[วิเคราะห์แนวข้อสอบ กฟภ] แนวข้อสอบ กฟภ สอบ 2555 แนวข้อสอบ กฟภ สำหรับสอบในปี 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[วิเคราะห์แนวข้อสอบ กฟภ] แนวข้อสอบ กฟภ สอบ 2555 แนวข้อสอบ กฟภ สำหรับสอบในปี 2555

วันนี้มีตัวอย่างแนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับการสอบในปี 2555 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฟรี มาอัพเดทกันคะ โดยรายละเอียดวิชาที่ออกสอบ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ มีอยู่ 4 วิชา ซึ่งมีเกณฑ์การตัดสินผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียน โดยต้องมีคะแนน T – Score ของแต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 50 คะแนนได้แก่ ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) และการวัดคุณลักษณะ (Personality Test) วิชาภาษาอังกฤษ วิชาความรู้ทางคอมพิวเตอร์ และความถนัดเฉพาะตำแหน่ง วันนี้เรามาดูตัวอย่างวิชาภาษาอังกฤษ กันคะ ว่าจะออกมาในแนวไหน [วิเคราะห์แนวข้อสอบ กฟภ] แนวข้อสอบ กฟภ สอบ 2555 แนวข้อสอบ กฟภ สำหรับสอบในปี 2555

[วิเคราะห์แนวข้อสอบ กฟภ] แนวข้อสอบ กฟภ สอบ 2555 แนวข้อสอบ กฟภ สำหรับสอบในปี 2555

แนวข้อสอบ กฟภ สอบ 2555 แนวข้อสอบ กฟภ สำหรับสอบในปี 2555

[วิเคราะห์แนวข้อสอบ กฟภ] แนวข้อสอบ กฟภ สอบ 2555 แนวข้อสอบ กฟภ สำหรับสอบในปี 2555

ตัวอย่างแนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ วิชาภาษาอังกฤษ [วิเคราะห์แนวข้อสอบ กฟภ] แนวข้อสอบ กฟภ สอบ 2555 แนวข้อสอบ กฟภ สำหรับสอบในปี 2555

Diamonds are precious stones that can be categorized according to their color and hardness. …..1………. . Many variations of color are also found depending on the impurities present. Strongly colored gem diamonds are extremely rare and valuable. When a diamond is set into metal, the metal can affect its color. …..2…… . Hardness is the measure of a substance’s resistance to being scratched, and only a diamond can scratch another diamond. Diamonds are the hardest substances known.
1. a. Diamonds are usually clear or pale blue.
b. The color in diamonds do not necessarily reduce their beauty.
c. Diamond color is considered when determining their quality and value.
d. When the amount of color increases, the price of diamonds decreases.
2. a. Diamonds are very costly.
b. Diamonds are also renowned for their hardness
c. Diamonds must be but to enhance their brightness.
d. Most Diamonds used as gemstones are basically transparent.
[วิเคราะห์แนวข้อสอบ กฟภ] แนวข้อสอบ กฟภ สอบ 2555 แนวข้อสอบ กฟภ สำหรับสอบในปี 2555
………..3……… . After a kill, the tiger drags or carries its victim out of sight to feed. The tiger usually begins with the hindquarters, but will eventually eat almost every part of its prey, including the skin and the hair, which helps with digestion. The tiger can eat up to 66 lbs of meat at one time and once it has eaten its fill, it covers the remains of its prey with leaves, returning to the carcass each night until it is finished. Like most big cats, it will even eat meat that has begun to rot.
3. a. Realizing the danger, the startled prey tries to flee.
b. The tiger can kill prey large enough for several meals.
c. The tiger’s massive build is a key to its mating success.
d. The tiger’s claws are used to grip prey and scratch trees.
[วิเคราะห์แนวข้อสอบ กฟภ] แนวข้อสอบ กฟภ สอบ 2555 แนวข้อสอบ กฟภ สำหรับสอบในปี 2555

Life insurance is a risk- management tool for the public. Underwriting criteria is thus based on risks met by the general population. Anyone found to have higher risk than the general population could face higherpremiums, limits in protection, or even denials of their applications. An international insurance company’s applications are judged based on various factors, including sex, occupation, health history and lifestyle. Insurance insiders also say it is not unusual that companies would take steps to limit their high-risk groups such as smokers or persons with past drugs addictions. Many firms require AIDS tests prior to offering coverage, particularly for persons from high-risk jurisdictions such as in many provinces that AIDS is a policies against homosexual clients,………….4……… .
4. a. and the high-risk applicants should be considered based on their occupation and lifestyle.
b. or has to require the AIDS test before the insurance company’s offering full coverage.
c. while the applicant’s personal lifestyle will be considered prior to those High-risk factors.
d. but the company reserves the right to consider applicants based on risk factors related to personal lifestyle.
[วิเคราะห์แนวข้อสอบ กฟภ] แนวข้อสอบ กฟภ สอบ 2555 แนวข้อสอบ กฟภ สำหรับสอบในปี 2555
……..5…….. . It is an inflammatory disease of the joints that occurs in more than 100 forms, most often involving some joint degeneration. The most common forms of this crippling disease are osteoarthritis, which rends to damage larger weight-bearing joints, and rheumatoid arthritis, which affects up to 10 million people, and tends to begin in smaller joints. In rheumatoid arthritis, an autoimmune disease, there may be a sudden, initial attack. In osteoarthritis, also called degenerative joint disease, the onset is more subtle.
5. a. Arthritis means “fires in joints.”
b. Arthritis may start off as morning stiffness.
c. An arthritis pain is a result of your joints being swollen.
d. When arthritis gets worse, you likely end up at your doctor’s office.
[วิเคราะห์แนวข้อสอบ กฟภ] แนวข้อสอบ กฟภ สอบ 2555 แนวข้อสอบ กฟภ สำหรับสอบในปี 2555

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>

แนวข้อสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555

[วิเคราะห์แนวข้อสอบ กฟภ] แนวข้อสอบ กฟภ สอบ 2555 แนวข้อสอบ กฟภ สำหรับสอบในปี 2555

Tags: , , , ,