FREE เน้นๆ แนวข้อสอบ กฟภ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฟรี ด่วน!! มีจำนวนจำกัด
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

FREE เน้นๆ แนวข้อสอบ กฟภ 2555 ฟรี ด่วน!! มีจำนวนจำกัด FREE เน้นๆ แนวข้อสอบ กฟภ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฟรี ด่วน!! มีจำนวนจำกัด
ใกล้วันสอบเข้ามาเต็มทีแล้วหละคะ สำหรับการสอบข้อเขียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2555 ที่เปิดรับกว่า 300 อัตรา มาดู FREE เน้นๆ แนวข้อสอบ กฟภ ที่เรานำมาให้อ่านเล่นๆ กันหน่อยดีกว่าคะ เป็น แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555 ที่ใช้เป็นแนวทางในหารเข้าสอบครั้งนี้ เพื่อที่จะอ่านหนังสือสอบได้อย่างมีหลักการ เพื่อไม่ให้เสียเวลา มาทดลองทำ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฟรี ด้วยตัวของท่านเองกันเลยดีกว่าคะ ด่วน!! มีจำนวนจำกัด FREE เน้นๆ แนวข้อสอบ กฟภ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฟรี ด่วน!! มีจำนวนจำกัด

แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555

แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555


FREE เน้นๆ แนวข้อสอบ กฟภ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฟรี ด่วน!! มีจำนวนจำกัด

เวลาในการทดสอบข้อเขียน วิชาที่ออกสอบ
สอบวันที่ 8 และ 9 กันยายน 2555 (ผู้สมัครแต่ละท่านจะใช้เวลาสอบเพียง 1 วัน โดยให้ตรวจสอบรายละเอียด วันเวลาสอบอีกครั้ง) การทดสอบข้อเขียน
วิชาที่ใช้สอบ วิชาที่ออกสอบ
FREE เน้นๆ แนวข้อสอบ กฟภ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฟรี ด่วน!! มีจำนวนจำกัด
วิชาที่ใช้สอบมี 4 วิชา ซึ่งมีเกณฑ์การตัดสินผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียน
โดย ต้องมีคะแนน T – Score ของแต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 50 คะแนน ได้แก่
FREE เน้นๆ แนวข้อสอบ กฟภ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฟรี ด่วน!! มีจำนวนจำกัด
1. ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) และการวัดคุณลักษณะ (Personality Test)
2.ภาษาอังกฤษ
3. ความรู้ทางคอมพิวเตอร์
4.ความถนัดเฉพาะตำแหน่ง
FREE เน้นๆ แนวข้อสอบ กฟภ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฟรี ด่วน!! มีจำนวนจำกัด


สรุป – เก็งแนวข้อสอบวิศวะไฟฟ้า ความถนัดเฉพาะตำแหน่ง กฟภ 2555
FREE เน้นๆ แนวข้อสอบ กฟภ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฟรี ด่วน!! มีจำนวนจำกัด
1.คุณสมบัติแม่เหล็กจะเกิดกับวัสดุใด
ก.นิเกิล
ข.เหล็ก
ค.โคบอล
ง.ถูกทุกข้อ
FREE เน้นๆ แนวข้อสอบ กฟภ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฟรี ด่วน!! มีจำนวนจำกัด
2.ทิศทางของเส้นแรงแม่เหล็กรอบตัวนำขึ้นอยู่กับข้อใด
ก.ขนาดแรงดันไฟฟ้าที่ป้อน
ข.ทิศทางกระแสไฟฟ้า
ค.ขนาดกระแสไฟฟ้า
ง.ชนิดวัสดุของตัวนำ
FREE เน้นๆ แนวข้อสอบ กฟภ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฟรี ด่วน!! มีจำนวนจำกัด
3.ขั้วแม่เหล็กของขดลวดหาได้จากข้อใด
ก.ทิศทางกระแสไฟฟ้า
ข.ขนาดแรงดันไฟฟ้า
ค.ขนาดกระแสไฟฟ้า
ง.จำนวนรอบ
FREE เน้นๆ แนวข้อสอบ กฟภ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฟรี ด่วน!! มีจำนวนจำกัด
4.ขนาดแรงเคลื่อนแม่เหล็กของขดลวดขึ้นอยู่กับข้อใด
ก.กฎมือซ้าย
ข.ขนาดกระแสไฟฟ้า
ค.ทิศทางกระแสไฟฟ้า
ง.ทิศทางเส้นแรง
FREE เน้นๆ แนวข้อสอบ กฟภ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฟรี ด่วน!! มีจำนวนจำกัด
5.หากขดลวดพันบนแกนอากาศ จะต้องทำอย่างไรถ้าต้องการให้แรงเคลื่อนแม่เหล็กเพิ่มขึ้น
ก.ลดจำนวนรอบ
ข.เพิ่มจำนวนรอบ
ค.กลับทิศทางกระแสไฟฟ้า
ง.ไม่มีข้อถูก
FREE เน้นๆ แนวข้อสอบ กฟภ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฟรี ด่วน!! มีจำนวนจำกัด
6.หากขดลวดพันบนแกนอากาศ จะต้องทำอย่างไรถ้าต้องการให้แรงเคลื่อนแม่เหล็กลดลง
ก.เพิ่มกระแสไฟฟ้า
ข.เพิ่มจำนวนรอบ
ค.ลดจำนวนรอบ
ง.กลับทิศทางกระแสไฟฟ้า
FREE เน้นๆ แนวข้อสอบ กฟภ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฟรี ด่วน!! มีจำนวนจำกัด
7.จงหา synchronous speed ของสนามแม่เหล็กบนแกนเหล็ก stator ของมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส รับแรงดันความถี่ 50 Hz มีขั้วแม่เหล็ก 4 ขั้ว
ก.1000 rpm
ข.1300 rpm
ค.1500 rpm
ง.1800 rpm
FREE เน้นๆ แนวข้อสอบ กฟภ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฟรี ด่วน!! มีจำนวนจำกัด
8.หากต้องการแรงบิดสูงที่ความเร็วรอบต่ำ ควรเลือกใช้มอเตอร์ชนิดใด
ก. Series dc motor
ข.Synchonous motor
ค.Induction motor
ง.Shunt dc motor
FREE เน้นๆ แนวข้อสอบ กฟภ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฟรี ด่วน!! มีจำนวนจำกัด
9.ตัวแปรใดไม่มีผลต่อสมการแรงบิดในเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง
ก.ความเร็วที่เพลา
ข.กระแสสร้างสนาม
ค.กระแสอาร์เมเจอร์
ง.จำนวนแท่งตัวนำ
FREE เน้นๆ แนวข้อสอบ กฟภ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฟรี ด่วน!! มีจำนวนจำกัด
10.ตัวแปรใดไม่มีผลต่อสมการแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำในเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง
ก.ความเร็วที่เพลา
ข.จำนวนแท่งตัวนำ
ค.กระแสสร้างสนาม
ง.กระแสอาร์เมเจอร์

FREE เน้นๆ แนวข้อสอบ กฟภ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฟรี ด่วน!! มีจำนวนจำกัด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>

แนวข้อสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555

FREE เน้นๆ แนวข้อสอบ กฟภ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฟรี ด่วน!! มีจำนวนจำกัด

Tags: , , , , , , , , , ,