โหลดเฉลยฟรี 100 ไอดีแรก!! แนวข้อสอบการปกครองส่วนท้องถิ่น แนวข้อสอบ อบต ปี 2556 แนวข้อสอบท้องถิ่น อบต ภาค ก
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

โหลดเฉลยฟรี 100 ไอดีแรก!! แนวข้อสอบการปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2556 ภาค ก แนวข้อสอบการปกครองส่วนท้องถิ่น แนวข้อสอบ อบต ปี 2556 แนวข้อสอบท้องถิ่น อบต ภาค ก
หลังจากมีประกาศ กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น รับสมัครสอบประมาณ 7,911 อัตรา ออกมาสักระยะ กระแสตอบรับเริ่มมีเข้ามาเรื่อยๆ จนเราต้องให้ โหลดเฉลยฟรี 100 ไอดีแรก!! แนวข้อสอบการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนอง need ของ หลายๆ ท่านที่อยากทดลองทำ แนวข้อสอบ อบต ปี 2556 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนสอบจริง มาเลยคะ เราไปเริ่มทำ แนวข้อสอบท้องถิ่น อบต ภาค ก ไปพร้อมๆ กันเลย จะได้รู้กันไปเลยว่าใครแน่จริง และใครต้องเตรียมอีกมากน้อยเพียงไร
แนวข้อสอบการปกครองส่วนท้องถิ่น แนวข้อสอบ อบต ปี 2556 แนวข้อสอบท้องถิ่น อบต ภาค ก

แนวข้อสอบการปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2556 ภาค ก

แนวข้อสอบการปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2556 ภาค ก


โหลดเฉลยฟรี 100 ไอดีแรก!! แนวข้อสอบการปกครองส่วนท้องถิ่น แนวข้อสอบ อบต ปี 2556 แนวข้อสอบท้องถิ่น อบต ภาค ก

ตัวอย่างแนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แนวข้อสอบการปกครองส่วนท้องถิ่น แนวข้อสอบ อบต ปี 2556 แนวข้อสอบท้องถิ่น อบต ภาค ก
1. ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้แก้ไขคำว่า “อธิบดีกรมการปกครอง” เป็นคำใด
ก. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนตำบล
ข. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ค. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนจังหวัด
ง. ไม่มีข้อใดถูก
แนวข้อสอบการปกครองส่วนท้องถิ่น แนวข้อสอบ อบต ปี 2556 แนวข้อสอบท้องถิ่น อบต ภาค ก
2. ข้อใดให้ความหมายของคำว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ได้ชัดเจนที่สุด
ก. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล
ข. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา
ค. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
ง. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
แนวข้อสอบการปกครองส่วนท้องถิ่น แนวข้อสอบ อบต ปี 2556 แนวข้อสอบท้องถิ่น อบต ภาค ก
3. ข้อใดมิใช่คุณสมบัติของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ก. มีสัญชาติไทย
ข. เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ค. มีอายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบปีบริบูรณ์
ง. ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ
แนวข้อสอบการปกครองส่วนท้องถิ่น แนวข้อสอบ อบต ปี 2556 แนวข้อสอบท้องถิ่น อบต ภาค ก
4. ข้อใดแสดงให้เห็นว่าเป็นการพ้นจากตำแหน่งตามวาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ก. นายเอ มีหนี้สิน 10 ล้านบาท
ข. นายบีได้รับโทษจำคุกจากการขโมยชุดชั้นใน
ค. นายซีประสบอุบัติเหตุ อาการหนัก พักฟื้นอยู่ห้อง I.C.U
ง. ถูกทุกข้อ
แนวข้อสอบการปกครองส่วนท้องถิ่น แนวข้อสอบ อบต ปี 2556 แนวข้อสอบท้องถิ่น อบต ภาค ก
5. ข้อใดมิใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ก. ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ หรือวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ข. กำหนดแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่น
ค. ให้คำปรึกษา คำแนะนำ และพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นแก่ประชากรทั่วไป
ง. ประสานงานกับคณะรัฐมนตรี หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะกรรมการข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทต่าง ๆ
แนวข้อสอบการปกครองส่วนท้องถิ่น แนวข้อสอบ อบต ปี 2556 แนวข้อสอบท้องถิ่น อบต ภาค ก
6. ข้อความใดไม่ถูกต้อง
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธาน การบริหารงานบุคคลในเมืองพัทยา
ข. ผู้แทนเมืองพัทยาจำนวนสี่คน ประกอบด้วย นายกเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา
ค. ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนห้าคน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารงานท้องถิ่น ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านระบบราชการ ด้านการบริหารและการจัดการหรือด้านอื่นที่จะเป็นประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลของเมืองพัทยา
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีจะประกาศเปลี่ยนแปลงการกำหนดส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเมื่อใดก็ได้
แนวข้อสอบการปกครองส่วนท้องถิ่น แนวข้อสอบ อบต ปี 2556 แนวข้อสอบท้องถิ่น อบต ภาค ก
7. ข้อใดคือหน้าที่รับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ก. ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ข. ช่วยเหลือ และให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ค. จัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม รวมทั้งการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ง. ถูกทุกข้อ
แนวข้อสอบการปกครองส่วนท้องถิ่น แนวข้อสอบ อบต ปี 2556 แนวข้อสอบท้องถิ่น อบต ภาค ก
8. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับจำนวนผู้แทนเทศบาล
ก. ประธานสภาเทศบาล ซึ่งประธานสภาเทศบาลในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเองจำนวนหนึ่งคน
ข. ประธานสภาเทศบาล ซึ่งประธานสภาเทศบาลในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
ค. นายกเทศมนตรี ซึ่งนายกเทศมนตรีในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเองจำนวนหนึ่งคน
ง. นายกเทศมนตรี ซึ่งนายกเทศมนตรีในเขตจังหวัดอื่นคัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
แนวข้อสอบการปกครองส่วนท้องถิ่น แนวข้อสอบ อบต ปี 2556 แนวข้อสอบท้องถิ่น อบต ภาค ก
9.  ใครคือ ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
ก. นายชวน หลีกภัย
ข. พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
ค. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ง. พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
แนวข้อสอบการปกครองส่วนท้องถิ่น แนวข้อสอบ อบต ปี 2556 แนวข้อสอบท้องถิ่น อบต ภาค ก
10.  ข้อใดถือเป็นอำนวจหน้าที่ของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก. กำหนดจำนวนและอัตราตำแหน่ง อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข. กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ค. กำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามที่มีความจำเป็นเฉพาะสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น
ง. ถูกทุกข้อ
แนวข้อสอบการปกครองส่วนท้องถิ่น แนวข้อสอบ อบต ปี 2556 แนวข้อสอบท้องถิ่น อบต ภาค ก
ตัวอย่างแนวข้อสอบ พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
แนวข้อสอบการปกครองส่วนท้องถิ่น แนวข้อสอบ อบต ปี 2556 แนวข้อสอบท้องถิ่น อบต ภาค ก
1. ในการทบทวนการกำหนดอำนาจและหน้าที่และการจัดสรรรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายหลังที่ได้ดำเนินการตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปแล้ว โดยต้องพิจารณาทบทวนใหม่ทุกระยะเวลาไม่เกินกี่ปี นับแต่วันที่มีการกำหนดอำนาจและหน้าที่หรือวันที่มีการจัดสรรรายได้
ก. 3 ปี
ข. 4 ปี
ค. 5 ปี
ง. 6 ปี
แนวข้อสอบการปกครองส่วนท้องถิ่น แนวข้อสอบ อบต ปี 2556 แนวข้อสอบท้องถิ่น อบต ภาค ก
2. ในวาระเริ่มแรก ใครเป็นผู้จัดให้มีการเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. คณะรัฐมนตรี
ค. ผู้ว่าการกระทรวงมหาดไทย
ง. สส.
แนวข้อสอบการปกครองส่วนท้องถิ่น แนวข้อสอบ อบต ปี 2556 แนวข้อสอบท้องถิ่น อบต ภาค ก
3. ข้อใดอาจเป็นรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก. รายได้จากการจำหน่ายพันธบัตร
ข. เงินกู้จากต่างประเทศ องค์การต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ
ค. รายได้จากสาธารณูปโภค
ง. ถูกทุกข้อ
แนวข้อสอบการปกครองส่วนท้องถิ่น แนวข้อสอบ อบต ปี 2556 แนวข้อสอบท้องถิ่น อบต ภาค ก
4. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และเงินรายได้
แนวข้อสอบ อบต 56 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด : ภาษีการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน
แนวข้อสอบ อบต 56 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัด : อากรรังนกอีแอ่นตามกฎหมายว่าด้วยอากรรังนกอีแอ่น
ก. 1 ถูก 2 ผิด
ข. 1 ผิด 2 ถูก
ค. 1 ผิด 2 ผิด
ง. 1 ถูก 2 ถูก
แนวข้อสอบการปกครองส่วนท้องถิ่น แนวข้อสอบ อบต ปี 2556 แนวข้อสอบท้องถิ่น อบต ภาค ก
5. ในวาระเริ่มแรก ใครเป็นผู้จัดให้มีการเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. คณะรัฐมนตรี
ค. ผู้ว่าการกระทรวงมหาดไทย
ง. สส.
แนวข้อสอบการปกครองส่วนท้องถิ่น แนวข้อสอบ อบต ปี 2556 แนวข้อสอบท้องถิ่น อบต ภาค ก
6. ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป ในการกำหนดการจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน และรายได้อื่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลไม่น้อยกว่าร้อยละเท่าไร
ก. ร้อยละ 10
ข. ร้อยละ 15
ค. ร้อยละ 20
ง. ร้อยละ 25
แนวข้อสอบการปกครองส่วนท้องถิ่น แนวข้อสอบ อบต ปี 2556 แนวข้อสอบท้องถิ่น อบต ภาค ก
7. ข้อใดให้ความหมายได้ถูกต้องที่สุด
ก. “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา
ข. “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ค. “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ง. “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ประชาชน
แนวข้อสอบการปกครองส่วนท้องถิ่น แนวข้อสอบ อบต ปี 2556 แนวข้อสอบท้องถิ่น อบต ภาค ก
9. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ก. ปรับปรุงสัดส่วนภาษีและอากร และรายได้ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข. กำหนดการจัดระบบการบริการสาธารณะตามอำนาจและหน้าที่ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง
ค. กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจจากราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ง. ถูกทุกข้อ
แนวข้อสอบการปกครองส่วนท้องถิ่น แนวข้อสอบ อบต ปี 2556 แนวข้อสอบท้องถิ่น อบต ภาค ก
8. ในวาระเริ่มแรก ต้องมีการเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ ให้แล้วเสร็จภายในกี่วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ก. 30 วัน
ข. 45 วัน
ค. 60 วัน
ง. 90 วัน
แนวข้อสอบการปกครองส่วนท้องถิ่น แนวข้อสอบ อบต ปี 2556 แนวข้อสอบท้องถิ่น อบต ภาค ก
9. ข้อใดคืออำนาจและหน้าที่ของเทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง
ก. การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
ข. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
ค. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
ง. ถูกทุกข้อ
แนวข้อสอบการปกครองส่วนท้องถิ่น แนวข้อสอบ อบต ปี 2556 แนวข้อสอบท้องถิ่น อบต ภาค ก
10. ภารกิจที่เป็นการดำเนินการซ้ำซ้อนระหว่างรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภารกิจที่รัฐจัดให้บริการในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในกี่ปี
ก. 1 ปี
ข. 2 ปี
ค. 3 ปี
ง. 4 ปี

แนวข้อสอบการปกครองส่วนท้องถิ่น แนวข้อสอบ อบต ปี 2556 แนวข้อสอบท้องถิ่น อบต ภาค ก


อ่านแนวข้อสอบเพิ่มเติม >>>>>
แนวข้อสอบภาค ก.การบริหารส่วนท้องถิ่น 

แนวข้อสอบการปกครองส่วนท้องถิ่น แนวข้อสอบ อบต ปี 2556 แนวข้อสอบท้องถิ่น อบต ภาค ก


**ส่วนของเฉลยแนวข้อสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะปรากฏขึ้นมา เมื่อท่านคอมเมนต์คะ

แนวข้อสอบการปกครองส่วนท้องถิ่น แนวข้อสอบ อบต ปี 2556 แนวข้อสอบท้องถิ่น อบต ภาค ก

Tags: , , , , , , , , , , ,