เตรียม ตัว ให้ พร้อม!! แนวข้อสอบ อบต แนวข้อสอบองค์การบริหารส่วนตําบล 2556 แนวข้อสอบ อบต 56 ฟรี พร้อมเฉลย
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

เตรียม ตัว ให้ พร้อม!! แนวข้อสอบองค์การบริหารส่วนตําบล 2556 ฟรี พร้อมเฉลย แนวข้อสอบ อบต แนวข้อสอบองค์การบริหารส่วนตําบล 2556 แนวข้อสอบ อบต 56 ฟรี พร้อมเฉลย
มาตามคำเรียกร้องอีกแล้ว คำเรียกร้องจากหลายร้อยคอมเมนต์ในเว็บไซต์ ที่ต่างก็ขอตัวอย่าง แนวข้อสอบองค์การบริหารส่วนตําบล 2556 กันมามิได้ขาดสาย เอาหละคะ เตรียม ตัว ให้ พร้อม!! กับ แนวข้อสอบ อบต เปิดรับกันหลายพันอัตราแบบนี้ ใครดีใครได้หละคะ หากคุณสามารถทำ แนวข้อสอบองค์การบริหารส่วนตําบล 2556 ได้ถูกต้องมากกว่า 70% นั่นแสดงว่า คุณพร้อมที่จะทำ แนวข้อสอบ อบต 56 ฟรี พร้อมเฉลย ที่ยากขึ้นไป และมีลุ้นในสนามสอบจริงสูง สู้ๆ นะคะ

แนวข้อสอบ อบต แนวข้อสอบองค์การบริหารส่วนตําบล 2556 แนวข้อสอบ อบต 56 ฟรี พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบองค์การบริหารส่วนตําบล 2556 ฟรี

แนวข้อสอบองค์การบริหารส่วนตําบล 2556 ฟรี


เตรียม ตัว ให้ พร้อม!! แนวข้อสอบ อบต แนวข้อสอบองค์การบริหารส่วนตําบล 2556 แนวข้อสอบ อบต 56 ฟรี พร้อมเฉลย


ตัวอย่างแนวข้อสอบองค์การบริหารส่วนตําบล 2556
แนวข้อสอบ อบต แนวข้อสอบองค์การบริหารส่วนตําบล 2556 แนวข้อสอบ อบต 56 ฟรี พร้อมเฉลย
จงหาลำดับถัดไปของชุดเลขต่อไปนี้ โดยใช้เวลา 10 นาที
1. -35 -30 19 113 253 …………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. -150
ข. 440 แนวข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่น ระดับ 3 2556
ค. 497
ง. -885

แนวข้อสอบ อบต แนวข้อสอบองค์การบริหารส่วนตําบล 2556 แนวข้อสอบ อบต 56 ฟรี พร้อมเฉลย
2. -196 -1 -3 193 196 …………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. 393
ข. -393 แนวข้อสอบ ภาค ก 2556
ค. 394
ง. -394

แนวข้อสอบ อบต แนวข้อสอบองค์การบริหารส่วนตําบล 2556 แนวข้อสอบ อบต 56 ฟรี พร้อมเฉลย
3. 345 1,023 -8,109 -17,236 -26,345 …………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. 0
ข. -14,898 แนวข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่น ระดับ 3 2556
ค. -15,233
ง. -17,433

แนวข้อสอบ อบต แนวข้อสอบองค์การบริหารส่วนตําบล 2556 แนวข้อสอบ อบต 56 ฟรี พร้อมเฉลย
4. -4 -979 -2953 -4912 -5843 …………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. -6774
ข. -7858
ค. -9987  แนวข้อสอบ  อบต ภาค ก 2556
ง. -1024

แนวข้อสอบ อบต แนวข้อสอบองค์การบริหารส่วนตําบล 2556 แนวข้อสอบ อบต 56 ฟรี พร้อมเฉลย
5. 0 -8 -11 -19 -12 …………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. 13
ข. 14  แนวข้อสอบ ภาค ก อบต. 2556
ค. 74
ง. -74

แนวข้อสอบ อบต แนวข้อสอบองค์การบริหารส่วนตําบล 2556 แนวข้อสอบ อบต 56 ฟรี พร้อมเฉลย
6.  -1 -1 -1 0 3 …………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. -4,567 แนวข้อสอบ อบต ภาค ก 2556
ข. -5,454
ค. -9,993
ง. 7,998

แนวข้อสอบ อบต แนวข้อสอบองค์การบริหารส่วนตําบล 2556 แนวข้อสอบ อบต 56 ฟรี พร้อมเฉลย
7. 5 6 -5 -11 -15 …………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)….. …
ก. -16
ข. -17 แนวข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่น ระดับ 3 2556
ค. -18
ง. -19

แนวข้อสอบ อบต แนวข้อสอบองค์การบริหารส่วนตําบล 2556 แนวข้อสอบ อบต 56 ฟรี พร้อมเฉลย
8.  -885 -886 -949 -884 -572 …………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. 252
ข. 261 แนวข้อสอบ ภาค ก 2556
ค. -998
ง. -2013

แนวข้อสอบ อบต แนวข้อสอบองค์การบริหารส่วนตําบล 2556 แนวข้อสอบ อบต 56 ฟรี พร้อมเฉลย
ตัวอย่างแนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
แนวข้อสอบ อบต แนวข้อสอบองค์การบริหารส่วนตําบล 2556 แนวข้อสอบ อบต 56 ฟรี พร้อมเฉลย
1. ข้อใดมิใช่คุณสมบัติของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ก. มีสัญชาติไทย
ข. เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ค. มีอายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบปีบริบูรณ์
ง. ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ

แนวข้อสอบ อบต แนวข้อสอบองค์การบริหารส่วนตําบล 2556 แนวข้อสอบ อบต 56 ฟรี พร้อมเฉลย
2. ข้อใดมิใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ก. ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ หรือวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ข. กำหนดแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่น
ค. ให้คำปรึกษา คำแนะนำ และพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นแก่ประชากรทั่วไป
ง. ประสานงานกับคณะรัฐมนตรี หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะกรรมการข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทต่าง ๆ

แนวข้อสอบ อบต แนวข้อสอบองค์การบริหารส่วนตําบล 2556 แนวข้อสอบ อบต 56 ฟรี พร้อมเฉลย
3. ข้อความใดไม่ถูกต้อง
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธาน การบริหารงานบุคคลในเมืองพัทยา
ข. ผู้แทนเมืองพัทยาจำนวนสี่คน ประกอบด้วย นายกเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา
ค. ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนห้าคน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารงานท้องถิ่น ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านระบบราชการ ด้านการบริหารและการจัดการหรือด้านอื่นที่จะเป็นประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลของเมืองพัทยา
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีจะประกาศเปลี่ยนแปลงการกำหนดส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเมื่อใดก็ได้

แนวข้อสอบ อบต แนวข้อสอบองค์การบริหารส่วนตําบล 2556 แนวข้อสอบ อบต 56 ฟรี พร้อมเฉลย
4. ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้แก้ไขคำว่า “อธิบดีกรมการปกครอง” เป็นคำใด
ก. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนตำบล
ข. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ค. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนจังหวัด
ง. ไม่มีข้อใดถูก

แนวข้อสอบ อบต แนวข้อสอบองค์การบริหารส่วนตําบล 2556 แนวข้อสอบ อบต 56 ฟรี พร้อมเฉลย
5. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับจำนวนผู้แทนเทศบาล
ก. ประธานสภาเทศบาล ซึ่งประธานสภาเทศบาลในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเองจำนวนหนึ่งคน
ข. ประธานสภาเทศบาล ซึ่งประธานสภาเทศบาลในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
ค. นายกเทศมนตรี ซึ่งนายกเทศมนตรีในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเองจำนวนหนึ่งคน
ง. นายกเทศมนตรี ซึ่งนายกเทศมนตรีในเขตจังหวัดอื่นคัดเลือกกันเองจำนวนสองคน

แนวข้อสอบ อบต แนวข้อสอบองค์การบริหารส่วนตําบล 2556 แนวข้อสอบ อบต 56 ฟรี พร้อมเฉลย
6. ใครคือ ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
ก. นายชวน หลีกภัย
ข. พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
ค. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ง. พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ

แนวข้อสอบ อบต แนวข้อสอบองค์การบริหารส่วนตําบล 2556 แนวข้อสอบ อบต 56 ฟรี พร้อมเฉลย
7. ข้อใดให้ความหมายของคำว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ได้ชัดเจนที่สุด
ก. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล
ข. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา
ค. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
ง. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง

แนวข้อสอบ อบต แนวข้อสอบองค์การบริหารส่วนตําบล 2556 แนวข้อสอบ อบต 56 ฟรี พร้อมเฉลย
8. ข้อใดคือหน้าที่รับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ก. ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ข. ช่วยเหลือ และให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ค. จัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม รวมทั้งการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ง. ถูกทุกข้อ

แนวข้อสอบ อบต แนวข้อสอบองค์การบริหารส่วนตําบล 2556 แนวข้อสอบ อบต 56 ฟรี พร้อมเฉลย
9. ข้อใดถือเป็นอำนวจหน้าที่ของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก. กำหนดจำนวนและอัตราตำแหน่ง อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข. กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ค. กำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามที่มีความจำเป็นเฉพาะสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น
ง. ถูกทุกข้อ

แนวข้อสอบ อบต แนวข้อสอบองค์การบริหารส่วนตําบล 2556 แนวข้อสอบ อบต 56 ฟรี พร้อมเฉลย
10. ข้อใดแสดงให้เห็นว่าเป็นการพ้นจากตำแหน่งตามวาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ก. นายเอ มีหนี้สิน 10 ล้านบาท
ข. นายบีได้รับโทษจำคุกจากการขโมยชุดชั้นใน
ค. นายซีประสบอุบัติเหตุ อาการหนัก พักฟื้นอยู่ห้อง I.C.U
ง. ถูกทุกข้อ

แนวข้อสอบ อบต แนวข้อสอบองค์การบริหารส่วนตําบล 2556 แนวข้อสอบ อบต 56 ฟรี พร้อมเฉลยอ่านแนวข้อสอบเพิ่มเติม >>>>>
แนวข้อสอบภาค ก.การบริหารส่วนท้องถิ่น 

แนวข้อสอบ อบต แนวข้อสอบองค์การบริหารส่วนตําบล 2556 แนวข้อสอบ อบต 56 ฟรี พร้อมเฉลย**ส่วนของเฉลยแนวข้อสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2556 จะปรากฏขึ้นมา เมื่อท่านคอมเมนต์คะ

แนวข้อสอบ อบต แนวข้อสอบองค์การบริหารส่วนตําบล 2556 แนวข้อสอบ อบต 56 ฟรี พร้อมเฉลย

Tags: , , , , , , , , , , , ,