29
4. 30

ข้อ 3) 5,6,10,19…?
1. 21
2. 23
3. 33
4. 35

ข้อ 4) 3 6 9 4 5 …?
1. 5
2. 9
3. 11
4. 18

ข้อ 5) 3 5 8 4 4 …?
1. 7
2. 8
3. 9
4. 10

ข้อ 6) 8,2,4,12,3,4,20,4…?
1. 5
2. 6
3. 7
4. 8

ข้อ 7) 75 5 15 42 7 …?
1. 4
2. 6
3. 8
4. 11

ข้อ 8 ) ไก่กับเป็ดรวมกันมีขา 20 ขา ปรากฎว่าเป็ดมากกว่าไก่อยู่ 1 ตัว อยากทราบว่ามีไก่กี่ตัว?
1. 4 ตัว
2. 5 ตัว
3. 6 ตัว
4. 7 ตัว

ข้อ17) สุนัข : กัด –> ผึ้ง :……?
1. กัด
2. ต่อย
3. ข่วน
4. ขบ

ข้อ 18) ปลา : ว่าย นก : ….?
1. เดิน
2. วิ่ง
3. บิน
4. กระโดด

ข้อ 18) แมว : ปลา ควาย : ….?
1. หญ้า
2. เนื้อ
3. วิตามิน
4. ปลา

19 )เด็กนักเรียน 40 คน เข้าเรียนกันทุกคน ต่างก็สัมผัสมือซึ่งกันและกัน อยากทราบว่าจะมีการสัมผัสมือกันทั้งหมดกี่ครั้ง?
1. 780 ครั้ง
2. 950 ครั้ง
3. 1,560 ครั้ง
4. 1,650 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>> แนวข้อสอบ กฟภ 2555 คลิก!!

ด่วน !! มีแนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ สำหรับการสอบปี 2555

รวมแนวข้อสอบเก่า ลับมากๆ ( เจาะข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 1,000 % )

แนวข้อสอบที่ออกบ่อยมาก แนวข้อสอบที่ออกทุกปี

จัดส่งทางอีเมลเป็นไฟล์เอกสาร สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้ทันที

ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

เนื้อหาประกอบด้วย

แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (พร้อมเฉลยอย่างละเอียด)

แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test )(พร้อมเฉลยอย่างละเอียด)

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ( English Test )(พร้อมเฉลยอย่างละเอียด)

– Grammar
– Conversaiton
– Reading Comprehension

แนวข้อสอบความรู้ทางคอมพิวเตอร์ (พร้อมเฉลยอย่างละเอียด)

แนวข้อสอบความถนัดเฉพาะตำแหน่ง มีทุกตำแหน่งที่เปิดสอบอาทิ

วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรคอมพิวเตอร์

นักบัญชี นักการเงิน ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กกทรอนิกส์ และตำแหน่งอื่นๆ

ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่>>>>> คลิ๊ก

จะมัวเสียเวลานั่งอ่านหนังสือเป็นกองๆทำไม

ในเมื่อมีแนวข้อสอบเก่าๆ ให้ลองทำ

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,