(โหลดฟรี) แนวข้อสอบตํารวจ สายปราบปราม รวมแนวข้อสอบพร้อมเฉลย วุฒิ ม.6 2557-2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

(โหลดฟรี) แนวข้อสอบตํารวจ สายปราบปราม รวมแนวข้อสอบพร้อมเฉลย วุฒิ ม.6 2557-2558

แนวข้อสอบตํารวจ สายปราบปราม

แนวข้อสอบตํารวจ สายปราบปราม

แนวข้อสอบตํารวจ สายปราบปราม รวมแนวข้อสอบพร้อมเฉลยที่จะนำมาอัพเดทกันในวันนี้เป็นตัวอย่างแนวข้อสอบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบตํารวจ ทั้งชั้นประทวน และชั้นสัญญาบัตรในปี พ.ศ. 2557-2558 เนื้อหาของแนวข้อสอบประกอบไปด้วยวัตถุประสงค์ของกฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลการประเมิน เป็นต้น….

แนวข้อสอบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
ข้อที่ 1. กฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ มีทั้งหมดกี่ข้อ
ก. 12 ข้อ
ข. 18 ข้อ
ค. 28 ข้อ
ง. 108 ข้อ

ข้อที่ 2. การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ ตามกฎ ก.ตร. นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร
ก. มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นมาตรฐานของข้าราชการตำรวจ
ข. มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งและเลื่อนเงินเดือน
ค. มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
ง. มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการและนำผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งและเลื่อนเงินเดือน

ข้อที่ 3. กฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ มีหลักการที่จะประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจบนพื้นฐานของอะไรเป็นหลัก
ก. บนพื้นฐานของผลสำเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก
ข. บนพื้นฐานของความถูกต้องเป็นหลัก
ค. บนพื้นฐานของความจริงเป็นหลัก
ง. บนพื้นฐานของผู้บังคับบัญชาเป็นหลัก

ข้อที่ 4. ข้อใดคือการประเมินผลงานให้พิจารณาจากองค์ประกอบ ตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗
ก. คุณภาพของผลงาน
ข. ความคิดริเริ่ม การสร้างสรรค์ และงานเชิงรุก
ค. ปริมาณงาน
ง. การประหยัดทรัพยากรหรือความคุ้มค่าของผลงาน

ข้อที่ 5. ข้อใดคือการประเมินผลงานให้พิจารณาจากองค์ประกอบ ตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗
ก. คุณภาพของผลงาน
ข. ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติราชการ
ค. การรักษาวินัย
ง. การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการตำรวจ

ข้อที่ 6. จากกฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผลฯ ข้อที่ ๖ ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจปีละกี่ครั้ง
ก. ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจปีละ1 ครั้ง
ข. ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจปีละ2 ครั้ง
ค. ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจปีละ3 ครั้ง
ง. ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจปีละ4 ครั้ง

ข้อที่ 7. กฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อที่ ๕ กำหนดไว้ว่าอย่างไร
ก. ให้มีการกำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติราชการร่วมกันระหว่างผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน เช่น แผนงาน โครงการ กิจกรรม หรือผลงานที่กำหนดในการมอบหมายงาน เป็นต้น ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงข้อตกลงผลการบริหารงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือภารกิจหลักที่ได้มีการกำหนดไว้ด้วย
ข. ให้ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ ปีละ ๒ ครั้ง ตามรอบปีงบประมาณ
ค. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้มีสัดส่วนคะแนนการประเมินจากผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
ง. ให้มีการแจ้งการประเมินและผลการประเมิน การเปิดโอกาสให้เข้าพบเพื่อปรึกษาหารือแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและผลการประเมิน การประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินอยู่ในกลุ่มสูงกว่ามาตรฐานกลางในที่เปิดเผย

ข้อที่ 8. จากกฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผลฯ ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้มีสัดส่วนคะแนนการประเมินจากผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละเท่าไหร่
ก. ให้มีสัดส่วนคะแนนการประเมินจากผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ข. ให้มีสัดส่วนคะแนนการประเมินจากผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
ค. ให้มีสัดส่วนคะแนนการประเมินจากผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
ง. ให้มีสัดส่วนคะแนนการประเมินจากผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ข้อที่ 9. จากกฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผลฯ ข้อที่ ๖ ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจระหว่างวันที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่
ก. ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคม ของปีถัดไป
ข. ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน ของปีเดียวกัน
ค. ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคม ของปีถัดไป และ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน ของปีเดียวกัน
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 10. จากกฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผลฯ ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้มีการแบ่งกลุ่มผลการประเมินไม่น้อยกว่ากี่กลุ่ม อะไรบ้าง
ก. แบ่งกลุ่มผลการประเมินไม่น้อยกว่า 2 กลุ่ม เช่น กลุ่มสูงกว่ามาตรฐานกลาง และกลุ่มต่ำกว่ามาตรฐานกลาง
ข. แบ่งกลุ่มผลการประเมินไม่น้อยกว่า 3 กลุ่ม เช่น กลุ่มสูงกว่ามาตรฐานกลางกลุ่มอยู่ในมาตรฐานกลาง และกลุ่มต่ำกว่ามาตรฐานกลาง
ค. แบ่งกลุ่มผลการประเมินไม่น้อยกว่า 4 กลุ่ม เช่น กลุ่มสูงกว่ามาตรฐานกลางกลุ่มอยู่ในมาตรฐานกลาง กลุ่มต่ำกว่ามาตรฐานกลาง และกลุ่มที่ต้องปรับปรุง
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 11. จากกฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผลฯ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาผลการประเมิน เพื่อทำหน้าที่ใด
ก. ติดตามผลการประเมิน
ข. พิจารณาผลการประเมิน
ค. พิจารณาผลการประเมิน พร้อมทั้งตัดสินผลการประเมิน
ง. พิจารณาคำร้องทุกข์ของผู้รับการประเมินที่เห็นว่า ผลการประเมินของตนไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง

ข้อที่ 12. จากกฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผลฯ เมื่อเสร็จสิ้นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละครั้งแล้วให้ผู้ประเมินทำอย่างไรกับผลการประเมิน
ก. ให้ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ประเมิน นำผลการประเมินไปใช้ประกอบการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้รับการประเมิน
ข. ให้ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ประเมิน นำผลการประเมินไปใช้ประกอบการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้รับการประเมินเพื่อให้มีการ ปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์ของงานดียิ่งขึ้น
ค. เก็บไว้เพื่อเป็นฐานข้อมูลในปีต่อไป
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 13. จากกฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผลฯ ให้มีการแจ้งการประเมิน ผลการประเมินและประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินที่อยู่ในกลุ่มใดในที่เปิดเผยได้
ก. กลุ่มสูงกว่ามาตรฐานกลาง
ข. กลุ่มสูงกว่ามาตรฐานกลาง และ กลุ่มอยู่ในมาตรฐานกลาง
ค. กลุ่มอยู่ในมาตรฐานกลาง และ กลุ่มต่ำกว่ามาตรฐานกลาง
ง. กลุ่มที่ต้องปรับปรุง

อ่านแนวข้อสอบนายสิบตำรวจ พร้อมเฉลย ในชุดอื่นๆต่อ >>>
แนวข้อสอบนายสอบตำรวจ สายปราบปราม พร้อมเฉลย คลิก!!!
แนวข้อสอบตำรวจชั้นประทวน กลุ่มงานเทคนิค คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , ,