[โหลดฟรี!] แนวข้อสอบ กฟภ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค “แนวข้อสอบเแพาะตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า วิศวกรไฟฟ้า ชุดที่ 1” แนวข้อสอบ กฟภ ช่างไฟฟ้า 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[โหลดฟรี!] แนวข้อสอบ กฟภ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค “แนวข้อสอบเแพาะตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า วิศวกรไฟฟ้า ชุดที่ 1” แนวข้อสอบ กฟภ ช่างไฟฟ้า 2556
ล่าสุดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ (กฟภ.) ได้ออกรายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร พร้อมรายวิชาที่ออกสอบแล้วในวันที่แปด พฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งก็เป็นไปตามคาดหมาย ที่ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบหลักๆ ยังคงเป็นตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า วิศวกรไฟฟ้า พนักงานบัญชี ธุรการ และตำแหน่งอื่นๆ นอกจากนี้รายวิชาที่ออกสอบยังคงเป็นรายวิชาเดิมเหมือนปี 2555 มี 4 วิชาคือ 1. Aptitude Test และ Personality Test 2.คอมพิวเตอร์ 3.ภาษาอังกฤษ และ 4.ความถนัดเฉพาะตำแหน่ง สำหรับท่านใดที่ต้องการ… แนวข้อสอบ กฟภ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค “แนวข้อสอบเแพาะตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า วิศวกรไฟฟ้า ชุดที่ 1” แนวข้อสอบ กฟภ ช่างไฟฟ้า 2556

แนวข้อสอบ กฟภ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค "แนวข้อสอบเแพาะตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า วิศวกรไฟฟ้า ชุดที่ 1" แนวข้อสอบ กฟภ ช่างไฟฟ้า 2556

แนวข้อสอบ กฟภ ช่างไฟฟ้า 2556

[โหลดฟรี!] แนวข้อสอบ กฟภ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแนวข้อสอบเแพาะตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า วิศวกรไฟฟ้า ชุดที่ 1″ แนวข้อสอบ กฟภ ช่างไฟฟ้า 2556

จะอ่านตัวอย่างแนวข้อสอบวิชาเฉพาะตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า วิศวกรไฟฟ้า พนักงานบัญชี ธุรการ และตำแหน่งอื่นๆ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ (กฟภ.) ท่านสามารถอ่านรายละเอียดของแนวข้อสอบเพิ่มเติมได้ตามลิ้งด้านล่างประกาศคะ ส่วนตัวอย่างแนวข้อสอบที่จะนำมาอัพเดทกันในวันนี้เป็นตัวอย่างแนวข้อสอบการวัดคุณลักษณะ (Personality Test) ที่ทุกตำแหน่งต้องใช้สอบคะ “แนวข้อสอบเแพาะตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า วิศวกรไฟฟ้า ชุดที่ 1” แนวข้อสอบ กฟภ ช่างไฟฟ้า 2556

แนวข้อสอบการวัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test) แนวข้อสอบ กฟภ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว “แนวข้อสอบเแพาะตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า วิศวกรไฟฟ้า ชุดที่ 1” แนวข้อสอบ กฟภ ช่างไฟฟ้า 2556
1. เด็กชายดีโกรธครู แต่ทำอะไรครูไม่ได้ จึง เตะโต๊ะ เก้าอี้แทน พฤติกรรมของเด็กชายดี เป็นกลไกในการป้องกันตัว (Defense Mechanism) ของฟรอยด์ แบบใด

ก. การหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง (Rationalization)

ข. การเก็บกด (Repression)

ค. การป้ายความผิดให้แก่ผู้อื่น (Projection)

ง. การหาสิ่งมาแทนที่ (Displacement) แนวข้อสอบ กฟภ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2. นางสาวซีอยากเรียนแพทยศาสตร์ แต่สอบเข้าไม่ได้ ได้วิศวกรรมศาสตร์ อาจจะบอกว่าเข้าแพทย์ไม่ได้ก็ดีแล้ว เพราะอาชีพแพทย์เป็นอาชีพที่เหน็ดเหนื่อย ไม่มีเวลาของตนเอง เป็นวิศวกรดีกว่า เพราะเป็นอาชีพอิสระ เป็นกลไกในการป้องกันตัว (Defense Mechanism) ของฟรอยด์ แบบใด

ก. การหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง (Rationalization)

ข. การเก็บกด (Repression)

ค. การป้ายความผิดให้แก่ผู้อื่น (Projection)

ง. การถดถอย (Regression)
แนวข้อสอบ กฟภ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
3. ทฤษฎีใด ที่จะนำมาปรับใช้เพื่อให้เรารู้จักตนเองมากขึ้น

ก. ทฤษฎีของคาร์ล โรเจอร์

ข. ทฤษฎีของซิกมัน ฟรอยด์ (Sigmund Freud)

ค. ทฤษฎีของกอร์ดอน ออลพอร์ท

ง. ทฤษฎีของอีริคสัน เอช อีริคสัน
แนวข้อสอบ กฟภ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
4. บุคคลใดแสดงออกถึงบุคลิกภาพที่ดี

ก. นายเอ เดินตัวตรง รู้จักจังหวะในการเดิน เดินไม่มีเสียงดัง

ข. นายบีไอ โดยใช้ผ้าเช็ดหน้าปิดปากและปิดจมูก

ค. นายซีให้เกียรติผู้หญิงโดยเชิญรับประทานอาหารและช่วยบริการช่วยตักอาหารส่งให้โดยใช้ช้อน กลาง

ง. ถูกทุกข้อ
แนวข้อสอบ กฟภ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
5. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ เครื่องมือวัดบุคลิกภาพ ที่ชื่อ Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI)

ก. ใช้เพื่อวินิจฉัยพฤติกรรมแปรปรวน ใช้วิธี Self-rating ประกอบด้วยคำถามแบบประโยคคำถาม

ข. คะแนนที่ได้จากแบบทดสอบนี้ จะต้องเปรียบเทียบกับคะแนนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ย 70 ส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน 10

ค. F.Scale ผู้ที่ได้คะแนนสูงใน scale นี้ แสดงว่าแกล้งตอบให้ “ดี” ประทับใจคนอื่น

ง. K.Scale ผู้ที่ได้คะแนนสูงใน scale นี้ แสดงว่าแกล้งแสดงอาการปิดบังความเป็นจริงในเรื่องความ บกพร่อง และข้อเสียต่างๆ
“แนวข้อสอบเแพาะตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า วิศวกรไฟฟ้า ชุดที่ 1” แนวข้อสอบ กฟภ ช่างไฟฟ้า 2556

6. ความต้องการลำดับขั้นสุดท้าย ของทฤษฎีลำดับขั้นของความต้องการของมาสโลว์ คือข้อใด

ก. ความต้องการที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง (Self-Actualization needs)

ข. ความต้องการได้รับความนับถือยกย่อง ( Self-Esteem needs)

ค. ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ (Belongingness and Love needs)

ง. ความต้องการความปลอดภัย (Safety or security needs)
แนวข้อสอบ กฟภ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
7. เด็กชายบี อายุ 10 ปี จะจัดอยู่ในระยะของทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์

ก. ขั้นปาก (Oral Stage)

ข. ขั้นอวัยวะเพศ (Phallic Stage)

ค. ขั้นทวารหนัก (Anal Stage)

ง. ขั้นแฝง (Latence Stage)
แนวข้อสอบ กฟภ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เนื้อหาของเฉลยแนวข้อสอบจะแสดงเมื่อท่านได้ร่วมแสดงความคิดเห็นคะ “แนวข้อสอบเแพาะตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า วิศวกรไฟฟ้า ชุดที่ 1” แนวข้อสอบ กฟภ ช่างไฟฟ้า 2556

อ่านแนวข้อสอบต่อคลิก!!

Tags: , , , ,