แจกกกอีกแล้ว!! แนวข้อสอบ อบต ภาค ก เตรียมสอบใหญ่ อบต ภาค ก ประจำปี 2555 โจทย์แนวข้อสอบ อบต ภาค ก พร้อมเฉลย
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

แจกกกอีกแล้ว!! แนวข้อสอบ อบต ภาค ก เตรียมสอบใหญ่ อบต ภาค ก ประจำปี 2555 โจทย์แนวข้อสอบ อบต ภาค ก พร้อมเฉลย
ผ่านมาหลายเดือนแล้ว สำหรับปี 2555 หลายๆท่านที่กำลังรอคอยว่าเมื่อไหร่จะประกาศสอบ อบต ภาค ก กันเสียที แต่จากข่าวลือในอินเตอร์เนต กับสื่ออื่นๆที่คาดการณ์ว่าน่าจะมีการสอบใหญ่ปลายปี 2555 นี้ ประมาณเดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤศจิกายนนี่แหละ ซึ่งก็ใกล้เข้ามาเต็มทีแล้ว และหากมีการประกาศสอบ อบต ภาค กเ มื่อไหร่ทางเว็บไซต์ จะมาอัพเดทให้ท่านทราบในทันที วันนี้ทางเว็บไซตืจึงขนเอาตัวอย่างแนวข้อสอบ อบต ภาค ก มาแจกให้ทุกๆท่านได้อ่านเตรียมความพร้อมกันไปก่อน หวังว่าตัวอย่างแนวข้อสอบ อบต ภาค ก นี้จะช่วยท่านได้ไม่มากก็น้อยคะ แจกกกอีกแล้ว!! แนวข้อสอบ อบต ภาค ก เตรียมสอบใหญ่ อบต ภาค ก ประจำปี 2555 โจทย์แนวข้อสอบ อบต ภาค ก พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบ อบต ภาค ก

แนวข้อสอบ อบต ภาค ก

แจกกกอีกแล้ว!! แนวข้อสอบ อบต ภาค ก เตรียมสอบใหญ่ อบต ภาค ก ประจำปี 2555 โจทย์แนวข้อสอบ อบต ภาค ก พร้อมเฉลย

ตัวอย่างแนวข้อสอบ ภาค ก. การบริหารส่วนท้องถิ่น แนวข้อสอบ อบต ภาค ก แนวข้อสอบ อบต ภาค ก พร้อมเฉลย
1. ใครมีอำนาจกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตำบลให้เป็นไปตามกฎหมายและ ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
ก. สมาชิก อบต. ที่ได้รับเลือก
ข. สมาชิกสภาตำบลที่ได้รับเลือก
ค. กำนัน

ง. นายอำเภอ
2. ใครเป็นประธานสภาตำบล
ก. สมาชิก อบต. ที่ได้รับเลือก
ข. สมาชิกสภาตำบลที่ได้รับเลือก
ค. กำนัน

ง. นายอำเภอ
3. กระทรวงใดทำหน้าที่ออกระเบียบว่าด้วยการคลัง การงบประมาณการรักษาทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน การจัดหาพัสดุและการจ้างเหมา ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
ก. กระทรวงการคลัง
ข. กระทรวงมหาดไทย

ง. กระทรวงกลาโหม
4. ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาตำบลซึ่งได้รับเลือกตั้ง ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อใด
ก. มีสัญชาติไทยและมีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
ข. มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นประจำและมีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่า ด้วยการทะเบียนราษฎรในหมู่บ้านในตำบลนั้นเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหก เดือนจนถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
ค. เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช

ง. ถูกทุกข้อ
5. ข้อใดคือรายได้ของสภาตำบล
ก. เงินอุดหนุนและรายได้อื่นตามที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจัดสรรให้
ข. เงินจากการเก็บภาษีโรงเรือน
ค. เงินจากอุดหนุนหน่วยงานภาคเอกชน
ง. ถูกทุกข้อ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>

แนวข้อสอบภาค ก.การบริหารส่วนท้องถิ่น

แนวข้อสอบพนักงานส่วนตำบล ชุดที่3

001:งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำเป็น
1.       :ข้อบังคับ
2.       :ระเบียบ
3.       :ข้อบัญญัติ
4.       :พระราชบัญญัติ แจกกกอีกแล้ว!! แนวข้อสอบ อบต ภาค ก เตรียมสอบใหญ่ อบต ภาค ก ประจำปี 2555 โจทย์แนวข้อสอบ อบต ภาค ก พร้อมเฉลย
002:ข้อใดคือนิยามของ “งบประมาณ” ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
1.       :กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานที่กำหนดไว้ในแต่ละแผน
2.       :แผนงาน หรืองานสำหรับงบประมาณการด้านรายรับและรายจ่ายแสดงตัวเลขจำนวนเ งิน การตั้งงบประมาณ คือ การแสดงแผนดำเนินงานออกเป็นตัวเลขจำนวนเงิน
3.       :ภารกิจ แต่ละด้านที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้ว ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ
4.       :ถูกทุกข้อ
003:ข้อใดคือนิยามของ “แผนงาน” ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
1.       :กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานที่กำหนดไว้ในแต่ละแผน
2.       :แผนงาน หรืองานสำหรับงบประมาณการด้านรายรับและรายจ่ายแสดงตัวเลขจำนวนเ งิน การตั้งงบประมาณ คือ การแสดงแผนดำเนินงานออกเป็นตัวเลขจำนวนเงิน
3.       :ภารกิจ แต่ละด้านที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้ว ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ
4.       :ถูกทุกข้อ
004:ในกรณีที่งบประมาณประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะดำเนินการอย่างไร
1.       :ไม่มีการเบิกจ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
2.       :นำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่ล่วงมาแล้วมาใช้ไปพลางก่ อน
3.       :นำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่ล่วงมาแล้วมาใช้ไปพลางก่อน
4.       :นำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่กำลังอยู่ในระหว่างพิจารณามาใ ช้ไปพลางก่อน
005:บุคคลในตำแหน่งใด เป็น เจ้าหน้าที่งบประมาณ
1.       :นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
2.       :ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล แจกกกอีกแล้ว!! แนวข้อสอบ อบต ภาค ก เตรียมสอบใหญ่ อบต ภาค ก ประจำปี 2555 โจทย์แนวข้อสอบ อบต ภาค ก พร้อมเฉลย
3.       :เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
4.       :เจ้าหน้าที่พัสดุ
006:ข้อใดไม่ใช้รายจ่ายประจำ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
1.       :หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
2.       :หมวดค่าจ้างชั่วคราว
3.       :หมวดเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
4.       :หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
007:ข้อใดคือรายจ่ายเพื่อการลงทุน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
1.       :หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
2.       :หมวดค่าจ้างชั่วคราว
3.       :หมวดเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
4.       :หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แจกกกอีกแล้ว!! แนวข้อสอบ อบต ภาค ก เตรียมสอบใหญ่ อบต ภาค ก ประจำปี 2555 โจทย์แนวข้อสอบ อบต ภาค ก พร้อมเฉลย
008:ข้อใดสามารถเบิกจ่ายได้ แม้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ออกใช้ไม่ทัน
1.       :ค่าครุภัณฑ์
2.       :งบลงทุน
3.       :ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
4.       :ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
009:ข้อใด ไม่ใช่ หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
1.       :อำเภอ
2.       :เทศบาล
3.       :องค์การบริหารส่วนตำบล
4.       :องค์การบริหารส่วนจังหวัด
010:งบประจำรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำเป็น
1.       :พระราชบัญญัติ แจกกกอีกแล้ว!! แนวข้อสอบ อบต ภาค ก เตรียมสอบใหญ่ อบต ภาค ก ประจำปี 2555 โจทย์แนวข้อสอบ อบต ภาค ก พร้อมเฉลย
2.       :ข้อบัญญัติ
3.       :ระเบียบ
4.       :ข้อบัญญัติ
011:บุคคลใดมีอำนาจสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
1.       :ประธานกรรมการบริหาร
2.       :ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
3.       :นายอำเภอ
4.       :ผู้ว่าราชการจังหวัด
012:องค์กรบริหารส่วนตำบลมีฐานะเป็น
1.       :ราชการส่วนท้องถิ่น
2.       :ราชการส่วนภูมิภาค
3.       :องค์กรอิสระ
4.       :ราชการส่วนกลาง
013: ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ป ี
1.       :1 ปี
2.       :2 ปี
3.       :3 ปี แจกกกอีกแล้ว!! แนวข้อสอบ อบต ภาค ก เตรียมสอบใหญ่ อบต ภาค ก ประจำปี 2555 โจทย์แนวข้อสอบ อบต ภาค ก พร้อมเฉลย
4.       :4 ปี
006:ข้อใดไม่ใช้รายจ่ายประจำ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
1.       :หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
2.       :หมวดค่าจ้างชั่วคราว
3.       :หมวดเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
4.       :หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
007:ข้อใดคือรายจ่ายเพื่อการลงทุน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
1.       :หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
2.       :หมวดค่าจ้างชั่วคราว
3.       :หมวดเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
4.       :หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
008:ข้อใดสามารถเบิกจ่ายได้ แม้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ออกใช้ไม่ทัน
1.       :ค่าครุภัณฑ์
2.       :งบลงทุน
3.       :ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แจกกกอีกแล้ว!! แนวข้อสอบ อบต ภาค ก เตรียมสอบใหญ่ อบต ภาค ก ประจำปี 2555 โจทย์แนวข้อสอบ อบต ภาค ก พร้อมเฉลย
4.       :ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
009:ข้อใด ไม่ใช่ หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
1.       :อำเภอ
2.       :เทศบาล
3.       :องค์การบริหารส่วนตำบล
4.       :องค์การบริหารส่วนจังหวัด
010:งบประจำรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำเป็น
1.       :พระราชบัญญัติ
2.       :ข้อบัญญัติ
3.       :ระเบียบ
4.       :ข้อบัญญัติ แจกกกอีกแล้ว!! แนวข้อสอบ อบต ภาค ก เตรียมสอบใหญ่ อบต ภาค ก ประจำปี 2555 โจทย์แนวข้อสอบ อบต ภาค ก พร้อมเฉลย

Tags: , , , , , , , ,