อ่านกันยัง แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค พร้อมเฉลย แนวข้อสอบ กปภ 57 ฟรี ฝากมาบอกต่อ แนวข้อสอบ การประปาส่วนภูมิภาค 2557
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

อ่านกันยัง แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค พร้อมเฉลย ฟรี ฝากมาบอกต่อ 2557

เห็นว่าอ่านแล้วเข้าใจ เลยฝาก แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค 2557 มาบอกต่อ จะได้ไม่ต้องอ่านหนังสือเป็นกองๆ บอกก่อนเลยว่า แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค พร้อมเฉลย ฟรี ชุดนี้ ถ้าพลาดไป เรียกว่า พลาด พลาดจริงๆ คะ โชคดีนะคะ โอกาสดีๆ อยู่ในมือท่านแล้ว ขอให้ผู้สมัครสอบทุกท่านโชคดีคะ สู้ๆ อ่าน แนวข้อสอบ กปภ 57 กันยัง มีตำแหน่ง วิศวกรโยธา นักบัญชี ช่างไฟฟ้า พนักงานการเงินและบัญชี ที่รวมไว้แล้วทุกวิชาที่ต้องใช้สอบอ่านกันยัง แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค พร้อมเฉลย แนวข้อสอบ กปภ 57 ฟรี ฝากมาบอกต่อ แนวข้อสอบ การประปาส่วนภูมิภาค 2557

แนวข้อสอบภาษาไทย สำหรับสอบการประปาส่วนภูมิภาค ปี57
ำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
1. ข้อใดอ่านออกเสียงผิด
ก. วีรชน อ่าน วี – ระ – ชน
ข. วสันตฤดู อ่าน วะ – สัน – ตะ – รึ – ดู
ค. ภูมิศาสตร์ อ่าน พูม — สาด
ง. ทันตแพทย์ อ่าน ทัน – ตะ – แพด
2. ข้อใดใช้คำกำกวม
ก. กาแฟถ้วยนี้แก่ไปกินไม่ได้
ข. นายแก่ไปทำงานแล้ว
ค. พ่อแม่หวังดีต่อลูกทุกคน
ง. ห้ามมิให้ตั้งแผงลอยบริเวณนี้
3. ข้อใดเรียงคำภาษา ไม่ ถูกต้อง
ก. พระจันทร์ขึ้นทางทิศตะวันออก
ข. เขาทำดอกไม้ประดิษฐ์ขาย
ค. สมุดดินสอหายไปในลิ้นชัก
ง. ทะเลมีคลื่นลมแรงมาก
4. ศัพท์ในข้อใดมีความหมายตรงกับที่นอน
ก. บรรทม ข. บรรจถรณ์
ค. เขนย ง. มรณา
5. “ขลาด” เป็นคำที่มาจากภาษาเขมรเพราะข้อใด
ก. เป็นคำควบกล้ำ ข. มีตัวสะกด
ค. มีการแผลงคำ ง. มีสระ
6. “คนเกียจคร้านไม่ชอบทำงาน” คำที่ถูกขยายในประโยคนี้คือข้อใด
ก. คน ข. ไม่
ค. ชอบ ง. ทำงาน
7. ข้อใดมีคำสันธานแสดงความเป็นเหตุเป็นผล
ก. ผู้หญิงพูดได้ไพเราะกว่าผู้ชาย ข. นกแก้วขันเสียงไพเราะ
ค. ไพรัชไม่มีวินัยเพราะอะไร ง. ฉันประสบความสำเร็จเพราะขยัน
8. ข้อใดเป็นประโยคความเดียว
ก. แตงโมไม่ชอบกินแตงโม
ข. ส้มโอป่วยจึงไม่ได้ไปทำงาน
ค. ใบเตยอาบน้ำเสร็จแล้วจึงกินข้าว
ง. มะนาวและมะกรูดเป็นพืชสมุนไพร
9. ข้อใดเป็นลักษณะเด่นที่สุดของประโยคความรวม
ก. มีใจความ ๒ ใจความ ข. มีสันธานเป็นตัวเชื่อม
ค. มีใจความตั้งแต่ ๒ ใจความขึ้นไป ง. ประกอบด้วยประโยคย่อยๆ หลายประโยค
10. ข้อใดใช้ลักษณนามไม่ถูกต้อง
ก. ผ้ายกดอก ๓ ผืน ข. นิทานอีสป ๒ เรื่อง
ค. โครงการ ๕ รายการ ง. คณะลำตัด ๓ คณะ
11. ข้อใด ไม่ใช่ ประโยชน์ของคำอุทานเสริมบท
ก. เน้นความหมาย ข. แสดงความรู้สึก
ค. เพื่อความคล้องจอง ง. เพิ่มเสียงให้ข้อความ
12. ข้อใดมีคำสมุหนามอยู่ในประโยคด้วย
ก. ฝูงนกพากันออกหาอาหารแต่เช้าตรู่
ข. ช้างพลายอาศัยอยู่ในป่า
ค. หินกองขวางอยู่หน้าประตู
ง. ใครไปเที่ยวงานสัปดาห์หนังสือบ้าง
13. ข้อใดเป็นประโยคที่มีอกรรมกริยา
ก. ปลาว่ายน้ำ ข. แม่คิดถึงลูก
ค. เวทิตาหัวเราะเสียงดัง ง. คนสวนทำสวน
14. ข้อใดอ่านถูกต้อง
ก. จัณฑาล อ่านว่า จัน – ตะ – ทาน
ข. ฉกษัตริย์ อ่านว่า ฉะ – กะ – สัด
ค. สมัญญา อ่านว่า สะ – มัน – ยา
ง. บุณฑริก อ่านว่า บุน – ทะ – ริก


แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ สำหรับสอบการประปาส่วนภูมิภาค 2557
Choose the best answer.
1. A: He’s mad because of what I said, isn’t he?
B: ………………………… .
a. That’s the golden rule. b. That has nothing to do with it.
c. That really brought him home. d. That should work.

2. A: Your car is in excellent condition now. It’s…………… .
B: Thank you so much for fixing it!
a. back to square one b. as good as new
c. almost finished d. too old to repair

3. A: So, how did you do on the exam?
B: …………………… .
a. I probably got an A or B. b. I can’t see the point
c. I kept a low profile d. I’m positive I’ve failed again.

4. A: Do you know what the battery life is?
B: I couldn’t say. .. …… . I look it over. It should answer all of your questions.
A: Okay, thanks
a. Here’s a brochure. b. I think it’s about 48 hours.
c. Have a look at the battery. d. You need to check the internet.

5. A: ……………….. ?
B: Well, I’ve forgotten my eye glasses at home.
a. What went wrong? b. What’s what?
c. What does it matter? d. What’s more?
A: Would you like to have dinner at the Samurai with me?
B: Oh, yes, ……….6………., but the Samurai is so expensive.
A: Yes, it’s too expensive for me. Would you like to pay for me?
B: …….7………!
A: Just kidding!

6. a. I’d like to handle it b. I don’t want that
c. I don’t earn much d. I love eating out

7. a. Believe me! b. Hey, wait a minute!
c. I do apologize! d. I couldn’t believe my eyes!

A: What time are we going to the Smith’s for dinner tonight?
B: We need to be there at 7:00. Did you remember to arrange for a …..8……to come over?
A: Yes, but I need to tell her to…..9……. 6:30.
B: Which one is come? Amanda or Meredith?
A: Amanda. I know you don’t ever want Meredith here again.
B: Well, ….10….. . It’s just that Meredith gives the kids too much junk food.

8. a. baby boomer b. baby shower
c. baby sitter d. baby doctor

9. a. be here by b. phone here at
c. come here after d. go there before

10. a. Lets go halves b. Things got out of hand
c. This is off the topic d. That’s putting it strongly

In a canteen, the office workers are discussing about the problem that one of their friends is having.
A: I’m worried about Roberto. He’s gambling again. He’s been betting a lot on the European football games.
B: Has he lost much money?
A: Well, he says…..11……, but who knows if that’s true or not.
C: Last year he lost several thousand dollars.
D: I remember. And then he had to borrow money from his family to pay his bills. …..12….?
C: Well, it’s his problem. We’ve talked to him many times about it. ….13….. at least. I hope he doesn’t lost again.
A: He’s such a good guy. I wish he would stop gambling. But…14…… until he really loses a lot. It sounds bad today, but, it would be the best thing for him. I think.
B: Do you think his family will help him again if he does lose a lot?
D: I doubt it. It’s happened so many times and they’ve helped him so many times. Last time, ….15…….. of the problem if he did it again.
C: Sometimes it takes tough love to help someone.
A: You can say that again.
B: Well, let’s just hope for the best.

11. a. he’s still ahead b. he’s already torn apart
c. he’s yet to get across d. he’s even adequate

12. a. Why should we do the trick on him?
b. Could we do him in?
c. What are we going to do with him?
d. How will we do away with him?

13. a. May be he will break even b. For sure I would play safe
c. I wonder if you can lose heart d. He has to get a rip off

14. a. I disagree he will suggest the way
b. I’m afraid he can’t accept the fact
c. I don’t think he’s going to learn his lesson
d. I do care if he realizes his destiny

15. a. they complained he was making a mess
b. they argued they were washing their hands
c. they said they were washing their hands
d. they decided they were hanging him out


สนใจ แนวข้อสอบ กปภ 2557 เพิ่มเติม >>>>
แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค 2557..


*หมายเหตุ เฉลยแนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง จะปรากฏขึ้น เมื่อท่านร่วมแสดงความคิดเห็นคะ

Tags: , , , , , , , , , , , , ,