ตัวช่วย พร้อมเฉลย แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2557 ลดเวลาอ่าน แนวข้อสอบ กฟภ 57 3in1 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2557
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ตัวช่วย พร้อมเฉลย แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2557 ลดเวลาอ่าน 3in1

ที่นำมาฝาก วันนี้ เป็น แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับสอบ ปี2557 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จะช่วยลดเวลาอ่านและทำ แนวข้อสอบ กฟภ 57 ไปเลยคะ เพราะกระชับ เข้าใจง่ายสุดๆ 3in1 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2557 พร้อมเฉลย พลาดไปเสียดายแย่ เป็นแบบสุดๆ ตัวช่วย แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2557 ไปเริ่มทำพร้อมกันเลยคะ ไม่ง่ายนะ แนวข้อสอบ กฟภ 2557


ตัวช่วย พร้อมเฉลย แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2557 ลดเวลาอ่าน แนวข้อสอบ กฟภ 57 3in1 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2557

แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง สำหรับสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี2557
ข้อที่ 1. ถ้าฟิวส์ขาด แล้วใช้ลวดทองแดงต่อแทนฟิวส์เป็นการกระทำที่ถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด
ก. ถูกต้อง เพราะทองแดงมีจุดหลอมเหลวสูงไม่ขาดง่าย
ข. ถูกต้อง เพราะลวดทองแดงมีคุณสมบัตินำไฟฟ้าได้ดี
ค. ไม่ถูกต้อง เพราะลวดทองแดงนำไฟฟ้าได้ไม่ดีเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น
ง. ไม่ถูกต้อง เพราะลวดทองแดงมีจุดหลอดเหลวสูง ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรได้
ข้อที่ 2. สายดินป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วได้อย่างไร
ก. ถ้ากระแสไฟฟ้ารั่ว สวิตช์อัตโนมัติจะตัดเอง ข. ทำให้ความต่างศักย์ลดลงได้กว่าครึ่ง
ค. ถ้ากระแสไฟฟ้ารั่ว ความต้านทานจะสูงขึ้นมาก ง. ถ้ากระแสไฟฟ้ารั่ว
ข้อที่ 3. กระแสไฟฟ้าจะเกิดขึ้นได้ในกรณีใด
ก. นำวัตถุ 2 ชนิดมาเสียดสีกัน ข. นำวัตถุสองชนิดมาทำปฏิกิริยากัน
ค. ทำอย่างไรก็ได้เพื่อให้เกิดขั้วไฟฟ้าสองขั้วคือบวกกับลบ ง. เกิดขึ้นได้ทุกกรณีที่กล่าวมา
ข้อที่ 4. หากต้องการเดินสายไฟฟ้าด้วยการเดินในท่อร้อยสายหรือรางเดินสายต้องใช้สายไฟฟ้าชนิดใด
ก. NYY
ข. THW
ค. VAF
ง. VFF
ข้อที่ 4. ข้อใดเป็นวิธีปอกสายไฟฟ้าที่ถูกต้อง
ก. เฉือนคมมีดตรง
ข. เฉือนตามใจชอบ
ค. เฉือนแล้วหมุนคมมีดรอบสายไฟฟ้า
ง. เฉือนคมมีดเอียงทำมุมกับสายไฟฟ้า
ข้อที่ 5. ข้อใดคือสาเหตุที่เวลาต่อสายคู่ จุดต่อต้องเยื้องกันเล็กน้อย
ก. ช่วยให้การต่อสายง่ายขึ้น
ข. ป้องกันสายหลุดออกจากกัน
ค. เพื่อความเรียบร้อย สวยงาม
ง. ป้องกันการลัดวงจรระหว่างจุดต่อ
ข้อที่ 6. ลูกถ้วยสำหรับใช้รองรับสายเมนเข้าตัวอาคารได้แก่ข้อใด
ก. ลูกถ้วยแขวน
ข. ลูกถ้วยลูกรอก
ค. ลูกถ้วยก้านตรง
ง. ลูกถ้วยมะเฟือง
ข้อที่ 7. ข้อใดคืออุปกรณ์จับยึดสาย
ก. ยูแคล้มป์
ข. พีจีแคล้มป์
ค. สปีดแคล้มป์
ง. แคล้มป์ลูกตาล
ข้อที่ 8. เครื่องหมายหรือรายละเอียดตามข้อใดไม่จำเป็นต้องระบุไว้ที่มาตรวัดพลังงานไฟฟ้า
ก. ความถี่อ้างอิง
ข. ชนิดของฉนวน
ค. แรงดันไฟฟ้าอ้างอิง
ง. แผนภาพวงจรไฟฟ้า
ข้อที่ 9. วิธีการตรวจสอบวงจรที่ถกต้องควรทำอย่างไร
ก. จ่ายแรงดันไฟฟ้าเพื่อทดสอบการทำงาน
ข. ตรวจสอบความเรียบร้อยของการต่อสาย
ค. ใช้โอห์มมิเตอร์วัดค่าความต้านทานของวงจร
ง. ให้ผู้ที่มีความรู้ด้านไฟฟ้ามาทำการตรวจสอบ
ข้อที่ 10. หากไฟฟ้าภายในบ้านใช้ไม่ได้โดยไม่ทราบสาเหตุ สิ่งที่ควรดำเนินการเป็นอันดับแรกคือข้อใด
ก. โทรแจ้งการไฟฟ้า
ข. สอบถามบ้านข้างเคียง
ค. ตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้า
ง. ใช้มัลติมิเตอร์วัดวงจรไฟฟ้า

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับสอบ ปี2557
คำชี้แจง
จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ความรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค พ.ศ. 2557 – 2566
ข้อที่ 1. ค่านิยมหลักด้าน ICT (Core Values) กําหนดค่านิยมหลักด้าน ICT โดยใช้คําว่า ?
ก. SACCESS
ข. SBCCESS
ค. SECCUSS
ง. SUCCESS
ข้อที่ 2. คำว่า Service ตามค่านิยมหลักด้าน ICT (Core Values) มีความหมายตามข้อใด ?
ก. ยึดหลักมาตรฐานสากลในการให้บริการด้าน ICT และสอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาลขององค์กร
ข. การนําระบบ ICT มาใช้ขยายขอบเขตความสามารถในการทาํ งานขององค์กร
ค. การนําระบบ ICT มาสนับสนุนการทํางานร่วมกันของคนในองค์กร
ง. การให้บริการ ICT โดยยึดถือประโยชน์ของลูกค้าทั้งภายในและภายนอก เป็นหลัก
ข้อที่ 3. ข้อใดไม่ใช่ “พันธกิจ (Mission)” ของแผนนี้ ?
ก. พัฒนาระบบ ICT ให้สามารถรองรับการมุ่งสู่ระบบ Smart ต่างๆ ของ กฟภ. ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
ข. บูรณาการระบบ ICT ในทุกด้านให้เป็นหนึ่งเดียวทั่วทั้งองค์กร
ค. ประสานงานกับทุกภาคส่วนให้สามารถดําเนินกิจการด้าน ICT ได้อย่างสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
ง. พัฒนาระบบและดําเนินการด้าน Smart Gridเพื่อสนับสนุนต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กร
ข้อที่ 4. ข้อใดคือแผนงานของยุทธศาสตร์ที่ 1 ของแผนงานพัฒนาตามยทุธศาสตรด้าน ICT ?
ก. จัดหาโครงสร้างพื้นฐานโดยครอบคลุมการพัฒนาในส่วน Hardware Infrastructure ในรูปแบบของ Server Cloud และ Desktop Cloud
ข. การนํา ICT มาใช้บริหารจัดการ ควบคุมดูแลการ ทํางานของ Grid ให้เป็นระบบอัตโนมัติ มีความเสถียร มีความปลอดภัย และนําข้อมูลที่ได้ จาก Grid มาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า
ค. การพัฒนาระบบสนับสนุนการ ปฏิบัติงานหลักและระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กรให้ทันสมัย
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
ข้อที่ 5. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างบูรณาการ นําระบบ ICT เข้ามาใช้สนับสนุนการดําเนินงานเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการดําเนินงานขององค์กร สู่ความเป็นเลิศ (Performance Excellence) อยู่ในยุทธศาสตร์ตามข้อใด ?
ก. ยุทธศาสตร์ที่ 1
ข. ยุทธศาสตร์ที่ 2
ค. ยุทธศาสตร์ที่ 3
ง. ยุทธศาสตร์ที่ 4
ข้อที่ 6. ข้อใดเป็นแผนงานของยุทธศาสตร์ที่ 3 ตามแผนงานพัฒนาตามยทุธศาสตรด้าน ICT ?
ก. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ มาตรฐานที่ทําให้เกิดการบูรณาการทั้งกระบวนการ
ข. พัฒนา PEA Operation Center ที่เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการ/สั่งการของผู้บริหาร มีกรอบ การดําเนินงาน 4 งาน
ค. พัฒนาระบบสารสนเทศ ที่สนับสนุนการให้บริการลูกค้าทั้งกระบวนการและข้อมูลในทุกช่องทาง โดยเชื่อมต่อกับ ระบบหลักของ กฟภ.
ง. การนํา ICT มาใช้บริหารจัดการ ควบคุมดูแลการ ทํางานของ Grid ให้เป็นระบบอัตโนมัติ มีความเสถียร มีความปลอดภัย
ข้อที่ 7. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดี จึงได้กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและให้ ผู้บริหารและพนักงานดําเนินงานโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีซึ่งมี ทั้งหมดกี่ประการ ?
ก. 4 ประการ
ข. 5 ประการ
ค. 6 ประการ
ง. 7 ประการ
ข้อที่ 8. ตามแผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค พ.ศ. 2557 – 2566 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคณุภาพชีวิต และมุ่งพัฒนา โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (SmartGrid) จัดเป็น ?
ก. นโยบาย (Policy)
ข. วัฒนธรรมองค์กร/ ค่านิยมร่วม (Core Value)
ค. วิสัยทัศน์ (Vision)
ง. ภารกิจ (Mission)
ข้อที่ 9. ตามแผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค พ.ศ. 2557 – 2566 “บริการดี มีคณุธรรม” จัดเป็น ?
ก. นโยบาย (Policy)
ข. วัฒนธรรมองค์กร/ ค่านิยมร่วม (Core Value)
ค. วิสัยทัศน์ (Vision)
ง. ภารกิจ (Mission)
ข้อที่ 10. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ด้าน ICT ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสารของ กฟภ. ระยะที่ 3 พ.ศ. 2556-2560 ?
ก. มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ข. มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ เพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมที่ยั่งยืน
ค. มุ่งสู่การพัฒนาบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างดีเลิศที่สนับสนุนการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์
ง. มุ่งสู่การพัฒนาบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างดีเลิศที่ สนับสนุนการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ และสอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาลขององค์กรอ่านแนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับสอบปี 2557 เพิ่มเติม >>>>
เด็ด! แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 57..


หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , , , , ,