[โค้งสุดท้าย!!] แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพนักงานช่างแก้ไฟฟ้าขัดข้อง PEA รวมข้อสอบพนักงานช่างแก้ไฟฟ้าขัดข้อง PEA 2015
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[โค้งสุดท้าย!!] แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพนักงานช่างแก้ไฟฟ้าขัดข้อง PEA รวมข้อสอบพนักงานช่างแก้ไฟฟ้าขัดข้อง PEA 2015

ข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพนักงานช่างแก้ไฟฟ้าขัดข้อง

ข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพนักงานช่างแก้ไฟฟ้าขัดข้อง

โค้งสุดท้าย!! กับตัวอย่างแนวข้อสอบที่ถามถึงกันมากที่สุดในช่วงนี้ คงหนีไม่พ้น แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพนักงานช่างแก้ไฟฟ้าขัดข้อง เตรียมสอบในปี 2558 หลังจากที่ห่างหายจากการอัพเดทตัวอย่างแนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปหลายวัน วันนี้หลับมาอัพเดทตัวอย่างแนวข้อสอบพนักงานช่างแก้ไฟฟ้าขัดข้องกันในชุดสุดท้าย ก่อนสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำแหน่งพนักงานช่างแก้ไฟฟ้าขัดข้อง ในปี 2015….

ตัวอย่างแนวข้อสอบภาคความถนัดเฉพาะตำแหน่งพนักงานช่าง (แก้ไฟฟ้าขัดข้อง)

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. วงจร RLC ต่ออนุกรม เมื่อเกิดสภาวะเรโซแนนซ์ จะทำให้วงจรมีคุณสมบัติอย่างไร
ก. ความต้านทานเชิงซ้อนจะต่ำสุดทำให้กระแสไหลผ่านวงจรได้สูงสุด
ข. ความต้านทานเชิงซ้อนจะสูงสุดทำให้กระแสไหลผ่านวงจรได้ต่ำสุด
ค. ความต้านทานเชิงซ้อนจะเท่ากับศูนย์จะมีเพียงความต้านทานเพียงอย่างเดียว
ง. ความต้านทานเชิงซ้อนจะเท่ากับความต้านทาน

ข้อที่ 2. การปรับปรุงตัวประกอบกำลังไฟฟ้า มีวิธีการอย่างไร
ก. ต่อตัวต้านทานขนานกับโหลด ข. ต่อตัวเหนี่ยวนำขนานกับโหลด
ค. ต่อตัวเก็บประจุขนานกับโหลด ง. ถูกทั้ง ข. และ ค.

ข้อที่ 3. การปรับปรุงตัวประกอบกำลังไฟฟ้าให้ประโยชน์สูงสุดตามข้อใด
ก. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าไม่เกิดโอเวอร์โหลด ข. ลดการจ่ายกระแสไฟฟ้าได้มาก
ค. ไม่ต้องเสียค่าปรับจากการไฟฟ้าฯ ง. ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้ามีอายุการใช้งานนานขึ้น

ข้อที่ 4. การแก้ปัญหาวงจรไฟฟ้าด้วยทฤษฎีนอร์ตัน มีขั้นตอนสำคัญอย่างไร
ก. หา RN และ IN มาต่ออนุกรมกันและนำโหลดมาต่อ
ข. หา RN และ IN มาต่อขนานกันและนำโหลดมาต่อ
ค. หา RN และ IN มาต่ออนุกรมหรือขนานก็ได้แล้วนำโหลดมาต่อ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5. การแก้ปัญหาโดยวิธีโนดมีวิธีการสำคัญอย่างไร
ก. กำหนดโนดหลัก สมมุติกระแส ที่จุดโนด ใช้สมการโนดตาม KVL แก้ปัญหา
ข. กำหนดโนดหลัก สมมุติกระแส ที่จุดโนด ใช้สมการโนดตาม KCL แก้ปัญหา
ค. กำหนดโนดหลัก สมมุติแรงดัน ใช้สมการโนดตาม KVL แก้ปัญหา
ง. กำหนดโนดหลัก สมมุติแรงดัน ใช้สมการโนดตาม KCL แก้ปัญหา

ข้อที่ 6. โหลดเกิน (Over Load) มีสาเหตุเนื่องมากจากอะไร ?
ก. มีสาเหตุเนื่องมาจากการเสื่อมของ ฉนวนไฟฟ้าหรืออุบัติเหตุ
ข. มีสาเหตุเนื่องมาจากอุปกรณ์ควบคุมแรงดันไฟฟ้าผิดปกติ ฟ้าผ่า หรือสวิตซชิ่งเสิร์จ (Switching Surge)
ค. มีสาเหตุเนื่องมาจากการผลิตกำลังไฟฟ้าที่ได้ไม่เพียงพอกับโหลด
ง. มีสาเหตุเนื่องมากจากการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าเกินกำลัง

ข้อที่ 7. เปอร์ยูนิต (Per-unit) เป็นปริมาณที่เป็นสัดส่วนระหว่างปริมาณใดกับปริมาณใด ?
ก. เป็นสัดส่วนระหว่าง Impedanceและ Voltage
ข. เป็นสัดส่วนระหว่าง Voltageและ Current
ค. เป็นสัดส่วนระหว่าง Currentและ Impedance
ง. เป็นสัดส่วนระหว่างActual QuantityและReference Base Quantity

ข้อที่ 8. ข้อใดคืออุปกรณ์ที่เป็นสาเหตุหลักของค่าความผิดเพี้ยนฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้า ?
ก. Convertor
ข. Power Rectifier
ค. Adjustable-Speed Drive
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 9. ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้า ?
ก. ฟิวส์
ข. เซอร์กิตเบรกเกอร์
ค. สวิตซ์
ง. รีเลย์ป้องกัน

ข้อที่ 10. การเกิดภาวะแรงดันสูง (Over voltage) มีสาเหตุเนื่องมาจากอะไร ?
ก. มีสาเหตุเนื่องมาจากการเสื่อมของฉนวนไฟฟ้า
ข. มีสาเหตุเนื่องมาจากการผลิตกาลังไฟฟ้าไม่เพียงพอกับโหลด
ค. มีสาเหตุเนื่องมาจากอุปกรณ์ควบคุมแรงดันไฟฟ้าไม่ปกติ อาจ เกิดจากฟ้าผ่า หรือสวิตชิ่งเสิร์จ (Switching surge)
ง. มีสาเหตุเนื่องมาจากการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าเกินกำลัง

ข้อที่ 11. ข้อใดให้ความหมายของค่ากระแสฟ้าผ่าวิกฤต (Critical Lightning Current) ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. เป็นกระแสฟ้าผ่าที่คํานึงถึงค่าความต้านทานของดินเป็น ศูนย์
ข. เป็นค่ากระแสฟ้าผ่าที่เกิดขึ้นในระบบ โดยที่ได้จากคุณ สมบัติของฉนวนตามมาตรฐานการผลิตที่กําหนดใช้ในระบบนั้น
ค. เป็นค่ากระแสฟ้าผ่าที่เกิดขึ้นในระบบ ในขณะที่เกิดฟ้าผ่าลงบนระบบ
ง. เป็นค่ากระแสฟ้าผ่าที่เกิดภายนอก ระบบ ในขณะที่เกิดฟ้าผ่าลงนอกระบบ

ข้อที่ 12. ข้อใดคือการป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงจากฟ้าผ่า ?
ก. High Mast Air Terminal
ข. Overhead Ground Wire
ค. การป้องกันโดยใช้ทั้งเสาล่อฟ้าและสายดินล่อฟ่าวางเหนือระบบ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 13. การออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่า ในสถานีไฟฟ้าแรงสูงมีการป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงจากฟ้าผ่าด้วยกัน กี่วิธี ?
ก. 2 วิธี
ข. 3 วิธี
ค. 4 วิธี
ง. 5 วิธี

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบภาคความถนัดเฉพาะตำแหน่งพนักงานช่าง (แก้ไฟฟ้าขัดข้อง) ต่อ >>>
แนวข้อสอบภาคความถนัดเฉพาะตำแหน่งพนักงานช่าง (แก้ไฟฟ้าขัดข้อง) ชุดที่ 1 คลิก!!
แนวข้อสอบภาคความถนัดเฉพาะตำแหน่งพนักงานช่าง (แก้ไฟฟ้าขัดข้อง) ชุดที่ 2 คลิก!!
แนวข้อสอบภาคความถนัดเฉพาะตำแหน่งพนักงานช่าง (แก้ไฟฟ้าขัดข้อง) ชุดที่ 3 คลิก!!
แนวข้อสอบภาคความถนัดเฉพาะตำแหน่งพนักงานช่าง (แก้ไฟฟ้าขัดข้อง) ชุดที่ 4 คลิก!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights