แนวข้อสอบ ทอ.สัญญาบัตร สำหรับสอบ ปี 2555 แนวข้อสอบ ทอ.ประทวน แนวข้อสอบ กองทัพอากาศ 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

แนวข้อสอบ ทอ.สัญญาบัตร สำหรับสอบ ปี 2555 แนวข้อสอบ ทอ.ประทวน แนวข้อสอบ กองทัพอากาศ 2555

กลับมาอัพเดทกันอีกแล้วคะ สำหรับแนวข้อสอบทหารอากาศสำหรับการสอบใน ปี 2555 วันนี้มีตัวอย่างแนวข้อสอบ ของ ทอ.สัญญาบัตร และ ทอ.ประทวน สำหรับสอบ ปี 2555 เป็นแนวข้อสอบในวิชากฎหมายทั่วไป สำหรับสอบในทุกตำแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นของ ทอ.สัญญาบัตร และ ทอ.ประทวน หากท่านใดสนใจที่จะอ่านรายละเอียดของแนวข้อสอบ สามารถอ่านต่อได้ ด้านล่างคะ แนวข้อสอบ ทอ.สัญญาบัตร สำหรับสอบ ปี 2555 แนวข้อสอบ ทอ.ประทวน แนวข้อสอบ กองทัพอากาศ 2555

แนวข้อสอบ ทอ.สัญญาบัตร สำหรับสอบ ปี 2555 แนวข้อสอบ ทอ.ประทวน แนวข้อสอบ กองทัพอากาศ 2555

แนวข้อสอบ ทอ.สัญญาบัตร สำหรับสอบ ปี 2555 แนวข้อสอบ ทอ.ประทวน แนวข้อสอบ กองทัพอากาศ 2555

แนวข้อสอบ ทอ.สัญญาบัตร สำหรับสอบ ปี 2555 แนวข้อสอบ ทอ.ประทวน แนวข้อสอบ กองทัพอากาศ 2555

แนวข้อสอบวิชากฎหมายทั่วไป สำหรับสอบ กองทัพอากาศ ปี 2555

1. พระพิชัยได้ทรัพย์สินทรัพย์สินมาในระหว่างอยู่ในสมณะเพศต่อมาพระพิชัยมรณภาพ ทรัพย์สินที่พระพิชัยได้มาระหว่างสมณะเพศนั้นตกเป็นของใคร
ก. ตกเป็นของบิดาของพระพิชัย
ข. ตกเป็นของมารดาของมารดาพระพิชัย
ค. ตกเป็นสมบัติของวัดที่เป็นภูมิลำเนาของพระพิชัย
ง. ตกเป็นของพี่ชายพระพิชัย
ตอบ ค.
แนวข้อสอบ ทอ.สัญญาบัตร สำหรับสอบ ปี 2555 แนวข้อสอบ ทอ.ประทวน แนวข้อสอบ กองทัพอากาศ 2555
เหตุผล ทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างอยู่ในสมณเพศนั้นเมื่อพระภิกษุถึงแก่มรณภาพทรัพย์ ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นสมบัติของวัดที่เป็นภูมิลำเนาของพระภิกษุนั้น เว้นแต่ในกรณีที่พระภิกษุนั้นจะได้จำหน่ายไปในระหว่างชีวิตหรือโดยพินัยกรรม
2. นายพิภพชื้อรถยนต์จากการขายทอดตลาดโดยไม่รู้ว่ารถยนต์คันดังกล่าวเป็นของนายเอกชัยต่อมานายเอกชัยทราบว่ารถของตนอยู่ที่บ้านนายพิภพนายเอกชัยอยากได้รถคืนนายเอกชัยจะต้องทำอย่างไรจะได้รถคืนกลับมา
ก. แจ้งความเพื่อให้ตำรวจทำการยึดรถ
ข. ฟ้องคดีต่อศาล
ค. แจ้งให้นายพิภพส่งมอบรถคืนแก่ตน
ง. เอกชัยต้องชดใช้ราคารถที่พิภพซื้อมา
ตอบ ง.
แนวข้อสอบ ทอ.สัญญาบัตร สำหรับสอบ ปี 2555 แนวข้อสอบ ทอ.ประทวน แนวข้อสอบ กองทัพอากาศ 2555
เหตุผล การซื้อทรัพย์สินมาโดยสุจริตจากการขายทอดตลาดย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแม้ว่าเจ้าของเดิมทรัพย์สินเดิมยังคงมีสิทธิอยู่เหนือทรัพย์สินก็ตาม บุคคลผู้ซื้อทรัพย์สินดังกล่าวคืนก็ต้องชดใช้ราคาทรัพย์ที่ซื้อมาให้แก่บุคคลผู้ซื้อทรัพย์สินจาการขายทอดตลาด

3. การเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย หลังจากที่บิดาได้จดทะเบียนรับรองบุตรแล้วจะมีผลเมื่อใด
ก. มีผลนับแต่วันที่เด็กเกิด
ข. มีผลนับแต่วันที่จดทะเบียน
ค. มีผลนับแต่วันที่บิดารับรองบุตร
ง. มีผลนับแต่บิดาจดทะเบียนรับรอง
ตอบ ก.
แนวข้อสอบ ทอ.สัญญาบัตร สำหรับสอบ ปี 2555 แนวข้อสอบ ทอ.ประทวน แนวข้อสอบ กองทัพอากาศ 2555
เหตุผล การที่บิดาได้จดทะเบียนรับรองบุตรแล้วจะมีผลย้อนหลังไปถึงวันที่เด็กเกิดทันที   ดังนั้นสิทธิต่างๆของบุตรที่บิดาจดทะเบียนรับรองแล้วย่อมเกิดขึ้นตามมาด้วย
4. นายสมคิดได้รับมรดกจากนายสมชาย แต่นายสมคิดไม่ต้องการรับมรดกดังกล่าว นายสมคิดจึงต้องการสละมรดก ดังนั้นนายสมคิดจะต้องทำอย่างไรจึงจะทำให้การสละมรดกมีผลสมบรูณ์
ก. ทำเป็นหนังสือมอบไว้ทุกพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือทำเป็นสัญญาประนีประนอม
ข. มีหลักฐานเป็นหนังสือยอมความ
ค. จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ง. บอกกล่าวแก่เจ้ามรดก
ตอบ ก.
แนวข้อสอบ ทอ.สัญญาบัตร สำหรับสอบ ปี 2555 แนวข้อสอบ ทอ.ประทวน แนวข้อสอบ กองทัพอากาศ 2555
เหตุผล การสละมรดกกฎหมายกำหนดต้องแสดงเจตนาชัดแจ้งโดยทำเป็นหนังสือมอบไว้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือทำเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความไว้ การสละมรดกดังกล่าวจึงจะมีผลสมบูรณ
5. พินัยกรรมซึ่งบุคคลผู้ถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถทำขึ้นจะมีผลทางกฎหมายอย่างไร
ก. โมฆะ
ข. โมฆียะ
ค. มีผลสมบรูณ์
ง. ไม่มีข้อถูก
ตอบ ก.
แนวข้อสอบ ทอ.สัญญาบัตร สำหรับสอบ ปี 2555 แนวข้อสอบ ทอ.ประทวน แนวข้อสอบ กองทัพอากาศ 2555
เหตุผล พินัยกรรมของบุคคลผู้ถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถทำขึ้นจะมีผลทางกฎหมายคือพินัยกรรมตกเป็นโมฆะมีผลสูญเปล่าตั้งแต่เริ่มทำพินัยกรรมเพราะกฎหมายกำหนดเอาไว้ว่าห้ามมิให้คนไร้ความสามารถทำพินัยกรรมใดๆ
6. นายวิชัยได้ถูกนายสมคิดบังคับให้ใช้อาวุธปืนยิงนายสมพรได้รับบาดเจ็บโดยนายสมคิดได้ขู่นายวิชัยว่าหากนายวิชัยไม่ยอมทำตามจะฆ่ามารดาของนายวิชัยดังนั้นหากนายวิชัยทำตามนายวิชัยจะต้องรับโทษหรือไม่
ก. รับโทษหนึ่งในสาม
ข. ไม่ต้องรับโทษ
ค. รับโทษสามในสี่
ง. ไม่มีความผิด
ตอบ ข.
แนวข้อสอบ ทอ.สัญญาบัตร สำหรับสอบ ปี 2555 แนวข้อสอบ ทอ.ประทวน แนวข้อสอบ กองทัพอากาศ 2555
เหตุผล การที่นายวิชัยกระทำไปเพื่อให้ตัวเองหรือผู้อื่นพ้นจากภยันตรายที่ใกล้จะถึงและและไม่สามารถหลีกเลี่ยงให้พ้นโดยวิธีอื่นได้เมื่อภยันตรายนั้นตนมิได้ก่อขึ้นเพราะความผิดของตน ดังนั้นจึงไม่ได้รับโทษ
7. นายพงศธรได้ถูก ร.ต.อ. ขาวจับในข้อหาทำร้ายร่างกาย ระหว่างการจับกุม นายพงศธรไก้ด่า ร.ต.อ. ขาว ว่าไอ้ตำรวจเหี้ย มึงยัดข้อหาให้กูไอ้สัด กรณีดังกล่าว นายพงศธรกระทำความผิดฐานใด
ก. ดูหมิ่นเจ้าพนักงานขณะกระทำตามหน้าที่ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่ เกิน 2000 บาท
ข. ดูหมิ่นเจ้าพนักงานขณะกระทำตามหน้าที่ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปี ปรับไม่เกิน20000บาท
ค. หมิ่นประมาท เจ้าพนักงานขณะกระทำตามหน้าที่…ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 2000 บาท
ง. หมิ่นประมาท เจ้าพนักงานขณะกระทำตามหน้าที่ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 4 ปี ปรับไม่เกิน 24000บาท
ตอบ ก. 
แนวข้อสอบ ทอ.สัญญาบัตร สำหรับสอบ ปี 2555 แนวข้อสอบ ทอ.ประทวน แนวข้อสอบ กองทัพอากาศ 2555
เหตุผล เป็นการดูหมิ่นพนักงานขณะกระทำตามหน้าที่ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีปรับไม่เกิน 2000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งการดูหมิ่นของนายพงศธรขณะที่ ร.ต.อ. ขาว กำลังทำการจับกุมนายพงศธรดังนั้นจึงเป็นกรณีการดูหมิ่นจ้าพนักงานขณะปฏิบัติตามหน้าที่
8.  นายสมชาย กระทำความผิดฐานฆ่าผู้อื้นตายต่อมานายสมชายได้มาหานายประสิทธิได้ให้ที่พักและคอยช่วยเหลือส่งอาหารให้ดังนั้น การกระทำของนายประสิทธิจะต้องได้รัยโทษจำคุกเท่าใด
ก. 3 ปี ปรับ 8000 บาท
ข. 3 ปี ปรับไม่เกิน 6000 บาท
ค. 4 ปี ปรับไม่เกิน 6000 บาท
ง. 4 ปี ปรับไม่เกิน 6000 บาท
ตอบ ข.
แนวข้อสอบ ทอ.สัญญาบัตร สำหรับสอบ ปี 2555 แนวข้อสอบ ทอ.ประทวน แนวข้อสอบ กองทัพอากาศ 2555
เหตุผล การกระทำของนายประสิทธิ เป็นการให้ที่พำนักแก่บุคคลผู้หลบหนีของเจ้าพนักงานผู้มีอำนาถสืบสวนคดีอาญา เพื่อไม่ให้ถูกจับกุมดังนี้นายประสิทธิต้องรับโทษจำคุก 3 ปี ปรับไม่เกิน 6000 บาท
9. นายประชา ได้ฆ่านางสาวน้อย ต่อมานายประชากลัวความผิดนายประชาได้นำศพของนางสาวน้อยไปฝังที่ข้างวัดต่อมามีคนพบศพดังกล่าว จึงแจ้งให้พนักงานทราบดังนี้การทำของนายประชาจะต้องได้รับโทษเท่าใด
ก. จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 2000 บาท
ข. จำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 4000บาท
ค. จำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 6000 บาท
ง. จำคุกไม่เกิน 4 ปี ปรับไม่เกิน 8000 บาท
ตอบ ก.
แนวข้อสอบ ทอ.สัญญาบัตร สำหรับสอบ ปี 2555 แนวข้อสอบ ทอ.ประทวน แนวข้อสอบ กองทัพอากาศ 2555
เหตุผล การกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำความผิดฐานซ่อนเร้นปิดบังเป็นความผิดอาญาแผ่นดินรัฐเท่านั้นเป็นผู้เสียหายผู้กระทำผิดต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน 1ปี ปรับไม่เกินบาท2000 หรือทั้งจำทั้งปรับ
10. นายสมพรกับนายอนุชาได้ร่วมกันลักทรัพย์ของนางก้อยโดยใช้กำลังประทุษร้ายดังนี้นายสมพรกับนายอนุชากระทำความผิดฐานใด
ก. ลักทรัพย์
ข. ชิงทรัพย์
ค. ปล้นทรัพย์
ง. วิ่งราวทรัพย์
ตอบ ข. 
แนวข้อสอบ ทอ.สัญญาบัตร สำหรับสอบ ปี 2555 แนวข้อสอบ ทอ.ประทวน แนวข้อสอบ กองทัพอากาศ 2555
เหตุผล การที่บุคลเอาของบุคคลอื่นโดยทุจริตตั้งแต่สองคนขึ้นไปโดยใช้กำลังประทุษร้ายบุคคลนั้นกระทำความผิดชิงทรัพย์
11. นายมนูญ ขับรถด้วยความมึนเมาไปบนถนนในหมู่บ้านโดยใช้ความเร็วสูงต่อมาเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุนายมนูญได้ขับรถชนนายสุพจน์เป็นเหตุให้นายสุพจน์ถึงแก่ความตายดังนี้นายมนูญกระทำผิดฐานใด
ก. ฆ่าคนตายโดยเจตนา
ข. ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ค. ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
ง. เจตนาฆ่าคนตายเล็งเห็นผล
ตอบ ข.
แนวข้อสอบ ทอ.สัญญาบัตร สำหรับสอบ ปี 2555 แนวข้อสอบ ทอ.ประทวน แนวข้อสอบ กองทัพอากาศ 2555
เหตุผล การขับรถด้วยความมึนเมาและใช้ความเร็วสูงในหมู่บ้านซึ่งเป็นแห่งชุมชนมีผู้คนหนาแน่นเป็นการกระทำโดยประมาทได้ทำให้นายสุพจน์ตายนายมนูญ จึงกระทำความผิดฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
12. นายวงศ์ได้ทำร้ายนางแดงซึ่งกำลังตั้งครรภ์อยู่จึงทำให้นางแดงแท้งลูกดังนี้นายวงศ์กระทำผิดฐานใด
ก. ทำร้ายร่างกาย
ข. ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ค. พยายามฆ่า
ง. ทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกทำร้ายได้รับอันตรายสาหัส
ตอบ ง. 
แนวข้อสอบ ทอ.สัญญาบัตร สำหรับสอบ ปี 2555 แนวข้อสอบ ทอ.ประทวน แนวข้อสอบ กองทัพอากาศ 2555
เหตุผล แม้การกระทำของนายวงศ์จะเป็นการทำร้ายร่างกายนางแดงธรรมดา แต่เมื่อการกระทำของนายวงศ์ทำให้นางแดงต้องแท้งลูกดังนั้นกรณีดังกล่าวจึงเป็นการจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส
13. ข้อใดหมายความถึง ดอกผลธรรมดา
ก. ทรัพย์ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติจากตัวแม่ทรัพย์
ข. ทรัพย์ที่เจ้าทรัพย์ได้มาโดยธรรมชาติ
ค. ทรัพย์ที่ขาดตกออกมาจากตัวแม่ทรัพย์แล้วทำให้ตัวแม่ทรัพย์เปลี่ยนสภาพ
ง. ทรัพย์หรือประโยชน์อย่างอื่นซึ่งเจ้าทรัพย์ได้มาเป็นครั้งคราว
ตอบ ก.
แนวข้อสอบ ทอ.สัญญาบัตร สำหรับสอบ ปี 2555 แนวข้อสอบ ทอ.ประทวน แนวข้อสอบ กองทัพอากาศ 2555
เหตุผล ดอกผลธรรมดาคือทรัพย์ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติจากตัวแม่ทรัพย์เมื่อขาดหลุดออกมาจากตัวแม่ทรัพย์ ไม่ทำให้แม่ทรัพย์เปลี่ยนสภาพ เช่นเขาวัว งอกจากตัว วัว เมื่อเราไปตัดเขาย่อมทำให้วัว เปลี่ยนสภาพ เขาวัวจึงไม่ใช่ดอกผล
14. นายรอบคอบกู้ยืมเงินนางสาวมั่งมีหนึ่งแสนบาท หลังจากนั้นทั้งคู่ได้แต่งงานเป็นสามีภรรยากันโดยชอบด้วยกฎหมาย นายรอบคอบยังต้องชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมหรือไม่ เพราะเหตุใด
ก. ไม่ต้องชำระหนี้เพราะหนี้ตามสัญญาย่อมระงับไปเนื่องจากการสมรส
ข. ไม่ต้องชำระหนี้ตามสัญญาเพราะนางสาวมั่งมีเป็นภรรยาของนายรอบแล้วมิได้อยู่ในฐานะเจ้าหนี้อีกต่อไป
ค. ต้องชำระหนี้ตามสัญญา เสมือนว่าคนทั่วไปชำระหนี้ต่อกัน
ง. ต้องชำระหนี้ตามสัญญา เพราะถึงอย่างไรเงินดังกล่าวย่อมกลายเป็นสินสมรส
ตอบ ค.
แนวข้อสอบ ทอ.สัญญาบัตร สำหรับสอบ ปี 2555 แนวข้อสอบ ทอ.ประทวน แนวข้อสอบ กองทัพอากาศ 2555
เหตุผล หนี้สินระหว่างสามี ภรรยา ไม่ว่าจะมีหนี้สินต่อกันก่อนสมรสหรือหลังสมรสก็ตามจะต้องชดใช้แก่กันเสมือนกับว่าบุคคลทั่วไปมีหน้าที่ต้องชำระต่อกัน
15. ข้อใดต่อไปนี้เป็นการหมั้นที่สมบูรณ์
ก. นายพร้อมอายุ15 ปีหมั้นกับนางสาวสวยอายุ17ปี
ข. นายรวดเร็วอายุ 17ปีหมั้นกับเด็กหญิงเยาว์อายุ 14ปีเนื่องจากเด็กหญิงเยาว์ตั้งครรภ์
ค. นายกล้าหมั้นกับนางสาวแก่นเมื่อทั้งสองอายุ 14 ปีโดยบิดามารดายินยอม
ง. นายจริงใจหมั้นกับนางสาวแสนดีเมื่อทั้งสองอายุ 15 ปีโดยบิดามารดายินยอม
ตอบ ข.
แนวข้อสอบ ทอ.สัญญาบัตร สำหรับสอบ ปี 2555 แนวข้อสอบ ทอ.ประทวน แนวข้อสอบ กองทัพอากาศ 2555
เหตุผล การหมั้นจะทำได้ต่อเมื่อชายและหญิงอายุครบ  17 ปีบริบูรณ์ โดยได้รับความยินยอมของ บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง เหตุจากชายหญิงยังไม่บรรลุนิติภาวะ
16. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่มรดก
ก. สิทธิอาศัย
ข. หนี้สินซึ่งผู้ตายได้ทำไว้ก่อนตาย
ค. ลิขสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า
ง. สิทธิเรียกร้องให้ชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืม
ตอบ ก.
แนวข้อสอบ ทอ.สัญญาบัตร สำหรับสอบ ปี 2555 แนวข้อสอบ ทอ.ประทวน แนวข้อสอบ กองทัพอากาศ 2555
เหตุผล เนื่องจากสิทธิอาศัยเป็นการเฉพาะตัว สิทธิที่จะเป็นมรดกตกทอดสู่ทาญาติได้นั้นจะต้องมิใช่เป็นการเฉพาะตัว

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> แนวข้อสอบ ทหารอากาศปี 2555

Tags: , , , , , , , , , , , , ,