แนวข้อสอบ อบต ภาค ก พร้อมเฉลย 2555 แนวข้อสอบ อบต ภาค ก 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

แนวข้อสอบ อบต ภาค ก พร้อมเฉลย 2555 แนวข้อสอบ อบต ภาค ก 2555
หลังจากที่มีข่าวลือว่าจะมีการเปิดรับสมัครสอบครั้งใหญ่ของ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ซึ่งหลายๆท่านคงกำลังจับตามองและที่สำคัญคือ คงจะกำลังเตรียมความพร้อมรับการสอบใหญ่ที่จะมาถึงกันอยู่ วันนี้ทางเว็บไซต์มีตัวอย่างแนวข้อสอบขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สำหรับการสอบที่กำลังจะมาถึงโดยตัวอย่างแนวข้อสอบประกอบด้วย ตัวอย่างแนวข้อสอบพระราชบัญญัติต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งมักจะออกสอบใน ภาค ก ของทุกๆปี ไม่มากก็น้อย ลองไปดูตัวอย่างแนวข้อสอบ อบต ภาค ก พร้อมเฉลย 25555 กันคะ แนวข้อสอบ อบต ภาค ก พร้อมเฉลย 25555 แนวข้อสอบ อบต ภาค ก 2555

แนวข้อสอบ อบต ภาค ก พร้อมเฉลย 25555 แนวข้อสอบ อบต ภาค ก 2555

แนวข้อสอบ อบต ภาค ก พร้อมเฉลย 25555 แนวข้อสอบ อบต ภาค ก 2555

แนวข้อสอบ อบต ภาค ก พร้อมเฉลย 2555 แนวข้อสอบ อบต ภาค ก 2555

ตัวอย่างแนวข้อสอบ แนวข้อสอบ อบต ภาค ก พร้อมเฉลย 25555 แนวข้อสอบ อบต ภาค ก 2555
1. ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาตำบลซึ่งได้รับเลือกตั้ง ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อใด
ก. มีสัญชาติไทยและมีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
ข. มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นประจำและมีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในหมู่บ้านในตำบลนั้นเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหกเดือนจนถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
แนวข้อสอบ อบต ภาค ก  แนวข้อสอบ อบต ภาค ก 2555
ค. เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
ง. ถูกทุกข้อ 
แนวข้อสอบ อบต ภาค ก พร้อมเฉลย 25555 แนวข้อสอบ อบต ภาค ก 2555

2. ข้อใดคือรายได้ของสภาตำบล แนวข้อสอบ อบต ภาค ก พร้อมเฉลย 25555 แนวข้อสอบ อบต ภาค ก 2555
ก. เงินอุดหนุนและรายได้อื่นตามที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจัดสรรให้
ข. เงินจากการเก็บภาษีโรงเรือน
ค. เงินจากอุดหนุนหน่วยงานภาคเอกชน
ง. ถูกทุกข้อ
แนวข้อสอบ อบต ภาค ก พร้อมเฉลย 25555 แนวข้อสอบ อบต ภาค ก 2555

3. กระทรวงใดทำหน้าที่ออกระเบียบว่าด้วยการคลัง การงบประมาณการรักษาทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน การจัดหาพัสดุและการจ้างเหมา ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
ก. กระทรวงการคลัง
ข. กระทรวงมหาดไทย
ค. กระทรวงพลังงาน
ง. กระทรวงกลาโหม
แนวข้อสอบ อบต ภาค ก พร้อมเฉลย 25555 แนวข้อสอบ อบต ภาค ก 2555

4. ใครมีอำนาจกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตำบลให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางราชการ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แนวข้อสอบ อบต ภาค ก พร้อมเฉลย 25555 แนวข้อสอบ อบต ภาค ก 2555
ก. สมาชิก อบต. ที่ได้รับเลือก
ข. สมาชิกสภาตำบลที่ได้รับเลือก
ค. กำนัน
แนวข้อสอบ อบต ภาค ก พร้อมเฉลย 25555 แนวข้อสอบ อบต ภาค ก 2555
ง. นายอำเภอ

5. ใครเป็นประธานสภาตำบล
ก. สมาชิก อบต. ที่ได้รับเลือก
ข. สมาชิกสภาตำบลที่ได้รับเลือก
ค. กำนัน
แนวข้อสอบ อบต ภาค ก พร้อมเฉลย 25555 แนวข้อสอบ อบต ภาค ก 2555
ง. นายอำเภอ แนวข้อสอบ อบต ภาค ก พร้อมเฉลย 25555 แนวข้อสอบ อบต ภาค ก 2555

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> แนวข้อสอบ อบต ภาค ก พร้อมเฉลย 25555 แนวข้อสอบ อบต ภาค ก 2555

นวข้อสอบภาค ก.การบริหารส่วนท้องถิ่น

Tags: , ,