แนวข้อสอบโรงงานยาสูบ ชุดนี้ สำหรับผู้สมัครสอบโรงงานยาสูบโดยเฉพาะ คัด แนวข้อสอบโรงงานยาสูบ 2556 มาแบบเนื้อๆ เน้นๆ โหลดได้
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

แนวข้อสอบโรงงานยาสูบ ชุดนี้ สำหรับผู้สมัครสอบโรงงานยาสูบโดยเฉพาะ คัด มาแบบเนื้อๆ เน้นๆ โหลดได้

แนวข้อสอบโรงงานยาสูบ ชุดนี้ สำหรับผู้สมัครสอบโรงงานยาสูบโดยเฉพาะ โดยเลือกสรรรายวิชา แนวข้อสอบพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 สำหรับสอบปี 2556 ที่หลายๆ คอมเมนต์บ่นกันมาว่ายากมากๆ เราคัด แนวข้อสอบโรงงานยาสูบ 2556 มาแบบเนื้อๆ เน้นๆ ให้ท่านสามารถโหลดไปทำเพิ่มเติมได้ ยิ่งมีประสบการณ์ในการเจอ ในการทำ แนวข้อสอบ โรงงานยาสูบ มากขึ้นเท่าไร ยิ่งเป็นข้อได้เปรียบมากขึ้นเท่านั้น เอาหละคะ หวังว่าคงพร้อมกันแล้ว ไปลุยกันเลย


แนวข้อสอบโรงงานยาสูบ ชุดนี้ สำหรับผู้สมัครสอบโรงงานยาสูบโดยเฉพาะ คัด แนวข้อสอบโรงงานยาสูบ 2556 มาแบบเนื้อๆ เน้นๆ โหลดได้

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 สำหรับสอบปี 2556
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1. พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ 2) เป็นของปีอะไร
ก. พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2510
ข. พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2511
ค. พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2512
ง. พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2513
2. พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ 2) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่
ก. พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2511เป็นต้นไป
ข. พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2512เป็นต้นไป
ค. พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2511เป็นต้นไป
ง. พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2512เป็นต้นไป
3. ตามมาตราที่ 7 ผู้ใดทำการเพาะปลูกต้นยาสูบ ต้องได้รับอนุญาตจาก………..
ก. เจ้าพนักงาน
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ค. นายอำเภอในท้องที่
ง. ข้าราชการตำรวจยศพันตำรวจเอกขึ้นไป
4. จากข้อที่ 1ในกรณียาเส้นหรือยาสูบที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรต้องเสียค่าแสตมป์ยาสูบอย่างไร
ก. ให้ถือตามราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมยาสูบ
ข. ให้ถือราคา ซี.ไอ.เอฟ. ของยาเส้นหรือยาสูบ
ค. ให้ถือราคา ซี.ไอ.เอฟ. ของยาเส้นหรือยาสูบ บวกด้วยอากรขาเข้า ค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
ง. ให้ถือราคา ซี.ไอ.เอฟ. ของยาเส้นหรือยาสูบ บวกด้วยอากรขาเข้า ค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน และภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นฯ
5. ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบที่ไม่แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับราคาขายยาเส้นหรือยาสูบต้องได้รับโทษอย่างไร
ก. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
ข. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาท
ค. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท
ง. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
6. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผู้ประกอบอุตสาหกรรมบุหรี่ซิกาแรตตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ราคาฉบับละเท่าไหร่
ก. ฉบับละ 1,000 บาท
ข. ฉบับละ 10,000 บาท
ค. ฉบับละ 100,000 บาท
ง. ฉบับละ 1,000,000 บาท
7. ข้อใดคือเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้
ก. เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ข. เนื่องจากรัฐบาลต้องการเปลี่ยนแปลงระบบการขายยาสูบ ภายในประเทศ
ค. เนื่องจากรัฐบาลต้องการรวมกิจการยาสูบภายในประเทศ
ง. เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยยาสูบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ได้ใช้มาเป็นเวลานานถึง 20 ปี จึงต้องมีการแก้ไขให้เข้ากับสถานการณ์
8. บุคคลใดมีอำนาจเข้าตรวจสถานีบ่มใบยา โรงอบใบยา หรือโรงอุตสาหกรรมยาสูบ ตามพระราชบัญญัตินี้
ก. เจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัตินี้
ข. คณะกรรมการยาสูบ
ค. ข้าราชการตำรวจในพื้นที่
ง. ถูกทุกข้อ
9. ตามมาตราที่ 44 อุปกรณ์ในคดีกระทำผิดจามพระราชบัญญัตินี้ให้ศาลมีอำนาจสั่งริบเป็นของ………??
ก. โรงงานยาสูบ
ข. กรมสรรพสามิต
ค. กระทรวงการคลัง
ง. ผิดทุกข้อ
10. ตามมาตรา 50 ผู้ใดขายหรือมีไว้เพื่อขายซึ่งยาเส้นหรือยาสูบที่มิได้ปิดแสตมป์ต้องได้รับโทษอย่างไร
ก. ปรับสิบห้าเท่าของค่าแสตมป์ยาสูบที่จะต้องปิด
ข. ปรับยี่สิบเท่าของค่าแสตมป์ยาสูบที่จะต้องปิด
ค. ปรับสามสิบเท่าของค่าแสตมป์ยาสูบที่จะต้องปิด
ง. ปรับสี่สิบเท่าของค่าแสตมป์ยาสูบที่จะต้องปิด
11. “บุหรี่ซิกาแรต” คือ
ก. ยาเส้นหรือยาเส้นปรุง ไม่ว่าจะมีใบยาแห้งหรือยาอัดเจือปนหรือไม่ ซึ่งมวนด้วยกระดาษหรือวัตถุที่ทำขึ้นใช้แทนกระดาษ หรือใบยาแห้งหรือยาอัด
ข. ใบยาแห้งหรือยาอัด ซึ่งมวนด้วยใบยาแห้งหรือยาอัด
ค. ใบยาซึ่งมิใช่ใบยาพันธุ์ยาสูบพื้นเมืองหรือยาอัด ซึ่งได้หั่นเป็นเส้นและปรุงหรือปนด้วยวัตถุอื่นนอกจากน้ำ
ง. ส่วนใดส่วนหนึ่งของใบยาแห้งนอกจากใบยาแห้งพันธุ์ยาสูบพื้นเมือง ซึ่งได้ปรุงหรือปนด้วยวัตถุอื่นนอกจากน้ำเพื่ออมหรือเคี้ยว
12. ตามมาตราที่ 5 ในกรณียาเส้นที่ทำในราชอาณาจักรต้องเสียค่าแสตมป์ยาสูบอย่างไร
ก. ให้ถือตามราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมยาสูบ
ข. ให้ถือราคา ซี.ไอ.เอฟ. ของยาเส้นหรือยาสูบ
ค. ให้ถือราคา ซี.ไอ.เอฟ. ของยาเส้นหรือยาสูบ บวกด้วยอากรขาเข้า ค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
ง. ให้ถือตามภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นตามที่จะได้กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
13. ตามมาตราที่ 6 ของพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ 2) ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ ต้องเข้าปิดแสตมป์ยาสูบภายในระยะเวลากี่วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ก. ภายในห้าวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ข. ภายในสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ค. ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ง. ภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
14. “บุหรี่ซิกาแรต” คือ
ก. ยาเส้นหรือยาเส้นปรุง ไม่ว่าจะมีใบยาแห้งหรือยาอัดเจือปนหรือไม่ ซึ่งมวนด้วยกระดาษหรือวัตถุที่ทำขึ้นใช้แทนกระดาษ หรือใบยาแห้งหรือยาอัด
ข. ใบยาแห้งหรือยาอัด ซึ่งมวนด้วยใบยาแห้งหรือยาอัด
ค. ใบยาซึ่งมิใช่ใบยาพันธุ์ยาสูบพื้นเมืองหรือยาอัด ซึ่งได้หั่นเป็นเส้นและปรุงหรือปนด้วยวัตถุอื่นนอกจากน้ำ
ง. ส่วนใดส่วนหนึ่งของใบยาแห้งนอกจากใบยาแห้งพันธุ์ยาสูบพื้นเมือง ซึ่งได้ปรุงหรือปนด้วยวัตถุอื่นนอกจากน้ำเพื่ออมหรือเคี้ยว
15. ตามมาตราที่ 5 ในกรณียาเส้นที่ทำในราชอาณาจักรต้องเสียค่าแสตมป์ยาสูบอย่างไร
ก. ให้ถือตามราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมยาสูบ
ข. ให้ถือราคา ซี.ไอ.เอฟ. ของยาเส้นหรือยาสูบ
ค. ให้ถือราคา ซี.ไอ.เอฟ. ของยาเส้นหรือยาสูบ บวกด้วยอากรขาเข้า ค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
ง. ให้ถือตามภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นตามที่จะได้กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
16. ในกรณีที่เจ้าพนักงานศุลกากรประเมินราคาเพื่อเสียอากรขาเข้าใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ให้ถือราคานั้นเป็นราคายาเส้นหรือยาสูบในการคำนวณ…………………???
ก. ราคา ซี.ไอ.เอฟ.
ข. ราคาอากรแสตมป์ยาสูบ
ค. ราคาภาษียาสูบ
ง. ราคากลาง
17. ตามมาตราที่ 7 ให้ผู้มีไว้ในครอบครองเกิน…………….กรัม ปิดแสตมป์ยาสูบให้ถูกต้องในอัตรายาเส้นปรุงภายใน………….วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ก. 300 กรัม, 30 วัน
ข. 500 กรัม, 60 วัน
ค. 1,500 กรัม, 90 วัน
ง. 2,000 กรัม, 150 วัน
18. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ 2)
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการกลาโหม
19. ตามมาตราที่ 8 ห้ามไม่ให้เพาะปลูกต้นยาสูบจำหน่ายใบยาสดเว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก……………
ก. ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี
ข. ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ค. ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากนายอำเภอในท้องที่
ง. ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากข้าราชการตำรวจยศพันตำรวจเอกขึ้นไป
20. ตามมาตราที่ 33 อธิบดีมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตมีกำหนดไม่เกิน………..??
ก. หกเดือน
ข. เก้าเดือน
ค. สิบสองเดือน
ง. ยี่สิบสี่เดือน


อ่านแนวข้อสอบโรงงานยาสูบในตำแหน่งต่างๆ ต่อ >>>
แนวข้อสอบโรงงานยาสูบ ชุดที่ 1 คลิกที่นี่คะ!!
แนวข้อสอบโรงงานยาสูบ ชุดที่ 2 คลิกที่นี่คะ!!
แนวข้อสอบโรงงานยาสูบ ชุดที่ 3 คลิกที่นี่คะ!!
แนวข้อสอบโรงงานยาสูบ ชุดที่ 4 คลิกที่นี่คะ!!


หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , , ,