ห้ามพลาด แนวข้อสอบกรมที่ดิน 58 ฟรี ยากได้อีก แนวข้อสอบกรมที่ดิน นายช่างรังวัด 2558 ตัวช่วยก่อนสอบ แนวข้อสอบ กรมที่ดิน 58
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ห้ามพลาด แนวข้อสอบกรมที่ดิน 58 ฟรี ยากได้อีก นายช่างรังวัด 2558 ตัวช่วยก่อนสอบ

กำลัง เป็นกระแส ถล่มคอมเมนต์ในเว็บไซต์กว่าหลายร้อยคอมเมนต์ที่บ่นกันเข้ามาว่า ยากได้อีก แนวข้อสอบกรมที่ดิน 2558 วันนี้เลยยกเอา แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมที่ดิน สำหรับสอบกรมที่ดิน ปี2558 มาฝากกันคะ แจก ตามคำขอไปเลยคะ แนวข้อสอบกรมที่ดิน นายช่างรังวัด และทุกตำแหน่ง ฟรี พร้อมเฉลย หากพลาด แนวข้อสอบ กรมที่ดิน 58 ชุดนี้ไป คงต้องเสียเวลาอ่านหนังสือเตรียมสอบเป็นกองแน่ๆ คะเรียกได้ว่าตอนนี้ แนวข้อสอบกรมที่ดิน 2558


ห้ามพลาด แนวข้อสอบกรมที่ดิน 58 ฟรี ยากได้อีก แนวข้อสอบกรมที่ดิน นายช่างรังวัด 2558 ตัวช่วยก่อนสอบ แนวข้อสอบ กรมที่ดิน 58

แนวข้อสอบระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

ข้อที่ 1. การรับหนังสือที่มีชั้นความลับในชั้นลับหรือลับมาก ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ต้องเป็นไปตามระเบียบใด ?
ก. ระเบียบราชการแผ่นดิน
ข. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของข้าราชการพลเรือน
ค. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
ง. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของสำนักงาน หรือหน่วยงานนั้นๆ

ข้อที่ 2. “หนังสือส่ง” ตามระเบียบนี้คือหนังสือตามข้อใด ?
ก. หนังสือที่ส่งออกไปภายนอก
ข. หนังสือที่ส่งเข้ามาข้างใน
ค. หนังสือที่ได้รับเข้ามาจากภายนอก
ง. หนังสือที่ได้รับเข้ามาจากภายใน

ข้อที่ 3. อายุการเก็บหนังสือตามระเบียบนี้โดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี ?
ก. ไม่น้อยกว่า 1 ปี
ข. ไม่น้อยกว่า 5 ปี
ค. ไม่น้อยกว่า 10 ปี

ง. ไม่น้อยกว่า 15 ปี

ข้อที่ 4. หนังสือที่ได้ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้วและเป็นคู่สําเนาที่มีต้นเรื่องจะค้นได้จากที่อื่นให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี ?
ก. เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี
ข. เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี
ค. เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 8 ปี
ง. เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี

ข้อที่5 . ข้อใดให้ความหมายของ “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. การประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน
ข. การรับส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางจดหมาย
ค. การรับส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ง. การรับส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางคอมพิวเตอร์

ข้อที่ 6. ข้อใดไม่ใช่หนังสือราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ?
ก. หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ
ข. หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือที่มีไปถึงบุคคลภายนอก
ค. หนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ
ง. หนังสือพิมพ์

ข้อที่ 7 . สื่อใดๆ ที่อาจใช้บันทึกข้อมูล ได้ด้วยอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล เทปแม่เหล็ก จานแม่เหล็ก แผ่นซีดี จัดเป็น……………..ตามระเบียบข้อที่ 6 ?
ก. สื่อกลางบันทึกข้อมูล
ข. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ค. สื่อระบบอิเล็กทรอนิกส์
ง. สื่อกลางระบบอิเล็กทรอนิกส์

ข้อที่ 8. การติดต่อราชการสามารถดําเนินการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือไม่ ?
ก. ไม่ได้ ตามกำหนดข้อที่ 7
ข. ได้ ตามกำหนดข้อที่ 7
ค. ไม่ได้ ตามกำหนดข้อที่ 8
ง. ได้ ตามกำหนดข้อที่ 8

ข้อที่ 9. ในการติดต่อราชการโดยการส่งข้อความทางเครื่องมือสื่อสารซึ่งไม่มีหลักฐาน ปรากฏชัดแจ้ง เช่น ทางโทรศัพท์วิทยุสื่อสารวิทยุกระจายเสียง ผู้ส่งและผู้รับควรดำเนินการตามข้อใด ?
ก. ทำการจดบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
ข. บันทึกข้อความไว้เป็นหลักฐาน
ค. ไม่สามารถติดต่อราชการโดยวิธีนี้ได้
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 10. “หนังสือรับ” ตามระเบียบนี้คือหนังสือตามข้อใด ?
ก. หนังสือที่ได้รับเข้ามาจากภายใน
ข. หนังสือที่ได้รับเข้ามาจากภายนอก
ค. หนังสือที่ได้รับเข้ามาจากองค์กร
ง. หนังสือที่ได้รับเข้ามาจากเอกชน


แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมที่ดิน สำหรับสอบกรมที่ดิน ปี2558
คำชี้แจง
จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น

ข้อที่ 1. เอกสารประกอบการขอจดทะเบียนอาคารชุดในข้อใด ที่ผู้ขอจะต้องนำมายื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ก. โฉนดที่ดิน
ข. แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ตั้งของอาคารชุดและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมแสดงเส้นทางเข้าออกสู่ทาง สาธารณะตามสภาพเป็นจริง มาตรา 1: 500
ค. บัญชีแสดงอัตราส่วนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลางแต่ละห้องชุด
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2. ข้อใดมิใช่หลักฐานบุคคลผู้ยื่นคำขอ ในกรณีเป็นนิติบุคคล
ก. ใบมอบอำนาจ
ข. ใบทะเบียนการค้า
ค. หนังสือบริคณห์สนธิ
ง. รายงานการประชุมกรรมการบริษัท

ข้อที่ 3. ข้อใดถูกเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอจดทะเบียนอาคารชุด และจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด
ก. ค่าจดทะเบียนอาคารชุด 200 บาท
ข. ค่าออกหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ห้องละ 20 บาท
ค. ค่าปิดประกาศให้แก่ผู้ปิดประกาศรายละ 200 บาท
ง. ค่าจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด 2,000 บาท

ข้อที่ 4. งานที่ดินในประเทศไทย ปรากฏเริ่มแรกในสมัยใด
ก. สมัยกรุงสุโขทัย ข. สมัยกรุงศรีอยุธยา
ค. สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ง. ไม่มีข้อใดถูก

ข้อที่ 5. เริ่มมีการประกาศขายฝากและจำนำที่สวน ที่นา ในสมัยใด
ก. สมัยรัชกาลที่ 1 ข. สมัยรัชกาลที่ 2

ค. สมัยรัชกาลที่ 3 ง. สมัยรัชกาลที่ 4

ข้อที่ 6. ใครเป็นผู้ถือครองโฉนดที่ดินฉบับแรก
ก. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ข. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ค. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ง. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข้อที่ 7. ข้อใด จำเป็นต้องเสนอเรื่องขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อต้องการออกโฉนดที่ดินเฉพาะราย
ก. ขอออกโฉนดที่ดินโดยมิได้แจ้งการครอบครอง
ข. เนื้อที่เกิน 50 ไร่
ค. ข้อ ก ถูก ข้อ ข ผิด
ง. ข้อ ก ถูก ข้อ ข ถูก

ข้อที่ 8. หลักฐานในข้อใด มิได้ใช้ประกอบการขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์
ก. หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3, น.ส.3 ก., น.ส.3 ข)
ข. ใบจองหรือใบเหยียบย่ำ หรือตราจอง
ค. แบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1)
ง. หลักฐานการเสียภาษีที่ดิน

ข้อที่ 9. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการได้มาซึ่งที่ดินของคนต่างด้าว
ก. คนต่างด้าวสามารถซื้อที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยในประเทศไทยได้ไม่เกิน 1 ไร่
ข. นำเงินมาลงทุนในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท และต้องดำรงการลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี
ค. คนต่างด้าวอาจได้มาซึ่งสิทธิในที่ดินโดยได้รับมรดกในฐานะที่เป็นทายาทโดยธรรมได้
ง. ที่ดินที่คนต่างด้าวจะได้มาต้องอยู่ภายในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล

ข้อที่ 10. ผู้ใดเป็นผู้สถาปนากรมที่ดินขึ้นเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2444
ก. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ข. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ค. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ง. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข้อที่ 11. หลักฐานในข้อใดที่ผู้ขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน ต้องยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานที่ดิน
ก. โฉนดที่ดินที่มีชื่อผู้ขอใบอนุญาตทำการจัดสรรที่ดินเป็นผู้มีสิทธิในที่ดิน
ข. แผนผังแสดงจำนวนที่ดินแปลงย่อยที่จะขอจัดสรร
ค. แบบสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 12. การโอนใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน มีอัตราค่าธรรมเนียม ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2544 เท่าไร
ก. รายละ 2,000 บาท ข. รายละ 3,000 บาท
ค. รายละ 4,000 บาท ง. รายละ 5,000 บาท

ข้อที่ 13. การออกใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน ให้คณะกรรมการออกใบอนุญาตภายในกำหนดกี่วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบให้ทำการจัดสรรที่ดิน
ก. 3 วัน ข. 5 วัน
ค. 7 วัน ง. 15 วัน

ข้อที่ 14. ในกรณีที่คณะกรรมการไม่เห็นชอบหรือมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน ผู้ขอมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง ภายในกี่วัน นับแต่วันที่ทราบคำสั่ง
ก. 15 วัน ข. 30 วัน
ค. 45 วัน ง. 60 วัน

ข้อที่ 15. นายเอฟ ต้องชำระอัตราค่าธรรมเนียม ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2544 เท่าไร หากนายเอฟต้องการจัดสรรที่ดินเป็นที่ประกอบเกษตรกรรม จำนวน 10 ไร่
ก. 100 บาท ข. 250 บาท
ค. 1,000 บาท ง. 2,500 บาท


อ่านแนวข้อสอบแนวข้อสอบกรมที่ดิน สำหรับสอบ 2558 เพิ่มเติม >>>>>

LOAD แนวข้อสอบกรมที่ดิน ปี 2558..


*** เฉลยแนวข้อสอบกรมที่ดิน 2558 จะปรากฏขึ้น เมื่อท่านร่วมแสดงความคิดเห็นคะ


หมาย เหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights